• No results found

hur möter man det på bästa sätt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "hur möter man det på bästa sätt"

Copied!
48
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVEN BÖLTE

Professor, psykolog, PhD

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (>KIND<) Inst för kvinnors och barns hälsa &

BUP Stockholm, Centrum for

Psykiatriforskning, Stockholms läns landsting www.ki.se/kind

Hur kan beteenden påverkas av

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och

hur möter man det på bästa sätt

(2)

Program

Allmänt om NPF

Kognition och beteende vid NPF – att förstå NPF Rekommenderat ”rätt” bemötande vid NPF

Era frågor om NPF

(3)

Neurodevlopmental Disorders (NPF)

DSM-5

Intellektuell funktionsnedsättning [1-2%]

Kommunikationsstörningar (t ex språkstörningar) [5%]

Autismspektrumtillstånd (AST) [1-2.5%]

ADHD [~5%]

Inlärningsproblem (t ex dyslexi) [~5-10%]

Motoriska störningar (t ex DCD, tics, Tourettes) [~5%]

∑ ~10-15% prevalens

(enligt DSM-5/ICD-11, andra definitioner omfattar ev fler, t ex CP, gen. syndrom, tvång)

(4)

The MTA Cooperative Group, Archives of General Psychiatry 1999; 56:1073-1086

enbart

ADHD trots

40%

ångest, depression

38%

uppförandestörning

14%

N = 579

tics

11%

ADHD

31%

Vanligt med överlappning mellan NPF &

andra svårigheter

(5)

”Objektiv verklighet”

beteendeavvikelse

Symptom

Funktion Livskvalitet

Tre dimensioner of NPF

”Subjektiv verklighet”

(6)

 Annorlunda neurologisk utveckling/utrustning (genetik & miljö)

 Olika kognitionssvårigheter (språk, motorik, uppmärksamhet etc.)

 Medfödd/tidig debut (ibland senare) och ”kronisk” förlopp

 Oförmåga, inte ovilja (”osynlig”)

Kan inte botas idag /bör inte botas?, Ffa extrema normvarianter

 Målsättningen vid insatser = hjälp med att förhindra dåliga

konsekvenser (t ex psykiatrisk komorbiditet), öka livskvalitet &

adaptiv funktionsförmåga, kompensation för svårigheter,

anpassning av miljön, öka möjligheter för inlärning/utveckling

Paraplykoncept NPF: varför?

(7)

NPF – normal eller sjuk?

Annorlunda / normal men extrema (neurodiversitet)=

många

“Sjuka” = få

(8)

ADHD - död i förtid

(9)

AST - död i förtid

- OR = 2.56 (1.5-40) - För alla ICD-

kategorier

- Nervsystem OR=7.49 - Suicid

OR = 7.55

- 16 år förkortad medellivslängd

(10)

ADHD & ASD diagnoser i Stockholms län bland

barn och ungdomar år 2016

(11)

Några faktorer som påverkar diagnosfrekvens

Medvetenhet & kunskap

Vårdprioriteringar / vårdpolicy (fokus på köer & utredningar) Skolpolitik/-pedagogik

Omdiagnostisering (diagnostiska preferenser) Förväntningar & krav på (kognitiv) funktion och hälsa

Tolerans för annorlundahet / avstigmatisering Biologiska miljöfaktorer

Ökande oklara, icke tillgodosedda hjälpbehov

Inga praktiserade alternativ till diagnossystem/psykiatri Tillgång till vård och stöd (”diagnostic upgrading”)

(12)

Samverkan &

”Capacity building”

(13)

Gener X Miljö, Genxpression, Proteiner, Hjärnan, Immunsystem, Hormoner, Beteende, Kognition, Funktion

Gener Celler Hjärna,

Immun- & hormonellt system

Funktion

Beteende Livskvalitet

Temperament

Miljö

Kognition Emotion

Symptom

(14)

Kognitiva funktioner vid NPF

Allmän intellektuell funktion (IQ)

Språk- och talfunktioner, kommunikation Social kognition

Exekutiva funktioner

(Detalj)Uppmärksamhet, central koherens

”Motivation”

Intresse-Aktivitetsmönster Impulsivitet/Reflexivitet

Kroppsrepresentation, medvetenhet Inlärning (implicit/explicit)

Perception Symbolförståelse

(15)

Kognition vid ADHD

Problem med exekutivfunktioner

„Loss of cognitive supervision/ control“

(Barkley, 1994, 1996, 1997)

Motivationsstil & Timing

„Delay aversion“

(Sonuga-Barke, 1994, 1995)

Arbetsminne, Regulation av emotioner, Intern dialog, beteende analys

& syntes, planering, kontroll

Konditionerbarhet

(16)

Stroop testet: Kognitiv interferens (ADHD/AST)

(17)

Tower of Hanoi: handlingsplanering AST /ADHD

(18)

Motivation & beteende vid ADHD

(19)

Mycket & lite

”neural brus”

Kognition vid AST

(20)

Kognition vid AST

Central koherens, detaljfokus

(21)

a b c 11

9

Kognition vid AST

Gestaltupplevelse

God gestalt: enkel, symmetriskt, ordnat, lättförståeligt, meningsfullt

(22)

Konstruktivism

kognitiv stil vid neurotypiskt utveckling

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Reducerade top-down kognitioner, förstärkta

bottom-up kognitioner [”för” realistisk perception]

(28)

Försök/stil att vara exakt /logiskt i en icke

exakt /logiskt värld – ”systematisering”

(29)

Svårigheter med /osäkerhet i kognitiv prediktion

(30)

Kognitiva styrkor vid AST

(31)

Mindre känslighet för (visuella) illusioner

Happé et al. (1996); Bölte et al. (2007)

Kognitiva styrkor vid AST

(32)

Resultat för styrkor relaterade till AST

Expertundersökning (deSchipper, ….Bölte, 2015, Aut Res) (N=225, 10 professioner, 43 länder)

92% av experter anser att styrkor finns vid AST

Styrkor

Uppmärksamma detaljer i omgivningen Ärlighet

Expert inom specifika områden Matematisk förmåga

Kreativitet

Artistiska förmågor (t.ex. musik, konst, visual art)

(33)

Savant

fenomen & AST

Stephen Wiltshire

Alonso Clemens Daniel Tammet Kim Peek

(34)

AST – Implicit & explicit social kognition

Vem funderar??

Frith, 1994

(35)

Heider & Simmel, 1944; Klin et al., 2000

AST & social attribuering

(36)

Social orientering

(37)

Ögonrörelse & AST

(Klin et al., 2002)

(38)

AST & emotionsbearbetning (igenkänning)

(39)

AST & emotionellt uttryck / inre emotionellt liv

(40)

Primärt perspektiv!

(41)

 Förbehåll gentemot biomedicinsk forskning och synsätt

 Emot träning, behandling, och

„normalisering“ – stöd, rådgivning = ok

 Anser att enbart tolerans /acceptans av NPF, samt anpassning av miljön till NPF behov är etiskt och adekvat

NPF ”self-advocacy”

(42)

Neurodiversitet & beteckning/etiketter/labels (vid AST)

 NPF/AST och neurologiskt mångfald

 Extrem normal variation & patologi

 NPF/AST som personlighet

 Styrkor och svagheter

Vilka begrepp ska användas?? Beror på vem man frågar! Brukare tycker:

„Rätt“: autist, autistiskt; neurotypiskt (NT), typiskt utvecklad

„Fel“: med autism, sjuk, drabbad; lidande, frisk, normal […men tänk på individuella åsikter, och ev komorbiditet….]

(43)

Rekommenderat bemötande

 Ta på allvar och respektera (individ/svårigheter/styrkor)

 Tänk inte individ = diagnos

 Hjälp till att förklara/identifiera behov

 Försäkrar dig att information kommer fram

 Var försiktig med kliniska hypoteser och åsikter

 Inget är självklart, inga felaktiga slutsatser, ha inga ”teorier”

 Anta/utred missförstånd (lätthänt/ har stor effekt)

 Acceptera brukare och anhöriga som ”experter”

 Dra åt samma håll (allians)

 Samordna och maximera (bolla inte bort)

(44)

Rekommenderat bemötande (forts.) !!!

 Skapa motivation! Uppnåbara (praktiska) mål. Hjälp till att komma igång och uppnå.

 Tydlighet, upprepning, struktur, enkelhet, konsekvens, transparens, förutsebarhet i kommunikation och handling!

 Använda styrkor!! Inte fokus på svårigheter.

 Gör/identifiera det som fungerar

 Träning, träning, träning (explicit träning påverkar implicita processer

 Visualisering, hjälpmedel

 Evidensbaserade metoder!

 Små saker gör stor skillnad!

 Allt vi gör har effekt!

(45)

Miljöanpassning vid NPF

 Anpassa miljön om inte individen kan anpassa sig

 Vad som är bra för NPF är bra för alla

 Moraliskt rätt (tänk på fysiska handikapp)

 Enklare och mera framgångsrik

 Ekonomiskt och hållbart

 Det blir tillräckligt med anpassning över för individen!

 Ställa krav på uppnåbar nivå

(46)

Hur prata med och involvera individer med NPF

&

vad kan man rekommendera?

habilitering.se attention.se

ung.attention.se

(47)

NPF, sexuell läggning, sexualitet & beteende AST

 HBTQ inom, ffa flickor/kvinnor (?)

 Risk för inadekvat sexuellt beteende

 Risk för missförstånd kring sexuellt beteende

 Mer asexualitet

ADHD

 Ökat riskfyllt sexuellt beteende

(oskyddat sex; tonårsgraviditeter, könssjukdomar)

(48)

TACK!

References

Related documents

Finns det en utomstående som direkt eller indirekt äger andelar i betydande omfattning i ett fåmansföretag med rätt till utdelning, direkt eller indirekt, ska samtliga delägare

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Erika Johansson

För många personer med funktionsnedsättning är bilen en förutsättning för att kunna röra sig i samhället, resa till och från arbetet och kunna leva ett självständigt

samhälle. Trafikverket föreslår förändringar i vissa tilläggsbidrag. Trafikverket instämmer i vad som sägs i fjärde kapitlet angående bilars ut vändiga höjd och v ilka

Han [Dylan Wiliam – ”guru” inom området bedömning för lärande], han och nån annan kollega till honom tar upp fyra olika huvuddrag i det här med formativ bedömning och när

Då de studier som gjorts med kokristaller visar positiva resultat gällande ökad upplösningshastighet och löslighet borde det vara en intressant metod i framtida

I conclude that the procedure for setting supply has a downward effect on prices, that resource flow competition implies that the competitive prices are higher than the