Bäckahagens skola. - en särskilt utvald övningsskola

21  Download (0)

Full text

(1)

Bäckahagens skola

- en särskilt utvald övningsskola

1

(2)

Lite fakta ...

 F-9 skola

 Fritidshem

 Särskola 7-9

 515 elever

 49 studenter

 70 anställda

2

2013-10-16

(3)

Med från starten 2010...

 Först i pilotprojektet fältskolor

kvalitetshöjande åtgärd för landets lärarutbildning”

 Från 2012 i övningsskoleprojektet

”höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och verksamhetsförlagd utbildning”

3

(4)

Projektets två grundpelare

 utveckla den verksamhetsförlagda delen av lärar- utbildningen, höja kvalitén

 bidra till skolutveckling och kompetenshöjning i övningsskolorna

4

(5)

Övergripande frågeställningar

 Bidrar Bäckahagen till kvalitetshöjning och förstärkt professionsutveckling?

 Kan vi spåra någon skolutveckling och kompetens- höjning?

SKAPAS NÅGOT MERVÄRDE?

 Går det att ”mäta” och jämföra utbildningskvalitén och studenternas professionsutveckling på övningsskolor

respektive ”vanliga” vfu-skolor?

 Vilka indikatorer är i så fall tänkbara?

5

(6)

Vart är vi på väg?

Och hur vet vi det?

6

(7)

Så här har vi tänkt och gjort

7

(8)

Vad har Bäckahagen som övningsskola att förhålla sig till?

1. Mål- och styrdokument

- Examensordningens mål

- Vfukursplaner med förväntade studieresultat - Professionsutvecklingsmatrisen

- Studentens utvecklingsplan

2. Samverkansavtal

3. Läroplaner

4. Lokala policydokument

och också

8

(9)

en skola med sin(a)

 kultur och historia

 kunskap och kompetens

 lärare och skolledning

 pågående verksamhet(er)

 erfarenheter av tidigare utvecklingsprojekt

 elever

9

(10)

Första stegen tas vår och höst 2011...

Introduktionsutbildning i matrisen för alla lärare

Handledarträffar/seminarier med handledare och vfuansvarig biträdande rektor

Tankar om ”utvecklingsstrategier” börjar ta form

10

(11)

Utvecklingsstrategier

utveckla befintlig ”basgruppstradition” som bygger på lärande samtal

 systematiskt skapa förutsättningar för att involvera hela skolan genom att bygga tillsammans och underifrån

strävan mot delaktighet och deltagarstyrning Hållbar utveckling ????

11

(12)

Flera steg tas våren 2012

 Utbildningsdepartementet förstärker pilotprojektet

 Mer pengar, fler skolor, fler studenter

 Samverkansavtal upprättas mellan Stockholms universitet och berörda skolhuvudmän

 Lokalt genomförs handledarutbildning

 Bäckahagen blir övningsskola - det ska firas

12

2013-10-16

(13)

Kick-off och invigning av vfu-rummet

13

(14)

Hösten 2012 - fördjupad samverkan

 Planerings-/handlednings/mötesdag - en dag/vecka

 Professionsutvecklande seminarier för handledare/ lärare

 Introduktions- och uppföljningsseminarier med studenterna

14

(15)

Ytterligare steg tas våren 2013

 Handledarledda seminarier

 Samarbete med Sturebyskolan

 Lokal uppföljnings-/vägledningsmodell tar form

Första kontakt tas med forskare

15

(16)

Varför en lokal modell för uppföljning?

16

I linje med handlingsplanens utvecklingsstrategier

 Utveckla basgruppstraditionen

 Inkludering

 Deltagarstyrning

(17)

Uppföljning ur olika perspektiv och i flera steg

Steg 1.Uppföljning

Student- handledare formativt och summativt

Uppföljningssamtal

Steg 2. Uppföljning

lokalt ansvarig - studenter Uppföljningsseminarium

3. Uppföljning SU-läraren - handledare

Reflektionsseminarium

4. Uppföljning

SU+ lokalt ansvarig -rektor

Samtal

Uppföljning ur olika

perspektiv

(18)

18

Inför vfuperioden

Att vara förberedd

Vad är/BÖR VARA i fokus ?

Intention, planering,”kontrakt”

Under vfuperioden

Att handleda mot kursens förväntade studieresultat

Vad är/ BÖR VARA i fokus ? Innehåll och genomförande

Vid vfuperiodens slut

Att följa upp

Vad är/ BÖR VARA i fokus?

Uppföljningssamtal med formativ och summativ bedömning

Frågor att ställa sig

1.Vilka kunnanden ska utvecklas under denna vfukurs?

Vad kan vägleda mig?’

 Examensordningen

 Vfukursens FS

 Studentens egna mål (IUP)

 Professionsutvecklingsmatrisen 2. Hur märks det i handlingsplanen?

3. Hur kan jag bidra till att skapa en god och trygg relation som stöttar och utmanar?

Frågor att ställa sig

På vad, hur och när ska jag handleda för att att skapa goda förutsättningar för studenten att utvecklas mot kursens FS och examensordningens mål? .

.

1. Handledningens innehåll : Vad tas huvudsakligen upp vid hand- ledningssamtalen? Vad är i fokus ?

 ämnesdidaktiska,

 metodiska

 relationella aspekter?

2.Vilka handledningsstrategier tillämpas och varför?

 Vid förhandledning?

 Vid efterhandledning?

3.Hur handleder jag formativt?

Frågor att ställa sig

Var befinner sig studenten och vilket blir nästa steg i professionsutvecklingen?

Inför uppföljningssamtalet kan studentens självvärdering vara en utgångspunkt.

 Vilka mål har uppnåtts och hur har hon/ han konkret arbetat för att nå dessa mål?

 Vilka möjligheter och vilka svårigheter har du fått syn på/stött på?

 Vilket blir nästa steg och hur kan man tänka kring och arbeta för att nå dit?

Ta stöd av professionsutvecklingsmatrisen.

Vilka lärdomar och insikter om ditt ledarskap, ditt ämneskunnande, din ämnesdidaktiska och kommunikativa kompetens och din analys och reflektionsförmåga tar Du med dig.

 Något som Du vill förändra inför nästa vfu?

Självvärdering Självvärdering Självvärdering

Vägledning vid handledning inför, under och vid vfuperiodens slut

2013-10-16

(19)

Hösten 2013 – fokus på två spår

Spår 1; Studenternas professionsutveckling

Auskultation som systematisk lärandeaktivitet

Spår 2; Förjupad handledningskompetens

Samtal om egen och andras handledning utifrån inspelade handledningssamtal

19

(20)

Hur svarar detta mot de två grundpelarna?

Utveckla/kvalitetshöja den verksamhetsförlagda

utbildningen och stärka studenternas professions- utveckling

?

 Bidra till skolutveckling och kompetenshöjning?

20

(21)

Avslutande reflektioner

 Förankring och förändring tar tid

 Motstånd – något viktigt och oftast sunt

 Skolledningen måste vara med

 Måste alla vara med?

 Samverkan – en balansgång mellan

 att få och ge

 att driva på och invänta

 öppenhet och integritet

21

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :