6:O:0 652 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

Full text

(1)

O - Organisationsfrågor

Kommunal Västerbottens representantskap 24 november 2021 Kongressmotioner

Hur behandlar vi kongressmotioner på representantskapet?

Ur Kommunals stadgar:

§15 Kongress/Förbundsmöte Mom 7 Motioner Lokal Behandling

Därefter bereds motioner från medlem och sektion och avdelning av avdelningsstyrelsen till representantskapet som har att bifalla eller avslå motionerna. Samtliga motioner sänds till förbundsstyrelsen.

Om en motions fråga redan arbetas med kan representantskapet således inte besvara motionen.

Avdelningsstyrelsens princip är att föreslå representantskapet att bifalla dessa motioner.

Det går inte heller att lägga till nya förslag (ytterligare att satser) vid behandlingen.

Oavsett vilken ställning representantskapet beslutar sänds motionen vidare för behandling av kongressen.

6:O:0 481 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet bifalla motionen 6:O:0 1860 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet bifalla motionen 6:O:0 1546 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet bifalla motionen 6:O:0 1552 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet bifalla motionen

6:O:0 652 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

6:O:0 433 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

6:O:0 2054 Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

(2)

O - Organisationsfrågor

6:O:0 481

Medlemsinflytande i Kommunal

Representant från avtalsdelegationerna ska vara med vid förhandlingsbordet!

Enskild medlem, sektion Umeå Västerbotten, Kommunal Västerbotten

I den stora medlemsundersökningen som gjordes våren 2021 av Kantar Sifo, ställdes följande fråga till medlemmarna: ”Hur nöjd eller missnöjd är du med det avtal som Kommunal förhandlade fram för dig i den senaste avtalsrörelsen?”. Trettio procent av medlemmarna svarade att de är ”ganska nöjda” och endast sju procent att de är ”mycket nöjda”. Detta är ett underbetyg för vad Kommunal åstadkommer i det som utgör grunden för att tillhöra en fackförening: att vi med den kollektiva styrkan kan förhandla till oss bra arbetsvillkor.

Det är medlemmarnas förtroende som ger hela förbundet sin legitimitet. Medlemmarnas inflytande över de beslut som fattas angående de centrala kollektivavtalen är livsviktigt för tilliten och för Kommunals överlevnad. Avtalsdelegationerna fyller i detta avseende en avgörande funktion för både

förhandlingsarbetet och för förbundets demokratiska existensberättigande. Att bortse från en enig delegations vilja skulle vara detsamma som att bortse från medlemmarnas vilja. Inför de centrala kollektivavtalsförhandlingarna är det delegationernas roll att lyssna på och ta in medlemmarnas åsikter och låta dessa råda dem. I förhandlingarna har avtalsdelegationerna rollen som medlemmarnas

representanter, de ska vara medlemmarnas öron och röster. De ska ta del av förhandlingsarbetet och verka rådgivande i de beslut som fattas. För att bättre kunna utföra detta mycket viktiga

förtroendeuppdrag, så måste avtalsdelegationerna ha en plats vid förhandlingsbordet, i form av en bisittare.

Jag/Vi yrkar att

Att: kongressen beslutar att när ombudsmännen förhandlar med motparten om Kommunals centrala kollektivavtal skall en bisittare från den berörda delegationen närvara i förhandlingsrummet.

Att: kongressen beslutar att bisittaren skall väljas av den berörda avtalsdelegationen.

Avdelningsstyrelsen håller med motionären och föreslår representantskapet att

bifalla motionen

(3)

6:O:0 1860

Regionala skyddsombud/regionala fackliga ombud Öka Kommunals kompetens för privat anställda

Enskild medlem, sektion Umeå Västerbotten, Kommunal Västerbotten

En stor del av Kommunals medlemmar jobbar numera inom privata företag. Min upplevelse är att förståelsen för hur företag fungerar inte alltid är optimal bland ombuden på sektionen som ansvarar för den privata sidan. Anledningen är att dessa ombud inte alltid har egen erfarenhet av att jobba privat. Jag har jobbat privat i tio år och har alltid upplevt att de ombud på sektionen och avdelningen som ansvarat för privata sidan har svårt att förstå hur man effektivt pratar med företagen.

Jag kan ta några exempel. Avtal och regelverk har sällan löst konkreta problem på enskilda arbetsplatser.

Skälet är att när man inom kommunen arbetar efter fastställda arbetsplaner som ska i möjligaste mån se likadana ut på alla håll så arbetar man på privata sidan mer mot uppställda mål anpassade efter den enskilda arbetsplatsen. Värdeord som effektivitet, service och lönsamhet betraktas ofta som lullull bland ombuden, men då missar man att värdeorden kan användas för att uppnå fackliga mål.

Det går utmärkt att plädera för högre löner med hänvisning till lönsamhet, för låga löner innebär stor personalomsättning och merarbete för administrativ personal vilket i sin förlängning innebär sämre service vilket får till följd att kunder flyr och företaget dör. De flesta företag vill hellre ha stabilitet och förutsägbarhet än profitmaximering och rörlighet är min erfarenhet. Dessa företagsspecialiserade ombud skulle även kunna utveckla nya strategier att arbeta mot företagen.

Till exempel borde Kommunal medvetet gå in för att fackombuden även ska besitta arbetsledarrollen, som idag tycks betraktas som företagsfunktion och min erfarenhet är att Kommunal ser det som att man sitter på dubbla stolar, när den egentligen kan ge en större möjlighet att påverka villkor och löner. Man blir en del av processen från början och kan påverka exempelvis lönesättningen, vilken är närapå omöjlig att påverka i efterhand. Det är inte konstigare än att facket har en representant i bolagsstyrelser.

Företagen är vana att dagligen bli bedömda och recenserade och Kommunal skulle kunna fylla en viktig roll om man började offentligt betygsätta de olika företagen utifrån ett fackligt perspektiv. Det mygel som förekommer inom branscher där Kommunals medlemmar verkar skulle lättare kunna avslöjas och branscher saneras, vilket skulle vara till stort gagn för medlemmarna.

Jag/Vi yrkar att

Att: Kommunal ökar kompetensen för de som jobbar inom privat verksamhet och på avdelningsnivå har ett specialiserat ombud.

Avdelningsstyrelsen håller med motionären och föreslår representantskapet att

bifalla motionen

(4)

6:O:0 1546

Ungverksamheten

Tydliggör skolinformatörsverksamheten

Enskild medlem, sektion Region Västerbotten, Kommunal Västerbotten

Kommunal driver skolinformationsverksamheten med delat ansvar. Varje avdelning har en ansvarig ombudsman som har i uppdrag att samordna skolinformationsansvaret och sedan ska varje sektion ha en utförande skolinformatör som ska hålla kontakt med skolor, årligen skapa och genomföra

verksamhetsplan samt ha en uppfattning om behov av budget.

Budget för skolinformation ligger på respektive sektion vilket är skört då det kan innebära att små sektioner med engagerade skolinformatörer kan behöva hålla tillbaks den förtroendevalda i sitt uppdrag eftersom det inte finns tillräcklig budget för många informationer.

Även logistiken är knepig då vissa kommuner är väldigt stora och en fysisk skolinformation kan ta en hel dag pga. restid, medan andra kommuner har många skolor inom ett litet område vilket innebär möjlighet till många informationer på en och samma dag. Tillhör den förtroendevalda en kommun-sektion kan det kännas självklart att skolinformationer ska utföras inom sagd kommun men faktum är att

skolinformation är ett avdelningsuppdrag vilket blir extra tydligt för skolinformatörer som tillhör en region-sektion och därmed förväntas både hålla kontakt med och utföra uppdrag på flera olika kommuner.

Det finns heller ingen tydliggjord kommunikationsväg mellan avdelningens skolinformatörer eller något system för ifyllande av utförda besök vilket innebär att samma skola kan bli kontaktade av flera

informatörer från samma avdelning vilket, förutom att det kan upplevas irriterande för skolan, är ett resursslöseri med Kommunals tid och pengar. På samma sätt kan vissa skolor få flera besök och give aways för stora summor medan andra skolor inom samma avdelning blir helt utan.

Motionen skriven tillsammans med Fanny Hedlund, Sektion Region Västerbotten

Jag/Vi yrkar att

Att: varje Avdelning får i uppdrag att rekrytera ett antal skolinformatörer inom sitt upptagningsområde beroende på avdelningens storlek.

Att: all budget för skolinformation ligger på avdelningsnivå.

Att: varje avdelning ska ha ett skolinformatörsteam på Teams där skolinformatörerna ska kommunicera kring aktuella besök och inspirera varandra.

Avdelningsstyrelsen håller med motionären och föreslår representantskapet att

bifalla motionen

(5)

6:O:0 1552

Övrigt

Helt rätt lön - tanken var god men vi behöver tänka om

Enskild medlem, sektion Region Västerbotten, Kommunal Västerbotten

Löneverktyget Helt rätt lön är ett stort och omfattande löneverktyg. Arbetsuppgifter ute på arbetsplatserna är ständigt förändrande vilket även gör löneverktyget tidskrävande genom att

uppdatera arbetsuppgifterna. Förutom tid och ett stort engagemang från samtliga arbetsplatsombud ute i verksamheterna för att löneverktyget ska fungera ändamålsenligt kräver det även ett relativt mått digitalt kunnande från alla sina användare. Inom de verksamheter som har samverkade lönekriterier kan arbetsgivaren ifrågasätta vilket syfte Kommunals löneverktyg har samt motsätta sig att

arbetsplatsombudet får den tid för uppdraget som skulle krävas för att hålla löneverktyget uppdaterat.

Tittar vi i manualen för Helt rätt lön står det att ”behörighet får man efter genomgången utbildning” men det står också att ”Avdelningarna beslutar vem som ska ha tillgång till systemet”. Det här innebär på vissa platser att AO trots genomförd utbildning blir nekade behörighet. Orsaken sägs bero på otydlighet kring hur det enskilda ombudet kommer vara inblandad i lokala löneförhandlingar. Vad gäller utbildning i Helt rätt lön för sektionsföreträdare och handledare har detta bara skett en gång och ingen fortbildning har heller erbjudits. Detta medför en osäkerhet i löneverktyget från sektionsnivå, det i kombination med frågetecken kring vilka ombud som ska ha behörighet i systemet innebär att få sektioner har

förutsättningar att nyttja löneverktyget som tänkt.

Motion skriven tillsammans med Nina Jönsson, Anna-Karin Hägglund, Karin Svedlert, Birgit Mnad och Susanne Backman - Sektion Region Västerbotten

Jag/Vi yrkar att

Att: Helt rätt lön slopas från AO-grundutbildningen och att Helt rätt lön-utbildning sker vid behov till ombud + sektionsföreträdare som är aktuella att använda verktyget

Att: Kommunal ökar utbildningsinsatser för löneförhandling samt återupptar och utvecklar utbildningsinsatser för arbetsrätt och förhållningssätt

Att: Kommunal ökar och utvecklar utbildningsinsatser för lokal samverkan tillsammans med arbetsgivare

Att: Kommunal skapar en utbildning med syfte att arbetsplatsombud tillsammans med arbetsgivare ska kunna driva igenom och följa upp samverkade lönekriterier på arbetsplatsnivå

Avdelningsstyrelsen håller med motionären och föreslår representantskapet att

bifalla motionen

(6)

6:O:0 652

Incitamentstyrda arvoden

Enskild medlem, sektion Umeå Västerbotten, Kommunal Västerbotten

De stora och ökande inkomstklyftorna i samhället är något som vi som förbund ser som samhällsskadligt och jobbar för att minska. Därför borde vi som fackförbund föregå med gott exempel i frågan. Det rimmar illa att t.ex. ordföranden för förbundet har över 100 000 kronor i månaden samtidigt som stora yrkesgrupper inom förbundet ligger på en mycket lägre inkomstnivå och ständigt får acceptera

besvikelser efter avslutade avtalsrörelser.

Att arvodenas storlek bättre speglar medlemmarnas inkomstnivå är viktigt ur ett förtroendeperspektiv då det ökar känslan av solidaritet och samhörighet. Det minskar även risken för att förtroendevalda misstänks sätta sin egen karriär före medlemmarnas bästa. Ett bra riktvärde borde vara

medianinkomsten för Kommunals medlemmar. Medianinkomsten för de medlemmar som går på SKR- avtalet (Sveriges Kommuner och Regioner) ligger på 26 000 kronor per månad. Enligt Kommunals egen utredningsenhet så går en majoritet av Kommunals medlemmar under detta avtal och där finns även bra statistik.

För att väga upp det lägre grundarvodet och som extra motivation för att driva igenom bra kollektivavtal som medlemmarna är nöjda med så skulle en bonus kunna införas. Denna skulle tillfalla

förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundsordföranden förutsatt att berört avtal blivit godkänt av en majoritet i en medlemsomröstning. Bonusen ska inte överstiga ett prisbasbelopp, vilket 2021 ligger på 48 600 kronor.

Jag/Vi yrkar att

Att: inga arvoden till förtroendevalda ska överstiga medianinkomsten för samtliga medlemmar i Kommunal.

Att: centrala kollektivavtal skall godkännas via medlemsomröstning av en majoritet av berört områdes medlemmar.

Att: om första och andra attsatsen bifalles införa en bonus (vilken ej överstiger ett prisbasbelopp) som utfaller till förbundsordföranden samt förbundsstyrelsens ledamöter vid av medlemmarna varje godkänt centralt kollektivavtal.

Avdelningsstyrelsens svar

Incitamentstyrda arvoden- Avdelningsstyrelsen vill trycka på att vi väljer demokratiskt våran ledning på kongressen av medlemmarna och det förtroendet som kongressen ger ledningen borde spegla LOs andra förtroendevalda arvoden. Kommunal är LOs största fackförbund och med det också ett stort ansvar och förtroende att bära både i motgångar och medgångar.

Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om ett avtal ska antas eller inte. Beslutande

medlemsomröstningar (i avtalsfrågor) är en stadgefråga och en s.k. ”normal stadga” dvs paragrafer som vi måste ha med om vi ska vara medlemmar i LO. Kommunals förbundsstyrelse utser i sin tur en

avtalsdelegation, där flertalet av ledamöterna är medlemmar som arbetar inom det berörda avtalsområdet. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om ett avtal ska antas eller inte.

Avtalsdelegationen rekommenderar förbundsstyrelsen om avtalet ska antas eller inte.

Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

(7)

6:O:0 433

Förtroendevalda ombudsmän

Enskild medlem, sektion Umeå Västerbotten, Kommunal Västerbotten

Ombudsmännen är som bekant inte förtroendevalda utan anställda av Kommunal. Anledningen till att det förhåller sig så är framför allt att man vill förhindra att ombudsmännen ska befinna sig i en

beroendeställning gentemot den motpart man förhandlar med.

Därmed så får vi ombudsmän som inte behöver oroa sig för några eventuella repressalier, och som orädda kan driva (igenom) medlemmarnas krav, både i förhandlingar om centrala kollektivavtal och i andra lokala frågor. Ungefär så är det tänkt att fungera. Det är ingen hemlighet att det finns ett stort missnöje bland medlemmarna när det gäller vad ombudsmännen åstadkommer i framför allt de centrala förhandlingarna om kollektivavtal.

Att ombudsmännen inte driver de frågor som medlemmarna vill, att de inte tar fajten för medlemmarna.

Missnöjets storlek skiljer sig säkerligen mellan de olika branscherna, men bland till exempel bussförarna vet vi att det är stort. En av anledningarna till att ombudsmännen inte driver frågorna så kraftfullt som medlemmarna anser att de borde göra, beror troligtvis på att ombudsmännen lever och arbetar långt ifrån medlemmarnas verklighet.

Vi anser att om vi i stället hade förtroendevalda ombudsmän, som kommer från den verklighet som medlemmarna lever under i de olika branscherna, så skulle de ha bättre och större förståelse för de olika frågor som är viktiga för medlemmarna. Därmed skulle de ha samma förståelse som medlemmarna för hur viktigt det är att driva (igenom) medlemmarnas krav.

Jag/Vi yrkar att

Att: Kommunals ombudsmän ska vara förtroendevalda som nomineras och väljs av medlemmarna i demokratiska val.

Avdelningsstyrelsens svar

Förtroendevalda ombudsmän- Förbundskontorets ombudsmän anställs av förbundsstyrelsen.

Avdelningens ombudsmän anställs av förbundsstyrelsen, i samråd med avdelningens ledningsgrupp.

Anställningen bygger på att den person som kan komma ifråga som ombudsman har byggt upp ett förtroende i organisationen. De allra flesta ombudsmän har lång erfarenhet som förtroendevalda fackliga företrädare.

Ombudsmän tillsammans med andra anställda ska bistå den funktionella arbetet på sektionerna, avdelnings kontoret och demokratiskt valda att genom exempelvis kongressen beslut följs av hela organisationen. Kommunals lokalombudsmän ska säkra förbundets kontinuitet över tid då vi förtroendevalda har en mandat period och väljs demokratiskt på 2 eller 1 år.

Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen

(8)

6:O:0 2054

Medlemskap i SEKO

Låt bussförarna rösta om deras fackliga tillhörighet!

Enskild medlem, sektion Umeå Västerbotten, Kommunal Västerbotten

Låt bussförarna rösta om deras fackliga tillhörighet!

Det finns mycket kritik och missnöje bland bussförarna mot hur Kommunal representerar och agerar för dem och även mot själva tillhörigheten, att det är Kommunal som organiserar bussförarna. Många bussförare anser inte att det är i Kommunal vi borde ha vår fackliga hemvist. Det luftas en hel del synpunkter som går ut på att förståelsen för våra arbetsförhållanden skulle vara mycket större och vi och våra frågor skulle tas om hand bättre, om vi tillhörde ett LO-förbund som organiserar arbetare med mer likartade arbeten.

Frågan är hur utbrett detta missnöje med att tillhöra Kommunal verkligen är och vilket stöd ett byte till ett annat fackförbund har, om bussförarna får säga sin mening och bestämma.

Det är dags att Kommunal anordnar en medlemsomröstning bland bussförarna för att ta reda på det!

De flesta bussförare kör buss i kollektivtrafiken. SEKO är det fackförbund som organiserar andra föraryrken i kollektivtrafiken: tunnelbaneförare och spårvagnsförare. Därmed har SEKO stor erfarenhet, kunskap och förståelse för arbeten som är besläktat med bussföraryrket och är det

fackförbund som är experter på kollektivtrafikbranschen, inklusive det som är grundorsaken till många av våra arbetsmiljöproblem och försämrade arbetsvillkor: de återkommande trafikupphandlingarna. Det logiska alternativet – om man anser att bussförarna borde organiseras av ett annat förbund – är alltså SEKO

Jag/Vi yrkar att

Att: förbundet under kongressperioden anordnar en medlemsomröstning bland bussförarna, där följande frågeställning ska besvaras: om de anser att bussförarna ska fortsätta att tillhöra Kommunal eller om de anser att bussförarna ska organiseras av SEKO.

Att: om en majoritet av deltagarna i ovanstående medlemsomröstning anser att

bussförarna ska organiseras av SEKO, då ska förbundet hörsamma denna viljeyttring och under kongressperioden inleda en process som ska leda till att resultatet av

medlemsomröstningen förverkligas.

Avdelningsstyrelsens svar

Medlemsomröstning om centrala kollektivavtal- Branschfrågor är något som avdelningsstyrelsen tycker är viktigt både för att olika branscher har olika fokus/problemområden och att alla olika yrken i

Kommunal behöver lyftas och statusen behöver höjas då vi Kommunalare utgör grundet till att samhället ska fungera. En viktig fråga som också lyfts i denna motion är yrkesexperter/kunskapen i branschen, det känns bra att ett av dom viktigaste målen som Kommunal har för 2022 är just vikten av arbetsplatsnära fackligt arbete. Det är på arbetsplatsen vi måste organisera oss för att få bättre villkor och i Kommunals kartläggning så finns det en stor potentiell ökning att organisera buss branschen. LO har gjort gränser mellan förbunden där olika förbund har olika avtal och det är det som avgör vilka man organiserar och Kommunal organiserar bussförare.

Avdelningsstyrelsen föreslår representantskapet avslå motionen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :