1. UPPROP INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

Full text

(1)

Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 25 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping.

08.30 - 12.00 Informationer 12.00 - 13.00. Lunchpaus 13.00 – 14.00 Gruppmöten 14.00 - 14.30 Beslutsärenden

Fika ca 09.30

1. UPPROP 08.30

Val för protokollsjustering.

2. INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Ärenden som bereds inför regionfullmäktige

08.40

1:1 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Ärenden från ledningsstaben

3:1 Delårsrapport 05-06 år 2015

Josefin Bjäresten

3:2 Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 samt investeringsnivåer för år 2017 och år 2018.

3:3 Ersättning till Diagnostikcentrum avseende breddinförande av digitaliserad patologi.

3:4 Ombyggnation för PET/CT Röntgen Universitetssjukhuset, Linköping 3:5 Remiss: En ny läkarutbildning

Mats Uddin

3:6 Remiss: Mer trygghet och bättre försäkring

Christoffer Martinelle

3:7 Remiss: Juridiskt kön och och medicinsk könskorrigering.

Lena Banck

(2)

3:9 Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel 3:10 Remiss: Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna 3:11 Remiss: En ny säkerhetsskyddslag

3:12 Överlåtande av ansvaret för kulturstipendier till Regionutvecklingsnämnden 4.1 Valärenden från Regionfullmäktige (ej ärendehandlingar)

4.2 Delegationsbeslut (B-ärenden) och skrivelser för kännedom (C-ärenden).

3. KORTINFORMATIONER FRÅN ORDFÖRANDEN OCH RD

4. INFORMATIONER

Webbtidbok i Cosmic 10.30

Ulrika Ohlsson

Verksamheten under sommarens semesterperioder 2015 10.40

Mats Uddin

Kompetensförsörjning i Region Östergötland 10.50

Mats Uddin

Återkoppling från studieresa ”Vårdnära service” Waterlandziekenhuis, 11.30 Amsterdam, Holland

Margareta Fransson, Marie Morell och Kaisa Karro

5. BESLUTSÄRENDEN 14.00

Ärende 1:1 – 4:1 enligt ovan.

(3)

Regionarkivet i Östergötland

Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618

RArk 2015-1728-071

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Bakgrund

Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB är helägt av Region Östergötland. 2015-06-01 säljs bolaget som oförändrad juridisk person (med samma organisationsnummer) till Sodexo Sverige AB. Verksamheten kommer att fortsätta oförändrad efter försäljningen och i köpet medföljer allt som krävs för verksamhetens fortsatta bedrivande, bland annat de IT-system som används idag.

Hjälpmedelscentrum reviderade senast sin dokumenthanteringsplan 2012 (inklusive beslut om bevarande och gallring), LiÖ 2012-1192 (bilaga 1). Vid besök från region- arkivet konstaterades att verksamheten har mycket god ordning på sina handlingar.

Bolaget förvarar även arkivhandlingarna från dess föregångare före 2005, dvs.

Hjälpmedelscentrum (tidigare kallat Hjälpmedelsförvaltningen) 1968-2004 . Följande IT-stöd används:

Visma – sedan 2003 företagets ekonomisystem som även omfattar produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare.

AgDa – ett tidredovisningssystem som togs i drift 2005-01-01 som innehåller bl.a.

löneunderlag och lönelistor för personalen.

Hjingis – en beställningsportal med produktregister som speglas från Visma. Fungerar som försystem till Visma och informationen gallras efter överföring dit.

Medius – ett fakturaskanningssystem

Avvikelse – ett avvikelseregister i Excel, som används utöver registrering i regionens system Synergi.

Överlämnande till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB

Hjälpmedelscentrum önskar beslut om att från Region Östergötland få överta den information man behöver för fortsatt verksamhet efter ägarbytet. Detta är möjligt dels enligt Lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383) dels enligt § 15 Arkivlagen (1990:782) som ger kommunal myndighet möjlighet att avhända sig allmänna handlingar genom beslut av fullmäktige.

En stor del av verksamhetens pappershandlingar, och även delar av informationen i systemen, är gallringsbara enligt gällande dokumenthanteringsplan. I systemet Hjingis

(4)

Regionarkivet i Östergötland

Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618

RArk 2015-1728-071 gallras informationen efter överföring till Visma och i systemet Medius ligger skannade fakturor, vilka är gallringsbara efter 10 år. Eftersom de gallringsbara handlingarna, både på papper och digitalt, behövs i verksamheten för kontroller och ekonomisk revision under tiden fram till gallring, så är det rimligast att överlämna dem till Hjälpmedelscentrum för förvaring fram till gallring. Därefter ska gallringen utföras enligt dokumenthanteringsplanen på Regionarkivets uppdrag och rapporteras dit.

Beslut om att Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB får förvara handlingar från före 2015-06-01 enligt Lagen om överlämnande… (1994:1383), innebär att dessa allmänna handlingar ska förvaras strikt åtskilda från handlingar som tillkommer därefter.

Beslutet innebär också att bolaget fortsatt har ansvar för utlämnande av uppgifter ur de allmänna handlingarna från före 2015-06-01 i enlighet med Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §.

Bolaget har också ett oundgängligt behov av den information som ska bevaras i IT- systemen, främst systemet Visma som utgör verksamhetens viktigaste verktyg och lagrar dess viktigaste information. Även databasen AgDa behövs eftersom all personal har fortsatt anställning hos samma juridiska person. Verksamheten behöver även ovannämnda IT-stöd Hjingis och Medius samt avvikelseregistret i Excel. Dessa fem system kan överlämnas permanent till verksamheten med stöd av § 15 Arkivlagen, under förutsättning att den information som ska bevaras överlämnas till Regionarkivet i Östergötland, se nedan.

De handlingar som bör överlämnas permanent respektive överlämnas för förvarande hos Hjälpmedelscentrum, förtecknas utförligt i bilaga 2.

Leverans till Regionarkivet i Östergötland

Region Östergötland behåller de handlingar som ska bevaras enligt dokumenthan- teringsplanen. De omfattar även informationen i systemen Visma och Avvikelse, vilket kräver digital leverans av kopior av informationen. Den information som ska bevaras ur AgDa finns utskriven på papper som levereras till Regionarkivet.

Utöver de bevarandehandlingar som beskrivs i dokumenthanteringsplanen ska också arkivet från föregångaren Hjälpmedelsförvaltningen/Hjälpmedelscentrum 1968-2004, arkiveras hos Regionarkivet i Östergötland.

De handlingar som ska leveraras till Regionarkivet i Östergötland förtecknas i bilaga 3.

Dessa handlingar ska arkiveras i Regionarkivet, som enligt lag har i sitt uppdrag att ta emot handlingar när en verksamhet i regionen upphör. I och med denna arkivleverans är regionens behov av information tillgodosedd, och bedöms som tillräcklig för att kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar samt behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskning i enlighet med § 3 Arkivlagen (1990:782).

Enligt Arkivlagen ska handlingar från offentlig verksamhet som upphör, lämnas till arkivmyndigheten inom 3 månader, som detta fall är Regionarkivet i Östergötland.

Hjälpmedelscentrum AB ska bekosta transporten till regionarkivet, samt leverera pappershandlingar i ordnat och sökbart skick i arkivboxar enligt regionarkivets krav.

(5)

Regionarkivet i Östergötland

Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618

RArk 2015-1728-071

Regionstyrelsen föreslås tillstyrka regionfullmäktige BESLUTA

a t t överlämna IT-systemet/databasen Visma med komplett informationsinnehåll 2003- 2015 till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt § 15 Arkivlagen (1990:782), under förutsättning att kopia av den kompletta informationen ur databasen levereras till

Regionarkivet i Östergötland.

a t t överlämna i IT-systemet/databasen AgDa med komplett informationsinnehåll till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt § 15 Arkivlagen (1990:782), under förutsättning att den information som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen levereras i pappersutskrifter till Regionarkivet i Östergötland.

a t t överlämna Excel-registret Avvikelse till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt

§ 15 arkivlagen (1990:782), under förutsättning att kopia av registret levereras till Regionarkivet i Östergötland.

a t t överlämna samtlig gallringsbar information i IT-system och på papper från tiden före 2015-06-01 enligt fastställd dokumenthanteringsplan (bilaga 1), för förvaring hos Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB (se bilaga 2), som därmed har fortsatt ansvar för utlämnande enligt TF 2 kap 1 §, samt fortsatt ska gallra dessa handlingar i enlighet med dokumenthanteringsplanen.

a t t överlämna kopior av protokoll, årsredogörelser, gällande avtal och personalakter till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB. Detta under förutsättning att originalen levereras till Regionarkivet i Östergötland, tillsammans med övriga handlingar som ska bevaras på papper enligt fastslagen dokumenthanteringsplan, samt arkivet från

föregångaren Hjälpmedelscentrum t.o.m. 2004 (se bilaga 3).

Mats Uddin

Tf regiondirektör Mikael Borin

Biträdande regiondirektör/

ekonomidirektör

Beslutet expedieras till: Ingela Piirimets, Hjälpmedelscentrum AB

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Arkivhandlingar som överlämnas till Hjälpmedelscentrum i Östergöt- land AB för övertagande enligt § 15 Arkivlagen (1990:782)

• IT-system/databas Visma med allt informationsinnehåll 2003-2015:

all ekonomi, produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare.

• Tidredovisningssystem AgDa med allt informationsinnehåll sedan 2005-01-01:

bl.a. löneunderlag och lönelistor för personalen

• Excelregistret Avvikelse

IT-stöd som övertas eftersom innehållet gallras löpande: Hjingis, Medius.

Gallringsbara arkivhandlingar som överlämnas till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för förvaring enligt Lagen om överlämnande av

allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (1994:1383)

Skall fortsatt gallras av Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB enligt gallringsfristerna i den beslutade dokumenthanteringsplanen i bilaga 1.

Dessa handlingar ska vid förfrågan lämnas ut i enlighet med Tryckfrihetsförordn. 2 kap 1 §, såvida ingen sekretess föreligger som hinder.

• Skriftliga offerter till kund

• Avtal (externa leverantörer) av mindre vikt

• Specialanpassningar

• Journalanteckningar (innehåller ej diagnoser)

• Inköpsanmodan/anskaffningsanmodan

• Ej antagna offerter/anbud

• Rutinmässig korrespondens

• Tillbud av mindre allvarlig karaktär

• Förskrivarregister

• Retursedlar

• Krav att återlämna (”avlidna-brev”)

• Orderbekräftelse från leverantör

• Plocklistor till kundorder

• Serviceorder

• Beställningar från kund (papper, fax)

• Fraktsedlar från leverantör

• Leverantörsfakturor på papper samt scannade fakturor i IT-systemet Medius

• Krediteringsunderlag

• Onormalt slitage

• Stulen/förkommen produkt

• Inventeringsunderlag, löpande

• Skrotningsunderlag

(11)

• Körjournaler

• Inbetalning PG/BG

• Deklarationer

• Skatteredovisningar

• Handkassa, redovisning

• Inkassoärenden

• Handlingar till grund för uträkning eller kontroll av lön (jourlistor, övertidslistor)

• Befattningsbeskrivningar

• Flextidslistor

• Semesterlistor

• Ansökningshandlingar, ej antagna

• Beslut om jämkning av skatt

• Frivillig höjning av skatteavdrag

• Försäkran om årsinkomst

• Ledighetsansökan kortare än 6 månader

• Reseräkningar

• Banklista

• Uppgifter till KPA

(12)

Arkivhandlingar för bevarande som ska leveraras till Regionarkivet i Östergötland i enlighet med § 14 Arkivlagen (1990:782)

• Kopia av informationen ur IT-systemet/databasen Visma: ekonomiredovisning, produktkatalog, orderdatabas, anläggningsregister samt register över vilka hjälpmedel som hyrts eller lånats ut och till vilka brukare

• Avtal av större vikt

• Allvarliga tillbud (anmälda till Socialstyrelsen)

• Kopia av avvikelsregistret i Excel

• Beställningar/kontrakt, ordererkännanden av kontraktskaraktär, offerter, upphandlingsbeslut samt övrig korrspondens i upphandlingsärendet

• Öppningsprotokoll (över inkomna anbud)

• Årsredovisningar och bokslutshandlingar

• Specifikationer till årsredovisningar

• Delårsrapporter

• Styrelseprotokoll

• Minnesanteckningar från ledningsgrupp

• MBL-protokoll

• Skyddskommittéprotokoll

• Arbetsskador

• Diarier samt diarieförda skrivelser

• Produktkataloger (ingår i Visma)

• Prislistor

• Anläggningsregister (ingår i Visma)

• Handlingar rörande utbetalning av lön och avdrag enligt myndighetsbeslut, lönelistor.

• Beslut från Försäkringskassan rörande högkostnadsskydd

• Ledighetsansökningar längre än 6 månader

• Personalakter med innehåll enligt specifikation i dokumenthanteringsplanen

(13)

Ledningsstaben

Per Brag 2015-08-17 Dnr: RS 2015-19

Regionstyrelsen

Delårsrapport 05-06 år 2015

Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 05-06 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med juni.

Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport .

Mats Uddin

Tillförordnad regiondirektör Josefin Bjäresten

Tillförordnad ekonomidirektör

Dokument: Delårsrapport 05-06 Regionstyrelsen 2015 (januari - juni)

(14)

Delårsrapport 05-06 Regionstyrelsen 2015

Januari – juni

Datum: 2015-08-11

Diarienummer: RS2015-19

(15)

Innehållsförteckning

Sammanfattning ... 1

Processperspektivet... 4

Medarbetarperspektivet ... 9

Ekonomiperspektivet ... 10

Resultat- och balansräkning ... 18

Bilagor

1. Tillgänglighet processperspektivet 2. Basfakta processperspektivet 3. Medarbetarperspektivet

4. Ekonomiperspektivet resultat per nämnd/enhet 5. Lönekostnadsutveckling

6. Kostnadsutveckling läkemedel 7. Intäkts- och kostnadsutveckling

(16)

Sammanfattning

Process

Tillgänglighet specialiserad vård Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015 är att 85

% av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %.

Tillgängligheten för besök under juni är 85 % vilket är ungefär samma nivå som motsvarande månad föregående år.

Tillgänglighet till behandling ligger något högre än föregående år och uppgår nu till 88 %.

Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %.

Mätningar sker kvartalsvis. Under första kvartalet 2015 klarade 20 av 43

vårdcentraler (47 %)

tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal.

Vårdcentralen med sämst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 68 %.

Tillgänglighet akutmottagningar Tillgänglighetsmålen i akutvårdsflödet för ”läkarbedömning inom en timma”

förbättrades något under våren men målen uppnåddes ändå inte i juni.

Sammantaget fick 52 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 69 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets

akutmottagningar. Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80

%.

(17)

Process

Produktion (ackumulerat)

Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år.

Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för

öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år.

Medarbetare

Antal anställda i heltidsmått I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 378. Det innebär att antalet anställda har ökat med 456 heltidstjänster sedan december vilket delvis kan förklaras av

verksamhetsövergång i samband med regionbildningen. Köp från

bemanningsföretag (exkl. administrativa tjänster) har ökat under första halvåret 2015 med 47,5 % jämfört med samma period föregående år.

Ekonomi

Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen är 6 % jämfört med motsvarande period föregående år (5,5 % justerat för jämförelsestörande poster).

Kostnadsutvecklingen var hög även år 2014. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för hög i förhållande till regionens ekonomiska

förutsättningar. Även kostnader för köp från bemanningsföretag ökar.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Total Index 2014: 2,75% uppräkning Index 2015: 2,8% uppräkning

(18)

Ekonomi

Produktivitet - kostnad per DRG- poäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur

produktiviteten inom Region

Östergötland har utvecklats i förhållande till kostnader sedan början av 2011. I slutet av 2011 syns ett trendbrott då produktiviteten från att ha förbättrats under 2011 successivt börjar försämras.

Även om försämringen planat ut något sedan början av 2013 når

produktiviteten i förhållande till kostnader en ny lägstanivå under juni månad.

Region Östergötlands samlade resultat

Regionens samlade resultat till och med juni är 291 miljoner kronor. Det starka ekonomiska resultatet beror främst på en god avkastning på placerade medel trots att de utvecklades negativt i juni.

Även om regionens samlade resultat fortfarande är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de

sjukvårdande produktionsenheterna.

Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet

Sjukvården visar efter juni ett resultat på minus 307 miljoner kronor, att jämföra med minus 250 miljoner kronor

motsvarande period föregående år.

Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande produktionsenheterna är oförändrad mot budget på minus 170 miljoner kronor

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2014 2015 Budget Helårsbedömning 04

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2014 2015

Budget Helårsbedömning 04

Trend baserad på 2012-2014 års resultat

(19)

Processperspektivet

Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet

Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08.

Säker hälso- och sjukvård

Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner

Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. I juni nås målet för följsamhet till klädregler, men inte målet för hygienregler. Aktuella resultat i juni är 97 procent för klädreglerna och 88 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler.

Följsamhet till hygienriktlinjer juni 2015

Effektiv hälso- och sjukvård Tillgänglighet

Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen de senaste fyra månaderna, fram till juni.

(20)

Tillgänglighet per centrum (Faktiska väntetider)

Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I juni genomförde 84 procent av patienterna sitt besök inom 60 dagar i regionens verksamheter. 1 002 patienter hade väntat längre. I juni fick 86 procent behandling inom 60 dagar. 286 patienter hade väntat längre. Eventuella skillnader mellan siffrorna i ovanstående tabell och nedanstående diagram utgörs av privata aktörer. (I bilaga 1 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsområde.)

Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer)

(21)

Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer)

Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (läkarbesök eller behandling) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt nationell uppföljning.

Produktion

Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för

slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år.

(22)

Optimal beläggning av vårdplatser

För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts beläggningsgraden totalt och för akutvårdsflödet, samt antal vårddygn för utlokaliserade patienter.

Den ljusblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på US. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under 2015. Den ökande trenden bröts dock månadskiftet mars/april och utlokaliseringarna har därefter minskat.

I maj utlokaliserades 307 vårddygn totalt på US och ViN. Utfallet är nästan tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar har succesivt minskat under 2015 och utgör under juni endast 3 procent av det totala antalet utlokaliserade vårddygn.

Vårddygn utlokaliserade patienter

(23)

Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus når inte målet på 90 procent.

Beläggningsgrad

Färre återinläggningar

För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och

återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Det första halvåret 2015 utgör

återinläggningarna 16 procent av alla vårdtillfällen.

Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca 12 000- 16 000 vårddagar. I maj var antalet vårdagar för gruppen 14 237 dagar.

(24)

Medarbetarperspektivet

Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag

I juni var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 378. Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 456 heltidstjänster. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. Antalet sjuksköterskor har sedan årsskiftet ökat med 74 tjänster, vilket kan bero på lyckad rekrytering av nyfärdiga studenter från Hälsouniversitetet i samband med terminavslut. Eftersom sjukvårdsorganisationen under längre tid har upplevt en brist på

sjuksköterskor så har det delvis kompenserats genom ökningen av antalet undersköterskor, vilket i nedanstående statistik redovisas under kategorin övrig vårdpersonal. Även antalet läkare har ökat i Regionen bland annat i och med ökningen av antalet AT-läkare och extrasatsningen på ST-läkare inom primärvåden, i syfte att säkra Regionens framtida kompetensförsörjning. I och med

verksamhetsövergång av Regionförbundet Östsam ökades antalet administrativ personal med cirka 60 medarbetare vid årsskiftet.

Förändringar i olika yrkesgrupper

I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Den största ökningen som redovisas avser Centrum för medicinteknik och IT med 110 personer efter årsskiftet. Ökningen beror dock på att produktionsenheten tog över Regionens medicintekniska verksamhet från

Diagnostikcentrum vid årsskiftet, vilket i sin tur har lett till att Diagnostikcentrums antal anställda har minskat.

Samtidigt som antalet anställda totalt sett har ökat i Regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans och som konsekvens fortsätter anlitandet av bemanningsföretag att öka.

Ökningen under årets sex första månader har varit 47,5 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar 17 696 tkr.

Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under juni till 4,3 procent vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro.

(25)

Ekonomiperspektivet

Region Östergötlands totala resultat till och med juni är 291 miljoner kronor. Det positiva

resultatet beror främst på en positiv utveckling på den finansiella marknaden. Det finansiella nettot är 166 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror även på en engångsutbetalning av

statsbidraget för läkemedel, motsvarande 35 miljoner kronor, som kompensation för högre kostnader under 2014.

Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 173 miljon kronor. Det är 59 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter första halvåret är underskottet 307 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner kronor sämre än föregående år. Överskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar positivt till resultatet.

Regiongemensamma poster bidrar positivt till regionens resultat med 464 miljoner kronor och innebär att det totala resultatet uppgår till 291 miljoner kronor. De regiongemensamma posterna är 135 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år och förklaras av en negativ utveckling under juni, motsvarande minus 154 miljoner kronor, för regionens placerade medel.

Utfall jan-jun

2015

Utfall jan-jun

2014

Helårs- bedömning

04 2015

Godkänd budget

2015

Bokslut 2014

Nämnd/styrelse 119 119 -3 0 127

varav:

Hälso och sjukvårdsnämnden 115 59 0 0 20

Regionstyrelsen 1) -5 -2 -3 0 2

Regionutvecklingsnämnden 1) 6 0 0

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) 3 62 0 0 105

Produktionsenheter -292 -234 -157 -157 -229

varav:

PE – sjukvård -307 -250 -169 -170 -253

PE – övriga 15 16 12 13 24

Summa verksamheten -173 -114 -160 -157 -102

Regiongemensamma intäkter/kostnader

(finansförv/pensionsförv) 464 599 395 392 1038

Totalt Resultat 291 485 235 235 936

1) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN 2014.

(26)

Ekonomi som ger handlingsfrihet

För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande:

 Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget

 Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader

 Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen

Obalans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget

Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Obalansen finns inom de sjukvårdande produktionsenheterna.

Obalans i sjukvården

Sjukvården visar efter juni ett resultat på minus 307 miljoner kronor, att jämföra med minus 250 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 170 miljoner kronor. Resultatet indikerar ett försämrat resultat jämfört med budget på mellan 30 och 70 miljoner kronor, vilket är en ytterligare försämring på 20 miljoner kronor jämfört med april.

Efter april månad lämnade produktionsenheterna en helårsbedömning som för de sjukvårdande enheterna var minus 206 miljoner kronor, vilket är en försämring med 36 miljoner kronor i jämförelse med godkänd budget. Helårsbedömningarna för Hjärt- och medicincentrum, Närsjukvården i östra Östergötland samt Sinnescentrum godkändes inte och dessa

produktionsenheter fick i uppdrag att, i samband med delårsrapport efter augusti, redovisa åtgärder för att nå godkänd nivå. Godkänd helårsbedömning för de sjukvårdande

produktionsenheterna är oförändrad mot budget, minus 170 miljoner kronor.

Den ekonomiska utvecklingen är allvarlig och produktionsenheter med en försämrad bedömning måste arbeta aktivt med planerade åtgärder samt initiera nya åtgärder. De produktionsenheter som har godkända underskott återrapporterar regelbundet om den ekonomiska utvecklingen, samt vidtagna och nya åtgärder.

(27)

Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr)

Nedan följer en presentation för några utvalda produktionsenheter:

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård redovisar ett resultat på minus 73 miljoner kronor.

Trenden pekar enligt produktionsenheten på att verksamheten kan få ett bättre resultat än budgeterat, dock bygger det på en lägre kostnadsomslutning än den aktuella. Planerade åtgärder har hittills endast fått viss effekt och helårsbedömningen är oförändrad, minus 100 miljoner kronor. I jämförelse med en periodiserad helårsbedömning ser resultatet bättre ut för centrumet.

Kostnaderna för cancerläkemedel och medicinsk service ökar dock mer än förväntat. Även kostnader för köpt vård och köpta hyrläkare överskrider planerade nivåer. Dessa har hittills kompenserats med att Centrum för kirurgi och cancervård har haft högre rörliga intäkter från andra landsting/regioner.

Hjärt- och medicinscentrum redovisar ett resultat på minus 51 miljoner kronor. Resultatet efter juni är en försämring. Försämringen förklaras dels av att handlingsplaner reducerats, dels av en svår vårdplatssituation med extra vårdplatser samt ökade kostnader för operationsmaterial och dels lägre regionintäkter i kombination med högre tillgänglighetsviten. Efter maj månads resultat gör produktionsenheten bedömningen att verksamheten kommer att ha en stor utmaning i att klara det ekonomiska budgetmålet på minus 8 miljoner kronor. Handlingsplanerna beräknas få effekt under året, men andra oplanerade kostnader som utlokaliserade patienter och övertid kommer att leda till ökade kostnader.

Sinnescentrums resultat uppgår till minus 48 miljoner kronor. Det negativa resultatet förklaras framförallt av lägre intäkter, som präglas av viss oregelbundenhet, men även av att

handlingsplaner inte genomförts i enlighet med det som angivits i delårsrapport och helårsbedömning efter april.

Närsjukvården i östra Östergötland redovisar ett resultat på minus 42 miljoner kronor. Resultatet har ytterligare försämrats och förklaras främst av bemanningsproblem med ökad kostnad för

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

2014 2015

Budget Helårsbedömning 04

Trend baserad på 2012-2014 års resultat

(28)

hyrpersonal som följd. Antalet dagar för utskrivningsklara patienter har också ökat under våren men minskade i maj månad. Ökningen har medfört en beläggningsgrad på över 100 procent. En handlingsplan för att uppnå godkänd budget motsvarande minus 15 miljoner kronor samt en ekonomi i balans år 2016 har fastställts.

Närsjukvården i centrala Östergötland redovisar ett resultat på minus 37 miljoner kronor, vilket inte är i linje med budgeterat resultat. Dyra bemanningslösningar är en förklaring till det negativa resultatet. Vårdplatsbristen är fortfarande stor och medför ökad belastning på framförallt

akutkliniken. Kraven på förändrade vårdformer och flexibilitet avseende in- och utskrivningar dygnets alla timmar ökar. Från och med maj månad har ett kostnadsreduceringskrav lagts på alla verksamheter exklusive primärvård, motsvarande 1,5 procent av kostnadsläget 2014. Inom primärvården har motsvarande krav om 1 procents kostnadsreducering funnits sedan årsskiftet.

Utöver ovanstående åtgärd fortsätter närsjukvården med att genomföra handlingsplaner.

Diagnostikcentrum redovisar ett resultat på minus 23 miljoner kronor. Produktionsenheten gör bedömningen att ett fortsatt arbete med en handlingsplan för en ekonomi i balans och

kontinuerliga resurseffektiviseringar ska ge ett resultat i enlighet med godkänd budget motsvarande minus 22 miljoner kronor för år 2015.

Närsjukvården i västra Östergötland redovisar ett resultat på minus 15 miljoner kronor.

Produktionsenheten arbetar med ett antal handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 115 miljoner kronor efter juni. Områdena länssjukvård, utomlänsvård och privata vårdgivare redovisar störst överskott. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte har mätts och utbetalats. Helårsbedömningen efter april visar på ett nollresultat.

Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 3 miljoner kronor efter april och inbegriper ett överskott för kollektivtrafiken på 5 miljoner kronor samt ett underskott för området

samhällsplanering på 2 miljoner kronor.

Det positiva resultatet inom området kollektivtrafik förklaras främst av ett bättre resultat än budgeterat vad gäller överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. Det förbättrade resultatet går att hänföra till lägre trafikkostnader och lägre verksamhetskostnader;

lägre produktion, gynnsamt ränteläge och ökad försäljning via webbutik är exempel på faktorer som resulterat i lägre kostnader.

Resultatet inom området samhällsplanering förklaras av att projektmedel har tagits i anspråk i högre grad än vad som motsvarar en linjärt fördelad budget.

Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader

Regionalutvecklingsnämndens resultat är 6 miljoner kronor efter juni. Resultatet förklaras dels av att medel för investeringsfrämjande åtgärder har använts i lägre omfattning än beräknat, dels av att medel avsedda för ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först efter terminsslut.

Tilläggssatsningen på ett scenkonstbolag har inte heller ännu tagits i anspråk.

(29)

Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen

För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs Region Östergötlands totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling i stort.

Lönekostnadsutvecklingen till och med juni jämfört med samma period föregående år är 6,0 procent. Den första januari 2015 tillkom cirka 60 medarbetare till Region Östergötland genom verksamhetsövergången från Regionförbundet Östsam. Om denna ökning av antalet medarbetare räknas bort är lönekostnadsökningen till och med juni 5,5 procent. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (utryckt i antal heltidstjänster) har ökat med 456 medarbetare (varav cirka 60 medarbetare är från Regionförbundet Östsam). Resterande ökning på 2,2 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning).

Lönekostnadsutvecklingen har i helårsbedömningen efter april beräknats till 5,8 procent utifrån trend och efter att hänsyn tagits till ovan nämnda verksamhetsövergång.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet). Dessa kostnader har ökat med 33 procent den senaste 12-månadersperioden (inklusive administrativa tjänster). Det motsvarar en ökning med 28 miljoner kronor.

Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, cirka 10 procent. Utfallet till och med juni visar en kostnadsökning med 6,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Volymen har under samma period ökat med 4,7 procent. Kostnadsökningen är i paritet med den bedömning som gjordes efter april månad.

Merparten av kostnadsökningen förklaras av att allt fler patienter får de nya preparat som

revolutionerat behandlingen av hepatit C, se diagram nedan. Nya läkemedel i kombination med ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar, vilka används inom cancervården, bidrar också till kostnadsökningen.

Utfall Utfall Helårs- Utfall

jämförelse jämförelse bedömning 04 jämförelse Kostnadsutveckling jan-jun 2015 jan-jun 2014 jämförelse 2014 med 2013

jan-jun 2014 jan-jun 2013 2015 med 2014

Läkemedelsutveckling recept -0,7% -1,8% -0,8% 0,9%

* allmänläkemedel -1,6% -4,0% -2,0% -3,7%

Läkemedelsutveckling enl rekvisition 18,5% 14,0% 18,7% 19,3%

Läkemedelskostnad - totalt

6,0% 3,2% 6,1% 6,7%

Läkemedelsstatsbidraget 3,2%

(30)

I överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedel ingår utöver ordinarie bidrag även en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Ersättningen motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden. Inkluderas denna ersättning för hepatit C i statsbidraget innebär 2015 års bidrag en ökning med 1,2 procent jämfört med faktiskt utbetalt statsbidrag för år 2014.

Nettokostnadsutvecklingen är 5,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Rensat för jämförelsestörande poster är nettokostnadsutvecklingen 4,7 procent. Ökningen är något lägre än tidigare månader. Den höga nettokostnadsutvecklingen förklaras främst av högre

lönekostnader och högre kostnader för läkemedel samt köpta bemanningstjänster.

De regiongemensamma posterna svarar för 464 miljoner kronor av resultatet, vilket är betydligt bättre än budget.

Det finansiella nettot har minskat mellan maj och juni med 154 miljoner kronor men ligger ändå över det budgeterade värdet med 48 miljoner kronor. Avkastningen på placerade medel var mycket positiv under perioden januari och februari då den ökade med 4,1 procent. Den kraftiga uppgången avtog därefter och sammantaget har ökningen varit 2,8 procent till och med juni. Skatter och generella statsbidrag avviker med 46 miljoner kronor mot budget. I avvikelsen ingår en

engångsutbetalning med 35 miljoner kronor som kompensation för ökade läkemedelskostnader kopplat till hepatit C- läkemedel för år 2014.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr Kostnadsutveckling - hepatit C läkemedel (ackumulerat)

2014 2015

Utfall Budget Differens Helårs-

bedömn 04 Budget

Regiongemensamma poster jan - jun 2015 jan - jun 2015 utfall jämfört budget jan - jun

2015 2015

Finansiellt netto 166 119 48 237 237

Pensionskostnader inkl löneskatt -128 -149 21 -312 -298

Skatt och generella statsbidrag 5 908 5 863 46 11 772 11 725

Övrigt (utbetalat regionbidrag,

koncernbidrag mm) -5 482 -5 636 154 -11 265 -11 272

Totalt resultat/avvikelse 464 196 268 432 392

(31)

Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 154 miljoner kronor mot budget och framgår av tabellen nedan.

I posten övrigt ingår ett antal poster som sammantaget påverkar resultatet positivt.

Regiongemensamt (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 44 miljoner kronor bättre än budgeterat. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från

produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats.

Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, uppgår till 20 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Helårsbedömningen för de regiongemensamma posterna ligger fast på 432 miljoner kronor enligt delårsrapporten efter april.

Långsiktigt hållbar ekonomi

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi är avsättningar för framtiden avgörande. Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag blir därmed viktigt att följa.

Avsättningar för framtiden

Regionens ekonomiska resultat för perioden januari – juni 2015 i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 4,9 procent, vilket överstiger det budgeterade målvärdet på 2,0 procent.

Överskottet beror främst på en god avkastning på placerade medel. Utvecklingen för de placerade medlen var dock negativ i juni. Mot bakgrund av de svängningar som kan inträffa på den

finansiella marknaden under året, är det dock inte möjligt att utifrån denna delårsrapport dra någon säker slutsats över hur de finansiella intäkterna kommer att påverka regionens resultat.

Därför har dessa för helåret värderats till samma nivå som budget. I helårsbedömningen som gjordes efter april förväntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är i nivå med det finansiella resultatet.

Om förväntad värdeökning av regionens placeringar exkluderas är det finansiella nyckeltalet efter juni 2,1 procent. Målsättningen för 2015 var 0 procent, vilken lämnades oförändrad efter

helårsbedömningen efter april. Regionens långsiktiga mål på 0,5 procent förväntas därmed inte kunna uppfyllas.

Specifikation av "övrigt" inom regiongemensamt

Differens

Utfall/budget jan-jun

Statsbidrag specialdestinerade 11

Regiongemensamt - inbetalt och nyttjat 44

Fastighetskostnader inkl reserveringar 47

Återföring netto från RS (FoUU, BI mm) 20

Övrigt (reserveringar och koncernbidrag) 32

Summa 154

(32)

Kostnadseffektiv verksamhet

Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar.

Jämfört med juni 2014 har produktiviteten minskat med 2,1 procent. Kostnaden per DRG-poäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång, Närsjukvården i centrala Östergötland och

Närsjukvården i västra Östergötland. I sammanfattningen visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet/sjukvårdsproduktion mätt i DRG.

Kostnad per DRG-poäng

(33)

Resultat- och balansräkning

Kommentar till redovisningen:

Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande.

Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat.

Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning:

- att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftena under året som efter december, vilket leder till något sämre kvalitet.

Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut

Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 ning 04/2015 2015 2014

Verksamhetens intäkter 1 434 1 361 2 886 2 985 2 721

Verksamhetens kostnader -6 835 -6 499 -13 844 -13 883 -12 991

Avskrivningar -259 -255 -550 -550 -520

Verksamhetens nettokostnad -5 660 -5 393 -11 508 -11 448 -10 790

Skatteintäkter 4 535 4 310 9 078 9 056 8 593

Generella statsbidrag 1 374 1 332 2 694 2 668 2 684

Finansiella intäkter 168 302 237 237 551

Finansiella kostnader1) -126 -66 -266 -278 -102

Årets/periodens resultat enligt fullfondering 291 485 235 235 936

Årets/periodens resultat enligt blandmodell 198 350 50 52 641

Investeringar 647 619 1 630 1 630 1 551

Helårsbedöm- Godkänd budget Bokslut

Balansräkning (mkr) 2015-06-30 2014-06-30 ning 04/2015 2015 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar 7 073 6 013 7 744 7 804 6 674

Omsättningstillgångar 7 850 8 278 7 476 6 881 8 009

Summa tillgångar 14 923 14 291 15 220 14 685 14 683

Eget kapital, avsättningar och skulder

Balanserat eget kapital 40 -896 40 -257 -896

Justering ingående eget kapital

Årets förändring av eget kapital 291 485 235 235 936

Summa eget kapital 331 -411 275 -22 40

Pensionsskuld inkl löneskatt 12 072 11 982 12 136 12 144 11 993

Avsättningar 34 50 34 40 39

Långfristiga skulder 17 293 0 293 18

Kortfristiga skulder 2 469 2 377 2 775 2 230 2 593

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 923 14 291 15 220 14 685 14 683

Soliditet 2,2% -2,9% 1,8% -0,1% 0,3%

1) i posten ingår pensionskostnader med: -123 -62 -263 -258 -87

(34)

Tillgänglighet processperspektivet

Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling

(faktiska väntetider)

(35)

Basfakta processperspektivet

(36)

Medarbetarperspektivet

(37)

Ekonomiperspektivet - Resultat per nämnd/enhet

Resultat per nämnd/enhet (mkr) Resultat jan-jun 2015

Resultat jan-jun 2014

Resultat jan-maj

2015

Helårs- bedömning

04 2015

Godkänd budget 2015

Resultat bokslut 2014

HB04 Eget kapital 2015-

12-31

Eget kapital 2014-12-31

Nämnd/Styrelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden 114,7 59,3 102,8 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0

Regionstyrelsen -4,8 -2,1 -3,9 -3,0 0,0 1,7 2,4 5,4

Regionutvecklingsnämnden 5,9 12,2 0,0 0,0 - 0,0 -

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 3,3 62,0 8,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0

Sjukvård

Närsjukvården i centrala Östergötland -36,5 -32,7 -31,3 0,0 0,0 -21,6 -12,4 -12,4

Närsjukvården i östra Östergötland -41,5 -33,1 -37,9 -15,0 -15,0 -41,0 -63,3 -48,3

Närsjukvården i västra Östergötland -15,3 -18,6 -18,0 0,0 0,0 -9,3 -11,9 -11,9

Närsjukvården i Finspång -3,5 -0,7 -3,5 0,8 0,0 -0,3 12,7 11,9

Hjärt- och Medicincentrum -50,6 -17,2 -42,0 -8,0 -8,0 -10,0 0,1 8,1

Barn- och kvinnocentrum -15,6 -11,1 -12,4 0,0 0,0 1,0 26,4 26,4

Centrum för kirurgi, ortopedi och

cancervård -72,7 -67,8 -64,3 -100,0 -100,0 -81,1 -154,0 -54,0

Sinnescentrum -48,4 -51,0 -33,8 -25,0 -25,0 -74,2 -69,6 -44,6

Diagnostikcentrum -23,1 -17,3 -17,2 -21,9 -22,0 -16,0 -50,0 -28,1

Summa sjukvård -307,2 -249,5 -260,4 -169,1 -170,0 -252,5 -322,0 -152,9

Tandvård

Folktandvården 2,9 7,7 -0,4 10,3 10,3 14,0 38,3 28,0

Utbildning

Lunnevads folkhögskola 0,6 1,5 0,9 0,0 0,0 0,6 6,8 6,8

Naturbruksgymnasiet 1,2 -0,2 1,8 3,0 3,0 -0,3 1,3 -1,7

Övrig verksamhet

Katastrofmedicinskt centrum 0,5 0,7 0,2 -2,5 0,0 -1,6 2,0 4,5

FM centrum 0,1 7,4 0,9 0,0 0,0 8,8 5,0 5,0

Centrum för medicinsk teknik och IT 2,7 1,1 2,7 1,0 0,0 2,0 5,5 4,5

Centrum för hälso- och vårdutveckling 2,4 -1,7 0,5 0,0 0,0 -1,6 2,2 2,2

Upphandlingscentrum 2,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0

Resurscentrum 2,8 -0,2 5,7 0,0 0,0 2,4 6,0 6,0

Pensionsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Verksamheten -172,8 -114,4 -128,5 -160,3 -156,7 -101,6 -252,5 -92,2

Finansförvaltningen 463,3 599,2 533,4 395,3 391,7 1 038,0 527,8 132,5

Summa Region Östergötland 290,5 484,8 404,9 235,0 235,0 936,4 275,3 40,3

(38)

Lönekostnadsutveckling

Lönekostnadsutveckling

Ack tom juni 2015 jämfört samma period

föregående år

Ack tom maj 2015 jämfört samma period

föregående år

Nämnder och styrelse

Regionstyrelsen

1)

33,4% 32,0%

Hälso- och sjukvård

Närsjukvården i Finspång 3,3% 3,3%

Närsjukvården i centrala Östergötland 3,5% 3,3%

Närsjukvården i östra Östergötland 4,6% 4,6%

Närsjukvården i västra Östergötland 4,7% 5,3%

Hjärt- och medicincentrum 7,0% 7,2%

Barn- och kvinnocentrum 8,4% 8,8%

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård -6,5% 7,1%

Sinnescentrum 6,7% 3,4%

Diagnostikcentrum 3,9% -7,2%

Tandvård

Folktandvården 4,3% 4,2%

Utbildning

Lunnevads folkhögskola 4,6% 4,4%

Naturbruksgymnasiet 2,4% 2,4%

Övrig verksamhet

Katastrofmedicinskt centrum 9,2% 10,9%

FM centrum 17,5% 16,7%

Centrum för medicinsk teknik och IT

2)

54,8% 55,6%

Centrum för hälso- och vårdutveckling 15,5% 16,4%

Upphandlingscentrum -1,6% -1,0%

Resurscentrum

1)

15,0% 14,9%

1) Har tagit över verksamhet från Östsam.

2) Verksamhet har flyttats från Diagnostikcentrum till Centrum för medicinsk teknik och IT.

(39)

Kostnadsutveckling läkemedel

Hälso- och sjukvård

Receptläkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period

föregående år

Rekvisitionsläkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period

föregående år

Alla läkemedel Ack tom juni 2015 jämfört samma period

föregående år

Närsjukvården i Finspång 2,1% 15,5% 2,7%

Närsjukvården i centrala Östergötland 2,6% -4,4% 1,4%

Närsjukvården i östra Östergötland 1,2% 12,7% 3,2%

Närsjukvården i västra Östergötland 1,0% -7,5% -0,1%

Hjärt- och medicincentrum 5,1% 6,1% 5,6%

Barn- och kvinnocentrum 8,0% -4,9% 2,3%

Centrum för kirurgi, ortopedi och

cancervård 16,8% 9,8% 11,8%

Sinnescentrum 8,1% 7,0% 7,2%

(40)

Intäkts-/kostnadsutveckling

Utfall Utfall Helårsbedömning 04 Utfall

jämförelse jämförelse Jämförelse jämförelse

Kostnads/intäktsutveckling jan - jun 2015 jan-jun 2014 2015 med Bokslut 2014

jan - jun 2014 jan-jun 2013 utfall 2014 Bokslut 2013

Nettokostnadsutveckling 5,0% 3,0% 6,7% 4,1%

Exkl Östsam 4,7% * 6,1% *

Skatter och generella statsbidrag1) 4,7% 2,6% 4,4% 2,8%

Exkl skatteväxling (hemsjukvård och regionalt uppdrag) 4,5% * 3,9% 5,1%

Lönekostnadsutveckling 6,0% 6,1% 5,8% 3,5%

Exkl Östsam 5,5% * 5,2% *

1) Den låga ökningen mellan 2013 och 2014 förklaras av skatteväxling mellan kommunerna för hemsjukvården med 25 öre.

Sjukskrivningsmiljarden har flyttats från generella till specialdestinerade statsbidrag. Justering har gjorts 2013.

(41)

Ledningsstaben Ulrika Whiss

2015-07-07 Dnr: RS 2015-489

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag Yttrande över Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna S2014/3698/FS

Region Östergötland (RÖ) har beretts möjlighet att yttra sig över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) slutrapport om receptbelagda

läkemedel utanför förmånerna. RÖ anser att översynen är angelägen, men menar att det är olyckligt att TLVs uppdrag var begränsad i frågan kring den fria prissättningen på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna.

Lagstiftningen ger i dag ingen möjlighet att byta ut ett läkemedel utanför förmånerna. Detta är enligt RÖ inte tillfredställande då det kan leda till att patienten betalar onödigt mycket för sitt läkemedel. Det är enligt RÖ av största vikt att en lagändring sker så att läkemedel alltid kan bytas till det mest kostnadseffektiva alternativet. RÖ stödjer Läkemedels- och

apoteksutredningens (SOU 2014:20) förslag att recept kan kodas med t.ex.

läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen (SML) och att e-

Hälsomyndigheten samordnar fakturering till landsting och regioner. RÖ anser att detta ska gälla för alla s.k. landstingssubventioner.

Regionstyrelsen föreslås BESLUTA

a t t avge yttrande över Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna S2014/3698/FS enligt föreliggande förslag.

Mats Uddin

Tf regiondirektör Mikael Borin

Biträdande regiondirektör/

ekonomidirektör

Beslutet expedieras till:

Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se

s.fs@regeringskansliet.se

(42)

Ledningsstaben Ulrika Whiss

2015-07-07 Dnr: RS 2015-489

Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Yttrande över Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna S2014/3698/FS

Sammanfattning

Region Östergötland (RÖ) har beretts möjlighet att yttra sig över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) slutrapport om receptbelagda

läkemedel utanför förmånerna. RÖ anser att översynen är angelägen, men menar att det är olyckligt att TLVs uppdrag var begränsad i frågan kring den fria prissättningen på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. RÖ anser att det borde vara en fast handelsmarginal även på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna då det idag leder till oacceptabla prisskillnader. Om samma pris skulle gälla för läkemedlen, oavsett vilket apotek patienten hämtar ut det på, skulle flera av rapportens åtgärdsförslag inte behöva genomföras. TLV föreslår att en priswebb inrättas. RÖ anser att det är en förbättring mot dagens situation, men att ytterligare överväganden bör göras kring resursåtgång kontra nyttan av en priswebb. Lagstiftningen ger i dag ingen möjlighet att byta ut ett läkemedel utanför förmånerna. Detta är enligt RÖ inte tillfredställande då det kan leda till att patienten betalar onödigt mycket för sitt läkemedel. Det är enligt RÖ av största vikt att en lagändring sker så att läkemedel alltid kan bytas till det mest kostnadseffektiva

alternativet. RÖ stödjer Läkemedels- och apoteksutredningens (SOU 2014:20) förslag att recept kan kodas med t.ex. läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen (SML) och att e-Hälsomyndigheten samordnar fakturering till landsting och regioner. RÖ anser att detta ska gälla för alla s.k.

landstingssubventioner.

Prissättning av läkemedel utan förmån

I samband med apoteksomregleringen lämnades prissättningen fri på

receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Detta innebär att kostnaden för

samma läkemedel kan variera kraftigt mellan olika apotekskedjor något som

ofta varken förskrivare eller patienter känner till. För läkemedel som helt

finansieras av landsting och regioner finns heller inga tydliga incitament för

priskonkurrens. Under de senaste åren finns av olika anledningar allt fler

receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Detta ställer till problem både

för förskrivaren som inte kan se vad ett läkemedel kostar vid förskrivnings-

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :