KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Full text

(1)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

Plats och tid Rådhus Skåne kl. 13.30 – 14:40

Beslutande Ulf Persson (C) ordförande

Agnes Skyman (M) vice ordförande Linnea Sjögren (S)

Mahmood Nareman (S) Gunilla Färm (S) Rebecka Tollgren (S) Lars Fernström (L) Roland Alvinsson (L) Magnus Englund (M) Jens Andersson (SD) Niclas Lauden (SD)

Övriga närvarande Ann-Catrin Arvidsson(S)

Johan Kronbäck (S) Gun Lundberg (S) Katarina Weber(C)

Carl-Henrik Henriz (MP) Emmy Svensson, Praktikant Anders Nilsson (SD) Carina Svensson, Praktikant Tommy Danielsson Förv chef Katrine Svensson Miljöinformatör Cecilia Hammarberg Miljöchef Emilia Larsson, Miljöinspektör Lotta Wedin Sekreterare Erik Hallin, Miljöinspektör Ulrika Hedlund Ekolog Frida Petersen, Miljöinspektör

Utses att justera Agnes Skyman

Justeringens

plats och tid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-08

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer §§ 22-36

Lotta Wedin

Ordförande ...

Ulf Persson

Justerande ...

Agnes Skyman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-07

Datum då

2016-04-08 Datum då 2016-04-29

(2)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

2

MHN § 2016/22

Delgivningar

1. DOM; från Kristianstads tingsrätt där Kennet Björk, Kristianstads Stubbfräs, åläggs företagsbot med 20 000 kr.

2. BESLUT; från Länsstyrelsen som återkallar tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken från Kristianstads kommun.

3. BESLUT: från Länsstyrelsen om djurskyddsområdet Enö i Kristianstad kommun.

4. BESLUT: från Länsstyrelsen, information om att

Sjöräddningssällskapet Rs Yngsjö får dispens för att föra moterdriven farkost inom vattenområde (förbudsområdet) utanför Östra Täppets strand i Åhus under perioden 2016-05-15 t.o.m. 2016-09-15.

5. BESLUT: från Länsstyrelsen om överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut angående sophämtning på fastigheten Saxamöllan 1:2. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Miljö- och hälsonämndens beslut Informationen lades till handlingarna.

(3)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

3

MHN § 2016/23

Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanfattning

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och

hälsoskyddsavdelningen under tiden 2016-02-18 till och med

2016-03-22 samt alkoholhandläggningsbeslut på delegation under tiden 2016-03-02 till och med 2016-03-22.

Beslutsunderlag

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under tiden 2016-02-18 till och med 2016-03-22 samt alkoholhandläggningsbeslut på delegation under tiden 2016-03-02 till och med 2016-03-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under tiden 2016-02-18 till och med 2016-03-22 samt alkoholhandläggningsbeslut på delegation under tiden 2016-03-02 till och med 2016-03-22.

(4)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

4

MHN § 2016/24

Avgiftsbeslut – Nedsättning av årlig kontrolltid

Dnr MHN 2016-000474 Sammanfattning

Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och

hälskoskyddsavdelningen bedömer att 2,0 timmars kontroll/år inte är motiverat på verksamheten Nymö förskola utifrån den verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör reduceras till 1,5 timme/år.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03- 14

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt §§ 10 och 15 i kommunal taxa för miljö- och

hälsoskyddsnämnden, att fastställa den årliga kontrolltiden till 1,5 timme/år för Nymö förskola (Trollebygdens Byaskolor ek. förening, 716436-7604).

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt §§ 10 och 15 i kommunal taxa för miljö- och

hälsoskyddsnämnden, att fastställa den årliga kontrolltiden till 1,5 timme/år för Nymö förskola (Trollebygdens Byaskolor ek. förening, 716436-7604).

(5)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/25

Remiss – yttrande gällande detaljplan Åhus 558:31 Nya Täppetstranden

Dnr MHN 2016-000459 Sammanfattning

Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Åhus 558:31. Detaljplanens avsikt är att tydliggöra utbredning och innehåll för ett frilufts- och evenemangsområde på Täppetstranden, att pröva upphävande av strandskyddet samt uppförandet av en promenad- och badbrygga längs strandskoningen. Även en utökning av

parkeringsytan vid Tennisvägen prövas. Miljö- och

hälsoskyddsavdelningen anser att buller- och naturvårdsaspekterna är mycket viktiga i det aktuella området och anser att dessa belyses på ett tydligt sätt i planhandlingarna. I handlingarna beskrivs de åtgärder som vidtagits för att minska bullerproblematiken på ett bra sätt, liksom de planbestämmelser som man avser införa för att skydda kvarvarande, naturlig vegetation. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser inte heller att ett upphävande av strandskyddet i det aktuella området kommer att innebära någon negativ påverkan på växt- och djurlivet i området.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-22 Karta över programområdet (bil)

Planhandlingar finns på – http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads- kommun/Bo-Bygga/Samhallsplanering/Detaljplanering/Pagaende- planer/Ahus-55831/

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-22.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-22.

(6)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

6

MHN § 2016/26

Remiss – yttrande gällande detaljplan, Bajonetten 3-6

Dnr MHN 2016-000471 Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för

kvarteren Bajonetten 3-6, det så kallade Tempotorget, utmed Kanalgatan i Kristianstad. Planen ska möjliggöra främst bostäder men även handel, service, förskola och kontor inom kvarteret samt tillhörande ytor för rekreation, lek, trafik och parkering.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att det är positivt med en bostadsförtätning i ett område som är centralt beläget, redan exploaterat och som har god tillgång till service och kollektivtrafik. Avdelningen anser dock att planen behöver kompletteras med bestämmelser gällande bullerskyddande åtgärder samt en beskrivning av att området behöver saneras till KM-nivå innan området kan bebyggas med bostäder.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-22 Karta över programområdet (bil)

Planhandlingar finns på – http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads- kommun/Bo-Bygga/Samhallsplanering/Detaljplanering/Pagaende- planer/Bajonetten-34-5-och-6/

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-23.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-23.

(7)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/27

Miljö och hälsoskyddsnämndens miljöpris 2015 MHN 2016-000252

Sammanfattning

Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10 000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämndens.

Miljöpriset ska delas ut till den person eller de personer som på ett

dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommuns betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en

organisation, en förening eller en skolklass.

Miljöpriskommittén föreslår att AB Kristiandsbyggen får miljöpriset för år 2015. ABK får priset för deras systematiska och framgångsrika arbete med att energieffektivisera bostadsbeståndet och fasa ut fossila bränslen knappt 3 % av energianavändningen för uppvärmning och fastighetsel. ABK beräknas vara helt klara med utfasningen av fossila bränslen under år 2018. Genom att fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen har bolaget bidragit mycket till minskade utsläpp av koldioxid och minskad klimatpåverkan.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-22 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att AB Kristianstadsbyggen får kommunens miljöpris för 2015.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att AB Kristianstadsbyggen får kommunens miljöpris för 2015.

(8)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/28

Ansökan om att ta säkerhet i anspråk – utveckling av

talan

Dnr MHN 2016-000959 Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut där nämndens begäran om att ta säkerhet enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) i anspråk avslogs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller den bedömning som gjorts i ärendet och handlingar kopplat till

densamma. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar därmed att mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut i rubricerade ärende och bestämmer att nämnden får ta säkerhet enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) i anspråk.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-22

Länsstyrelsens beslut

Miljö- och hälsoskyddskontorets ansökan om säkerhet Komplettering av ansökan

Yttrande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att komplettera insänt överklagande av länsstyrelsens beslut i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-03-21.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att komplettera insänt överklagande av länsstyrelsens beslut i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2015-03-21.

(9)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/29

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten, Önnestad 42:3

Dnr MHN 2013-00512 Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens (mha) inspektion av fastigheten Önnestad 42:3 avlopp 2012‐02‐06 konstaterades brister. Anläggningens ålder är okänd, men troligen är den utförd på 60-talet och utgörs av två enkammarbrunnar med utsläpp i stenkista. Anläggningen nyttjas i dagsläget permanent av en person.

Mha påminde fastighetsägaren att åtgärda avloppet 2012‐09‐20 och nu senast 2016-02-16, dock utan resultat. Mha beslutade därför 2013‐04‐24 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga

avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till mha.

Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Mattsson, Jan Yngve vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Önnestad 42:3 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(10)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Mattsson, Jan Yngve vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Önnestad 42:3 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(11)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/30

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten, Önnestad 18:10

Dnr MHN 2013-000763 Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens (mha) inspektion av fastigheten Önnestad 18:10 avlopp 2012‐01‐18 konstaterades brister. Anläggningen som är utförd 1975 utgörs av en äldre trekammarbrunn med utsläpp till bristfällig infiltration. Anläggningen nyttjas permanent av en person.

Fastighetsägaren har tidigare angett att åtgärder avsågs vidtas.

Mha har vid fem tillfällen påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, och nu senast 2016-02-16. Mha beslutade därför 2013‐06‐13 att förbjuda utsläppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till mha.

Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-21

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Gert Strömberg och Susanne Strömberg vid ett vite om vardera 25 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Önnestad 18:10 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(12)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Gert Strömberg och Susanne Strömberg vid ett vite om vardera 25 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Önnestad 18:10 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(13)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

13

MHN § 2016/31

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten, Stensma 2:17

Dnr MHN 2009-00314 Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens (mha) inspektion av fastigheten Stensma 2:17 avlopp 2009‐02‐23 konstaterades brister. Anläggningen, som är av okänd ålder, utgörs av två äldre enkammarbrunnar varav den ena saknar tät botten med utsläpp till bristfällig infiltration.

Anläggningen nyttjas permanent av en person. Fastighetsägaren har angett att åtgärder skulle vidtas.

Mha har vid en handfull tillfällen påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet, och nu senast 2016-02-16. Fastighetsägaren förelades att åtgärda ovan nämnda avlopp. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till mha.

Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-21

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Persson, Per Bonde vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut

spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Stensma 2:17 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(14)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

14

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Persson, Per Bonde vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsan- läggningen på fastigheten Stensma 2:17 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(15)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/32

Förbud mot utsläpp, Isgrannatorp 10:1

Dnr MHN 2013-00269 Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens (mha) inspektion av fastigheten Isgrannatorp 10:1 avlopp 2012‐06‐07 konstaterades brister.

Anläggningens ålder är okänd och utgörs av en äldre trefacksavskiljare även kallad näsbytank, med förmodat utsläpp till dräneringsledning via samlingsbrunn för dagvatten.

Mha har skickat ett flertal påminnelser till fastighetsägaren om att åtgärda avloppet, men utan resultat och respons. Mha beslutade därför 2013‐08‐18 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till mha.

Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2016-03-18

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Nilsson, Stig Åke Thomas vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Isgrannatorp 10:1 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(16)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Nilsson, Stig Åke Thomas vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2016-09-30 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Isgrannatorp 10:1 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

(17)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

17

MHN § 2016/33

Remiss – tillstånd till grundvattenbaserad geoenergianläggning

Dnr MHN 2015-001127 Sammanfattning

Brf Charlottsborg och Brf Sting (nedan Sökanden) har, vid mark- och miljödomstolen i Växjö, ansökt om tillstånd att anlägga

grundvattenbrunnar på fastigheterna Fastighetschefen 1, Fastighetschefen 2, Stadsingenjören 1, Stadsingenjören 2 och Stadsingenjören 4 i

Kristianstads kommun för utvinning av värme.

De bergborrade brunnarna ska anläggas som två brunnstyper med fyra uttagsbrunnar och fyra återföringsbrunnar för utvinning av värme.

Årligen ska 750 000 m3 vatten/år, dock maximalt 3 500 m3 vatten/dygn, bortledas och återföras till samma akvifer i glaukonitsanden.

Vattnet hanteras i ett slutet system och nettouttaget är begränsat till de vattenvolymer som används vid rensspolning av brunnarna (500 m3/år).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås tillstyrka ansökan förutsatt att vissa synpunkter beaktas.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-17 Delar av sökandens ansökningshandlingar 2016-01-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2016-03-17.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2016-03-17.

(18)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

MHN § 2016/34

Yttrande över ansökan om grundvattenuttag för Södra Gärds vattenförening, Ö Sönnarslöv, Everöd, Vittskövle, Degerberga

Dnr MHN 2016-000320 Sammanfattning

Ansökan gäller tillstånd för grundvattenuttag för bevattning åt 19 lantbrukare i området kring Östra Sönnarslöv, Everöd, Vittskövle och Degeberga i Kristianstads kommun. Genom Södra Gärds vattenförening söks det gemensamt för tillstånd från mark- och miljödomstolen för uttag av grundvatten från 33 brunnar med uttag om i genomsnitt 2,49 miljoner m3/år under en rullande femårsperiod. Huvuddelen av brunnarna är borrade ner till kritberggrunden.

Det arbete som pågår med att legalisera grundvattenuttagen avsedda för bevattning ser Miljö- och hälsoskyddsnämnden som något positivt. Det finns dock tecken på att dessa stora vattenuttag som pågått under många decennier har gett negativa miljöeffekter. I denna ansökan ligger

påverkansområdet i ett område påverkat av såväl höga nitrat-, nitrit- och ammoniumhalter som bekämpningsmedelsrester och området är även utpekat som skyddsvärt ur grundvattenperspektiv. Dessutom bedöms brister finnas i underlaget från sökanden då kommunens beräkningar av influensområdet skiljer sig kraftigt från ansökans influensområde och påverkan från vattenuttagen därmed inte bedöms fullt utredda i miljökonsekvensbeskrivningen.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-17 Kungörelse från Mark- och miljödomstolen (Mål M1508-1510/15 samt M1512-1531/15) 2016-02-16

Delar av ansökan bl.a. MKB

C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-03-08

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-17.

(19)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-03-17.

(20)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

20

MHN § 2016/35

Intern kontrollplan

Dnr MHN 2016-00511

Sammanfattning

Den interna kontrollplanen 2016/2017 består av kontrollmoment baserad på risk och väsentlighetsanalys utifrån processkartläggning.

Förvaltningen har tagit fram risk- och kontrollmatris för 2016/2017.

Denna baseras på riskanalys på delprocessnivå. Delrapportering om aktuell status sker till miljö- och hälsoskyddsnämnden under hösten 2016 samt slutrapportering under våren 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-03-15 Kontrollplan, 2016-03-15

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna intern kontrollplan för 2016/2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner tjänsteutlåtandets förslag till intern kontrollplan för 2016/2017.

(21)

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-04-07

21

MHN § 2016/36

Månadsrapport/prognos ekonomi tom februari 2016

Dnr MHN 2016-000489 Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och

hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter februari månad och helårsprognos för 2016.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2016-03-15 Prognos, 2016-03-11

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2016.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2016.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :