• No results found

De odödliga. Jan Schyllander Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "De odödliga. Jan Schyllander Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)"

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

De odödliga

Jan Schyllander

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jan.schyllander@msb.se

(2)

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna

• Studien genomfördes av MSB och Karlstads universitet gemensamt

• Ragnar Andersson, Diana Stark-Ekman, Staffan Janson och Jan Schyllander. Anders Tennlind (SoS) har faktagranskat rapporten.

(3)

Datakällor

• Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, ICD10

• Patientregistret, Socialstyrelsen, ICD10, heltäckande från 1987

• Injury Data Base (IDB), Socialstyrelsen, Nomesco, täcker ca 7 %,

(4)

Antal döda till följd av skador efter åldersgrupp och kön, 2011

Dödsorsaksregistret 2011

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Män Kvinnor

Antal döda

(5)

Andel döda till följd av skador i förhållande till samtliga dödsfall efter åldersgrupp och kön

Dödsorsaksregistret 2010-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Män Kvinnor Andel i procent

(6)

Antal sjukhusvårdade med skadediagnos per 100 000 invånare efter åldersgrupp och kön.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Män

Kvinnor Antal patienter per 100 000 inv.

Ålder

Patientregistret

(7)

Antal sjukhusvårdade män och kvinnor(15 – 24 år) till följd av ”toxisk effekt av alkohol”(T51).

Patientregistret

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Män

Kvinnor

Antal patienter

(8)

Antal sjukhusvårdade till följd av annan förgiftning än alkohol

0 50 100 150 200 250 300 350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla män Alla kvinnor Män 15-24 Kvinnor 15-24 Antal sjukhusvårdade per 100 000

Patientregistret

(9)

Oavsiktliga skador

eller olyckor

(10)

Dödsfall efter olyckstyp. 15 till 24 år

Dödsorsaksregistret 2010-2011

(11)

Dödsfall efter olyckstyp Alla åldrar

Dödsorsaksregistret 2010-2011

(12)

Andel olycksskadade personer som söker vård vid akutsjukhus efter ålder och kön

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Män Kvinnor Andel i procent

Ålder

IDB

(13)

Olycksskadade 15 till 24 åringar efter aktivitet

Sport, idrott 32%

Vitalaktiviteter 1%

Jakt, fiske etc 0%

Fritid 18%

Hushållsarbete 2%

Förvärvsarbete 9%

Gör det själv 2%

Utbildning 3%

Annat och ospecificerat

3%

Transporter 30%

IDB

(14)

Vägtrafikolyckor

• Åldersgruppen 15 – 24 år är kraftigt överrepresenterade

• Utvecklingen över tid följer i allt väsentligt

samma utveckling som gäller för befolkningen i stort.

(15)

Antal dödade per år 15 till 24 åringar i vägtrafikolyckor efter färdsätt och kön. Medelvärden för 1997 – 2008.

0 10 20 30 40 50 60

Cyklist Annat, ospecificerat Fotgängare Motorcyklist/mopedist Bil

Kvinnor Män

Antal dödade

Dödsorsaksregistret

(16)

Skadade 15 – 24 åringar i personbil efter olyckstyp

Singel 47%

Korsande kurs 12%

Upphinnade 25%

Mötande kurs 8%

Kollision med djur eller väjning för

djur/människa 8%

IDB

(17)

Skadade 15 – 24 åringar på motorcykel efter olyckstyp

Singel 82%

Mötande kurs 2%

Upphinnade 8%

Korsande kurs 6%

Kollision med djur eller väjning för

djur/människa 2%

IDB

(18)

Förgiftningsolyckor

Dödsorsaksregistret

0 1 2 3 4 5 6 7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla män Alla kvinnor Män 15-24 år Kvinnor 15-24 år Antal döda i förgiftningsolyckor per 100 000 invånare

År

(19)

Sport och idrott

0 2 4 6 8 10 12

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pojkar/Män Flickor/Kvinnor Andel i procent

Ålder

IDB

(20)

Fotboll dominerar

0 5 10 15 20 25 30

Skateboard Basketboll Slalom Snowboard Handboll Motorsport Ridsport Innebandy Ishockey Fotboll

Flickor/kvinnor Pojkar/män

Andel i procent

IDB

(21)

Avsiktliga skador

(22)

Antal suicid efter kön.

Dödsorsaksregistret

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Alla män Alla kvinnor Män 15-24 Kvinnor 15-24

Antal döda per 100 000 invånare

(23)

Antal sjukhusvårdade 2010 till följd av avsiktliga skadehändelser efter kön och

åldersgrupp.

Patientregistret

(24)

Antal vårdade 15 till 24 åringar i sluten sjukhusvård till följd av självtillfogade skador efter kön

Patientregistret

(25)

Alkoholindex

Index 100 = 1998

80 100 120 140 160 180 200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Män 15 - 24 år Kvinnor 15 - 24 år Alla män Alla kvinnor

Patientregistret

(26)

Narkotikaindex 1998 = index 100

Patientregistret

(27)

• Den unga hjärnan utvecklas ännu

• Riskexponering

• Samhället saknar förebyggande

policys

Varför?

(28)

Den unga hjärnan

• Gap mellan förståndsmässiga kontrollsystem och känslomässiga

• Belöningssystemet

• Behov av att söka nya erfarenheter Ökat risktagande

(29)

Riskexponering

• Motorcykel, moped, bilkörning

• Sport och idrott

• Alkohol och andra droger

• Smärtstillnande medel mm på bensinstationen

• Sömnmedel mm lättillgängligt

(30)

Icke koordinerade insatser

• Program för barn 0 -17 år sedan 1980

• Alkohol- och drogprevention inriktat på missbruksproblematik.

• Odiagnostiserad eller underbehandlad mental ohälsa

• Skador bland unga finns ej med som ett folkhälsopolitiskt område

(31)

Slutsatser

• Skador är den ledande dödsorsaken hos ungdomar och yngre vuxna (60 till 70 %)

• Åldersgruppen sticker ut i skadestatistiken

• Vissa trender ökar istället för att minska

• Vägtrafikolyckor, förgiftningar och självtillfogade skador är nyckelområden

• Konsumtion av alkohol och andra droger är ett annat

• Psykisk ohälsa är ett tredje

• Policys inom området är fragmenterade och

inte koordinerade – samhällets insatser är svaga

(32)

Tack för upp-

märksamheten!

Rapporten kan beställas från

https://www.msb.se/

References

Related documents

Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)..

PTS kan meddela MSB tillstånd till radioanvändning för tillhandahållande av Rakel G2 till samtliga aktörer som ryms inom den avsedda användarkretsen och för all den verksamhet

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.. Det kan finnas andra regler

„ Statens styrning av kommunal räddnings- tjänst ökar, och det ställer krav på MSB att stödja utvecklingsarbetet i kommunerna, bland annat genom Enhetlig ledningssystem,

1 § 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella investerare/exploatörer