Vad är ett bra förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Full text

(1)

Vad är ett bra

förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Förvaltningsrättsdomare Timo Tervonen

Östra Finlands förvaltningsdomstol

Barnskyddsutbildning 11.11.2015

(2)

21.4.2016

Förvaltningsdomstolens perspektiv

Allmänna principer och förfarandekrav

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

- i FD:s processer

(3)

Förvaltningsdomstolens perspektiv

Förverkligande av rättsskyddet i förhållandet mellan myndigheten och en enskild part

GL 21 § givande av rättsskydd

GL 22 § Det allmänna ska se till att de

grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses

Även rättigheter i samband med förfarandet

Korrigerande rättsskyddsuppgift - befogenhetsgränser

(4)

21.4.2016

Förvaltningsdomstolens perspektiv

Övervakning av myndighetsverksamhetens lagenlighet

Materiellt och formellt rätt beslut

Överklagat beslut fastställer i regel befogenheten

Förutsätter att förvaltningen är oberoende och att uppgiftsfördelningen är separat

inledningsvis

Genomförande av en rättvis rättegång

Avgörande i rättstvist

(5)

Allmänna principer och förfarandevillkor

Lagstiftningsram

EKMR – Konventionen om barnets rättigheter - konventionen om utövandet av barns

rättigheter– FL – SVL – BSL – andra särskilda lagar

→ Även privata aktörer

Skydd av familjelivet, självbestämmanderätten

Principen om minsta ingripande åtgärd

→ lindrigaste utvägen, lagbundenhet, nödvändighet

Barnets bästa och delaktighet

Barnvänlig rättegång

(6)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

NÅGRA OBSERVATIONER

Beslutsfattarens befogenhet

BSL 13 §: Brådskande placering, avslutande - socialarbetaren

Ledande soc.arbetare/person som förordnats av denne.: Förlängning av brådskande

placering, omhändertagande, ändring av

platsen för vård utom hemmet, avslutande av omhändertagande, utredning av barn och

ansökan om omhändertagande

(7)

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Begränsande åtgärder i 11 kap. i BSL:

Begränsning av kontakterna BSL 63 § 2:

Ledande eller dennes förordnade efter att socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter berett ärendet

→ i brådskande fall även socialarbetaren

→ föreståndaren för en barnskyddsanstalt i högst 30 dygn

→ angående substanser se HFD 2015:38

(8)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Omhändertagande av ämnen och föremål

BSL 65 §

→ föreståndaren för anstalten eller person i anstaltens vård- och fostringspersonal

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning BSL 66 §

→ föreståndaren för anstalten eller en av föreståndaren förordnad person

Granskning av egendom och försändelser.

Kvarhållande av försändelser BSL 67 §

→ granskning av utrymmen, egendom

och brev av föreståndaren eller förordnad

(9)

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

→ Av särskilda skäl kan ett meddelande kvarhållas, rätt att läsa ett förtroligt meddelande → socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter

Fasthållande BSL 68 §

→ föreståndaren för anstalten eller person i anstaltens vård- och fostringspersonal

Begränsning av rörelsefriheten

→ högst 7 dygn, föreståndaren eller förordnad, högst 30 dygn, ansvariga socialarbetaren

(10)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Isolering BSL 70 §

→ barnskyddsanstaltens föreståndare eller förordnad

Särskild omsorg BSL 71 §

→ ledande tjänsteinnehavare eller dennes förordnade efter att socialarbetaren som

ansvarar för barnets angelägenheter berett ärendet, högst 30 dygn

Problem: begränsning av rörelsefriheten, begränsning av kontakterna

(11)

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Utredning av ärendet / Ny utredning

Östra Finlands FD 8.10.2015 nr 15/0108/4 (Finlex)

Retroaktiva beslut upphävs vanligen.

Många begränsningsbeslut har upphävts → Förhöjt krav på korrekt förfarande vid

ingripande i de grundläggande fri- och

rättigheterna gäller beslutsprocessen i sin helhet

(12)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Rätt att föra talan

→ i barnskyddsärenden har 12-åringar rätt att föra sin talan i processen. Jfr FL 14 §

→ skyldighet att höra om klienten vill föra sin talan

BSL 20 § 1 Utredande av barns åsikt

Ny bestämmelse som tryggar barnets

delaktighet SVL 32 §. Även klientlagen 10 §

(13)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Hörande av part och utredning av åsikt

FL 34 §/BSL 40 § 1 och 2 skyldighet att höra en part

BSL 40 § 1 och 2: omhändertagande,

avslutande av omhändertagande, ändring av platsen för vård utom hemmet

FL 36 § Meddelande om hörande

→ rätt att bekanta sig med handlingar, skälig tidsfrist, tillräcklig specificering, rätt till

biträde, möjlighet att lägga fram sin

ståndpunkt skriftligt eller muntligt, ärendet avgörs även om möjligheten att bli hörd inte utnyttjas

(14)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Avvikelser för hörande om omhändertagande och vård utom hemmet BSL 42 § 3 mom.

→ ingen kontakt och hörandet är inte absolut nödvändigt

→ vistelseorten kan inte klarläggas med skäliga åtgärder

→ allvarlig fara för barnets utveckling eller säkerhet och anses nödvändigt

Barnets åsikt utreds inte BSL 20 § 3 mom:

hälsa, utveckling, uppenbart onödigt. Jfr SVL 32 §

Vid klagomål FL 34 § 2 mom. utom brådskande placering BSL 39 a §

(15)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Barns delaktighet

Barnkonventionen 12 § (1) art.

SVL 32 §, klientlagen 10 §, BSL 20 §

Antagande: barnet tillräckligt moget

barnets åsikt av betydelse juridiskt, barnet ska vara förmöget att fatta beslut i

förhållande till ärendets natur, ska ha fått

tillräcklig information på ett förståeligt sätt, barnet har funderat på saken noggrant och uttrycker sin vilja utan tvång och

manipulation.

annorlunda besvärsrätt BSL/SVL

(16)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

FD och myndigheten skyldiga att ombesörja att delaktigheten uppfylls

i allmänhet har åsikten uttretts vederbörligt i besvärsärenden, men undantag förekommer

Östra Finlands FD 23.9.2014 nr 14/5207/2

Det faktum att barnet har varit under 12 år är ingen grund för att underlåta att utreda barnets åsikt i samband med en brådskande placering. Underlåtande att utreda föräldrarnas åsikt har motiverats med pappans beteende. I utredningen framgår det dock inte att

situationen som helhet skulle vara så brådskande eller ha krävt

(17)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

ett omedelbart ingripande, så att föräldrarnas åsikt inte skulle ha kunnat utredas utan att utredningen skulle ha orsakat skada på barnets hälsa, utveckling och säkerhet.

Beslutet om att begränsa kontakterna har fattats omedelbart i samband med den brådskande placeringen utan att höra föräldrarna. Begränsningsbeslutet har varit ovanligt strängt:

kontakten mellan barnet och föräldrarna har förhindrats och barnets vistelseplats har hemlighållits för föräldrarna. En så sträng begränsning kräver starka motiveringar. Enligt FD:s bedömning har det i helheten inte framkommit

omständigheter som skulle ha medfört att ett hörande av föräldrarna enligt förvaltningslagen skulle ha äventyrat beslutets syfte. Besluten upphävdes.

(18)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Beslutets innehåll FL 44 §

→ i synnerhet i begränsningsbeslut. Se även BSL 63 § 1 mom.

Motivering av beslut FL 45 §

Östra Finlands FD 28.5.2014 nr 14/5065/2

Motiveringarna till beslutet ska ge information om de orsaker och motiveringar beslutsfattaren bygger sitt avgörande på.

Motiveringarna ger personen beslutet avser en möjlighet att

bedöma beslutets lagenlighet och att beslutsfattaren har använt prövningsrätten på ett ändamålsenligt sätt. Beslutets riktighet kan enbart kontrolleras i efterhand om ändamålsenliga grunder föreligger.

(19)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

[...] De överklagade besluten har motiverats med att farliga ämnen och föremål tas i beslag av anstalten för att trygga säkerheten. Av motiveringarna framgår inte på vilka grunder och vilka ämnen och föremål som bedömts vara sådana ämnen och föremål som nämns i 65 § i barnskyddslagen och som är avsedda att skada barnet eller någon annan. Vidare framgår det inte av beslutet vilka ämnen som på grund av sina egenskaper bedömts passa in på nämnda lagrum och äventyra människors liv, hälsa eller säkerhet eller skada

egendom och på vilka grunder det är sannolikt att barnet skulle använda ämnena i fråga för nämnda ändamål. Beslutet upphävdes.

Även fråga om beslutets innehåll och hörandet.

I motiveringarna är det viktigt att utöver faktauppgifter och de bestämmelser som tillämpas svara på frågan varför?

(20)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Motiveringsskyldigheten gäller även

processuella beslut: verkställande BSL 91 § 1, utelämnande av hörande

Nya BSL 37 b § i förhållande till

förutsättningarna för brådskande placering?

Uppstramning av förutsättningarna för brådskande placering?

(21)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Besvärsanvisning

FL 47 § Om beslutet kan överklagas, besvärsanvisning

FPL 23 § besvärens form och innehåll, 24 § person- och adressuppgifter, 25 § bilagor till en besvärsskrift, 26 § hur besvärsskriften ska tillställas myndigheterna (tidsfristlagen 6 §, under tjänstetid)

Lagen om elektronisk kommunikation i

myndigheternas verksamhet 7 §; elektroniska kontaktuppgifter - bristfällighet kan leda till undersökning. HFD 6.10.2015 t 2866 (LRS)

(22)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Samma gäller notering av bestämmelserna om inlämnande av besvär i de särskilda

bestämmelserna (t.ex.

HSL 18 §, handikapplagen 80 §, FPL 28 §, SVL 51 §).

(23)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Delgivning av beslut

FL 54 §: delgivningsskyldighet till en part och andra som har rätt att begära omprövning.

Centralt i besvärsärende.

FL 59 § vanlig delgivning

FL 60 § bevislig delgivning, om det är ett förpliktande beslut och tiden för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som

påverkar mottagarens rätt börjar löpa från det att beslutet delgavs

Också i de fall där det av andra skäl är

nödvändigt för att trygga en parts rättigheter

(24)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Hurdant är ett förpliktande beslut?

→ görande, avstående, tolerans

→ BSL begränsningsbeslut, brådskande placering

→ ändring av plats för vård utom hemmet?

Underlåtande av att följa förfarandet i lagen – inget lagligt delfående – beslutet träder inte i kraft. Man kan tvingas undersöka ett försenat överklagande.

(25)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

Delgivningsförfarande

Vanligt brev till representanten eller en part.

Obs. FL 56 § 3 delgivningsskyldighet

Bevislig:

→ mottagningsbevis / överräckande till

mottagaren, intyg över delgivande ska göras

→ stämningsdelgivning om skäl finns

→ om mottagaren av en bevislig delgivning inte påträffas, mellanhandsdelgivning mot samtycke (FL 61 §)

(26)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

→ Delgivande kan inte skickas som

mellanhandsdelgivning om man inte kan anta att mottagaren får handlingen inom skälig tid

→ Offentlig delgivning FL 62 §: Handlingen framlagd hos myndigheten en viss tid. Ett meddelande om att den finns framlagd ska publiceras i den officiella tidningen och på myndighetens anslagstavla eller i tidningen

(27)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

- i FD:s processer

Myndighetens förfarande i förvaltningsrättsprocessen

Tidsfrister för begäran om utlåtande och

utredning; BSL-ärendenas brådskande natur

I utlåtandet ska den överklagandes

synpunkter på alla centrala grunder för

överklagandet ingå samt vilken betydelse de har för att avgöra ärendet

Om myndigheten anser att grunderna för

överklagandet inte är relevanta ska även det framgå

(28)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

- i FD:s processer

→ ingen bevisbörda som i civil- eller

brottsmål, utan ska påvisa att utövandet av offentlig makt är tillbörlig både för förfarandet och för avgörande i sak

Utlåtande ersätter inte motiveringar till beslutet

FD:s begäran om utredning / Relevant

tilläggsutredning. Vanligen ber FD om det om det behövs

(29)

21.4.2016

Förvaltningsförfarande i barnskyddsärenden

- i FD:s processer

Muntlig förhandling

Förberedelser

Skriftligt material i god tid, senast en vecka före muntliga förhandlingen

Åberopande av vittnen, teman

Meddelande av på vilket sätt barnet hörts

(30)

21.4.2016

TACK!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :