Plan mot diskriminering och kränkande behandling

10  Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetens namn

Skärsätra förskola 2018/2019

Verksamheter som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Vår vision

Vår förskola ska bedriva en god pedagogisk verksamhet där barn och vuxna, oavsett ålder har en mental närvaro och ett engagemang så att ett bra lärande och utvecklings- klimat skapas. Skärsätra förskola ska skapa forum så att barnen får med sig en positiv syn på sitt fortsatta lärande, en bra självbild och ett gott självförtroende samt vara en plats där människors olika kulturella bakgrund är en tillgång.

Planen gäller från 2018-09-01

Planen gäller till 2019-10-31

Ansvarig för planen

Förskolechef är tillsammans med pedagogerna ansvarig för planen.

(2)

Barnens delaktighet

Vid terminsstarten utarbetar barn och pedagoger tillsammans trivselregler utifrån samtal i barngruppen, barnintervjuer och observationer. Att vår verksamhet bygger på vår vision, lika värde och demokrati. Att barnen dagligen är delaktiga i beslut, val av aktiviteter mm. Att barnen lär sig att ta ansvar för sina egna handlingar i samvaro med andra barn. Vid allvarligare kränkande handling kontaktar vi vårdnadshavare med barnens vetskap.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna får ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling genom utskick via verktyget Vklass och ev. frågor och funderingar är alltid välkomna till förskolan. Vårdnadshavarna har också möjlighet att ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling under höstens föräldramöte. Planen presenteras även under ett föräldrarådsmöte. En brukarundersökning genomförs i kommunen varje år, resultatet följs upp och nya mål tas fram utifrån resultatet.

Personalens/Medarbetarnas delaktighet

Personalen har under utvecklingsdagar och arbetsplatsmöten varit med och upprättat, följt upp och utvärderat planen, hänsyn har också tagits till resultatet av

brukarundersökningen. En kartläggning av arbetet genomfördes under en utvecklingsdag i september. Planen diskuterades och utvärderades under arbetsplatsmötet i oktober.

Förankring av planen

Planen upprättas, revideras och diskuteras på arbetsplatsmöten. Den presenteras och diskuteras på ett föräldrarådsmöte. Planen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt skickas via Vklass till alla vårdnadshavare. Trivselregler utarbetas av barn och pedagoger tillsammans samt att det ständigt förs samtal i barngruppen om respekt, hänsyn, vänskap och relationer.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Resultat och effekter av genomförda insatser/åtgärder har diskuterats och utvärderats på arbetsplatsmöten. En ny kartläggning genomfördes på utvecklingsdagen i september.

Vårdnadshavarnas synpunkter följs upp utifrån enkäten som genomförs varje år.

Vilka har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan?

Förskolechef och pedagoger har deltagit i utvärderingen av fjolårets plan.

(3)

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan?

Vi har utvärderat planen och kommit fram till att det är viktigt med en bra struktur och ett bra underlag för att kunna utvärdera och sätta nya mål.

Årets plan ska utvärderas senast

Årets plan ska utvärderas senast 2019-10-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Årets plan ska utvärderas under del av utvecklingsdag i september och under arbetsplatsmötet i oktober.

Ansvariga för att årets plan utvärderas

Förskolechef och pedagoger ansvarar för att årets plan utvärderas.

Aktiva åtgärder

- denna text är densamma för alla inom LKF, ska ligga kvar, ej ändra i

Aktiva åtgärder innebär ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Aktiva åtgärder tillämpas även för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och andra former av kränkningar. Detta arbete bedrivs i fyra steg och ska beaktas i all verksamhetsplanering både på grupp- och ledningsnivå;

1. undersöka risker och hinder 2. analysera orsaker

3. genomföra åtgärder 4. följa upp och utvärdera.

Arbetet genomförs och dokumenteras löpande.

Främjande insatser

Förskola

Namn: Skärsätra förskola

Främja likabehandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck:

Mål och uppföljning:

• Att vi som arbetar på förskolan alltid ska ha ett respektfullt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

• Att alla ska ha lika stort utrymme och inflytande över verksamheten oavsett kön.

• Att alla ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

(4)

• Att vi stärker barnens självkänsla, självinsikt och förmåga att värna om sin kroppsliga integritet gentemot vuxna och andra barn.

• Målen följs upp under något av höstens arbetsplatsmöten och under en av utvecklingsdagarna under höstterminen.

Insats:

• Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen för att lyssna med alla sinnen. Genom att tolka och avläsa beteenden, handlingar, verbal kommunikation, kroppsspråk eller ansiktsuttryck arbetar vi aktivt mot traditionella könsroller och ger alla barn möjlighet att komma till tals.

• På samlingar ger vi alla barn möjlighet att komma till tals.

• Att vi skapar förutsättningar så att barnen kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

• Att vi som arbetar på förskolan är medvetna om vårt eget förhållningssätt och språkbrukets betydelse.

Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att de uppsatta målen och arbetet genomförs.

Datum när det ska vara klart: 2019-10-31

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning:

Mål och uppföljning

• Att barnen ska känna till olika religioner och ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär.

• Alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för någon etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

• Att vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar om olika etniska grupper och/eller annan

trosuppfattning.

• Målen följs upp under något av höstens arbetsplatsmöten, avdelningsmöten, reflektionstid och/eller under en av utvecklingsdagarna under höstterminen.

Insats

• Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen för att lyssna med alla sinnen, tolka och avläsa beteenden, handlingar, verbal kommunikation och kroppsspråk.

• Att vi arbetar aktivt för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och respektera andras kulturer och värderingar.

• Att vi strävar efter att belysa och ta del av olika religioners högtider och traditioner.

• Att vi hjälper barnen att känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.

Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att de uppsatta målen och arbetet genomförs.

Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning Mål och uppföljning

• Att vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa föreställningar som baseras på funktionsförmåga.

• Att vi anpassar verksamheten med hänsyn till barnens olika förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna.

• Målen följs upp under något av höstens arbetsplatsmöten och under en av

(5)

utvecklingsdagarna under höstterminen.Samt att det förs ständigt återkommaande diskussioner.

Insats

• Att vi som arbetar på förskolan fungerar som goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.

• Att vi strävar efter en öppen och tydlig kontakt med barnets vårdnadshavare.

• Att vi är lyhörda för vårdnadshavares kunskap om barnet och ser det som en värdefull information i arbetet med att skapa en bra miljö för barnet. Det är bra om vi pedagoger tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om och i vilken omfattning och på vilket sätt de övriga barnen behöver få information om barnets funktionsnedsättning Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att det redovisade arbetet och målen genomförs.

Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning:

Mål och uppföljning

• Att vi synliggör och bejakar olika familjekonstellationer i verksamheten.

• Målen följs upp under något av höstens arbetsplatsmöten alternativt under en av utvecklingsdagarna under höstterminen.

Insats

• Att vi i litteraturen lyfter fram böcker med olika familjekonstellationer.

• Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen för att lyssna med alla sinnen, tolka och avläsa beteenden, handlingar, verbal kommunikation och kroppsspråk.

Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att det redovisade arbetet och målen genomförs. Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Främja likabehandling oavsett ålder Mål och uppföljning

• Att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utifrån ålder och utvecklingsnivå.

• Att anpassa verksamheten med hänsyn till barnens olika förutsättningar.

• Målen följs upp under något av höstens arbetsplatsmöten alternativt under en av utvecklingsdagarna under höstterminen.

Insats

• Att alla som arbetar på förskolan behandlar alla utifrån deras kompetens.

Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att det redovisade arbetet och målen genomförs. Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Motverka kränkande behandling Mål och uppföljning

• Att vi som arbetar på förskolan alltid ska ha ett respektfullt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.

• Att vi som arbetar på förskolan ansvarar för att förskolans trivselregler och rutiner följs.

• Att det förs återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer.

• Att vi som arbetar på förskolan alltid är lyhörda och närvarande i barngruppen för att aktivt kunna motverka minsta antydan till kränkande beteende/behandling.

• Målen följs upp under läsårets Ap-möten alternativt under en av utvecklingsdagarna under vårterminen.

Insats

• Att grunda samt vidga barnens förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ge dem redskap till att lösa konflikter.

(6)

• Uppmuntra barnen att bry sig om och hjälpa och stötta varandra.

• Samtala med barnen om olika situationer som kan uppfattas som kränkande, hur de kan agera för att vara en bra kompis och hur de kan hjälpa en kamrat som blir utsatt för kränkningar.

• Att personalen är bra förebilder och föregår med gott exempel i alla situationer. Personal och vårdnadshavare ska aldrig tala illa om eller kränka andra anställda, barn eller andra vårdnadshavare.

Ansvarig: Förskolechef och pedagoger är ansvariga för att arbetet att nå målen genomförs.

Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Kartläggning

Förskola

Kartläggning av:

Kön, könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kartläggningsmetoder:

Vi har under utvecklingsdagen i september diskuterat och kartlagt platser och situationer där kränkning kan förekomma. Fortsatt diskussion av platser och situationer där

kränkning kan förekomma sker på arbetsplatsmötet i oktober.

Områden som berörs i kartläggningen:

Kön, könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hur barn och vårdnadshavare har varit delaktig i kartläggningen:

Barnen är delaktiga i kartläggningen genom intervjuer med de äldsta barnen samt

observationer av de yngsta barnen på förskolan. Vi genomför utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare och skickar ut planen till alla vårdnadshavare under höstterminen samt inbjuder till reflektion av planen under ett föräldrarådsmöte, de har då möjlighet att lämna synpunkter på förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. En

brukarundersökning genomfördes i kommunen våras där det framkom att ...

Hur personalen har varit delaktig i kartläggningen:

Vi har under utvecklingsdagen i september diskuterat exempel på platser och situationer där kränkningar kan förekomma. Fortsatt diskussion och analys av resultaten av

kartläggningen görs under arbetsplatsmöte i oktober.

Resultat och analys:

Vi har kartlagt, observerat, lyssnat in barnen och kommit fram till att; kränkningar lättare kan förekomma i den "fria leken" både inne och ute, i övergångar mellan olika aktiviteter samt vid frånvaro av pedagoger.

Utifrån observationerna och samtalen i barngrupperna anpassar vi verksamheten med hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna.

Rutiner och regler har setts över för att minimera risken för att det uppstår situationer som bidrar till diskriminering, tex att det alltid ska finnas en pedagog i närheten av barnen.

(7)

Förebyggande arbete

Förskola

Namn: Skärsätra förskola

Områden som berörs av åtgärden:

Kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning och ålder.

Kön, könsidentitet eller könsuttryck Mål och uppföljning:

Barnen ska ha lika stort handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. De ska kunna välja sina lekar utifrån sina intressen utan att bli begränsade av traditionella könsmönster. Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer av barnens lek. Resultaten från observationerna presenteras och

diskuteras på arbetslagstiden.

Åtgärd:

Om situationer uppstår där det ena könet utesluter det andra från sina aktiviteter, med hänvisning till att de tex är fel kön, tar vi upp en dialog med barnen och arbetar aktivt för att leken ska involvera bägge könen på lika villkor.

Genom att möblera om på avdelningarna och skapa ”rum i rummen” underlättar vi för barnen att kombinera olika lekar. Vi genomför kontinuerliga observationer avseende barns lek i de olika rummen. Vi är ute i naturen där barnen har tillgång till könsneutralt material.

Motivera åtgärd:

Vid observationer och i de intervjuer som vi har genomfört uttrycker barnen att de gärna leker i alla utrymmen.

Ansvarig:

Personalen på respektive avdelning ansvarar för ommöblering under läsåret. Arbetet genomförs kontinuerligt under läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsmöten under läsåret. Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder.

Datum när det ska vara klart: 2019-10-31

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning:

Mål och uppföljning

Barnen ska känna till att det finns olika religioner, kulturer, trosuppfattningar och etniska tillhörigheter och oavsett detta behandlas lika.

Vårdnadshavarna ska vara förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa livsåskådningen eller etnisk tillhörighet.

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer av barnen. Resultatet från observationerna presenteras och diskuteras på arbetslagstiden.

Åtgärd

Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen för att observera, lyssna och avläsa beteenden och handlingar.

Att vi arbetar aktivt för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och respektera andras religioner, kulturer och värderingar.

Motivera åtgärd

Vi har observerat och utvärderat vår verksamhet och kommit fram till att vi behöver arbeta mer med olika religioner, trosuppfattningar och andra kulturer för att öka kunskapen och förståelsen för andra religioner, trosuppfattningar och kulturer i barngrupperna...

Ansvarig

Personalen på respektive avdelning ansvarar för att observera. Arbetet genomförs fortlöpande under läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på

(8)

arbetsplatsmöten under läsåret. Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Funktionsnedsättning Mål och uppföljning

Att barnen får utveckla sina intressen och kompetenser oavsett funktionsförmåga och att alla barn kan delta i de olika aktiviteterna utifrån sin förmåga och på lika/sina villkor.

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer av barnen. Resultatet från observationerna presenteras och diskuteras på arbetslagstiden.

Åtgärd

Att vi som arbetar på förskolan har ett respektfullt förhållningssätt till det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.

Att vi som arbetar på förskolan tar tillvara vårdnadshavarnas kunskap för att skapa en bra miljö för barnet på förskolan.

Motivera åtgärd

Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen och uppmärksamma på kamratrelationerna och att vi när barnen inte kan lösa det själva, agerar omedelbart för att bibehålla hög trivsel och ett positivt förhållningssätt.

Ansvarig: Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Arbetet genomförs kontinuerligt under läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsmöten under läsåret. Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Sexuell läggning Mål och uppföljning

Att vi synliggör och bejakar olika familjesituationer.

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer av barnen. Resultatet från observationerna presenteras och diskuteras på arbetslagstiden.

Åtgärd

Att vi läser böcker som handlar om olika familjekonstellationer och att vi utvecklar barns syn på olika familjekonstellationer i leken.

Motivera åtgärd

Vi har utvärderat vår verksamhet och kommit fram till att vi behöver utveckla vårt arbete med att synliggöra och bejaka olika familjesituationer...

Ansvarig

Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Arbetet genomförs fortlöpande under läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsmöten under läsåret Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Ålder

Mål och uppföljning

Att lokaler och material är anpassade efter barnens ålder

Att barngruppernas storlek anpassas efter barnens ålder och utveckling Åtgärd

Att personalen utgår från barnens förutsättningar och behov.

Motivera åtgärd

Att vi som arbetar på förskolan alltid är närvarande i barngruppen och är uppmärksamma på barnens behov och förutsättningar.

Ansvarig

Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Arbetet genomförs fortlöpande under

(9)

läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsmöten under läsåret Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Kränkande behandling Mål och uppföljning

Att vi säkrar förskolan så att barnen kan känna sig trygga och att vi utgår ifrån de platser som vid kartläggningen identifierats som otrygga. Det kan dels handla om att förändra den fysiska miljön och dels om att stärka vuxen närvaron.

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer av barn och platser. Resultatet från observationerna presenteras och diskuteras på arbetslagstiden.

Åtgärd

Vi går in och stöttar samt agerar direkt när det uppstår bråk och i situationer där kränkningar förekommer. Små barns förmåga att överblicka en situation och att inse konsekvensen av det egna beteende är begränsad och de kan behöva de vuxnas stöd för att reda ut

situationer.

Motivera åtgärd

Det är viktigt att barnen är delaktiga och att de får komma med konstruktiva förslag när problem uppstår och att vi som personal uppmärksammar kamratrelationerna i förskolan och omedelbart agerar för att bibehålla hög trivsel och ett positivt förhållningssätt.

Ansvarig

Samtliga anställda medverkar aktivt i alla åtgärder. Arbetet genomförs kontinuerligt under läsåret. Resultaten från observationerna presenteras på arbetsplatsmöten under läsåret.

Datum när det ska vara klart 2019-10-31

Rutiner för akuta situationer

“Policy” texten ska ligga kvar, ej ändras i

Policy: Vi arbetar utifrån stadens “Riktlinjer vid kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier”.

“Riktlinjer vid kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier; barn och elever"

För att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling ska personalen hålla en god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. Att det alltid finns minst en anställd i närhet av barnen.

Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till:

Kontaktuppgifter sitter uppsatt på förskolan samt finns även tillgängligt på hemsidan...

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn:

1. Vi talar med det barn/de barn som kränkt någon eller själva blivit kränkta eller

trakasserade. Vi förtydligar gällande regler, förklarar hur man kan uppleva kränkningar och försöker hitta en lösning och komma till försoning.

2. Vi diskuterar händelsen med berörd personal.

3. Om situationen så kräver samtalar vi med berörda vårdnadshavare.

4. Vid behov, om situationen så kräver tar vi upp händelsen i hela barngruppen och, i samarbete, låter barnen själva hitta en lämplig lösning.

5. Vid behov, om situationen så kräver finns möjlighet för arbetslaget att få konsultation i aktuellt ämne med förskolepsykolog.

(10)

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal:

Vi talar med den vuxne som kränker och påpekar det oriktiga i beteendet. Vi tydliggör också konsekvenserna av handlandet. Om barn, vårdnadshavare eller förskolans personal upplever att något barn diskrimineras, trakasseras eller kränkts av anställda på förskolan hänvisas ärendet till förskolechef som omgående utreder saken.

Rutiner för uppföljning:

Pedagoger och förskolechef ansvarar för att åtgärderna följs upp och utvärderas under arbetslagstiden och/eller under veckomötet med personal från alla avdelningarna och förskolechef.

Rutiner för dokumentation:

Åtgärderna dokumenteras av ansvariga pedagoger och/eller förskolechef.

Ansvarsförhållande:

Pedagoger och förskolechef är ansvariga för att åtgärderna genomförs.

Figure

Updating...

References

Related subjects :