Säkerhetsstandarder för leksaker. Christian Wetterberg, LEGO Group 15 oktober, 2013

Full text

(1)

Christian Wetterberg, LEGO Group 15 oktober, 2013

Säkerhetsstandarder för leksaker

(2)

EUROPEISKA REGLER FÖR LEKSAKER

 Direktivet om leksakers säkerhet 2009/48/EC publicerades 30/6-09 och trädde i kraft inom EU 20/7-09

 Efter 2 år (20/7-2011) gällde det nya direktivet alla leksaker

 För de nya kemiska kraven gällde 4 års övergångsperiod

 Direktivet anger det legala ramverket för leksaker i EU och ska föras in i nationell lagstiftning i alla medlemsländer

 Leksaksdirektivet är ett “Nya Metoden”-direktiv

 Förutsätter - märkning och anger allmänna

säkerhetskrav samt särskilda säkerhetskrav för olika typer av risker (mekaniska-, brand-, kemiska-, hygien-,

elektriska- etc)

(3)

EUROPEISKA REGLER FÖR LEKSAKER

Direktivet anger bland annat:

 Att EN-standarder ska utarbetas av CEN

 Procedurer för överensstämmelse

 Att nationella myndigheter ska utöva marknadskontroll

 Att myndigheter ska ha samarbete på europeisk nivå

 De procedurer som ska gälla för så kallade anmälda organ som kan utfärda typgodkännanden

(4)

-MÄRKET PÅ LEKSAKER

Varför?

 Visar överensstämmelse med tillämpliga ”Nya Metoden”-direktiv

 Obligatoriskt märke

Vad betyder det?

 Communitas Europeae eller Conformité Européenne

 Att produkten har fri rörlighet på EU-marknaden

 Märket är inte ett kvalitetsmärke

 Riktar sig mot myndigheter snarare än konsumenter

 Endast tillämpligt för produkter som faller under ”Nya Metoden”-direktiv

(5)

OLIKA VÄGAR TILL -MÄRKNING

Överensstämmelse med EN-standard

 Egendeklaration om överensstämmelse av tillverkaren

OBS – endast harmoniserade och refererade standarder får användas (= referens i OJEU)

Inte, eller endast delvis, överensstämmelse med EN-standard (eller när tillverkaren finner det

motiverat);

 Leksaken måste genomgå EG-typkontroll hos ett anmält organ

- märket måste finnas på leksaken innan den sätts på marknaden

(6)

ANMÄLDA ORGAN/NOTIFIED BODIES

 Är de erkända ”Institut/laboratorier” som bedömts vara

kompetenta att avgöra om en leksak uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i (leksaks)direktivet

 Dessa laboratorier ”anmäls” av medlemsländerna till EG- kommissionen och kan sökas i NANDO-databasen

 Utbyte av information och kunskap sker inom ramen för

”NB Toys – Notified Bodies for the Safety of Toys-directive”.

Samtidigt konkurrerar man med varandra. NB Toys kan enas om riktlinjer för utvärdering av vissa leksaker.

(7)

CEN:s ORGANISATION FÖR LEKSAKER (EN 71)

Teknisk kommittee/Technical Committee:

TC 52 – Safety of toys

• Chairman: Christian Wetterberg, Lego

• Secretariat: Danish Standards Institute

Arbetsgrupper/Working groups:

• WG 3 – Mechanical and physical properties

• WG 5 – Chemical toys

• WG 10 – Activity toys

• WG 11 – Interpretations EN 71-1, 71-2 och 71-8

• WG 12 – Interpretations EN 71chemical standards

Task groups:

• Alla arbetsgrupper inrättar “task groups” efter behov, för specifika uppgifter

(8)

UTARBETANDE AV STANDARDER

 Nationellt = t ex SN (Standard Norge). Arbete sker i

tekniska kommittéer som ofta speglar europakommittéer

 Alla (myndigheter, tillverkare, konsumentorganisationer etc) är alla är välkomna att delta på egen bekostnad

 Europeiskt = CEN (Comité Européen de Normalisation) är den europeiska organisationen för standardisering.

CENs medlemmar är medlemmar via ett nationellt organ. Deltagande sker även här på egen bekostnad.

 CEN utarbetar bland annat standarder som tolkar de väsentliga säkerhetskraven i Leksaksdirektivet

 Alla standarder publicerade av CEN skall publiceras som nationell standard i varje medlemsland

(9)

UTARBETANDE AV STANDARDER (forts.)

• Preliminära förslag arbetas normalt fram i en ”task group”

• När gruppen är enig om ett förslag förs det vidare till en WG och/eller en TC

• Två vägar att gå: CEN Enquiry + Formal vote eller UAP (Unique Acceptance Procedure). Den senare föregås normalt av en “internal” enquiry)

• Tidsgränser gäller så snart man registrerat ett nytt arbete

• Normalt tar det ca 3 år innan en standard är färdig att publiceras, delvis beroende på att tid går åt för

översättningar, omröstningar m m

• Efter publicering gäller normalt en 6 månaders

implementeringstid innan standarden tar över efter

föregående version (om inte leksaker kan anses farliga för att de inte uppfyller de nya kraven)

(10)

HARMONISERING AV STANDARDER

• CEN tar normalt fram standarder på “mandat” av COM – sådana standarder kallas ”harmoniserade”

• CEN begär att en referens till standarderna publiceras

• COM utvärderar standarden

• Om standarden bedöms tolka direktivets säkerhetskrav på ett korrekt sätt, publiceras en referens till

standarden i EUs officiella tidning (OJEU)

• En refererad (harmoniserad) standard ger presumtion om överensstämmelse med direktivet

• Om standarden bedöms vara bristfällig kan den

fortfarande refereras men då med en not om att den i vissa delar inte ger presumtion om överensstämmelse

• Alla medlemsländer kan när de vill göra en formell

invändning mot en standard som de anser är bristfällig.

Om övriga länder stöder dem kan standarden avharmoniseras.

(11)

ISO:s ORGANISATION FÖR LEKSAKER (ISO 8124)

Teknisk kommittee/Technical Committee:

TC 181– Safety of toys

• Chairman: Christian Wetterberg, Lego

• Secretariat: Danish Standards Institute

Arbetsgrupper/Working groups:

• WG 1 – Mechanical and physical properties

• WG 5 – Total concentration of certain elements

• WG 6 – Phthalate plasticizers

• WG 7 - Age determination guidelines

(12)

EN 71-1 Mechanical/Physical properties

1975: 4 sidor 1979: 8 sidor

1988: Direktiv 88/378 infört - standarden reviderad – 22 sidor 1998: 50 sidor + 15 sidor i Annex (t. ex. förklaringar)

1998 till 2005: 11 tillägg publicerade

2003: EN 71-8 publicerad. Vissa delar flyttade från EN 71-1 2005: Konsoliderad version – 70 sidor + 15 sidor Annex

2009: 8 tillägg publicerade (tillägg nr 2 finns ej) 2011: Tillägg 10, 11, 12 och 14 publicerade

2011: I juni publicerades EN 71-1:2011

2013: I september publicerades ”A2 - Akustik”

0 20 40 60 80 100 120 140

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

(13)

EN 71-1 MECHANICAL & PHYSICAL PROP.

• EN 71-1:2011 referens publicerad i OJEU juni 2011

• EN 71-1:2011+A2:2103 ”Acoustics”. Publicerad 25 sept 2013 (1 års övergångstid). Referens publiceras under hösten 2013

Formell omröstning pågår till 19 nov för:

• prA1: ”Legibility of warnings”

• prA3 “Toy books” –

• Nytt förslag ”Cords and drawstrings”

• Nytt förslag ”Projectiles”

(14)

EN 71-2 FLAMMABILITY

• EN 71-1:2011: Referens publicerad i juli 2011

• prA1: Redaktionella korrigeringar samt undantag för “highly flammable liquid” i “cosmetic

kits/olfactory board games/gustative games” (prEN 71-13).

• Omröstning (Unique acceptance procedure ) pågår till 19 december 2013

(15)

EN 71-3 MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

• EN 71-3:2013 publicerades och refererades juni 2013

• Förslag till ändring av vissa specifikationer (pH

control/adjustment, wetting and dispersion of test portion, means of agitation) sänds på röstning 2013

• En större revision genomförs med finansiering från EU Kommissionen för att minska variation och utveckla metod för Cr VI

• Nytt förslag: Utarbeta ett undantag för hårda

polymerer från kraven i EN 71-3

(16)

EN 71-4 CHEMICAL EXP. SETS

• EN 71-4:2013 – publicerades februari 2013 och refererades i maj 2013

EN 71-5 CHEMICAL TOYS

• EN 71-5:2013 – publicerades och refererades i juni 2013

• Nytt arbete: Uppdatera med krav på blandningar för överensstämmelse med CLP-förordningen

(Classification, labelling and packaging of

substances and mixtures) från 2015

(17)

EN 71-7 FINGER PAINTS

• FprEN 71-7: 2013; Slutomröstning avslutas Januari, 2014

EN 71-8 ACTIVITY TOYS

• EN 71-8:2011 publicerad och refererad i oktober 2011

• Nya arbeten kommer att diskuteras vid ett möte i

november 2013

(18)

EN 71-9, -10 and -11 ORGANIC CHEMICAL COMPOUNDS

• Referens har aldrig publicerats i OJEU.

• Inget arbete pågår för närvarande

EN 71-12 N-NITROSAMINES AND N- NITROSATABLE SUBSTANCES

• EN 71-12:2013 – publicerades och refererades i juni 2013. Innehåller en A-avvikelse för Tyskland

• Nytt arbete: Finansiering av en “mouthing behaviour

study/migration study” från COM. Kommer att ligga

till grund för reviderade krav.

(19)

EN 71-13 OLFACTORY BOARD GAMES,

COSMETIC KITS AND GUSTATIVE GAMES

EN 71-14 TOY TRAMPOLINES

• FprEN 71-14:2014 – Slutomröstning avslutas sannolikt mars 2014

• FprEN 71-13:2013 - Slutomröstning avslutas

januari 2014

(20)

ANNAT ARBETE INOM CEN TC 52

• Revision av CEN Technical Report 15071 “National translations of warnings and instructions for use in EN 71-standards“. Översättningar samlas in från CENs medlemmar och publiceras

• Ny Teknisk rapport “Age determination guidelines “ (baserat på arbete inom ISO). Förslag skickas ut i november

• Updatering av CEN Technical report 15731 “Replies

to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2

and EN 71-8”. Publicering i början av 2014

(21)

KORT OM EN 71-serien

EN 71-1:2011 (Mechanical and physical properties)

 Den mest omfattande och välkända delen i serien

 Krav för alla barn i kapitel 4 samt extra krav för barn under 3 i kap. 5. Krav på förpackningar i kap 6 och varningar i kap 7

EN 71-2:2011 (Flammability)

Inga leksaker får vara "highly flammable". Särskilda krav för

 Leksaker att användas på huvudet (skägg, peruk, mask,…)

 Utklädningskostymer och leksaker som bärs på kroppen

 Leksaker avsedda att gå in i (t ex tält)

 Mjukdjur med päls eller textil på ytan

 Kraven relaterar till eldslågans

”varaktighet”/”utbredningshastighet”

 Varningar krävs på vissa leksaker

(22)

KORT OM EN 71

EN 71-3:2013 (Migration of certain elements)

 Krav och metoder för migration av 19 ämne

 Täcker ytskikt, polymera material, papper, textil, glass/keramik/metall, trä/ben/läder, skrivmaterial, modellera, färg

 Undantag för leksaker för vilka det uppenbart inte finns någon risk på grund av att barn suger eller slickar på leksaken eller sväljer delar (normalt undantas leksaker avsedda för barn över 6 år).

Undantaget gäller inte leksaker som är avsedda att, eller sannolikt kommer att, användas i eller nära munnen. Undantag får baseras på sunt förnuft.

(23)

KORT OM EN 71

EN 71-4:2013 (Chemical experimental sets)

 Anger maxgränser för visa ämnen och preparat i experimentlådor för kemi- och liknande experiment (mineralogi, mikroskopi, m m):

 ämnen/preparat som klassificeras som farliga enligt direktiven om farliga kemiska ämnen respektive preparat eller CLP

 ämnen och preparat som i för stora mängder kan skada barn men som inte är klassificerade i

ovanstående direktiv

 alla andra ämnen/preparat som levereras med leksaken

 Särskilda varningskrav

(24)

KORT OM EN 71

EN 71-5:2013 (Chemical toys)

 Liknar EN 71-4 men avser leksaker där barnet gör experiment (formar eller målar något som sedan bränns/värms upp etc) som innebär en kemisk reaktion (gips, emaljering, lera för

ugnshärdning, plastgjutning, lim i modellsatser)

 Särskilda krav på märkning/varning beroende på vad det är för produkt

(25)

KORT OM EN 71

EN 71-7:2002 (Finger paints)

Har reviderats – på slutomröstning

 Anger ingredienser som får användas i fingerfärger och reglerar gränsvärden/krav på föroreningar,

konserveringsmedel, migration av vissa ämnen, smak, lukt, pH-värde, bindemedel, “bitter-ämnen”

m m

 Krav för märkning, behållare m m

(26)

KORT OM EN 71

EN 71-8:2011(Activity toys)

 Gäller gungor, rutschbanor samt andra

aktivitetsleksaker för privat bruk som står still medan barn klättrar, kryper, hoppar etc

 Krav på hållbarhet, skydd mot fall, skydd mot entrapment, stabilitet, märkning m m

(27)

KORT OM EN 71

EN 71-9, 10 och 11 (Organical chemical compunds)

 Ej refererad men ger bra vägledning för tillverkare.

 Anger krav, provberednings- och extraktionsmeoder samt provningsmetoder för migration eller totalhalt av vissa farliga organiska föreningar genom exponering genom hudkontakt, munkontakt, inandning m m

 Behandlar organiska kemikalier som kan klassificeras inom följande grupper:

 Lösningsmedel, konserveringsmedel, mjukgörare (ej ftalater), flamskyddsmedel, monomerer, biocider och färgningsmedel

(28)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

RoHS (2011/65/EG) – Restriction on the use of certain Hazardous Substances in electric and electronic products

 Förbud mot att använda kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektriska/ elektroniska produkter

R&TTE (99/5/EG) - Radio- och teleterminalsdirektivet

 Krav på radiosändare. Ska fylla krav i EMC-direktivet samt krav på radioprestanda.

Kosmetikaförordningen (EC 1223/2009)

Food contact material (EC 1935/2004)

(29)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals) som i ANNEX XVll begränsningar användning av vissa farliga ämnen:

 Ftalater

 DEHP, DBP och BBP är förbjudna i leksaker och barnartiklar om halten överstiger 0,1 %

 DINP, DIDP och DNOP är förbjudna om halten

överstiger 0,1 % i leksaker och barnartiklar för barn om de kan stoppas i munnen

 Azofärger

 Förbud mot Azo-färger i leksaker som helt/delvis är av läder/textil

(30)

ÖVRIGA REGELVERK FÖR LEKSAKER

REACH Annex XVII (fortsättning) - exempel

 Nickel: Begränsning för”Nickel-release” i delar som kommer i långvarig hudkontakt

 Kadmium: Totalförbud mot kadmium som stabilisator eller färgämne i plast

 PAH: Krav träder i kraft i slutet av 2015 (0,5 ppm för 8 PAHer i leksaksmaterial)

 Bensen som lösningsmedel

Leksaksdirektivet

 Begränsningar för CMR och doftämnen samt krav på säkerhetsbedömning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :