PRI-FV.PAW/Z-_TKEA AQS/Panasonic PAW/Z-_TKEA 5 storlekar 2,1 6,5 kw. Serverrumssystem

Full text

(1)

AQS/Panasonic PAW/Z-_TKEA 5 storlekar 2,1–6,5 kW

Serverrumssystem

med

dubbla luftkylda serverrumsaggregat*

med

inbyggd effektreserv och redundans

* Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregaten är reversibla med både kylfunktion och värmepumpfunktion. I ett serverrum eller motsvarande med enbart kylbehov, skall endast kylfunktionen användas.

(2)

Beteckningsnyckel

Beteckningsnyckel/serverrumssystemet

Beteckningsnyckel/serverrumsaggregaten

Beteckningsnyckel/inne- och utedelar PAW/Z25-TKEA

PAW = Serverrumssystem

Z25-TKEA = Serverrumsaggregat, som ingår i systemet (se “Funktionsbeskrivning/systemet” samt “Beteckningsnyckel /aggregatet” nedan)

Z25-TKEA

Z25 = Storlek (Z25–Z71) TKEA = Typ av aggregat

CS = Innedel CU = Utedel

Z25 = Storlek (Z25–Z71)

(3)

Funktion

Funktionsbeskrivning/systemet

Driftrotation

PAW/TKEA serverrumssystem består av två kompletta luftkylda server- rumsaggregat typ TKEA i splitutförande med inne- och utedelar, 1 st. sty- renhet typ PAW-SERVER-PKEA för driftrotation, 1 st. trådansluten fjärrkon- troll och 2 st. förbindelsekablar typ CAB-SERV.

Styrenheten styr splitaggregaten så att det ena aggregatet är i drift och det andra fungerar som reservaggregat. Var 12:e timma växlar aggre- gaten, så att det av aggregaten som varit i drift stoppas och reservag- gregatet startas. Genom driftrotationen får aggregaten betydligt kortare drifttid jämfört med om det bara finns ett aggregat som är i drift hela tiden, och därmed motsvarande längre livslängd.

Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindi- kering för respektive aggregat samt för extern start/stopp av anlägg- ningen med aktiv eller inaktiv fjärrkontroll.

Effektreserv

Om temperaturen i rummet stiger mer än 2°C över inställt börvärde star- tas även reservaggregatet, samtidigt som temperaturlarmet aktiveras.

Aggregaten arbetar sedan parallellt så länge behovet kvarstår.

Redundans (driftreserv)

Vid fel i det aggregat som är i drift, skall reservaggregatet startas samti- digt som fellarmet aktiveras.

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning/aggregatet

Innedelens fläkt/-ar (F1) suger inneluft genom innevärmeväxlaren (EV/

KD1). I innevärmeväxlaren tas värme upp från inneluften genom att köld- mediet förångas. Köldmediet, som efter förångningen är i gasform, strömmar via omkastningsventilen (OV) till kompressorn (KK), där köldme- diegasen komprimeras. Den komprimerade gasen strömmar därefter vidare, återigen via omkastningsventilen (OV), till utevärmeväxlaren (EV/KD2), där den kondenseras (blir vätska igen), varvid den värme som togs upp i inneluften tillförs till uteluften i stället. Från utevärmeväxla- ren strömmar sedan köldmedievätskan genom expansionsventilen till- baka till innevärmeväxlaren (EV/KD1), där processen startar om igen.

Då värme tas upp från inneluften i innevärmeväxlaren (EV/KD1) händer två saker: luftens temperatur sänks och fukt kondenserar på innevärme- växlarens (EV/KD1) yta (luften avfuktas). Till båda dessa saker åtgår kyleffekt. Den effekt som åtgår till att sänka temperaturen kallas för tem- peratursänkningseffekt och den effekt som åtgår till att avfukta luften för avfuktningseffekt.

Den fukt som kondenserar på innevärmeväxlarens (EV/KD1) yta leds bort från innedelen genom kondensavloppet.

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH/MU VH

KK OV

M TCE LD

LD

LD FT

Aggregatflödesscheman

Z25-TKEA–Z42-TKEA

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH/MU VH

KK OV

M TCE LD

LD

LD FT

EV/KD1 = Innevärmeväxlare EV/KD2 = Utevärmeväxlare

F1 = Fläkt innedel F2 = Fläkt utedel

FT = Torkfilter KK = Kompressor

LD = Ljuddämpare OV = Omkastningsventil TCE = Elektronisk expansionsventil

VH = Avstängningsventil

VH/MU = Avstängningsventil med tryckmätningsuttag

(5)

Funktion

Aggregatflödesscheman

Z50-TKEA

Z71-TKEA

EV/KD2

EV/KD1 F2

F1 Utedel

Innedel

VH OV

FT KK

M TCE

VH/MU BK

BK = Köldmediebehållare EV/KD1 = Innevärmeväxlare EV/KD2 = Utevärmeväxlare

F1 = Fläkt innedel F2 = Fläkt utedel

FT = Torkfilter KK = Kompressor OV = Omkastningsventil TCE = Elektronisk expansionsventil

VH = Avstängningsventil

VH/MU = Avstängningsventil med tryckmätningsuttag

EV/KD2

EV/KD1 F2 Utedel

Innedel

VH OV

FT

KK M TCE

VH/MU BK

LD

BK = Köldmediebehållare EV/KD1 = Innevärmeväxlare EV/KD2 = Utevärmeväxlare

F1 = Fläkt innedel F2 = Fläkt utedel

FT = Torkfilter KK = Kompressor

LD = Ljuddämpare OV = Omkastningsventil TCE = Elektronisk expansionsventil

VH = Avstängningsventil

VH/MU = Avstängningsventil med tryckmätningsuttag

(6)

Uppbyggnad

Innedelar

Trådansluten fjärrkontroll

Utedelar

POWERFUL

Manuella luftriktare för luftspridning åt sidan Motormanövrerade

luftriktare för luftspridning upp och ner

Luftfilter Frontpanel

Indikeringspanel

Tryckknapp ON/OFF/AUTO för användning vid fel i fjärrkontrollen Batteri

Kombinerad solsensor och mottagare av signal från trådlös fjärrkontroll

OFF / ON

TEMP TIMER/CLOCK

MODE

QUIET/

POWERFUL FAN SPEED MODE

CHECK RESET

AIR SWING OFF/ON

CANCEL CLOCK

SET SELECT UP

DOWN

AC RC

Display

FRÅN/TILL

Inställning av timer och klocka

Val av fläkthastighet Val av driftsätt

Inställning av temperaturer Tyst/forcerad drift Inställning av de motor- manövrerade luftriktarna

Bakre luftintag

Luftintag på sidan

Luftutblåsning

(7)

Utrustningsspecifikation

Innedelar

Hölje

– Hölje i plast med manuella luftriktare för luftspridning år sidorna och motormanövrerade luftriktare för luftspridning framåt/neråt.

Fläkt

– Direktdriven femhastighets tangentialfläkt.

Filter

– Lätt demonterbart rengöringsbart filter.

Kylutrustning

– Innevärmeväxlarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med droppfat i plast.

– Interna köldmedieledningar avslutade med flarekopplingar.

– Tryckfyllning med köldmedium R32.

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och för matning av kraft och styrsignal till utedelen samt erforderlig intern elektrisk ledningsdragning.

Fjärrkontroll

– Trådansluten fjärrkontroll för manövrering, styrning, indikering och larm.

Hölje

– Hölje i elektrostatiskt lackerad förzinkad stålplåt.

Kylutrustning

– Hermetisk rotationskompressor monterad på vibrationsdämpare med inverter.

– Kondensor-/förångarbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller samt direktdriven axialfläkt.

– Utrustning för kyldrift vintertid ner till -22°C.

– Interna köldmedieledningar med fyrvägs omkastningsventil i sug-/hetgasledningen, torkfilter och elektronisk expansionsventil i vätskeledningen och avslutade med avstängningsventiler. Avstängningsventilen i sug-/hetgasledningen är utrustad med tryckmätningsuttag. Sug-/hetgasledningen är isolerad.

– Driftfyllning med köldmedium R32 för upp till 7,5 m ledningsdragning enkel väg [storlekar 25–50] eller upp till 10 m ledningsdragning enkel väg [storlek 71].

Elutrustning

– Plintar för anslutning av kraft och styrsignal från innedelen, erforderliga drift- och säkerhetsfunktioner samt erforderlig intern elektrisk ledningsdrag- ning.

– Styrenhet för driftrotation av systemets aggregat, för utökning av kyleffekten genom start av reservaggregatet vid temperaturlarm och byte till reser- vaggregatet vid fellarm. Styrenheten är dessutom utrustad med plintar för extern drift- och felindikering för respektive aggregat samt för extern start/stopp av anläggningen med aktiv eller inaktiv fjärrkontroll.

Utedelar

Styrenhet

(8)

Tekniska data/allmänt

Aggregat typ

PAW/

Z25-TKEA Z35-TKEA Z42-TKEA Z50-TKEA Z71-TKEA KYLEFFEKTDATA/NOMINELLA 1)

Kyleffekt kW 2,5 (0,9 – 3,0) 3,5 (0,9 – 4,0) 4,2 (1,0 – 5,0) 5,0 (1,0 – 6,0) 7,1 (1,0 – 8,1)

Effektbehov kW 0,2 – 0,7 0,2 – 1,1 0,3 – 1,5 0,3 – 1,9 0,4 – 2,7

Pdesign kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

SEER 2) W/W 8,5 8,5 8,5 8,5 6,1

Energiklass 3) A–G A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Arbetsområde/innetemperatur °C 32 – 16

Arbetsområde/utetemperatur °C 43 – -22

KYLEFFEKTDATA/SVENSKA KOMFORTFÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 4) kW 0,9 – 2,6 0,9 – 3,6 1,0 – 4,3 1,0 – 4,8 1,0 – 6,7

varav temperatursänkningseffekt 4) kW 1,9 2,7 3,2 4,2 5,2

Temperatursänkningsfaktor 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8

Effektbehov 4) kW 0,4 0,7 0,9 1,2 1,9

KYLEFFEKTDATA/SVENSKA PROCESSFÖRHÅLLANDEN

Kyleffekt 5) kW 0,9 – 2,4 0,9 – 3,4 1,0 – 4,1 1,0 – 4,6 1,0 – 6,5

varav temperatursänkningseffekt 5) kW 1,9 2,6 3,2 4,3 5,2

Temperatursänkningsfaktor 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8

Effektbehov 5) kW 0,5 0,8 1,0 1,3 2,1

DATA/INNEDELEN

Luftflöde 6) m³/s 0,092 – 0,191 0,087 – 0,187 0,188 – 0,320 0,198 – 0,336 0,211 – 0,352

Antal fläkthastigheter 5 5 5 5 5

Ljudtrycksnivå 7) dB(A) 21/25/39 21/28/42 29/32/43 30/37/44 35/38/47

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Märkström A 7,7 8,3 9,4 11,1 14,8

Rekommenderad avsäkring At 10 10 13 13 20

Bredd mm 919 919 1120 1120 1120

Djup mm 194 194 236 236 236

Höjd mm 295 295 295 302 302

Vikt kg 10 10 12 12 13

DATA/UTEDELEN

Köldmedietyp R32

Driftfyllning kg 0,65 8) 1,0 8) 1,08 8) 1,15 9) 1,32 10)

Ljudtrycksnivå 11) dB(A) 29 31 31 31 35

Anslutningsspänning 12) V 230/1+N+PE/50

Bredd mm 824 824 824 875 875

Djup mm 299 299 299 320 320

Höjd mm 619 619 619 695 695

Vikt kg 37 38 38 43 49

1) Nominella data är angivna enligt EU:s energiklassningsdirektiv vid ingående lufttillstånd till innedelen 27°C/46,5 % RF och ingående lufttem- peratur till utedelen 35°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. 2) SEER är en EU-standard för jämförelse av genomsnittlig energieffektivitet vid kyldrift (kyleffekten/effektbehovet) under en hel säsong. 3) Energiklass vid kyldrift är en EU-standard för en- ergieffektivitetsmärkning av aggregatets energieffektivitet baserad på aggregatets SEER-värde. 4) Angivna data gäller vid svenska komfortförhål- landen, d.v.s. vid ingående lufttillstånd till innedelen 23°C/46 % RF och ingående lufttemperatur till utedelen 27°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. Angiven temperatursänkningseffekt och angivet effektbehov gäller vid den högsta angivna totala kyleffekten. 5) Angivna data gäller vid svenska processförhållanden, d.v.s. ingående lufttillstånd till innedelen 23°C/46 % RF och ingående luft- temperatur till utedelen 32°C samt vid 7,5 m rörlängd enkel väg och inne- och utedelarna på samma nivå. 6) Angivna data gäller vid extra låg – hög fläkthastighet. 7) Angivna data gäller vid låg/medel/hög fläkthastighet och avstånd 1 m. 8) Fyllning vid 3–7,5 m rörlängd enkel väg.

Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 10 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 9) Fyllning vid 3–7,5 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 15 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 10) Fyllning vid 3–10 m rörlängd enkel väg. Vid längre rörlängder erfordras kompletteringsfyllning med 25 gram per extra meter rörlängd enkel väg. 11) Angivna data gäller vid hög fläkthastighet enligt Eurovent 6/C/006-97. 12) Matas från innedelen.

(9)
(10)
(11)
(12)

Hulda Mellgrens gata 3 421 32 Västra Frölunda Telefon: 031-746 40 00 www.aqsprodukter.se

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 180628 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :