BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (43)

Full text

(1)

Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00–23.55

Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Klas Hult (S) ers

Marianne Pettersson (S) ers Pertti Wannerqvist (S) ers Bo-Arne Hansson (S) ers Elsie Nilsson (S) ers

Christer Karlberg (M) ers §§ 145–147 Patrik Selimson (M) ers

Anita Ljung (M) ers Ulla Jinneland (M) ers Jimmy Thunlind (M) ers My Hallström (M) ers

Claes-Göran Bruun (SD) ers §§ 126–137 Ingalill Melcher (SD) ers 137–147 Bo Kronvall (FP) ers

Göran Hagman (FP) ers Rolf Hagmann (ALP) ers Håkan Harvigsson (ALP)

Fredrik Jörgensen (C) ers §§ 135–147 Uno Törringer (C) ers

Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Utses att justera Lars Anders Espert och Lars-Erik Wollmér

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2010-12-28 Paragrafer 126–147 Underskrifter:

Sekreterare _________________________________

Charlotta Wemme Dehlin Ordförande

_________________________________

Kent Wollmér Justerande

_________________________________________

Lars-Anders Espert Lars-Erik Wollmér ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2010-12-20

Anslaget uppsatt den 2010-12-30

Anslaget nedtages den 2011-01-21

Förvaringsplats för protokol-

let Kommunstyrelsens kansli Underskrift

__________________________________

Gunnel Granlund Utdragsbestyrkande

(2)

Närvarolista

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2010-12-20

Ledamöter Närvaro Ersättare

Katja Larsson (S) x

Lars Johnson (M) x

Lars-Anders Espert (SD) x

Lars-Erik Wollmér (S) x

Nils Holmqvist (M) x

Inger Borgenberg (S) x

Doris Brunstorp (SD) x

Mats Lithner (FP) x

Sven Sonesson (M) x

Margareta Abelsson (S) x

Ove Johansson (MP) x

Britt Sonesson (M) x

Lennart Glans (SD) x

Jan Hansson (S) x

Leo Soléus (M) x

Lisbeth Lundgren (S) x

Gustavo Garcia (V) x

Marie Wahlgren (FP) x

Lisbeth Jönsson (SD) x

Leo Harvigsson (ALP) x

Carl Ahrling (M) x

Hans-Åke Mårtensson (S) x

Zita Petersson (S) x

Josef Janosi (M) x

Mikael Hansson (SD) Claes-Göran Bruun §§ 126-137

Ingalill Melcher §§ 137-147 Anneli Kihlstrand (C) x Fredrik Jörgensen §§ 135-147

Bengt Åström (S) x

Awaz Modaber (MP) Vlado Somljacan

Staffan Kromnow (M) x Christer Karlberg §§ 145-147

Tina Pettersson (S) x

Ruth Palm (SD) x

Anders Brännström (FP) x

Desirée Pettersson (M) x

Lars-Olle Olsson (S) x

Gun Larshag (S) x

Mikael Svensson (SD) x

Hans Andersson (M) x

Arne Andersson (S) Klas Hult

Philip Maughan (V) Lisbeth Lindquist

Mia Eldh-Holmqvist (M) x

Kent Wollmér (S), ordf x

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

§ 126

Val av justerande samt bestämmande av tid för justeringen

Enligt företaget upprop beslutar kommunfullmäktige att utse Lars-Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) att jämte kommunfullmäktiges ordförande justera dagens protokoll, samt att tjänstgöra som rösträknare vid under sammanträdet förekommande omröstningar.

Justeringen kommer äga rum den 28 december 2010 på kommunkansliet.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

§ 127

Avsägelse av uppdrag

I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Arne Andersson (S) avsagt sig uppdra- get som ledamot i kommunfullmäktige, Elsie Nilsson (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt Leo Harvigsson (ALP) avsagt sig uppdraget som ledamot i kom- munfullmäktige och ledamot i valberedningen.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

§ 128

Ordning för inkallande av ersättare

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige måtte besluta

att, i den mån inte annat anges i lag, författning eller kommunfullmäktigebeslut, inkallande av ersättare i styrelser, nämnder, utskott och beredningar skall ske enligt följande.

För ledamot tillhörande

nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning S S

M M, FP, MP, C

FP FP, C, MP, M

MP MP, C, FP, M

C C, FP, MP, M

SD SD, ALP

ALP ALP, SD

Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet. Ordnings- följden skall gälla för tiden fram intill det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa gång

____

Kommunfullmäktige beslutar

att, i den mån inte annat anges i lag, författning eller kommunfullmäktigebeslut, inkallande av ersättare i styrelser, nämnder, utskott och beredningar skall ske enligt följande.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp

inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning S S

M M, FP, MP, C

FP FP, C, MP, M

MP MP, C, FP, M

C C, FP, MP, M

SD SD, ALP

ALP ALP, SD

Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet. Ordnings- följden skall gälla för tiden fram intill det sammanträde då val av styrelsen förrättas nästa gång

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

§ 129

Val av revisorer för Burlövs kommun

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 välja följande revisorer för granskning av Burlövs kommuns verk- samhet.

Holm Jan (S) Nilsson Elsie (S) Persson Bo (M) Nilsson Kurt (MP) Harvigsson Leo (ALP) ___

Kommunfullmäktige beslutar

att för tiden 2011–2014 välja följande revisorer för granskning av Burlövs kommuns verk- samhet.

Holm Jan (S) Nilsson Elsie (S) Persson Bo (M) Nilsson Kurt (MP) Harvigsson Leo (ALP) ___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

§ 130

Val till kommunstyrelse

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande kommunstyrelse.

Ordförande Katja Larsson (S) 1:e vice ordförande Mats Lithner (FP) 2:e vice ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Ledamöter Inger Borgenberg (S)

Bengt Åström (S)

Lars Johnson (M)

Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) Ove Johansson (MP) Lars-Anders Espert (SD) Lennart Glans (SD) Ersättare Hans-Åke Mårtensson (S)

Carl-Olof Landgren (S)

Jan Hansson (S)

Kent Wollmér (S)

Britt Sonesson (M)

Josef Janosi (M)

Staffan Kromnow (M) Fredrik Jörgensen (C) Marie Wahlgren (FP) Christer Swahn (SD)

Rolf Hagmann (ALP)

___

Val av ledamöter

Lisbeth Lindqvist (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Philip Maughan (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

Val av ordförande

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Katja Larsson till kommunstyrelsens ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert och Lars-Erik Wollmér har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 23 röster för Katja Larsson, 16 röster för Lars Johnson och 2 blanka röster utser fullmäktige Katja Larsson till kommunstyrelsens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Katja Larsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Erik Wollmér.

Leo Harvigsson (ALP) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Proposition

Ordförande ställer yrkandena emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslu- tar att välja Lars-Erik Wollmér till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Ajournering

Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras 18.40–18.45. När överläggningen har återupptagits blir det sluten omröstning.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 41. En (1) valsedel är ogiltig. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 20 röster för Lars-Erik Wollmér, 2 röster för Lars-Anders Espert och 18 blanka röster utser fullmäktige Lars-Erik Wollmér till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Val av 2:e vice ordförande

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson.

Leo Harvigsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Proposition

Ordförande ställer yrkandena emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslu- tar att välja Lars Johnson till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 16 röster för Lars Johnson, 8 röster för Lars-Anders Espert och 17 blanka röster utser fullmäktige Lars Johnson till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande kommunstyrelse.

Ordförande Katja Larsson (S) 1:e vice ordförande Lars-Erik Wollmér (S) 2:e vice ordförande Lars Johnson (M) Ledamöter Inger Borgenberg (S)

Bengt Åström (S)

Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M)

Mats Lithner (FP)

Ove Johansson (MP) Lars-Anders Espert (SD) Lennart Glans (SD) Ersättare Hans-Åke Mårtensson (S)

Carl-Olof Landgren (S)

Jan Hansson (S)

Kent Wollmér (S)

Britt Sonesson (M)

Josef Janosi (M)

Staffan Kromnow (M) Fredrik Jörgensen (C) Marie Wahlgren (FP) Christer Swahn (SD)

Rolf Hagmann (ALP)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

§ 131

Val till teknisk nämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande tekniska nämnd.

Ordförande Nils Holmqvist (M) 1:e vice ordförande Marie Wahlgren (FP) 2:e vice ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Ledamöter Christer Karlberg (M)

Klas Hult (S)

Anita Danielsson (S) Lars-Anders Espert (SD) Ersättare Jimmy Thunlind (M)

Uno Törringer (C) Sharham Hozabri (MP) Gert Frostander (S) Olle Svensson (S) Kjell Jönsson (S) Richard Pehrson (SD) ___

Val av ledamöter

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av ersättare

Leo Harvigsson (ALP) yrkar att fullmäktige måtte välja Mikael Svensson (SD) i stället för Ri- chard Pehrson som avstått från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag med av Leo Harvigsson föreslagen ändring.

Val av ordförande

Katja Larsson (S) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Erik Wollmér.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Erik Wollmér till tekniska nämndens ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert och Lars-Erik Wollmér har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 17 röster för Nils Holmqvist, 14 röster för Lars-Erik Wollmér och 10 blanka röster utser fullmäktige Nils Holmqvist till tekniska nämndens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Katja Larsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Erik Wollmér.

Leo Harvigsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Ajournering

Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras 19.15–19.25.

Proposition

När överläggningen har återupptagits tar Katja Larsson tillbaka sitt yrkande. Ordförande stäl- ler Leo Harvigssons yrkande emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Marie Wahlgren till tekniska nämndens 1:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 19 röster för Marie Wahlgren, 8 röster för Lars-Anders Espert och 14 blanka röster utser fullmäktige Lars Johnson till tekniska nämndens 1:e vice ordförande.

Val av 2:e vice ordförande

Leo Harvigsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Erik Wollmér till tekniska nämndens 2:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 15 röster för Lars-Erik Wollmér, 8 röster för Lars-Anders Espert och 18 blanka röster utser fullmäktige Lars-Erik Wollmér till tekniska nämndens 2:e vice ordföran- de.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Kommunfullmäktige beslutar således

att för tiden 2011–2014 välja följande tekniska nämnd.

Ordförande Nils Holmqvist (M) 1:e vice ordförande Marie Wahlgren (FP) 2:e vice ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Ledamöter Christer Karlberg (M)

Klas Hult (S)

Anita Danielsson (S) Lars-Anders Espert (SD) Ersättare Jimmy Thunlind (M)

Uno Törringer (C) Sharham Hozabri (MP) Gert Frostander (S) Olle Svensson (S) Kjell Jönsson (S) Mikael Svensson (SD) Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

§ 132

Ajournering

Kommunfullmäktige godkänner av ordföranden föreslagen ordning att sammanträdet ajour- neras kl 19.45–20.05

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

§ 133

Val till miljö- och byggnämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande miljö- och byggnämnd.

Ordförande Carl-Olof Landgren (S) 1:e vice ordförande Zita Petersson (S) 2:e vice ordförande Håkan Dahlgren (M) Ledamöter Pertti Wannerqvist (S)

Staffan Kromnow (M) Ove Johansson (MP) Lennart Glans (SD) Ersättare Petra Ekström (S)

Katarina Abdallah (S) Gunnar Berlin (S) Mia Eldh-Holmqvist (M) Thord Persson (M)

Ann Moberg (FP)

Henry Krantz (SD)

___

Val av ledamöter och ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av ordförande

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Ove Johansson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Carl-Olof Landgren till miljö- och byggnämndens ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Carl-Olof Landgren, 17 röster för Ove Johansson och 2 blanka röster utser fullmäktige Carl-Olof Landgren till miljö- och byggnämndens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Val av 2:e vice ordförande

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Ove Johansson i stället för Håkan Dahlgren som har avstått från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till Britt Sonessons yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande miljö- och byggnämnd.

Ordförande Carl-Olof Landgren (S) 1:e vice ordförande Zita Petersson (S) 2:e vice ordförande Ove Johansson (MP) Ledamöter Pertti Wannerqvist (S)

Staffan Kromnow (M) Håkan Dahlgren (M) Lennart Glans (SD) Ersättare Petra Ekström (S)

Katarina Abdallah (S) Gunnar Berlin (S) Mia Eldh-Holmqvist (M) Thord Persson (M)

Ann Moberg (FP)

Henry Krantz (SD)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

§ 134

Val till barn- och utbildningsnämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande barn- och utbildningsnämnd.

Ordförande Sven Sonesson (M) 1:e vice ordförande Bengt Åström (S) 2:e vice ordförande Lars-Olle Olsson (S)

Ledamöter Josef Janosi (M)

Anita Ljung (M)

Anneli Kihlstrand (C) Lisbeth Lundgren (S) Lars-Anders Espert (SD) Claes-Göran Bruun (SD)

Ersättare Carl Ahrling (M)

Martin Stagmo (M) Jenny Åkesson (FP) Cathrine Yankoulofski (MP) Tina Pettersson (S) Gun-Britt Penderos (S) Bo Fredriksson (S) Patrik Ellberg (SD) Stig-Olof Wall (SD) ___

Val av ledamöter

Lisbeth Lindqvist (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Kerstin Maughan (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med valberedningens förslag.

Val av ordförande

Katja Larsson (S) yrkar att fullmäktige måtte välja Bengt Åström.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Bengt Åström till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. Med 24 röster för Bengt Åström och 17 röster för Sven Sonesson utser fullmäktige Bengt Åström till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Katja Larsson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Olle Olsson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Olle Olsson till barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande.

Val av 2:e vice ordförande

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Sven Sonesson.

Leo Harvigsson (ALP) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Proposition

Ordförande ställer yrkandena emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslu- tar att välja Sven Sonesson till barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 17 röster för Sven Sonesson, 8 röster för Lars-Anders Espert och 16 blanka röster utser fullmäktige Sven Sonesson till barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordföran- de.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande barn- och utbildningsnämnd.

Ordförande Bengt Åström (S) 1:e vice ordförande Lars-Olle Olsson (S) 2:e vice ordförande Sven Sonesson (M)

Ledamöter Josef Janosi (M)

Anita Ljung (M)

Anneli Kihlstrand (C) Lisbeth Lundgren (S) Lars-Anders Espert (SD) Claes-Göran Bruun (SD) Ersättare Tina Pettersson (S)

Gun-Britt Penderos (S) Bo Fredriksson (S)

Carl Ahrling (M)

Martin Stagmo (M) Jenny Åkesson (FP) Cathrine Yankoulofski (MP) Patrik Ellberg (SD) Stig-Olof Wall (SD) Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

§ 135

Val till socialnämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande socialnämnd.

Ordförande Inger Borgenberg (S) 1:e vice ordförande Sven-Åke Persson (S) 2:e vice ordförande Hans Andersson (M)

Ledamöter Gun Larshag (S)

Britt Sonesson (M)

Desirée Pettersson (M)

Awaz Modaber (MP)

Doris Brunstorp (SD) Lisbeth Jönsson (SD)

Ersättare Subhija Besic (S)

Cecilia Wollmér (S)

Anita Svensson (S)

Ulla Jinneland (M)

Ann-Christine Elmström (M) Giulliano Heiven (FP)

Maria Nilsson (C)

Inga-Lill Melcher (SD)

Bernt Melcher (SD)

___

Val av ledamöter

Gustavo García (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Lisbeth Lindqvist (V).

Proposition

Ordförande ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige med ac- klamation beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av ordförande

Marie Wahlgren (FP) yrkar att fullmäktige måtte välja Britt Sonesson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Inger Borgenberg till socialnämndens ordförande.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 23 röster för Inger Borgenberg, 17 röster för Britt Sonesson och 1 blank röst utser fullmäktige Inger Borgenberg till socialnämndens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Fullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med valberedningens förslag.

Val av 2:e vice ordförande

Marie Wahlgren yrkar att fullmäktige måtte välja Britt Sonesson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige med ac- klamation beslutar att välja Britt Sonesson till socialnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande socialnämnd.

Ordförande Inger Borgenberg (S) 1:e vice ordförande Sven-Åke Persson (S) 2:e vice ordförande Britt Sonesson (M)

Ledamöter Gun Larshag (S)

Hans Andersson (M)

Desirée Pettersson (M)

Awaz Modaber (MP)

Doris Brunstorp (SD) Lisbeth Jönsson (SD)

Ersättare Subhija Besic (S)

Cecilia Wollmér (S)

Anita Svensson (S)

Ulla Jinneland (M)

Ann-Christine Elmström (M) Giulliano Heiven (FP)

Maria Nilsson (C)

Inga-Lill Melcher (SD)

Bernt Melcher (SD)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

§ 136

Val till kultur- och fritidsnämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande kultur- och fritidsnämnd.

Ordförande Hans-Åke Mårtensson (S) 1:e vice ordförande Margareta Abelsson (S) 2:e vice ordförande Håkan Harvigsson (ALP) Ledamöter Bertil Bengtsson (S)

Patrik Selimson (M)

My Hallström (M)

Anders Brännström (FP) Ersättare Marianne Pettersson (S)

Bengt Jönsson (S)

Åse Eliasson (S)

Tord Elmström (M) Kerstin Persson (M) Göran Kihlstrand (C) Petra Malmqvist (ALP) ___

Val av ledamöter

Lisbeth Lindqvist (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Bo Lindqvist (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av ordförande

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Anders Brännström.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Hans-Åke Mårtensson till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Hans-Åke Mårtensson, 17 röster för Anders Brännström och 2 blanka röster utser fullmäktige Hans-Åke Mårtensson till kultur- och fritidsnämndens ordfö- rande.

Val av 1:e vice ordförande

Fullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med valberedningens förslag.

Ajournering

Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras 21.00–21.05 Val av 2:e vice ordförande

När överläggningen har återupptagits yrkar Britt Sonesson att fullmäktige måtte välja Anders Brännström.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Håkan Harvigsson (ALP) till kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Antalet avgivna röster är 42. Valet ogiltigförklaras och ny omröstning verkställs.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 21 röster för Håkan Harvigsson, 17 röster för Anders Brännström och 3 blanka röster utser fullmäktige Håkan Harvigsson till kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

Reservation

Marie Wahlgren anmäler att Fyrklövern (M, FP, MP och C) inkommer med en skriftlig reser- vation (bilaga kf § 136).

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande kultur- och fritidsnämnd.

Ordförande Hans-Åke Mårtensson (S) 1:e vice ordförande Margareta Abelsson (S) 2:e vice ordförande Håkan Harvigsson (ALP) Ledamöter Bertil Bengtsson (S)

Patrik Selimson (M)

My Hallström (M)

Anders Brännström (FP) Ersättare Marianne Pettersson (S)

Bengt Jönsson (S)

Åse Eliasson (S)

Tord Elmström (M) Kerstin Persson (M) Göran Kihlstrand (C) Petra Malmqvist (ALP) Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

§ 137

Ajournering

Kommunfullmäktige godkänner av ordföranden föreslagen ordning att sammanträdet ajour- neras kl 21.20–21.30

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

§ 138

Val till valnämnd

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för tiden 2011–2014 välja följande valnämnd.

Ordförande Mia Eldh-Holmqvist (M) 1:e vice ordförande Gun-Britt Penderos (S) 2:e vice ordförande Margareta Abelsson (S)

Ledamöter Carl Ahrling (M)

Britt Sonesson (M)

Ingvar Svensson (M)

Torgny Wallin (FP)

Sven-Åke Persson (S) Inger Borgenberg (S) Inga-Lill Melcher (SD) Michael Greitans (SD) Ersättare Staffan Kromnow (M)

Jimmy Thunlind (M)

Ulla Jinneland (M)

Nader Stanekzai (MP) Anne-Margrethe Ekberg (FP) Cecilia Wollmér (S) Andréette Bentsson (S) Bo-Arne Hansson (S)

Awad Abdallah (S)

Marcus Vargklippa (SD)

Rut Palm (SD)

___

Val av ledamöter

Lisbeth Lindqvist (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Gustavo García (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(26)

Val av ordförande

Katja Larsson (S) yrkar att fullmäktige måtte välja Gun-Britt Penderos.

Marie Wahlgren (FP) yrkar att fullmäktige måtte välja Britt Sonesson i stället för Mia Eldh Holmqvist som avstår från kandidatur.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Penderos till valnämndens ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Gun-Britt Penderos, 17 röster för Britt Sonesson och 2 blanka röster utser fullmäktige Gun-Britt Penderos till valnämndens ordförande.

Val av 1:e vice ordförande

Leo Harvigsson (ALP) yrkar att fullmäktige måtte välja Margareta Abelsson.

Marie Wahlgren yrkar att fullmäktige måtte välja Ingvar Svensson (rätteligen C).

Proposition

Ordförande ställer yrkandena emot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Margareta Abelsson som valnämndens 1:e vice ordförande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. Med 22 röster för Margareta Abelsson och 19 röster för Ingvar Svensson utser fullmäktige Margareta Abelsson till valnämndens 1:e vice ordförande.

Val av 2:e vice ordförande

Marie Wahlgren yrkar att fullmäktige måtte välja Britt Sonesson. Fullmäktige beslutar utan omröstning att välja Britt Sonesson till valnämndens 1:e vice ordförande.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(27)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 välja följande valnämnd.

Ordförande Gun-Britt Penderos (S) 1:e vice ordförande Margareta Abelsson (S) 2:e vice ordförande Britt Sonesson (M) Ledamöter Sven-Åke Persson (S)

Inger Borgenberg (S) Mia Eldh Holmqvist (M)

Carl Ahrling (M)

Ingvar Svensson (C)

Torgny Wallin (FP)

Inga-Lill Melcher (SD) Michael Greitans (SD) Ersättare Cecilia Wollmér (S)

Andréette Bentsson (S) Bo-Arne Hansson (S)

Awad Abdallah (S)

Staffan Kromnow (M)

Jimmy Thunlind (M)

Ulla Jinneland (M)

Nader Stanekzai (MP) Anne-Margrethe Ekberg (FP) Marcus Vargklippa (SD)

Rut Palm (SD)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(28)

§ 139

Val av överförmyndare och ersättare

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 välja följande överförmyndare och dennes ersättare.

Överförmyndare Lars-Olle Olsson (S) Ersättare Ulla Svensson

___

Val av överförmyndare

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Bo Kronvall (FP).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Olle Olsson till överförmyndare.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Lars-Olle Olsson, 18 röster för Bo Kronvall och 1 blank röst ut- ser fullmäktige Lars-Olle Olsson till överförmyndare.

Val av överförmyndarens ersättare

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Staffan Kromnow (M).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Ulla Svensson (opol.) till överförmyndarens ersättare.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Omröstningen utfaller med 19 röster för Staffan Kromnow och 19 röster för Ulla Svensson. Ärendet avgörs medelst lottning, vilken utfaller med Ulla Svenssons namn. Ordfö- randen finner att fullmäktige väljer Ulla Svensson som överförmyndarens ersättare.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(29)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden 2011–2014 välja följande överförmyndare och dennes ersättare.

Överförmyndare Lars-Olle Olsson (S) Ersättare Ulla Svensson

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(30)

§ 140

Val till Burlövs Bostäder AB

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden från nästa ordinarie bolagsstämma intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande styrelse samt lekmannarevisorer med deras suppleanter till Burlövs Bostäder AB.

Ordförande Kent Wollmér (S) Vice ordförande Bo Kronvall (FP) Ledamöter Lars-Olle Olsson (S)

Leif Westin (M)

Lars-Anders Espert (SD)

Suppleanter Klas Hult (S)

Susanne Pettersson (S) Håkan Dahlgren (M) Vlado Somljacan (MP) Lisbeth Jönsson (SD) Lekmannarevisorer Jan Holm (S)

Bo Persson (M)

Suppleanter Elsie Nilsson (S)

Gunnar Rune (M)

___

Val av ledamöter

Gustavo García (V) yrkar att fullmäktige måtte välja Lisbeth Lindqvist (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Gruppreservation

Mot fullmäktiges beslut i ärendet anmäles gruppreservation av V.

Val av ersättare

Gustavo García yrkar att fullmäktige måtte välja Lisbeth Lindqvist.

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Val av ordförande

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Leif Westin.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(31)

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Kent Wollmér till styrelseordförande i Burlövs Bostäder AB.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. Med 24 röster för Kent Wollmér och 17 röster för Leif Westin utser fullmäktige Kent Wollmér till styrelseordförande i Burlövs Bostäder AB.

Val av vice ordförande

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Leif Westin i stället för Bo Kronvall som av- står från kandidatur.

Leo Harvigsson (ALP) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars-Anders Espert.

Proposition

Ordförande ställer yrkandena emot varandra och finner att fullmäktige beslutar att välja Leif Westin till vice styrelseordförande i Burlövs Bostäder AB.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. Med 18 röster för Leif Westin, 8 röster för Lars-Anders Espert och 15 blanka rös- ter utser fullmäktige Leif Westin till vice styrelseordförande i Burlövs Bostäder AB.

Val av lekmannarevisorer

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av lekmannarevisors suppleanter

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Kurt Nilsson (MP) i stället för Gunnar Rune som inte är valbar till uppdraget. Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valbe- redningens förslag med av Britt Sonesson föreslagen ändring.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(32)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden från nästa ordinarie bolagsstämma intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande styrelse samt lekmannarevisorer med deras suppleanter till Burlövs Bostäder AB.

Ordförande Kent Wollmér (S) Vice ordförande Leif Westin (M) Ledamöter Lars-Olle Olsson (S)

Bo Kronvall (FP)

Lars-Anders Espert (SD)

Suppleanter Klas Hult (S)

Susanne Pettersson (S) Håkan Dahlgren (M) Vlado Somljacan (MP) Lisbeth Jönsson (SD) Lekmannarevisorer Jan Holm (S)

Bo Persson (M)

Suppleanter Elsie Nilsson (S)

Kurt Nilsson (MP)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(33)

§ 141

Val till Skärfläckan AB

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden från nästa ordinarie bolagsstämma intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande styrelse samt lekmannarevisorer med deras ersättare till Skärfläckan AB.

Ordförande Katja Larsson (S) Vice ordförande Sven Sonesson (M)

Ledamöter Lars Johnson (M)

Suppleanter Lars-Erik Wollmér (S)

Göran Hagman (FP)

Anneli Kihlstrand (C) Lekmannarevisorer Jan Holm (S)

Bo Persson (M)

Suppleanter Elsie Nilsson (S)

Gunnar Rune (M)

___

Val av ledamöter och suppleanter

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av ordförande

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Katja Larsson till styrelseordförande i Skärfläckan AB.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér har utsetts till rösträknare. De röstande avger ef- ter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Katja Larsson, 17 röster för Lars Johnson och 2 blanka röster utser fullmäktige Katja Larsson till styrelseordförande i Skärfläckan AB.

Val av vice ordförande

Sven Sonesson avstår från kandidatur och yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson.

Fullmäktige beslutar utan omröstning att välja Lars Johnson till vice styrelseordförande i Skärfläckan AB.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(34)

Val av lekmannarevisorer

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av lekmannarevisors suppleanter

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Kurt Nilsson (MP) i stället för Gunnar Rune som inte är valbar till uppdraget. Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valbe- redningens förslag med av Britt Sonesson föreslagen ändring.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden från nästa ordinarie bolagsstämma intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige utse följande styrelse samt lekmannarevisorer med deras ersättare till Skärfläckan AB.

Ordförande Katja Larsson (S) Vice ordförande Lars Johnson (M) Ledamöter Sven Sonesson (M) Suppleanter Lars-Erik Wollmér (S)

Göran Hagman (FP)

Anneli Kihlstrand (C) Lekmannarevisorer Jan Holm (S)

Bo Persson (M)

Suppleanter Elsie Nilsson (S)

Kurt Nilsson (MP)

Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(35)

§ 142

Val till Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 utse följande representant samt suppleant till denne till Samarbets- kommittén för Alnarpsströmmen.

Representant Lars-Erik Wollmér (S) Suppleant Thord Persson (M) ___

Val av representant

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Thord Persson.

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Erik Wollmér till representant i Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

Val av suppleant

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Ove Johansson (MP) i stället för Thord Persson som avstår från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning att utse Ove Jo- hansson som suppleant i Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden 2011–2014 utse följande representant samt suppleant till denne till Samarbets- kommittén för Alnarpsströmmen.

Representant Lars-Erik Wollmér (S) Suppleant Ove Johansson (MP) ___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(36)

§ 143

Val till Stiftelsen Spillepeng

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 utse följande ledamöter och suppleanter samt revisor och revisors- suppleant till Stiftelsen Spillepeng.

Ledamöter Hans-Åke Mårtensson (S) Patrik Selimson (M) Suppleanter Margareta Abelsson (S)

Torulf Nilsson (C)

Revisor Jan Holm (S)

Revisorssuppleant Kurt Nilsson (MP) ___

Val av ledamöter och suppleanter

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Val av revisor

Britt Sonesson (S) yrkar att fullmäktige måtte välja Bo Persson (M).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Jan Holm till revisor i Stiftelsen Spillepeng.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs. Då ärendet avser val blir det sluten omröstning. Lars- Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. Med 22 röster för Jan Holm, 17 röster för Bo Persson och 2 blanka röster utser fullmäktige Jan Holm till revisor i Stiftelsen Spillepeng.

Val av revisorssuppleant

Lennart Glans (SD) yrkar att fullmäktige måtte välja Leo Harvigsson (ALP).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Kurt Nilsson (MP) till revisorssuppleant i Stiftelsen Spillepeng.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(37)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden 2011–2014 utse följande ledamöter och suppleanter samt revisor och revisors- suppleant till Stiftelsen Spillepeng.

Ledamöter Hans-Åke Mårtensson (S) Patrik Selimson (M) Suppleanter Margareta Abelsson (S)

Torulf Nilsson (C)

Revisor Jan Holm (S)

Revisorssuppleant Kurt Nilsson (MP) Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(38)

§ 144

Val till Kommunalförbundet Räddningstjänst Syd Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 välja följande ledamot samt ersättare för denne i förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Göran Hagman (FP) ___

Val av ledamot

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Staffan Kromnow (M).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar välja Lars-Erik Wollmér till ledamot i förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddnings- tjänsten Syd.

Val av ersättare

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Staffan Kromnow i stället för Göran Hagman som avstår från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning att välja Staffan Kromnow till ersättare i förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden 2011–2014 välja följande ledamot samt ersättare för denne i förbundsdirektionen i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Staffan Kromnow (M) ___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(39)

§ 145

Val till Kommunalförbundet VA SYD

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 välja följande ledamot samt ersättare för denne i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD,

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Fredrik Jörgensen (C)

att för tiden 2011–2014 nominera följande ledamot och ersättare för denne i förbundsstyrel- sen i kommunalförbundet VA SYD,

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Ove Johansson (MP) samt

att för tiden 2011–2014 nominera följande ägarnämnd i kommunalförbundet VA SYD.

Ordförande Ordförande i tekniska nämnden

Vice ordförande 2:e vice ordförande i tekniska nämnden Ledamöter Ledamöter i tekniska nämnden

Ersättare Kjell Jönsson (S)

Jimmy Thunlind (M)

Uno Törringer (C)

___

Val av ledamot till förbundsfullmäktige

Britt Sonesson (M) yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson (M).

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att välja Lars-Erik Wollmér (S) till ledamot i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD.

Val av ersättare till förbundsfullmäktige

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Lars Johnson (M) i stället från Fredrik Jör- gensen som avstår från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning att välja Lars Johnson till ersättare i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD.

Nominering av ledamot till förbundsstyrelsen

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte nominera Sven Sonesson (M).

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(40)

Proposition

Ordförande ställer yrkandet emot valberedningens förslag och finner att fullmäktige beslutar att nominera Lars-Erik Wollmér (S) till ledamot i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet VA SYD.

Nominering av ersättare till förbundsstyrelsen

Britt Sonesson yrkar att fullmäktige måtte välja Sven Sonesson i stället från Ove Johansson som avstår från kandidatur. Fullmäktige beslutar utan omröstning att nominera Sven Sones- son till ersättare i förbundsstyrelsen i kommunalförbundet VA SYD.

Nominering av ägarnämnd

Fullmäktige beslutar utan omröstning med bifall till valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis

att för tiden 2011–2014 välja följande ledamot samt ersättare för denne i förbundsfullmäktige i kommunalförbundet VA SYD,

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Lars Johnson (M)

att för tiden 2011–2014 nominera följande ledamot och ersättare för denne i förbundsstyrel- sen i kommunalförbundet VA SYD,

Ledamot Lars-Erik Wollmér (S) Ersättare Sven Sonesson (M) samt

att för tiden 2011–2014 nominera följande ägarnämnd i kommunalförbundet VA SYD.

Ordförande Nils Holmqvist (M) Vice ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Ledamöter Christer Karlberg (M)

Marie Wahlgren (FP)

Klas Hult (S)

Anita Danielsson (S) Lars-Anders Espert (SD) Ersättare Jimmy Thunlind (M)

Uno Törringer (C) Kjell Jönsson (S) ___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(41)

§ 146

Val till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 välja följande ombud samt ersättare för dessa till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte.

Ombud Lars Johnson (M) Awaz Modaber (MP) Katja Larsson (S) Ersättare Sven Sonesson (M)

Göran Hagman (FP) Lars-Erik Wollmér (S) ___

Kommunfullmäktige beslutar

att för tiden 2011–2014 välja följande ombud samt ersättare för dessa till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte.

Ombud Lars Johnson (M) Awaz Modaber (MP) Katja Larsson (S) Ersättare Sven Sonesson (M)

Göran Hagman (FP) Lars-Erik Wollmér (S) ___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(42)

§ 147

Val av nämndemän till Malmö Tingsrätt

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för tiden 2011–2014 utse följande nämndemän till Malmö tingsrätt.

Ulla Jinneland (M) Anita Ljung (M) Ove Johansson (MP) Julia Jahnke (FP) Ingegerd Jonsson (C) Jimmy Thunlind (M) Tina Pettersson (S) Evy Schrewelius (S) Gert Frostander (S) Anita Svensson (S) Lennart Glans (SD) Lillian Krantz (SD) ___

Yrkande

Lisbeth Lindqvist (V) yrkar att fullmäktige måtte utse Lisbeth Lindqvist samt Gustavo García (V).

Proposition

Ordföranden ställer de nominerade namnen emot varandra och finner att fullmäktige beslu- tar i enlighet med valberedningens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs.

Ajournering

Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras 23.15–23.20.

Omröstningsresultat

När överläggningen har återupptagits blir det sluten omröstning. Lars-Anders Espert (SD) och Lars-Erik Wollmér (S) har utsetts till rösträknare. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Antalet avgivna röster är 41. En (1) valsedel är ogiltig. Rösterna fördelas på de olika kandida- terna och räknas. Med 40 röster vardera för Ulla Jinneland, Anita Ljung, Ove Johansson, Ingegerd Jonsson, Jimmy Thunlind, Tina Pettersson, Evy Schrewelius, Gert Frostander och Anita Svensson, 39 röster för Julia Jahnke, 21 röster vardera för Lennart Glantz och Lilian Krantz, 20 röster för Lisbeth Lindqvist samt 19 röster för Gustavo García finner ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(43)

Kommunfullmäktige beslutar således sammanfattningsvis att för tiden 2011–2014 utse följande nämndemän till Malmö tingsrätt.

Ulla Jinneland (M) Anita Ljung (M) Ove Johansson (MP) Julia Jahnke (FP) Ingegerd Jonsson (C) Jimmy Thunlind (M) Tina Pettersson (S) Evy Schrewelius (S) Gert Frostander (S) Anita Svensson (S) Lennart Glans (SD) Lillian Krantz (SD) Anmärkning

Valsedlarna läggs i kuvert, varpå antecknas valets datum och det val som avses. Kuverten för- seglas därefter i avvaktan på att beslutet skall vinna laga kraft.

___

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :