• No results found

Gång- och cykelväg längs med väg 168. Gång- och cykelväg. Oscar Ortman. Kulturhistorisk förstudie Marstrands socken, Kungälvs kommun.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg längs med väg 168. Gång- och cykelväg. Oscar Ortman. Kulturhistorisk förstudie Marstrands socken, Kungälvs kommun."

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

G ånG - och cykelväG

länGs med väG 168

sträckan m ittsund –a rvidsvik Kulturhistorisk förstudie

Marstrands socken, Kungälvs kommun Oscar Ortman

Rapport 2007:49

G å n G - o c h c y k el v ä G lä n G s m ed v ä G 1 68 O sc ar O rt m an Ra p p o rt 2 00 7: 49

(2)
(3)

G ånG - och c ykelväG länGs med väG 168

S

träck an

M

ittSund

–a

r vidSvik Kulturhistorisk förstudie

Marstrands socken, Kungälvs kommun

B

ohusläns museum

r

appor t

2007:49

(4)

ISSN 1650-3368 Författare Oscar Ortman

Layout, grafisk form och teknisk redigering Gabriella Kalmar

Omslagsbild Foto Bohusläns museums arkiv. Bilden är ett utsnitt ur ett vykort som visar Marstrandsvägen med Instöfärjan

Tryck TH tryck, Uddevalla 2007

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket medgivande 90.8012

Kartor godkända från sekretessynpunkt för spridning Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448

BOHUSLÄNS MUSEUM

Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla tel 0522-656500, fax 0522-656505 www.bohusmus.se

(5)

I nnehåll

s

ammanfattnInG

... 5

B

akGrund

... 5

m

etod

... 5

r

edovIsnInG av kulturhIstorIsk a värden

... 7

l

andsk apsBIld

... 7

Naturlandskap ... 7

Kulturlandskap ... 8

Fornlämningsmiljö ... 9

Konsekvensbeskrivning ... 9

r

eferenser

... 11

Litteratur ... 11

Otryckta källor ... 11

t

ek nIsk a och admInIstratIva uppGIf ter

... 12

f

IGur för teck nInG

... 13

(6)

4 Bohusläns museum 2007:49

Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteri- verket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

(7)

Gång- och cykelväg längs med väg 168 

s ammanfattnInG

Som ett led i projekteringen av nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kom- mun har FB engenering givit Bohusläns museum i uppdrag att utföra en kulturhistorisk förstudie. Förstudien utfördes i juni 2007. Förstudien om- fattar en byråmässig värdering av kultur och naturmiljöerna längs med väg 168 på sträckan Mittsund–Arvidsvik, på Koön, Marstrands socken, Kung- älvs kommun.

Avsikten med förstudien är att redovisa de kultur- och naturvärden som berörs av det tänkta projektet, samt att påpeka när hänsyn bör tas till dessa värden för att minska de planerade vägsträckningarnas inverkan på kulturmiljön.

Avsikten med förstudien var också att klarlägga hur kulturmiljön påver- kades vid en placering norr, respektive söder om, befintlig väg 168.

Efter den utförda förstudien bedömer Bohusläns museum att det inte före- ligger några direkta hinder för anläggande av en gång- och cykelväg, men att en placering norr om den befintliga vägen är att föredra.

Läggs gång- och cykelvägen längs med vägens norra sida berörs inga kända fornlämningar. Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand. Bohusläns museum förordar det norra alternativet. Oavsett vilket alternativ som väljs bör en arkeologisk utredning utföras.

B akGrund

Som ett led i projekteringen av nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kom- mun har FB Engineering gett Bohusläns museum i uppdrag att utföra en kulturhistorisk förstudie. Förstudien utfördes under juni månad 2007 av Oscar Ortman, antikvarie på Bohusläns museum.

Av väg 168 berördes en 1,8 km lång sträcka av den planerade gång- och cykelvägen.

m

etod

Förstudien är upplagd på följande sätt. Först presenteras en översiktlig historik om den aktuella vägsträckningen. Därefter redovisas de enskilda fornlämningar som dels kan knytas till vägen, dels berörs av den planera- de gång- och cykelvägen.

I en tredje del beskrivs de miljöer som är uttagna som värdefulla med hänsyn till odlingslandskap, fornlämningmiljöer och de områden som är uttagna i Kungälvs kulturmiljövårdsprogram samt riksintresseområden för kulturmiljövården.

(8)

6 Bohusläns museum 2007:49

Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:50 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för sprid- ning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

(9)

Gång- och cykelväg längs med väg 168 7

r edovIsnInG av kulturhIstorIsk a värden

Sträckningen av väg 168 över Nordön, Instön och Koön är anlagd i slutet av 1930-talet (Nilson 1978:296). Eftersom vägsträckan är relativt ung saknar den äldre väghållningsstenar och milstenar.

Spår av äldre färjelägen finns förstås kvar: på Koöns ostsida mot Mittsund, på Instöns ostsida vid Brattholmen och på Vrångsholmen vid Instö-rännans öst- ra sida. Här ingår även kajlämningarna på Koöns östra sida, Marstrand 56.

Hedvigsholmen och Arvidsvik ingår i Marstrands riksintresseområde (KO14) och den kommunala kulturmiljön som är uttagen runt Marstrand (Kungälv nr 26). Den del av riksintresseområdet som ligger vid Arvidsvik på Koön har dock förändrats kraftigt sedan början på 1990-talet.

l andsk apsBIld

Naturlandskap

Koön är relativt kuperade och väg 168 löper genom trånga uppodlade ler- dalgångar och flackare strandängar.

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7150, med platsen för undersökningen markerad.

Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601- 2007/1448.

(10)

8 Bohusläns museum 2007:49

Kulturlandskap

Koön präglas av ett småskaligt kustjordbruk. Koön har också varit starkt präglad av närheten till Marstrand. Instön och Nordön har som jämförelse i större utsträckning påverkats av modern fritidshusbebyggelse.

Kommunikationernas betydelse är påfallande. Av tradition har Mar- strand och kustsocknarna haft relativt goda sjöförbindelser med Göteborg och inför 1971 års kommunsammanslagning tyckte företrädare för Her- manby kommun och Marstrands stad att en sammanslagning med Göte- borg vore att föredra (Axelsson 1999:31). På Koön var det länge ointressant med förbindelser tvärs över ön.

På generalstabskartan finns dock två sådana vägar markerade, nämligen den från Arvidsvik över Långedalen via gården Mittsund till Mittsund och från Arvidsvik över bergen rakt österut mot Mittsund.

Det historiska kartmaterialet från Koön är begränsat. Det äldre kartma- terialet inskränker sig till generalstabskartan från 1899 och 1935 års eko- nomiska karta.

Figur 4. Översikt över undersökningsområdet med närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

(11)

Gång- och cykelväg längs med väg 168 9

Fornlämningsmiljö

Koön är med sina 30 registrerade förhistoriska boplatser en förhållandevis fornlämningstät ö. Redan 1928 publicerade August Atterström en studie över stenåldersboplatserna på Marstrandsöarna. Atterström redovisade ett 40-tal boplatsindikationer. Dessa sammanförde han till ett västligt, ett cen- tralt och ett östligt boplatsområde. De äldsta lämningarna gick att finna i det centrala boplatsområdet vid Mittsund (Atterström 1928).

De förhistoriska boplatserna ligger liksom den äldre bebyggelsen i öns dalgångar och klåvor, vid Långedalen, Smörsund, Mittsund och mellan Björnängen och Ödegärdet. I dessa dalgångar fanns förutsättningarna för att hitta förhistoriska boplatser; uppodlade åkrar, grustag och äldre kör- vägar. De förhistoriska boplatser som finns på Koön och intilliggande öar finns huvudsakligen i trånga gipar och dalgångar, som exempel på detta kan följande nämnas: Marstrand 19, 27 samt 34.

Förutom de förhistoriska boplatserna finns även rösen, stensättningar och trankokerilämningar representerade i fornlämningsmiljön.

1992 undersökte Riksantikvarieämbetet UV Väst en av boplatserna i det västra boplatsområdet. Det rörde sig om en senmesolitisk boplats vid My- ren, Marstrand 13 (Hernek 1994:10 ff).

Inom den sträcka som berördes vid denna kulturhistoriska förstudien av väg 168, finns ett objekt upptaget i fornminnesregistret, Marstrand 56, en kajanläggning på Mittsunds västra sida.

Konsekvensbeskrivning

Koön saknade länge genomfartsväg. Det var först på 1930-talet som en all- mänväg mellan Mittsund och Arvidsvik byggdes. Följden av detta blir att vägens placering bryter med det äldre kulturlandskapet.

Som framgått av kulturlandskapsbeskrivningen är förändringen av kul- turlandskapet redan genomförd i och med etableringen av väg 168. Kom- pletteringen med en gång- och cykelväg är ett begränsat ingrepp som inte påverkar kulturlandskapet i någon större omfattning.

Vad beträffar den berörda delen av riksintresseområdet vid Arvidsvik bedömer Bohusläns museum att en gång- och cykelväg inte påverkar mil- jön nämnvärt.

Den kulturhistoriska lämning som finns längs sträckan är kajanlägg- ningen på Koön vid Mittsund, Marstrand 56. För att undvika en konflikt med den registrerade fornlämningen bör gång- och cykelvägen löpa på den norra sidan av väg 168.

Anläggs gång- och cykelvägen längs med vägens norra sida berörs inga kända fornlämningar. Placeras den längs med vägens södra sida berörs Marstrand 56.

(12)

10 Bohusläns museum 2007:49

Bohusläns museum förordar det norra alternativet. En arkeologisk utred- ning för att bedöma om okända fornlämningar berörs av exploateringen bör dock genomföras oavsett vilket alternativ som väljs.

(13)

Gång- och cykelväg längs med väg 168 11

r eferenser

Litteratur

Atterström, August. 1928. Stenåldersboplatser å Marstrandsöarna – Bidrag till kännedom om öarnas Fornhistoria. Jönköping.

Axelsson, Kurt. 1999. Det fanns en intressegemenskap för kom- munen, som ofta kunde stå över partinitet. I: När sex blev en – En bok om när de sex kommunerna Hermansby, Kode, Kungälvs stad, Marstrands stad, Romelanda och Ytterby blev Kungälvs kommun på 1970-talet. Kungälv

Hernek. Robert. 1994. Myren – en femtusen år gammal stenåldersbo- plats på Marstrand. Arkeologiska undersökningar av fornlämning 13a på Koön, Marstrands sn, Kungälvs kommun, Bohuslän. Arkeologis- ka resultat UV Väst 1994:28. Kungsbacka.

Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun, 1990, Kungälv.

Nilson, Allan. 1978. Öar och Öbor. I: Mellan älv och fjord. Torsby, Harestad och Lycke hembygdsförening. Göteborg.

Otr yckta källor

Lantmäteriets arkiv. Göteborg J234-32-1. 1899 års Generalstabs- karta över Göteborg.

(14)

12 Bohusläns museum 2007:49

t ek nIsk a och admInIstratIva uppGIf ter

BM dnr: NOK 411-2007

BM pnr: B228

Län: Västra Götalands län

Kommun: Kungälv

Socken: Marstrand

Ek. karta: 7150

Läge: X 6425965 Y 1250740

Koordinatsystem: RT90 2,5 gon Väst

Höjdsystem: RH70

Uppdragsgivare: Johan Pihlgren, Samhällsbyggnad, Nämndhuset, 442 81 KUNGÄLV Ansvarig institution: Bohusläns museum

Projektledare: Oscar Ortman

Arbetstid: 11–13 juni 2007

Arkeologtimmar: 8 timmar

Arkiv: Bohusläns museums arkiv

Fynd: Inga fynd omhändertogs

(15)

Gång- och cykelväg längs med väg 168 13

f IGur för teck nInG

Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. God- känd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:50 000.

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7150, med platsen för undersökningen markerad.

Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601- 2007/1448.

Figur 4. Översikt över undersökningsområdet med närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.

(16)
(17)

G å n G - o c h c y k el v ä G lä n G s m ed v ä G 1 68 O sc ar O rt m an Ra p p o rt 2 00 7: 49

G å n G - o c h c y k el v ä G lä n G s m ed v ä G 1 68 O sc ar O rt m an Ra p p o rt 2 00 7: 49

References

Related documents

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Gång och cykelbanan möjliggör en bättre och trafiksäkrare cykelväg utmed Parkgatan som är trafikerad av mycket tung trafik, samt en länk till befintliga

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare

När länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen skickas den vidare för fastställelseprövning till Trafikverkets avdelning för Juridik och planprövning. Efter beslut om fastställd

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under perioden 2016-2021 och sker/har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med