KONFIDENSINDIKATORN OCH INGÅENDE FRÅGORS BIDRAG ... 5

58  Download (0)

Full text

(1)

Diagrambilaga

mars 2021

(2)

2

Innehåll

INDIKATORER ... 4

KONFIDENSINDIKATORN OCH INGÅENDE FRÅGORS BIDRAG ... 5

TOTALA NÄRINGSLIVET ... 6

TILLVERKNINGSINDUSTRI (SNI 10-33) ... 7

Insatsvaruindustri ... 8

Investeringsvaruindustri ... 9

Konsumtionsvaruindustri... 10

Livsmedelsindustri (SNI 10-12) ... 11

Textilindustri (SNI 13-15) ... 12

Trävaruindustri (SNI 16) ... 13

Sågverk (SNI 16.1) ... 14

Övrig trävaruindustri (SNI 16.2) ... 15

Massa- & pappersindustri (SNI 17) ... 16

Massaindustri (SNI 17.11) ... 17

Pappersindustri (SNI 17.12) ... 18

Grafisk industri (SNI 18) ... 19

Kemisk industri (SNI 20) ... 20

Läkemedelsindustri (SNI 21) ... 21

Gummi- & plastindustri (SNI 22) ... 22

Jord- & stenvaruindustri (SNI 23) ... 23

Stål- & metallindustri (SNI 24) ... 24

Järn- & stålverk (SNI 24.1-3) ... 25

Metallvaruindustri (SNI 25) ... 26

Elektronikindustri (SNI 26) ... 27

Industri för elapparatur (SNI 27) ... 28

Maskinindustri (SNI 28) ... 29

Motorfordonsindustri (SNI 29) ... 30

(3)

3

Annan transportmedelsindustri (SNI 30) ... 31

Möbelindustri (SNI 31) ... 32

BYGG- & ANLÄGGNING (SNI 41-42) ... 33

Husbyggande (SNI 41) ... 34

Anläggningsverksamhet (SNI 42)... 35

DETALJHANDEL (SNI 45 + 47) ... 36

Handel med motorfordon (SNI 45) ... 37

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) ... 38

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4-9) ... 39

TJÄNSTESEKTORN ... 40

Uppdragsverksamhet ... 41

Landtransport (SNI 49) ... 42

Åkerier (SNI 49.4) ... 43

Hotell & restauranger (SNI 55.1 + 56.1-2) ... 44

Datakonsulter (SNI 62) ... 45

Finans- & försäkringsverksamhet (SNI 64-66) ... 46

Förvaltare av egna fastigheter (SNI 68.2) ... 47

Fastighetsmäklare & -förvaltare (SNI 68.3) ... 48

Juridiska & ekonomiska konsulter (SNI 69) ... 49

Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation (SNI 70) ... 50

Arkitekter & tekniska konsulter (SNI 71.1) ... 51

Reklam & marknadsundersökning (SNI 73) ... 52

Uthyrnings- & leasingföretag (SNI 77) ... 53

Arbetsförmedling, bemanning mm (SNI 78) ... 54

Personaluthyrning (SNI 78.2-3) ... 55

Researrangörer & resebyråer (SNI 79) ... 56

HUSHÅLL ... 57

(4)

4

Indikatorer

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Tillv erkningsindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Bygg & anläggning

Konfidensindikator, index medelvärde=100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Detaljhandel

Konfidensindikator, index medelvärde=100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Hushåll

Konfidensindikator, index medelvärde=100

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Tjänstesektorn

Konfidensindikator, index medelvärde=100 60

70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Barometerindikatorn

Historiskt genomsnitt Barometerindikatorn Index medelvärde=100

(5)

5

Frågors bidrag till Konfidensindikatorer

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100

-10 -5 0 5 10 15

-10 -5 0 5 10 15

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 O rders toc k (nuläges om döme)

Antalet anställda (förväntningar) Bygg & anläggning

Frågors bidrag till konfidensindikator

-30 -20 -10 0 10 20

-30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Försäljningsvolym (utfall)

Varulager (nulägesomdöme) Förs äljnings volym (förväntningar) Detalj handel

Frågors bidrag till konfidens indikator

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ut vec klingen av föret aget s verks am het (ut fall) Efterfrågan på företagets tjänster (utfall)

Eft erfrågan på föret aget s t jäns t er (förvänt ningar) Tj änstesektorn

Frågors bidrag till konfidensindikator

-15 -10 -5 0 5 10

-15 -10 -5 0 5 10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Egen ekonomi (nulägesomdöme)

Egen ekonomi (förväntningar) Ekonomin i Sverige (nulägesomdöme) Ekonomin i Sverige (förväntningar)

I nstäl lni ng ti l l ka pital va rui nk öp (nul ä ge so mdöme ) Hushåll

F rågors bidrag t ill konf idensindikat or -30

-20 -10 0 10 20

-30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Orderstock (nulägesomdöme)

Färdigvarulager (nuläges omdöm e) Produkt ions volym (förvänt ningar) Tillv erkningsindustri

Frågors bidrag till konfidens indikator

(6)

6

Totala näringslivet

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Totala näringslivet

Konfidensindikator, index medelvärde=100

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Totala näringsliv et Efterfrågeläget, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Totala näringsliv et Antal anställda, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tillver kni ngs i ndus t r i

B ygg oc h anläggning Handel

Tjänstesektorn Sektorer na i näringsliv et Antal ans tällda utfall, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tillver kni ngs i ndus t r i

B ygg oc h anläggning Handel

Tjänstesektorn Sektorer na i näringsliv et Efterfrågeläge, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tillver kni ngs i ndus t r i

B ygg oc h anläggning Handel

Tjänstesektorn Sektorer na i näringsliv et Ans tällnings planer, nettotal

(7)

7

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Tillv erkningsindustri Total orderstock, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Tillv erkningsindustri Produktionsvolym, nettotal

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Tillv erkningsindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Tillv erkningsindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Tillv erkningsindustri Antal anställda, nettotal -60

-40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Tillv erkningsindustri Orderingång (utfall), nettotal

(8)

8

Insatsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Insatsv aruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Insatsv aruindustri Total orderstock, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Insatsv aruindustri Produktionsvolym, nettotal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Insatsv aruindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Insatsv aruindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Insatsv aruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(9)

9

Investeringsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Inv esteringsv aruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Inv esteringsv aruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Inv esteringsv aruindustri Produktionsvolym, nettotal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Inv esteringsv aruindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Inv esteringsv aruindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Inv esteringsv aruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(10)

10

Konsumtionsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Konsumtionsv aruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Konsumtionsv aruindustri Total orderstock, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Konsumtionsv aruindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Konsumtionsv aruindustri Antal anställda, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Konsumtionsv aruindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Konsumtionsvaruindustri Konfidensindikator, index medelvärde=100

(11)

11

Livsmedelsindustri (SNI 10-12)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Liv smedelsindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Liv smedelsindustri Total orderstock, nettotal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Liv smedelsindustri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Liv smedelsindustri Antal anställda, nettotal

-40 -20 0 20 40 60 80 100

-40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Liv smedelsindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Liv smedelsindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(12)

12

Textilindustri (SNI 13-15)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Textilindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Textilindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Textilindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Textilindustri Antal anställda, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Textilindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Textilindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(13)

13

Trävaruindustri (SNI 16)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Trävaruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Trävaruindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Träv aruindustri Produktionsvolym, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Trävaruindustri Antal anställda, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Träv aruindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Trävaruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(14)

14

SÅGVERK (SNI 16.1)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Sågverk

Orderingång (utfall), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Sågverk

Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Sågverk

Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Sågverk

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Sågverk

Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Sågverk

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(15)

15

ÖVRIG TRÄVARUINDUSTRI (SNI 16.2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Öv rig trävaruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Övrig trävaruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Öv rig trävaruindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Öv rig trävaruindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Öv rig trävaruindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Övrig trävaruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(16)

16

Massa- & pappersindustri (SNI 17)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Massa- & pappersindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Massa- & pappersindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Massa- & pappersindustri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Massa- & pappersindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Massa- & pappersindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Massa- & pappersindustri Konfidensindikator, index medelvärde=100

(17)

17

MASSAINDUSTRI (SNI 17.11)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Massaindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Massaindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Massaindustri Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Massaindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Massaindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Massaindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(18)

18

PAPPERSINDUSTRI (SNI 17.12)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Pappersindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Pappersindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Pappersindustri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Pappersindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Pappersindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Pappersindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(19)

19

Grafisk industri (SNI 18)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Grafisk industri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Grafisk industri

Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Grafisk industri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Grafisk industri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Grafisk industri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Grafisk industri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(20)

20

Kemisk industri (SNI 20)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Kemisk industri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Kemisk industri

Total orderstock, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Kemisk industri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Kemisk industri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Kemisk industri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Kemisk industri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(21)

21

Läkemedelsindustri (SNI 21)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Läkemedelsindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Läkemedelsindustri Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Läkemedelsindustri Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Läkemedelsindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Läkemedelsindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Läkemedelsindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(22)

22

Gummi- & plastindustri (SNI 22)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Gummi- & plastindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Gummi- & plastindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Gummi- & plastindustri Produktionsvolym, nettotal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Gummi- & plastindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Gummi- & plastindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Gummi- & plastindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(23)

23

Jord- & stenvaruindustri (SNI 23)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Jord- & stenv aruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Jord- & stenvaruindustri Total orderstock, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Jord- & stenvaruindustri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Jord- & stenv aruindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Jord- & stenvaruindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Jord- & stenv aruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(24)

24

Stål- & metallindustri (SNI 24)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Stål- & metallindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Stål- & metallindustri Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Stål- & metallindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Stål- & metallindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Stål- & metallindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Stål- & metallindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(25)

25

JÄRN- & STÅLVERK (SNI 24.1-3)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Järn- & stålverk Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Järn- & stålverk

Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Järn- & stålverk Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Järn- & stålverk

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Järn- & stålverk Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Järn- & stålverk

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(26)

26

Metallvaruindustri (SNI 25)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Metallv aruindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Metallvaruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Metallv aruindustri Produktionsvolym, nettotal

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Metallv aruindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Metallv aruindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Metallv aruindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(27)

27

Elektronikindustri (SNI 26)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Elektronikindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Elektronikindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Elektronikindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Elektronikindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Elektronikindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Elektronikindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(28)

28

Industri för elapparatur (SNI 27)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Industri för elapparatur Orderingång (utfall), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Industri för elapparatur Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Industri för elapparatur Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Industri för elapparatur

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Industri för elapparatur Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Industri för elapparatur

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(29)

29

Maskinindustri (SNI 28)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Maskinindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Maskinindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Maskinindustri Produktionsvolym, nettotal

-20 -10 0 10 20 30 40 50

-20 -10 0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Maskinindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Maskinindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Maskinindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(30)

30

Motorfordonsindustri (SNI 29)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Motorfordonsindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Motorfordonsindustri Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Motorfordonsindustri Produktionsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Motorfordonsindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Motorfordonsindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Motorfordonsindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(31)

31

Annan transportmedelsindustri (SNI 30)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Annan transportmedelsindustri Orderingång (utfall), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Annan transportmedelsindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Annan transportmedelsindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Annan transportmedelsindustri Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Annan transportmedelsindustri Antal anställda, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Annan transportmedelsindustri Konfidensindikator, index medelvärde=100

(32)

32

Möbelindustri (SNI 31)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Möbelindustri Orderingång (utfall), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Möbelindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Möbelindustri Produktionsvolym, nettotal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hemmamarknaden

Exportmarknaden Möbelindustri

Försäljningspriser (förväntningar), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Möbelindustri Antal anställda, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130 140

60 70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Möbelindustri

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(33)

33

Bygg- & anläggning (SNI 41-42)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Bygg & anläggning Byggandet, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Bygg & anläggning Orderstock, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Bygg & anläggning Antal anställda, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Bygg- & anläggning Anbudspriser, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Bygg & anläggning Orderstock, nettotal

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Bygg & anläggning

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(34)

34

Husbyggande (SNI 41)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Husbyggande Byggandet, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Husbyggande Orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Husbyggande Antal anställda, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Husbyggande Anbudspriser, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Husbyggande

Orderstock, nettotal

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Husbyggande

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(35)

35

Anläggningsverksamhet (SNI 42)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Anläggningsv erksamhet Byggandet, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Anläggningsv erksamhet Orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Anläggningsv erksamhet Antal anställda, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Anläggningsv erksamhet Anbudspriser, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Anläggningsv erksamhet Orderstock, nettotal

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Anläggningsv erksamhet

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(36)

36

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Detalj handel Försäljningsvolym, nettotal

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Detalj handel Antal anställda, nettotal

-10 0 10 20 30 40

-10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Detalj handel

Försäljningspriser, nettotal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Detalj handel

Varuinköp, nettotal

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnit t Detalj handel

Varulager, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Detaljhandel

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(37)

37

Handel med motorfordon (SNI 45)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Handel med motorfordon Försäljningsvolym, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Handel med motorfordon Antal anställda, nettotal

-30 -20 -10 0 10 20 30

-30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Handel med motorfordon Försäljningspriser, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Handel med motorfordon Varuinköp, nettotal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Handel med motorfordon Varulager, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Handel med motorfordon

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(38)

38

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Dagligv aruhandel Försäljningsvolym, nettotal

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Dagligv aruhandel Antal anställda, nettotal

-20 0 20 40 60 80 100

-20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Dagligvaruhandel Försäljningspriser, nettotal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Dagligv aruhandel Varuinköp, nettotal

-40 -30 -20 -10 0 10 20

-40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Dagligv aruhandel Varulager, nettotal

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Dagligvaruhandel

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(39)

39

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4-9)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Sällanköpshandel Försäljningsvolym, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Sällanköpshandel Antal anställda, nettotal

-20 -10 0 10 20 30 40

-20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Sällanköpshandel Försäljningspriser, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Förväntningar

Historiskt genomsnitt Sällanköpshandel Varuinköp, nettotal

0 10 20 30 40 50 60 70

0 10 20 30 40 50 60 70

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnit t Sällanköpshandel Varulager, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Sällanköpshandel

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(40)

40

Tjänstesektorn

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Tjänstesektorn

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Tjänstesektorn Antal anställda, nettotal

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Tjänstesektorn

Uppdragsvolym, nettotal

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Tjänstesektorn

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(41)

41

Uppdragsverksamhet

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Uppdragsv erksamhet

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Uppdragsv erksamhet Antal anställda, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Uppdragsv erksamhet Uppdragsvolym, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Uppdragsverksamhet

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(42)

42

Landtransport (SNI 49)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Landtransport

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Landtransport Antal anställda, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Landtransport

Uppdragsvolym, nettotal

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Landtransport

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(43)

43

ÅKERIER (SNI 49.4)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Åkerier

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Åkerier

Antal anställda, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Åkerier

Uppdragsvolym, nettotal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Åkerier

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(44)

44

Hotell & restauranger (SNI 55.1 + 56.1-2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Hotell & restauranger

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Hotell & restauranger Antal anställda, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Hotell & restauranger Uppdragsvolym, nettotal

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Hotell & restauranger

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(45)

45

Datakonsulter (SNI 62)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Datakonsulter

Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Datakonsulter Antal anställda, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Datakonsulter

Uppdragsvolym, nettotal

50 60 70 80 90 100 110 120

50 60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Datakonsulter

Konfidensindikator, index medelvärde=100

(46)

46

Finans- & försäkringsverksamhet (SNI 64-66)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Finans- & försäkringsv erksamhet Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Finans- & försäkringsv erksamhet Antal anställda, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Finans- & försäkringsv erksamhet Uppdragsvolym, nettotal

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Finans- & försäkringsv erksamhet Konfidensindikator, index medelvärde=100

(47)

47

Förvaltare av egna fastigheter (SNI 68.2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Förv altare av egna fastigheter Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Förv altare av egna fastigheter Antal anställda, nettotal

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Förv altare av egna fastigheter Uppdragsvolym, nettotal

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Förvaltare av egna fastigheter Konfidensindikator, index medelvärde=100

(48)

48

Fastighetsmäklare & -förvaltare (SNI 68.3)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Fastighetsmäklare & -förv altare Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Fastighetsmäklare & -förv altare Antal anställda, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Fastighetsmäklare & -förv altare Uppdragsvolym, nettotal

40 60 80 100 120 140

40 60 80 100 120 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Fastighetsmäklare & -förv altare Konfidensindikator, index medelvärde=100

(49)

49

Juridiska & ekonomiska konsulter (SNI 69)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Juridiska & ekonomiska konsulter Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar

Juridiska & ekonomiska konsulter Antal anställda, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Juridiska & ekonomiska konsulter Uppdragsvolym, nettotal

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Juridiska & ekonomiska konsulter Konfidensindikator, index medelvärde=100

(50)

50

Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation (SNI 70)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Konsulter företagsledning Efterfrågan på företagets tjänster, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utfall

Förväntningar Konsulter företagsledning Antal anställda, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nulägesomdöme

Historiskt genomsnitt Konsulter företagsledning Uppdragsvolym, nettotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt Konsulter företagsledning Konfidensindikator, index medelvärde=100

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :