HEINESTAMS PRISLISTA Regist- Arvode Moms Pris exkl. Pris inkl. rerings- moms moms avgifter STARTA BOLAG

Download (0)

Full text

(1)

Lagerbolag 3 100 4 800 1 200 7 900 9 100

Bilda aktiebolag

Kontant 2 200 1 650 413 3 850 4 263

Apport 2 200 2 050 513 4 250 4 763

Övriga nyregistreringar

Enskild firma 900 1 500 375 2 400 2 775

Ekonomisk förening 1 400 3 500 875 4 900 5 775

Filial 2 000 3 000 750 5 000 5 750

Handelsbolag 1 200 900 225 2 100 2 325

Tillägg till lagerbolag/bilda aktiebolag

Aktieägaravtal fullständigt, pris från 3 500 875 3 500 4 375

Arbetsordning, förslag 500 125 500 625

Agenda för 6 möten per år, förslag 500 125 500 625

Aktieöverlåtelseavtal, standard 900 225 900 1 125

Aktieöverlåtelseavtal, utökat, pris från 3 500 875 3 500 4 375

Handlingar på engelska inkl. reg. bevis 2 000 500 2 000 2 500

Registrering av bifirma 1 200 600 150 1 800 1 950

Gåvobrev 2 000 500 2 000 2 500

Dispensansökan per person 475 750 188 1 225 1 413

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

STARTA BOLAG

(2)

Nyemission (Ökning av aktiekapital/Emission)

Kontantemission 900 1 400 350 2 300 2 650

Fondemission 900 1 400 350 2 300 2 650

Apportemission 900 1 500 375 2 400 2 775

Kvittningsemission 900 1 500 375 2 400 2 775

Konvertibler m standardvillkor, (offert) pris från 900 2 900 725 3 800 4 525 Optionsbevis m standardvillkor, (offert) pris från 900 2 900 725 3 800 4 525

Tillägg till nyemission

Rådgivning per timme Bengt, pris enligt ök

Bolagsordning, nedladdning Bolagsverket 100 25 100 125

Bolagsordning, avskrift 400 100 400 500

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

Minskning av aktiekapital/reservfond

Återbetalning till aktieägare med återställande av ak 900 3 400 850 4 300 5 150 Återbetalning till aktieägare utan återställande av ak 2 400 4 400 1 100 6 800 7 900

Heinestams kompletta pakettjänst inkl. avtal 900 5 400 1 350 6 300 7 650

Täckning av förlust 900 2 200 550 3 100 3 650

Minskning av reservfond 1 500 2 200 550 3 700 4 250

Avsättning till fritt eget kapital 2 400 2 200 550 4 600 5 150

Tillägg till minskning

Rådgivning per timme Bengt, pris enligt ök

Avtal, pris från 2 500 625 2 500 3 125

Bolagsordning, nedladdning Bolagsverket 100 25 100 125

Bolagsordning, avskrift 400 100 400 500

Ändring t.ex. styrelse/bolagsordning 800 200 800 1 000

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, fast pris 600 150 600 750

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, pris/brev 25 6 25 31

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

Ändra bolag

Ändra företagsnamn 1 200 900 225 2 100 2 325

Ändra styrelse/revisor 900 900 225 1 800 2 025

Ändra av bolagsordning 900 900 225 1 800 2 025

Ändra adress 300 75 300 375

Ändra bolagskategori 900 900 225 1 800 2 025

Ändra kommanditdelägare 600 600 150 1 200 1 350

Ändra firmatecknare 900 600 150 1 500 1 650

Tillägg till ändra bolag

Bolagsordning, nedladdning Bolagsverket 100 25 100 125

Bolagsordning, avskrift 400 100 400 500

Kombinationsärende, per kombination 450 113 450 563

Generalfullmakt + registeruppgift 300 75 300 375

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

ÄNDRA BOLAG

(3)

Fusion av aktiebolag

Helägt dotterbolag 900 4 100 1 025 5 000 6 025

Övriga fusioner 1 900 5 100 1 275 7 000 8 275

Tillägg till fusion

Rådgivning per timme Bengt enligt ök

Registrering av fusionsplan 900 1 500 375 2 400 2 775

Fler än ett överlåtande bolag, per bolag 500 900 225 1 400 1 625

Registrering av bifirma 1 200 800 200 2 000 2 200

Ändring av bolagsordning 900 800 200 1 700 1 900

Bolagsordning, nedladdning Bolagsverket 100 25 100 125

Bolagsordning, avskrift 400 100 400 500

Nedladdning av årsredovisning, 6 st 600 150 600 750

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, fast pris 600 150 600 750

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, pris/brev 25 6 25 31

Förslag till kallelse bolagsstämma 300 75 300 375

Ansökan om lagfart 825 900 225 1 725 1 950

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

Fusion ekonomisk förening 2 800 6 000 1 500 8 800 10 300

tillkommer per ytterligare överlåtande förening 500 900 225 1 400 1 625

Ekonomisk förening, helägt dotterbolag 1 900 4 900 1 225 6 800 8 025

tillkommer per ytterligare överlåtande bolag 500 900 225 1 400 1 625

Delning av aktiebolag (Fission) Fullständig delning

Till två befintliga bolag 2 400 5 600 1 400 8 000 9 400

Till två bolag som nybildas 3 600 9 000 2 250 12 600 14 850

Till två lagerbolag 8 600 13 600 3 400 22 200 25 600

Partiell delning

Till ett befintligt bolag 1 900 4 600 1 150 6 500 7 650

Till ett bolag som nybildas 1 900 6 800 1 700 8 700 10 400

Till ett lagerbolag 5 000 8 600 2 150 13 600 15 750

Tillägg till delning av aktiebolag Rådgivning per timme Bengt enligt ök

Registrering av delningsplan 900 900 225 1 800 2 025

Delning till ytterligare övertagande bolag, per bolag

Befintligt bolag 500 900 225 1 400 1 625

Nybildning 1 200 1 650 413 2 850 3 263

Lagerbolag 3 100 4 000 1 000 7 100 8 100

Registrering av bifirma 1 200 800 200 2 000 2 200

Ändring av bolagsordning 900 800 200 1 700 1 900

Bolagsordning, nedladdning Bolagsverket 100 25 100 125

Bolagsordning, avskrift 400 100 400 500

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, fast pris 600 150 600 750

Heinestams sköter underrättelse borgenärer, pris/brev 25 6 25 31

Ansökan om lagfart 825 900 225 1 725 1 950

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

FUSION/DELNING

(4)

Aktieägaravtal

Fullständigt, pris från 4 500 1 125 4 500 5 625

Överlåtelseavtal

Enkelt överlåtelseavtal för aktier 1 200 300 1 200 1 500

Fullständigt överlåtelseavtal, pris från 4 500 1 125 4 500 5 625

Aktiebok

Grundbok, excel 500 125 500 625

Rekonstruktion, per timme 600 150 600 750

Aktiebrev

Tomma aktiebrev, per styck 50 13 50 63

Utfärdade aktiebrev 1-5 100 25 100 125

Bolagspärm, innehållande

Tom med register 400 100 400 500

Företagsnamn på framsida och rygg 100 25 100 125

Timpris för nedanstående innehåll 600 150 600 750

Registreringsbevis

Protokoll ingivna till Bolagsverket Bolagsordning

Aktiebok, excel

Aktiebok, rekonstruktion Aktiebrev, i förekommande fall

Rådgivningsärenden

Timpris för nedanstående 600 150 600 750

Firmafrågor

Meddelande från Bolagsverket

Uppdrag som funktionär

Särskild delgivningsmottagare, arvode per månad 900 225 900 1 125

Dödande av förekomna aktiebrev

(kan gälla även annan handling) 950 3 000 750 3 950 4 700

Varumärke

Ansökan + 1 klass 1 500 1 800 450 3 300 3 750

Per ytterligare klass 700 300 75 1 000 1 075

Övrigt

Bifirma 1 200 900 225 2 100 2 325

Arbetsordning, förslag 800 200 800 1 000

Prospekt

Domän 150 450 113 600 713

Aktieägartillskott

DRIVA BOLAG

(5)

Likvidation av aktiebolag

Bolag med minst ½ aktiekapitalet intakt, rörligt arv. 4 - 6 000 kr 1 625 5 800 1 450 7 425 8 875

Bolag med mindre än ½ aktiekapitalet intakt 1 625 9 300 2 325 10 925 13 250

Bolag där styrelsen är likvidator 1 625 3 300 825 4 925 5 750

Tillägg till likvidation av aktiebolag

Redovisning under likvidationen, per timme 600 150 600 750

Upprättande av årsredovisning under likvidationen 1 500 375 1 500 1 875

Upprättande av slutredovisning, standard 1 500 375 1 500 1 875

Vid fler än 10 aktieägare, tillägg per st 200 50 200 250

Inkomstdeklaration 1 200 300 1 200 1 500

Verifikat 100 25 100 125

Betalning 200 50 200 250

Skattedeklarationer (max 10 st) 150 38 150 188

Aktiebok 300 75 300 375

Abonnemang (600 kr överlåtelse, 300 kr annulering) 600/300 150/75 600/300 750/375 Transportstyrelsen (1 200 kr best. regbevis, 300 kr annars) 1200/300 300/75 1200/300 1500/375

Preliminärdeklaration 500 125 500 625

Kontrolluppgifter 500+100

Avstämning, telefontid, brev, övrigt (tid)

Ej fullföljt ärende 600 150 600 750

Snabbavveckling enligt offert

För offert, skickas aktuell balans- och resultatrapport samt senast fastställda årsredovisning till oss.

Likvidation av ekonomisk förening

Ekonomisk förening 1 525 6 900 1 725 8 425 10 150

AVVECKLA BOLAG

Figure

Updating...

References

Related subjects :