30. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 140

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 140/2016 Dnr 2016/0332 KS-4 Diariekod: 325

Svar på remiss av förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till förordning om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-17 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Näringsdepartementet har i en promemoria föreslagit en ändring i 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. I promemorian föreslås även en ändring i 2 a § förordningen (1976:1 128) om

felparkeringsavgift.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen biträder Näringsdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till förordning om ändring i förordningen (1976:1 128) om felparkeringsavgift.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen biträder Näringsdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till förordning om ändring i förordningen (1976:1 128) om felparkeringsavgift.

Beslutsexpediering:

Akt

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :