Önskar plats i fritidsklubb fr o m

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lidingö stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: kultur.fritid@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2012-04-12

Ansökan om fritidsklubbsplats ht 2013 vt 2014

Uppgifter om barnet

Barnets namn Barnets personnummer

Bostadsadress Skola, klass (nuvarande)

Postnummer och postadress Telefon bostad

Folkbokförd I annan kommun än Lidingö? Om ja vilken?

 Ja  Nej

Vårdnadshavare

Obligatorisk uppgift. Finns två vårdnadshavare ska bådas uppgifter finnas med.

Namn Namn

Bostadsadress Bostadsadress

Postnummer och postadress Postnummer och postadress

Personnummer Personnummer

Mobiltelefon Telefon bostad Mobiltelefon Telefon bostad

E-post E-post

Önskar plats i fritidsklubb fr o m

 1 augusti  Skolstart  Annat datum

 Källängsgården  Kulan

 Skärsätragården  Nova  Sticklingegården

Uppgiftslämnaren är ensamstående  Ja  Nej

Om ja, förvärvsarbetar eller studerar  Heltid  Deltid

Om nej, båda förvärvsarbetar eller studerar  Heltid  Deltid

Datum Underskrift

...

Blanketten insändes till:

Lidingö stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 181 82 Lidingö, OBS! Senast fredag 19 april 2013.

Till stöd för handläggningen av ärendet kommer personuppgifter att behandlas enligt personuppgiftslagen.

Uppsägningstid för plats i fritidsklubb är 1 hel kalendermånad. Uppsägning skall ske skriftligt på därför avsedd blankett.

Figure

Updating...

References

Related subjects :