Kallare väder driver upp priserna. Priserna steg i Sverige under veckan samtidigt som temperaturen var lägre än normalt för årstiden.

Full text

(1)

Veckan i korthet

Kallare väder driver upp priserna. Priserna steg i Sverige under veckan samtidigt som temperaturen var lägre än normalt för årstiden.

Prisökningen mattades dock av fortsatt stark vattenkraftproduktion, förhållandevis god tillgänglighet i kärnkraften samt en svag utveckling i priserna för insatsbränslen. I dagsläget ligger magasinfyllnaden för Sverige 1,4 TWh (5 procent) över mediannivå och kärnkraften har en tillgänglighet kring 86 procent när två reaktorer fortfarande är i revison.

Terminskontrakten för vintermånaderna var i princip oförändrade under veckan. På fredagen stängde kontraktet för kvartal 1 2013 på 41,4 EUR/MWh.

Det gynnsamma läget i vattenkraftmagasinen har bidragit till att Sverige nettoexporterat sedan slutet av augusti. Exporten sker främst söderöver till Danmark och Tyskland.

Nedan visas den senaste veckans medelvärden för Sverige. Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

SE1 320,6 SEK/MWh Temperatur 4 °C

SE2 320,6 SEK/MWh Magasinfyllnadgrad 89 %

SE3 320,6 SEK/MWh Tillgänglig kärnkraft 86 %

SE4 320,6 SEK/MWh Nettoutväxling -530 GWh

Läget på elmarknaden

Vecka 43

Ansvarig: Elin Söderlund elin.soderlund@ei.se

(2)

Prisutveckling på råkraftmarknaden

Här beskrivs bland annat utvecklingen för spotpris Sverige och systempriset för Norden, det vill säga prisutvecklingen på Nord Pool Spot. Uppgifterna hämtas från Nord Pool om inget annat anges.

Tabell 1. Spotpriser i Sverige senaste veckan per elområde, dygnsmedel SEK/MWh

Vecka 43 Förändring från föregående vecka

SE1 SE2 SE3 SE4 SE1 SE2 SE3 SE4

Måndag 317,4 317,4 317,4 317,4 0% 0% 0% -2%

Tisdag 331,5 331,5 331,5 331,5 9% 9% 9% 9%

Onsdag 327,6 327,6 327,6 327,6 11% 11% 11% 11%

Torsdag 326,0 326,0 326,0 326,0 9% 9% 9% 9%

Fredag 318,7 318,7 318,7 318,7 8% 8% 8% 8%

Lördag 314,8 314,8 314,8 314,8 10% 10% 10% 10%

Söndag 308,5 308,5 308,5 308,5 8% 8% 8% 8%

Medel 320,6 320,6 320,6 320,6 8% 8% 8% 8%

Figur 1. Spotpriser i Sverige senaste månaderna, dygnsmedel SEK/MWh

0 100 200 300 400 500 600

SEK/MWh

2011 SE1

SE2 SE3

SE4

Priserna i Sverige gick upp med 8 procent (ungefär 22 SEK/MWh) i genomsnitt från föregående vecka.

Högst var priserna på tisdagen, kring 331,5 SEK/MWh och som lägst på söndagen, 308,5 SEK/MWh.

Priserna har varit desamma i samtliga fyra elområden under veckan.

Tabell 2. Systempriset senaste veckan, dygnsmedel EUR/MWh

Vecka 43

Förändring från föregående vecka

Samma vecka föregående år

Måndag 37,5 1% 38,3

Tisdag 38,8 10% 38,8

Onsdag 38,0 9% 40,0

Torsdag 37,7 9% 39,4

Fredag 37,2 8% 39,7

Lördag 36,5 8% 38,1

Söndag 35,6 7% 35,7

Medel 37,3 7% 38,6

(3)

Figur 2. Systempris senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh

0 10 20 30 40 50 60

EUR/MWh

2011 2012

Veckomedelpriset för det nordiska systemet ökade med 7 procent från föregående vecka.

Priset ligger just nu på ungefär samma nivå som priset föregående år.

Tabell 3. Spotpriser och systempris på Nord Pool senaste veckan, veckomedel EUR/MWh

Vecka 43

Förändring från föregående vecka

Nord Pool 37,3 7%

SE1 37,1 7%

SE2 37,1 7%

SE3 37,1 7%

SE4 37,1 7%

FI 39,7 4%

NO1 37,1 7%

NO2 37,1 7%

NO3 37,1 7%

NO4 36,0 6%

NO5 37,1 7%

DK1 40,6 10%

DK2 40,6 9%

Figur 3. Spotpriser och systempris på Nord Pool senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh

0 10 20 30 40 50 60 70

EUR/MWh

Nord Pool SE1 SE2 SE3 SE4 FI NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2

Priserna gick i genomsnitt upp för samtliga områden i Norden under veckan.

Skillnaden mellan högsta (DK1 och DK2) och lägsta pris (NO4) var 4,6 EUR/MWh under veckan.

(4)

Figur 4. Spotpriser och systempris på Nord Pool senaste dygnen, timpriser EUR/MWh

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EUR/MWh

Nord Pool SE1 SE2 SE3 SE4 FI NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 DK1 DK2

Priset per timme var som högst i Danmark (DK1 och DK2) i början av veckan då det var 72,5

EUR/MWh. Lägst var priset natten till fredag då det var 31,7

EUR/MWh i samtliga prisområden.

Figur 5. Systempris Nord Pool jämfört med omvärlden, dygnsmedel EUR/MWh

0 10 20 30 40 50 60 70

EUR/MWh

Tyskland Frankrike Holland Nord Pool

Priserna i Norden fortsätter att ligga kring 12 EUR/MWh under genomsnittspriset för Tyskland, Frankrike och Holland.

Figur 6. Terminspriser Nord Pool senaste månaderna, dygnsmedel EUR/MWh

32 34 36 38 40 42 44

EUR/MWh

Nov-2012 Dec-2012 Kv1-2013 2013

Terminspriserna har varit i princip oförändrade under veckan. Efter en inledning med sjunkande priser blev

stängningspriset på fredagen 39,3 EUR/MWh.

Uppgången berodde på prognoser med torrare väder.

(5)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer så som temperatur och magasinfyllnadsgrad. Nedan beskrivs utvecklingen för de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. Uppgifterna hämtas från Nord Pool om inget annat anges.

Figur 7. Medeltemperatur i Sverige, dygnsmedel °C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Grader °C

Medeltemperatur Normalt

Vädret blev betydligt kyligare under veckan som gick. Från ett temperaturmedel på 9 grader under vecka 42 till strax under 4 grader vecka 43.

Det var omkring 3 grader kallare än normalt.

Källa: SKM Market Predictor

Figur 8. Tillrinning till vattenmagasinen i Sverige, veckomedel GWh

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

GWh

Vecka

Tillrinning Normalt

Tillrinningen var fortsatt hög men närmade sig normala nivåer under vecka 42.

(Observera att statistiken släpar efter med en vecka.)

Källa: SKM Market Predictor

(6)

Figur 9. Magasinfyllnadsgrad Sverige, veckomedel %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Procent

Vecka

Median 2010 2011 2012

Ökningen i

magasinfyllnadsgraden avtog vecka 42. Den var 89 procent jämfört med 89,4 procent veckan innan. Medianen för årstiden är 84,8 procent.

Enligt medianen är vecka 37-38 de veckor på året då det brukar vara som mest vatten i

magasinen.

(Observera att statistiken släpar efter med en vecka.)

Figur 10. Magasinfyllnadsgrad Norden, veckomedel %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

Procent

Vecka

Median 2010 2011 2012

Magasinfyllnadsgraden för Norden var 89,1 procent vilket var en minskning med 1 procentenhet från vecka 41.

Fyllnadsgraden för de nordiska vattenmagasinen fortsatte att ligga kring 5 procentenheter över mediannivån för säsongen.

(Observera att statistiken släpar efter med en vecka.)

Figur 11. Tillgängligheten i svensk kärnkraft, dygn %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012

Tillgänglig kapacitet i svensk kärnkraft är i dagsläget 8 063 MW (86 procent) vilket nästintill oförändrat från föregående vecka.

Källa: Montel Powernews

(7)

Tabell 4. Status för den svenska kärnkraften

2012-10-22

Reaktor Status Aktuell effekt

(MW)1

Installerad kapacitet (MW)

Kommentar

Ringhals 1 I produktion 887 865

Ringhals 2 I revision 0 865 Försenad återstart, beräknas åter 1 november (tidigare 26 oktober).

Ringhals 3 I produktion 1 055 1 064

Ringhals 4 I produktion 926 939

Oskarshamn 1 I revision 0 473 Försenad återstart, beräknas åter 12 november. Reaktorn har varit i revision sedan 23 april.

Oskarshamn 2 I produktion 592 638 Begränsad produktion pga. problem med turbinblad.

Förväntas kunna åtgärdas först i och med revisionen 2013.

Oskarshamn 3 I produktion 1 435 1 400

Forsmark 1 I produktion 989 984

Forsmark 2 I produktion 1 007 996 Genomför en testperiod för att uppgradera den

installerade kapaciteten till 1110 MW. Under testperioden kommer kapaciteten vara reducerad till 30 % den 6 november och till 0 % den 8 november.

Forsmark 3 I produktion 1 172 1 170

8 063 MW 9 395 MW 86 %

Källa: Montel Powernews

Figur 12. Planerade revisioner i svenska kärnkraftsanläggningar

Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Oskarshamn 1 Oskarshamn 2 Oskarshamn 3 Ringhals1 Ringhals 2 Ringhals 3 Ringhals 4 Måndag

v 44 Ringhals 2 och Oskarshamn 1

befinner sig i den årliga revisionsfasen.

Återstarterna av har skjutits upp.

R2 förväntas åter den 1 november och O1 den 12 november.

Källa: Montel Powernews

1 Det är möjligt att köra enskilda kärnkraftverk temporärt på en större effekt än den installerade kapaciteten, d.v.s. över 100 procent.

(8)

Figur 13. Terminpriset för olja nästkommande månad, dygnsmedel USD/fat

85 90 95 100 105 110 115 120

USD/fat

Terminspriset för olja fortsatte ned under början av vecka 43 men gick upp igen i slutet av veckan. I utgången av veckan var terminspriset 109,5 USD/fat.

Källa: SKM Market Predictor

Figur 14. Terminspriset för kol nästkommande månad, slutkurs USD/ton

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

USD/ton

Priset på kolterminer gick ner under vecka som gick. I början av veckan var priset 87,5 USD/ton och i slutet av veckan var priset 85,4 USD/ton.

Marginalkostnaden för kolkraftproduktion första kvartalet nästa år är i dagsläget 36,4 EUR/MWh.

Källa: SKM Market Predictor

Figur 15. Forwards utsläppsrätter för nästkommande år, slutkurs EUR/EUA

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

EUR/EUA

Priset på utsläppsrätter sjönk marginellt under veckan.

I utgången av vecka 43 var priset 7,87 EUR/EUA.

(9)

Elproduktion, elanvändning och utväxling

Här beskrivs produktion och användning i Sverige och Norden samt utväxling mellan länder. Uppgifterna hämtas från Nord Pool om inget annat anges.

Tabell 5. Produktion, användning och utväxling, veckomedel GWh

Vecka 43

Förändring från föregående vecka

Samma vecka föregående år Produktion

SE1 517 17%

SE2 918 15%

SE3 1845 2%

SE4 114 -6%

Sverige 3395 7% 2822

Norge 2845 9% 2813

Finland 1406 11% 1276

Danmark 582 12% 616

Norden totalt 8227 9% 7546

Användning

SE1 244 9%

SE2 285 0%

SE3 1833 13%

SE4 504 8%

Sverige 2866 10% 2714

Norge 2625 8% 2395

Finland 1589 3% 1535

Danmark 672 5% 676

Norden totalt 7752 7% 7341

Utväxling

Sverige -530 -8% -109

Norge -219 16% -413

Finland 272 -4% 259

Danmark 106 -21% 72

Norden totalt -370 7% -175

(10)

Figur 16. Användning, produktion och utväxling för Sverige, dygnsmedel GWh

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20

0 100 200 300 400 500 600

Utväxling, GWh

GWh

Utväxling Produktion Användning

Den totala produktionen i Sverige ökade under veckan som gick med 220 GWh till 3395 GWh i

jämförelse med veckan innan.

Användningen var 2866 GWh vecka 43 vilket var en ökning med 266 GWh från föregående vecka.

Den totala nettoexporten minskade från 576 GWh vecka 42 till 530 GWh vecka 43.

Figur 17. Användning i Sverige per timme senaste veckan, GW

0 5 10 15 20 25

GW

Högsta förbrukningen i Sverige för en timme under vecka 43 var 20,3 GW.

(I Svenska Kraftnäts prognos för kraftbalansen förväntas den maximala elförbrukningen vintern 2012/2013 bli ungefär 26 000 MW vid en

normalvinter och 27 500 MW vid en tioårsvinter.)

Figur 18. Användning, produktion och utväxling för Norden, dygnsmedel GWh

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Utväxling, GWh

GWh

Utväxling Produktion Användning

Den totala produktionen i Norden ökade med 650 GWh från

föregående vecka till 8227 GWh.

Även den totala elanvändningen ökade. Från 7211 GWh till 7752 GWh.

Totalt nettoexporterade Norden 370 GWh under veckan vilket är 23 GWh mer än föregående vecka.

(11)

Figur 19. Nettoutväxling för veckan, veckomedel GWh2

2 Förklaring till figur: Gröna pilar indikerar hur nettoflödet varit under veckan. Positivt tal innebär import medan negativt tal innebär export. I parentes anges maximal överföringskapacitet för nätet angivet i GWh/vecka. Ex.SE1→FI, -215,7 (185→-252); Från SE1 exporterades 215,7 GWh el till FI. Maximal exportkapaciteten på överföringen är 252 GWh för en vecka medan totalt 185 GWh kan importeras.

SE1 SE2 -220,0 (554↔-554)

SE2 SE3 -776,1 (1226↔-1226)

SE3 SE4

(336↔-890) -590,2

SE1 FI -130,2 (185↔-252) SE1 NO4

13,0 (118↔-101)

SE2 NO3 -24,3 (101↔-168)

SE2 NO4 10,6 (42↔-50)

SE3 NO1 -4,7 (360↔-351)

SE3 FI

(227↔-227) -110,2

SE3 DK1

(124↔-114) -79,7

SE4 DK2

(185↔-252) -129,9

SE4 DE -20,1 (101↔-102)

SE4 PL -52,7 (101↔-168)

NO4RU 0,3 (9↔) NO4FI

0,3 (↔)

FI RU

(245↔) 69,1

FI EE -37,2 (59↔-59)

NO2DK1 -107,6 (168↔-168) NO2NL

-117,9 (118↔-118)

DK1 DK2 -1,7 (99↔-101)

DK1 DE -159,0 (160↔-252)

DK2 DE

(92↔-92) -52,7 NO1NO2

130,8 (268↔-487) NO5NO1

-17,6 (650↔-700)

NO3NO1 -15,0 (500↔-500)

NO5NO2 6,0 (500↔-500)

NO4NO3 -114,5 (200↔-1000)

Utväxlingen har huvudsakligen gått från norra Norden söder ut till kontinenten (Tyskland, Holland, Polen).

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :