Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden I Protokoll

Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-11-09 SID 1 (6)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Plats och tid 2021-11-09 Solna stadshus, rum 160 Kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-18:58

Ledamöter

Victoria Johansson (MP), ordförande Klas Lindblom (M)

Nils Fredriksson (L) Jesper Siljekvist (KD) Tove Pehrsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Jacques de Maré (MP) för Axel Östlund (C) Ebbe Adolfsson (S) för Hélène Sevastik (S)

Mats Forsberg Danielsson (M) för Karin Westlin (M) Ulf Åsbrink (V) för Ruben Wågman (S)

Närvarande ersättare

Johan Salminen (M)

Övriga närvarande

Åsa Bergström, förvaltningschef

Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef

Veronica Gelland Boström, kommunekolog §§ 56-57 Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Ebbe Adolfsson (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 56-62

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Victoria Johansson (MP) Justerare

Ebbe Adolfsson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-11-10.

Anslaget tas ner 2021-12-02.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-12-01.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-09 SID 2 (6)

Signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 56

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 57

Samrådsyttrande över detaljplan för kv. Logementet 1 (MHN/2021:53) ... 4

§ 58

Föreläggande med vite om att åtgärda brister i inomhusmiljö och inkomma med uppgifter gällande lägenhet på fastigheten Harven 7 (MHN/2021:51) ... 5

§ 59

Anmälan av delegationsbeslut ... 6

§ 60

Frågor till förvaltningen ... 6

§ 61

Förvaltningschefen informerar ... 6

§ 62

Övrigt ... 6

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-09 SID 3 (6)

Signatur

§ 56

Fastställande av föredragningslista

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-09 SID 4 (6)

Signatur

§ 57

Samrådsyttrande över detaljplan för kv. Logementet 1 (MHN/2021:53)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden.

Sammanfattning

Planförslaget möjliggör fortsatta förskoleverksamheter samt bostäder och studentbostäder i befintliga byggnader. Detaljplanen innebär att befintliga byggnader och befintliga

uppvuxna träd bevaras och skyddas i planen. Planen innebär också att åtgärder utförs för att förbättra hanteringen av skyfallsvatten.

Miljöövervakningsenheten anser att:

• En utgångspunkt för detaljplanen och dagvattenutredningen ska vara att Solna stads reningskrav för dagvatten gäller hela planområdet, även om det kan behöva göras vissa avsteg när det är befintlig miljö.

• Åtgärderna för dagvattenrening ska koncentreras till vatten från hårdgjorda ytor, för att uppnå största möjliga recipientnytta med de åtgärder som genomförs.

• Projektet ska överväga att utöka förskolegården för Inskrivningen 1 genom att inlemma en bit av Inskrivningen 2 i förskolegården, för att främja barnens möjligheter till rörelse.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-09 SID 5 (6)

Signatur

§ 58

Föreläggande med vite om att åtgärda brister i inomhusmiljö och inkomma med uppgifter gällande lägenhet på

fastigheten Harven 7 (MHN/2021:51)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget och förelägger med vite verksamhetsutövare för Biltvättsspecialisten, organisationsnummer 559194–5430, att i lägenhet 103 på Gustafsvägen 7 i Solna, fastighet HARVEN 7:

1. Vidta bullerbegränsande åtgärder så att ljudnivån i aktuell lägenhet inte överstiger 30 dBA.

2. Utföra en uppföljande bullermätning i aktuell lägenhet för att säkerställa att

ljudnivåerna innehålls. Utredningen ska utgå från standardiserade mätmetoder enligt SS- EN ISO 10052/16032, med beaktande till riktvärden i tabell 1 och 2 som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus.

3. Låta oberoende fackman med expertis inom ventilation utreda orsak till

luktstörningar från verksamheten, Biltvättsspecialisten, i aktuell lägenhet. Utredningen ska redovisas i en rapport med en tidsatt åtgärdsplan för att åtgärda bristerna.

Svar på punkterna 1, 2 och 3 ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen till handa senast 9 veckor efter delgivning.

Beslutet är förenat med vite på 150 000 kronor. Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken (1998:808)2 kap. § 3, 9 kap. §§ 3, 9, 26 kap.§§ 9, 14, 21, 22, 26, vitelagen (1985:206) 2 §, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning.

Sammanfattning

Olägenhetsanmälan inkom den 8 juli 2020 till miljö- och byggnadsförvaltningen från hyresgäst på Gustafsvägen 7 gällande störande buller och lukter från Biltvättspecialisten (nedan verksamheten). Inspektion och inkomna uppgifter visar på störningarna som inte är ringa eller av tillfällig karaktär och därmed föreligger olägenhet för människors hälsa i aktuell lägenheten.

Verksamheten har förelagt att vidta åtgärder, uppföljande undersökningar och inkomma med uppgifter. Inga redovisningar över vidtagna åtgärder eller uppföljande undersökningar har till dags datum redovisats av verksamheten.

Då beslutet inte följts beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att förena beslutet med ett vite.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-11-09 SID 6 (6)

Signatur

§ 59

Anmälan av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

MHNdel/2021: §§ 2-3 MHN/DB 2021: 636-675

§ 60

Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till detta sammanträde.

§ 61

Förvaltningschefen informerar

Åsa Bergström, förvaltningschef, informerar om att exploateringsavtal och detaljplan för kvarteret Flundran har antagits av kommunfullmäktige.

§ 62 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

Figure

Updating...

References

Related subjects :