Program för mål och uppföljning av privata utförare

Download (0)

Full text

(1)

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum

Anette Gladher 0455-303000 KS/451 2021-05-19

Kommunledningsförvaltningen

Adress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress

371 83 Karlskrona Östra Köpmansgatan 1 A 0455-30 30 00 0455-30 30 30 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

Program för mål

och uppföljning av privata utförare

Dokumenttyp: Program

Beslutad av: Kommunfullmäktige Antagen: 2021-06-22 § 123 Gäller för: Karlskrona kommun

Ansvar för revidering: Biträdande Förvaltningschef Giltighetstid: Revideras vid ny mandatperiod (2023)

Ersätter: Program för mål och uppföljning av privata utförare KF 2016/109

(2)

Inledning

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt 5 kap. 3§ Kommunallagen anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. I detta dokument innebär riktlinjer de av kommunens styrdokument som är relevanta för uppdraget. Bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Detta program omfattar verksamhet som utförs av privata utförare och där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor och skolor. Även utförare av personlig assistans är undantagna. Programmet omfattar inte heller avtal ingångna före detta programs

Definition av privat utförare

Med privat utförare avses enligt 10 kap. 7 § kommunallagen en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.

En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Det kan vara

företagsformer som aktiebolag, stiftelse, ekonomisk eller ideella förening, enskild firma, idéburna organisationer och kooperativa föreningar.

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att 1) vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

2) kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetsystem

3) avtal tecknas med privata aktören.

Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktiges mål innefattar de verksamheter eller angelägenheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd ansvarar för att återrapportera

måluppfyllelsen. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att med

utgångspunkt i detta program ansvara för att genom avtal säkerställa att de som driver verksamheter på uppdrag av kommunen inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

(3)

• de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten

• de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet

• de styrande dokument och kontrollområden som nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige fastställer för uppföljning

När en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare ska kommunen följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med uppdragstagaren. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

Allmänhetens insyn

Varje nämnd ska i avtal med en privat utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den aktuella verksamheten.

Informationen som begärs in från en privat utförare ska ha koppling till den verksamhet som upphandlas. Den privata utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det.

Ansvar och uppföljning vid intern kontroll

Intern kontroll är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete som

kontrollerar att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Det är också en del av den interna styrningen. Kommunstyrelsen har det

övergripande ansvaret för arbetsmetoder och metodik. Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den interna kontrollen görs årligen. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att programmet följs, det vill säga

uppföljning av avtalen i enlighet med Program för uppföljning av privata utförare.

Vid riskbedömningar i samband med framtagande av den intern kontrollplanen ska nämnder och bolagsstyrelser särskilt beakta att det följs upp i avtalen:

• Säkras att uppdragstagaren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten

(4)

• Lämnar och rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande fall, andra myndigheter.

• Avtalet ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten

Figure

Updating...

References

Related subjects :