Polisen 1(6) Sammanträde med regionpolisrådet j polisregion Väst

Full text

(1)

Polismyndigheten Region Vast

A005.071/2022 131

Sammanträde med regionpolisrådet j polisregion Väst

Plats Datum for mötet Klockan

2022-02-08 13.00-16.15

Kallade

Klas Johansson, regionpolischef Marina Johansson (s)

Monica Hanson (s) Pierre Rydén (s) Åke Eliasson (s)

Charlotte Nordström (m) Elisabet Babic (m) Arne Lemhag (m) Per-Håkan Eklund (sd)

Stina Isaksson (sd) Caroline Frödin (sd) Peter Heie (c) Kalle Bäck (kd) Frida Tånghag (v)

Birgitta Ling Fransson (1) Peter Sörgaard (mp)

Närvarande ledamöter

Klas Johansson, regionpolischef Marina Johansson (s)

Monica Hanson (s) Pierre Rydén (s) Åke Eliasson (s)

Charlotte Nordström (m) Elisabet Babic (m) Per-Håkan Eklund (sd) Stina Isaksson (sd) Caroline Frödin (sd) Peter Heie (c) Kalle Bäck (kd)

Birgitta Ling Fransson (1) Peter Sörgaard (mp)

Övriga närvarande

Mats Bergström, tf biträdande regionpolischef Morgan Orvenholt, regionkanslichef

Lars Heimbrand , regionkansli Väst Asbjorg Strand , EA Väst

Ernst Fontells plats, Göteborg, mötesrum Vänern,

^

(2)

Tove Gustafsson, regionkansli Väst Ulf Mörkas, SU

David Olausson, HR Jörgen Thorén , PO SGBG

Magnus Lindegren, Utredningsenheten Frida Larsson , regionkansli Väst

1 Inledning samt fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg om fråga gällande gränsdragningarna vid drönarflygning.

1.1 Föregående protokoll

Vad gäller mötesprotokoll från december fanns inga invändningar. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

1.2 Uttag av mötesjusterare

Till mötesjusterare för dagens möte utses Per-Håkan Eklund.

2 Aktuella frågor

2.1 Viktiga polisiära frågor i regionen, aktuella händelser, lägesbild, ärenden m. m.

Ordförande Klas Johansson välkomnade den nya ledamot Pierre Rydén som därefter fick presentera sig själv kort. Vidare presenterades Asbjorg Strand som är ny ekonomichef för EA Väst.

Ordföranden informerade om det aktuella läget i polisregionen. Pandemin är i ett nytt läge och det innebär avveckling och omställning. Se över våra arbets- sätt, pandemin har också medfört att vi jobbat på andra sätt med exempelvis mötesformer. Förhoppning om fysiskt regionpolisråd i april.

Vidare förtydligas kring de extra medel Polismyndigheten tilldelats och svå- righeterna kring att ersättningen kommer i efterhand. Tillväxt gällande nya po- liser och polisutbildningen föredras översiktligt. Region Väst har hög andel fyllda platser och PHS Borås är den mest populära polisskolan.

Ledamöterna diskuterade kring önskan om hybridmöten. Vidare framfördes att boken att vända utvecklingen som erhölls vid förra mötet, tillsammans med se- minariet som länkades varit mycket uppskattad. Länkar till seminariet eller lik- nade önskas. Ledningen bad att få undersöka frågan gällande såväl hybridmö-

ten samt länkar.

Biträdande regionpolischefen Mats Bergström tackade för draghjälpen från le- damöterna i att arbeta tillsammans, att vända utvecklingen handlar ju precis om samarbete. Vidare föredrogs det pågående nationella arbetet med drönare.

m f-

(3)

Den pågående tillgångsinriktade brottsbekämpningen föredrogs översiktligt.

En myndighetsgemensam samverkan för att komma åt kriminella och reducera deras nätverksförmåga.

Ett antal operativa ärenden föredras där framgångsfaktorn varit ett mycket bra initialt polisarbete. Vi har blivit duktiga på det viktiga inledande j aktmomentet och det har lett många gripanden och häktade. Region Väst ligger högt i antal häktade i nuläget. En solskenshistoria där region Väst bistod en annan region med hundekipage och återfinner en försvunnen 3-åring avslutar de operativa

händelserna,

Slutligen föredrog ordföranden översiktligt hur de industriella satsningarna i norra Sverige påverkar Polisen och bygden där uppe. Viktigt att Polismyndig- heten är med i tidigt skede så att inte grov organiserad brottslighet får fäste vid exempelvis kommande upphandlingar.

2.2 Verksamhet ekonomi och kompetens - verksamhetsuppföljning

Verksamhetsstvrning och analys

Tove Gustafsson Verksamhetsstyrning och analys (VSA), redovisade verk- samhetsuppfölj ningen januari- december 2021. Inkomna och redovisade ären- den minskat något år 2021 mot 2020. Färre öppna ärenden år 2021 mot såväl 2020,2019 och 2018.

Särskilt utsatta brottsoffer redovisades särskilt.

Ledamöterna diskuterade minskningen gällande narkotikabrott. Ordföranden förklarade att detta är egeninitierade ärenden vid exempelvis trafikkontroller och krogliv vilket under pandemin minskat av naturliga skäl. I takt med att pandemin är i ett nytt skede kommer också det traditionella linjearbetet att sakta återgå.

Ekonomi- Asbjors Strand

Asbjorg Strand förtydligar att siffrorna som redovisas innan det arbete som sker just nu gällande extra tilldelade medel är beslutat. Region Väst ligger på minus 101 miljoner. Grunden till underskottet är låg frånvaro, gränskontroller,

SPÅ- avgifter och lönekostnader. Regionen har en låg rörlighet, det är få som

slutar. Semesterlöneskuld hänger ihop med pandemi då man varit mindre le- dig. Driftskostnader är däremot plus 35 miljoner då det också varit mindre ar-

betsresor, konferenser osv.

Prognosen för 2022 är ytterligare underskott på 50 miljoner för region Väst.

Grunden för fortsatt underskott är frånvaro, SPÅ avgift.

Utveckling år 2020-2021 och budgetramarna från 2021 till 2024 föredrogs.

Avdelningarna går plus för fördröjda leveranser av IT-utrustning. Slutligen re- dovisas anlagsförbrukningen och Polisen totala intäkter och kostnader.

^-. ^

(4)

HR- David Clausson

David Olausson redovisade personalstatistik för december 2021. Förtydligande av placering av regionens resurser samt externa rekryteringar redovisas.

Personalavgångar 2020-2021 redovisades per avgångsorsak. En liten ökning

2021 men personalomsättningen är generellt sett mycket låg. År 2020 var om-

sättningen mycket låg med anledning av pandemin.

Sjukfrånvaro per kön och rullande helår redovisas. Lägre långtidssjukfrånvaro, det återstår att se om detta är en corona-effekt nu när samhället öppnar upp igen. David Olausson förklarar dock att sättet att räkna har ändrats under tiden vilket innebär att en exakt jämförelse inte kommer att kunna göras initialt.

Antagningen till polisutbildningen redovisas översiktligt för våren 2022 och intala siffror för hösten 2022.

Arbetsgivarindex för år 2020-2021 såväl nationellt som Polismyndigheten kontra region Vast förtydligas, sjukfrånvaro, arbetsskador, utbildningjäm- ställdhet i chefsposition. Sjukfrånvaro är lite högre i region Väst men detta speglar arbetsmarknaden i stort.

Ledamöterna diskuterade den polisiära synligheten och resursen på lokalpolis- områdesnivå. Polisförbundet lyfte problematiken gällande tomma utbildnings- platser och frånvaron av akademisk examen.

PAUS

2.3 Charlotte Nordström rapporterar från det nationella insynsrådet

Aktuella frågor under insynsrådet tog sikte på innehåll i det PM Polismyndig- heten skickade till justitiedepartementet 15 dec om behovet av ytterligare åt- gärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Charlotte Nordström förtydligar att det varit många och olika reaktioner på detta från partierna, Övergripande handlar promemorian om att den organiserade brottsligehten är systemhotande mot hela samhället och därmed krävs heltäckande åtgärder.

Skola, socialtjänst, häkten, fler åtgärdsaktörer, författningsändringar för skyl- dighet att dela information mellan myndigheter, förverka tillgångar osv.

Även tillväxten diskuterades, funktionsinriktad polisutbildning och testerna till polishögskolan - är nivåerna adekvata? Ledamöterna och ordföranden diskute- rar ansökningsförfarandet och testerna.

2.4 Redovisning från SU

Ulf Mörkas redogjorde för lägesrapport jämförelse mellan år 2020-2021. Fler redovisade ärenden 2021 samt fler förundersökningar som inleds. Region Väst har en längre siffra i Göteborg mot 2020 men en liten ökning generellt i reg- ionen. Anmälda brott per polisanställd har ökat något mot 2020. Fokusområ- den arrest förtydligas särskilt 2019-2021. Fokusområde Narkotika redovisas

^-if.

(5)

2015-2021. Fokusområde ingripande redovisas 2012-2021 , analys av dessa siffror behöver göras. Fokusområde dataintrång redovisas från 2019-2021.

2.5 Redovisning från regionpolisrådens utskott för SU

Åke Eliasson redovisade från senaste mötet. Fortsatt tydligt att det förekom-

mer differens mellan vad allmänheten tycker att en polis får göra kontra vad polisen har rätt till. Polisens kroppskameror är såväl friande som fällande och mycket bra redskap. Vidare diskuterades jargong, ingripanden och pågående arbete i Göteborg med värdegrund och kulturen.

2.6 Information från GSD Väst

Lars-Erik Heimbrand föredrog tre stycken hemställan till PAN och ett yttrande

till domstol.

3 Medarbetarskydd

Jörgen Thorén lokalpolisområdeschef Hisingen föredrog om regionens arbete vad gäller medarbetarskydd. Angrepp mot Polisanställda och syftet med pro- jekten föredras. Viktigt att skilja på olika typer av påverkansformer rent kun- skapsmässigt, vissa delar är brottsligt och andra inte. Det som inte är brottsligt kan dock vara precis lika påverkande. Film förevisas. Konkreta förslag för po- litiken föredras och material från Danmark föredrogs för bredare perspektiv.

Ledamöterna diskuterar vad som bör finnas offentligt och vilken påverkan det kan ha för hela samhället. En viktig fråga där lagstiftningen härrör från en an-

nan tid.

4 Strategisk utredning

Magnus Lindegren chef för bedrägerisektionen , utredningsenheten föredrog framgångsrik uppklaring - strategiska utredning.

Strategisk utredning innebär att man ska utreda de brott som påverkar påfölj- den. Lagstiftningen är uppbyggd på det sättet. Förundersökningsbegränsning hos Polisen och åklagare, men endast åklagarna får använda sig utav åtalsun- derlåtelse. Åtalsunderlåtelse blir en registrering i brottsregistret. Beräkning av straffvärde och straffrabatt föredrogs. Skillnaden mellan straff och påföljder förtydligades med perspektiv om sättet att beräkna straff i exempelvis USA.

Alla brott ska inte utredas utan endast de som påverkar påföljden, de andra brotten kommer inte påverka utfallet utan kan med haltande jämförelse liknas vid att jobba gratis. Den tiden som skulle resulterat i gratisarbete ska istället läggas på att utreda en ny individ där utredningen kan ge en påföljd. Detta re- sulterar i snabbare reaktion från samhället där fler enskilda individer får fler domar. För en brottsaktiv gämingsperson kan detta innebära att möjligheten till tvångsmedel, anhållande och efterföljande häktning mot denne ökar. Vi- dåre kan det leda till förutsättningar för att utdöma fängelse. Anledningen är att det definieras som återfall i brottslighet, recidivfara, när målet går till

^ ^

(6)

åtal/slutlig dom och samma ärendetyp därefter återkommer för samma indi-

vid.

De tre förutsättningarna för att utdöma fängelse samt tvångsmedel förtydliga- des särskilt samt en historisk återblick till principen för dödstraff och böter från 1700-talets Sverige.

Vikten av ärendesamordning och att bygga ärendebuketter redovisades. Aren- debuketter innebär att man med precision väljer de brott man önskar utreda och gå till åtal på. Syftet med valet är att få en bred spridning så att möjlighet- erna som uppstår vid för återfall i brottslighet kan nyttjas vid ett eventuellt nästa tillfälle.

Genom strategisk utredning kan vi lagfora fler gärningsmän och öka möjlig- heterna till strängare påföljder. Nackdelen är dock att målsäganden inte har möjlighet att få ersättningsfrågan hanterad i de ärenden vi fu-begränsar och att målsäganden kan känna sig sviken av samhället. Här behöver man förklara och informera på ett pedagogiskt sätt för att öka förståelsen.

Slutligen redovisas direktivgivning, att arbeta efter den resursen vi har och att utreda tillräckligt bra och därmed utnyttja vår tid effektivt.

Ledamöterna diskuterar ämnet som skapar mycket frustration. Brottsofferfo- kus lyfts och tankar om ny lagstiftning då nuvarande kan leda till att man inte orkar anmäla brott när risken är överhängande att det ändå läggs ner? Magnus Lindegren förtydligar att tydligheten i hanteringen är en pedagogisk uppgift men att detta är lagstiftningen som Polis, åklagare och rätten har att förhålla sig till.

5 Övriga frågor

En fråga gällande antal kroppskameror redovisades, region Väst har i nuläget 450 stycken och planerar för 800 stycken till. De efterfrågade underlaget till att vända utveckling finns på Malmö universitets hemsida och seminariet finns på SVT play.

6 Avslutning

Ordföranden tackar för ett bra möte och engagemang och nästa möte är i april där förhoppningen är ett fysiskt möte i Göteborg.

Vid protokollet:

?^^2— /'

Justeras

/ Frida Larsson

'^S^t

Just. Per-Håkan Eklund 's Johansson

-^

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :