SJR. Starkt momentum in i 2018 Nya affärsområden att växa inom Höjd utdelning KURS (SEK): 46,80 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

491 1 mån (%) -1,5

Nettoskuld (MSEK) -41,2 3 mån (%) 0,4

Enterprise Value (MSEK) 450 12 mån (%) 21,6

Soliditet (%) 49,2 YTD (%) 4,0

Antal aktier f. utsp. (m) 10,5 52-V Högst 49,8

Antal aktier e. utsp. (m) 10,5 52-V Lägst 37,6

Free Float (%) 53,4 Kortnamn SJR B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 342 385 423 464

EBITDA (MSEK) 37,0 42,3 46,5 51,0

EBIT (MSEK) 35,7 40,7 44,7 49,3

EBT (MSEK) 35,8 40,7 44,7 49,3

EPS (just. SEK) 2,62 2,97 3,32 3,66

DPS (SEK) 2,55 2,90 3,20 3,45

Omsättningstillväxt (%) 3,8 12,7 9,8 9,5

EPS tillväxt (%) 1,4 13,5 11,8 10,2

EBIT-marginal (%) 10,4 10,6 10,6 10,6

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 14,4 15,8 14,1 12,8

P/BV (x) 7,0 8,1 7,5 7,0

EV/S (x) 1,0 1,2 1,0 0,9

EV/EBITDA (x) 9,4 10,6 9,5 8,5

EV/EBIT (x) 9,7 11,1 9,9 8,8

Direktavkastning (%) 6,8 6,2 6,8 7,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Per Ogunro 22,8% 5 56,4%

Avanza Pension 11,8% 6,5 6,7%

Virtus 7,0% 0 4,0%

Fredrik Lidberg 5,0% 0 2,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. 1Q-rapport

VD Per Ogunro 2Q-rapport

3Q-rapport

2018-08-29

BOLAGSBESKRIVNING

2018-11-27

SJR grundades 1993 och arbetar med rekrytering och personaluthyrning.

Koncernen består av moderbolaget SJR och dotterbolagen SJR IT och Ogunsen. Målsättningen är att bli nordens ledande rekryterings &

konsultföretag inom ekonomi samt bank & finans.

Björn Sprängare 2018-05-29

Starkt momentum in i 2018. SJR avslutar ett starkt år med en rapport som var något över våra förväntningar. För det fjärde kvartalet omsatte bolaget 99,8 MSEK (90,3) med ett rörelseresultat om 10,7 MSEK (9,8). Siffrorna motsvarar 10,2%

(1,9) omsättningstillväxt och 10,8% (10,9) rörelsemarginal. Vår förväntan var en omsättning om 97,7 MSEK med ett rörelseresultat om 10,3 MSEK. Därtill sjönk andelen rekrytering till 13% (15) vilket förmodligen pressat rörelsemarginalen och vittnar om en stark uthyrningsaffär. Medeltalet anställda under 2017 omräknat till heltidsanställda uppgick till 457 (432). En tydlig ökning som vittnar om SJR attraktivitet som arbetsgivare.

Till det kan tilläggas att VD i rapporten skriver att omsättningen per anställd ökat med 6%. SJR har som ambition att verka inom specialiserade områden och omsättningsökningen per anställd är ett tecken på att bolaget ökat specialiseringsgraden ytterligare.

Nya affärsområden att växa inom. Tidigare under hösten meddelade bolaget att man slår ihop SJR och SW till SJR samt annonserade en tydligare satsning mot IT. I Q4-rapporten har SJR specificerat ytterligare två affärsområden HR och Supply Chain. Vi tror SJR har goda chanser att växa inom de nya områdena och det bör finnas synergier med tidigare affärsområden där befintliga kunder önskar att hyra mer ifrån SJR. De nya satsningar under året har förmodligen belastat övriga externa kostnader som för helåret steg till 20,6% (18) av omsättning medan personalkostnader minskat till 68,4%

(71,1%). Den högre andelen specialisering kan vara en förklaring, vilket också, allt annat lika, resulterar i en bättre skalbarhet framöver då vi inte förväntar oss att externa kostnader växer i samma takt som omsättningen. Vi är dock försiktiga med högre rörelsemarginalantaganden.

Höjd utdelning och fortsatt hög utdelningsandel. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 SEK (2,55), vilket var över vår förväntan om 2,70 SEK. Bolaget delar därmed ut cirka 98% av årets vinst per aktie (2,97 SEK) och man har legat på en hög utdelningsandel i flera år. Något vi finner normalt för denna typ av investeringslätta bolag som kan växa utan större kapitalbehov.

Nettoskulden uppgick i kvartalet till -41,2 MSEK och utdelningen motsvarar 30,5 MSEK.

Bemanning

Marknadsvärde (MSEK) NASDAQ OMX First North

• Starkt momentum in i 2018

• Nya affärsområden att växa inom

• Höjd utdelning

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

35 37 39 41 43 45 47 49

2017-02-24 2017-05-24 2017-08-21 2017-11-13 2018-02-08

SJR B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 99,2 96,3 90,1 99,8 107,5 104,6 100,1 111 329 342 385 423 464 508

-varav konsulttjänster 85,3 82,8 80,2 86,8 92,6 90,0 88,7 96,7 289 296 335 368 403 441

-varav rekrytering 13,9 13,5 9,9 13,0 14,9 14,6 11,4 14,5 39,9 45,5 50,3 55,3 60,6 66,4

Övriga externa kostnader -21,1 -19,0 -18,3 -21,1 -22,0 -20,9 -19,8 -22,8 -59,5 -61,4 -79,5 -85,6 -92,7 -101,5

Personalkostnader -67,2 -67,3 -61,5 -67,6 -74,2 -72,7 -68,8 -75,7 -234 -244 -264 -291 -320 -350

EBITDA 10,9 10,0 10,3 11,1 11,3 11,0 11,4 12,8 36,4 37,0 42,3 46,5 51,0 55,8

Avskrivningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,1 -1,3 -1,6 -1,7 -1,7 -2,1

EBIT 10,5 9,6 9,9 10,7 10,9 10,5 11,0 12,4 35,3 35,7 40,7 44,7 49,3 53,8

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

EBT 10,5 9,6 9,9 10,7 10,9 10,5 11,0 12,4 35,3 35,8 40,7 44,7 49,3 53,8

Skatt -2,3 -2,1 -2,2 -2,9 -2,4 -2,3 -2,4 -2,7 -8,2 -8,3 -9,5 -9,8 -10,8 -11,8

Nettoresultat 8,2 7,5 7,7 7,8 8,5 8,2 8,6 9,6 27,1 27,5 31,2 34,9 38,5 42,0

EPS f. utsp. (SEK) 0,78 0,71 0,73 0,74 0,81 0,78 0,82 0,92 2,58 2,64 2,97 3,32 3,66 4,00

EPS e. utsp. (SEK) 0,78 0,71 0,73 0,74 0,81 0,78 0,82 0,92 2,58 2,64 2,97 3,32 3,66 4,00

Omsättningstillväxt Q/Q 9,9% -2,9% -6,4% 10,8% 7,7% -2,7% -4,3% 11,2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 11,8% 10,3% 13,0% 10,5% 8,3% 8,6% 11,1% 11,5% 10,5% 3,8% 12,7% 9,8% 9,5% 9,5%

Just. EBITDA-marginal 11,0% 10,4% 11,4% 11,1% 10,5% 10,5% 11,4% 11,5% 11,1% 10,8% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Just. EBIT-marginal 10,6% 10,0% 11,0% 10,7% 10,1% 10,1% 11,0% 11,1% 10,7% 10,4% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

Just. EBT-marginal 10,6% 10,0% 11,0% 10,7% 10,1% 10,1% 11,0% 11,1% 10,7% 10,5% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 30 30 31 37 40 44 EPS 2,6 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0

Förändring rörelsekapital 2 0 -11 3 6 0 Just. EPS 2,6 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0

Kassaflöde löpande verksamheten 32 30 20 40 47 44 BVPS 5,2 5,4 5,8 6,2 6,7 7,2

Kassaflöde investeringar -2 -3 -1 -2 -3 -3 CEPS 3,1 2,9 1,9 3,8 4,4 4,1

Fritt kassaflöde 30 27 19 38 44 41 DPS 2,47 2,55 2,90 3,20 3,45 3,75

Kassaflöde fin. verksamheten -22 -26 -27 -30 -34 -36 ROE 49% 49% 51% 53% 55% 55%

Nettokassaflöde 8 1 -8 8 10 4 Just. ROE 49% 49% 51% 53% 55% 55%

Soliditet 53% 52% 52% 52% 50% 50%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 0,9

48 49 41 49 60 64 Antal B-aktier (m) 9,6

104 109 117 127 140 152 Totalt antal aktier (m) 10,5 +46 (0)8 407 55 00

55 57 61 65 70 76 www.sjr.se

-48 -49 -41 -49 -60 -64

3 2 15 11 5 5

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

98 100 416 423 451 464

EBIT 10,3 10,7 44,0 44,7 48,1 49,3

Just. EPS (SEK) 0,80 0,74 3,27 3,32 3,60 3,66

Rörelsekapital (Netto) Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

1,7%

Humlegårdsg. 20 114 46 Stockholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2019E Förändring

Omsättning 2%

1,7%

1,6%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

-8%

Förändring Skillnad

4%

Q4 2017A 2018E

Estimat

3%

2,5%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT/BRANSCHTILLVÄXT (ALMEGA) NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

AFFÄRSMIX OCH UTDELNING

ELLER TVÅ VALFRIA LÄMPLIGA

REKRYTERING, ANDEL AV OMSÄTTNING UTDELNING OCH UTDELNINGSANDEL (%)

0 10 20 30 40 50 60

0 100 200 300 400 500 600

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 20 40 60 80 100 120

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2 017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-1,6X -1,4X -1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017

Tillväxt SJR Branschtillväxt Ekonomi/Finans

15%

13% 12% 12%

13% 13% 13% 13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Utdelning EPS Utdelningsandel

(4)

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2017

64 59 65 63 251

2018

63 60 65 62 250

diff (%) -2% 2% 0% -2% -0,4%

Antal arbetsdagar Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Detta, beroende på bolagets struktur och lönemodell, påverkar lönsamheten.

STABILITET

FIG2: RÖRELSEMARGINAL PER ÅR FIG1: RÖRELSEMARGINAL PER KVARTAL

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

ANTALET ARBETSDAGAR

SJR har uppvisat en förmåga att över tid behålla stabila marginaler tillsammans med kontinuerlig tillväxt. Bolaget har egentligen enbart haft en svacka marginalmässigt under finanskrisen 08/09 där rörelsemarginalen bottnade på 3,1%. SJR har sedan 2014 inte haft ett enda kvartal med en rörelsemarginal under 9,5%.

…framöver förväntar vi oss rörelsemarginaler

kring 10%

Källa: bolagsrapporter, Remium Källa: bolagsrapporter, Remium

FIG3: Antal anställda i genomsnitt per år

Källa: bolagsrapporter

Förmågan att ständigt vara en attraktiv arbetsgivare är en väsentlig faktor för samtliga bolag, men kanske desto viktigare för ett bemanningsbolag.

SJR har kontinuerligt lyckats öka antalet anställda i genomsnitt (omräknat till heltid) och med god operativ styrning konverterat dessa till omsättningskronor. Man ska notera att i högkonjunktur är det enklare att hyra ut konsulter, samtidigt som det är svårare att behålla dessa inom bemanningsbolaget då kunden oftare rekryterar SJRs konsulter.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2014 2015 2016 2017 2018E

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 100 200 300 400 500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antalet anställda i genomsnitt för året

Omsättningstillväxt

(5)

Kurs

SEK 2016A 2017A 2018E 2019E 2016A 2017A 2018E 2019E 2016A 2017A 2018E 2019E

76,1 13,4% 20,8% 8,8% 11,1% 10,7% 10,8% 7,5% 7,9% 11,0% 6,5% 7,1% 7,8%

46,8 3,8% 12,7% 9,8% 9,5% 10,4% 10,6% 10,6% 10,6% 6,8% 6,2% 6,8% 7,4%

13,4 3,6% -1,7% 4,1% 3,9% 3,7% 3,1% 3,6% 3,9% 3,8% 3,8% 5,9% 6,6%

24,0 -7,6% 1,2% 1,6% 2,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 8,0% 7,9% 7,1% 7,1%

Kurs

SEK 2016A 2017A 2018E 2019E 2016A 2017A 2018E 2019E 2016A 2017A 2018E 2019E

76,1 0,9 1,0 0,7 0,7 8,2 9,4 9,5 8,3 137% 67% 104% 95%

46,8 1,0 1,2 1,0 0,9 9,7 11,1 9,9 8,8 97% 98% 96% 94%

13,4 0,3 0,3 0,2 0,2 8,4 9,7 6,3 5,2 75% 81% 66% 67%

24,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8,3 10,8 10,0 8,6 107% 116% 107% 87%

EV/EBIT (x) vs EBIT-marginal (%) 2018e EV/EBIT (x) vs Tillväxt (%) 2018e Källa: bolagsrapporter, Remium

Uniflex SJR

PEERS

Poolia Uniflex

Dedicare

EV/SALES EV/EBIT Utdelningsandel (%)

Dedicare SJR Poolia

Oms. Tillväxt (%) adj. EBIT-marginal (%) Direktavkastning (%)

Källa: Remium Källa: Remium

Uniflex hyr ut, coachar och rekryterar personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice.

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland.

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Dedicare är en av de ledande aktörerna i Norden inom nischen vårdbemanning. Bolaget etablerades 1996 och har idag kontor i både Sverige och Norge. Dedicare hyr ut läkare, sjuksköterskor och socionomer.

Dedicare SJR

Poolia Uniflex

5 6 7 8 9 10 11 12

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

EBIT-MARGINAL (%) EV

/E B IT (

X )

Dedicare

SJR

Poolia Uniflex

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5%

EV /E B IT ( X )

Tillväxt (%)

(6)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 133 177 220 223 247 298 329 342 385 423 464 508 8,9% 11,6%

EBIT 4 21 25 18 21 30 35 36 41 45 49 54 10,8% 18,0%

EPS 0,3 1,5 1,8 1,2 1,6 2,2 2,6 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 10,7% 19,1%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 68,8 35,9 27,1 14,4 13,4 15,3 14,6 14,4 15,8 14,1 12,8 11,7 14,9 14,7

35,2 23,4 17,6 8,4 8,9 10,2 9,5 9,4 10,6 9,5 8,5 7,7 9,9 9,7

44,6 24,5 18,6 9,0 9,3 10,5 9,8 9,7 11,1 9,9 8,8 8,0 10,2 10,1

1,4 2,9 2,1 0,7 0,8 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 1,1 1,0

P/FCF (x) neg. 23,6 44,9 21,8 12,2 15,7 13,2 14,8 25,9 12,8 11,2 12,1 18,0 16,4

P/BV (x) 8,3 15,1 12,1 5,0 5,5 7,1 7,2 7,0 8,1 7,5 7,0 6,5 7,4 7,0

ROA (%) 6,6% 35,6% 23,8% 18,4% 21,9% 25,5% 26,1% 25,3% 26,7% 27,6% 27,5% 27,6% 26,0% 25,1%

ROE (%) 12,1% 42,1% 44,6% 34,7% 41,0% 46,6% 49,5% 48,6% 51,1% 53,3% 54,7% 55,2% 49,7% 47,3%

17,2% 57,6% 60,5% 47,5% 50,5% 60,5% 64,4% 63,1% 66,7% 68,4% 70,1% 70,7% 64,7% 61,0%

ROC (%) 8,6% 53,7% 31,9% 23,1% 25,8% 32,9% 33,8% 31,9% 30,9% 32,3% 32,9% 32,7% 32,2% 31,1%

-1,4% 4,2% 2,2% 4,6% 8,2% 6,4% 7,6% 6,8% 3,9% 7,8% 8,9% 8,2% 6,1% 6,6%

1,3% 2,5% 3,4% 6,5% 6,8% 6,2% 6,5% 6,8% 6,2% 6,8% 7,4% 8,0% 6,5% 6,5%

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

200 557 499 187 231 353 396 396 491 491 491 491

183 519 464 161 198 313 347 347 450 442 432 428

P/E (x) EV/EBIT (x)

Datum Kurs CY +1Y

2018-03-01 46,80 9,9 8,8

2017-12-01 47,50 11,1 9,6

2017-09-14 44,20 11,2 9,4

2017-06-02 43,80 10,4 9,4

2017-03-09 38,20 9,0 8,4

2016-12-07 36,90 9,3 8,7

2016-09-07 15,30 9,4 8,5

EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT

CY: Current year Källa: Remium Navigator

Historisk EV/EBIT-värderingsutveckling för innevarande år samt nuvarande värdering

EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBIT EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Median = 14,6 *Median = 10,2

*Värdet baseras på historiska nyckeltal

FRAMÅTBLICKANDE NYCKELTALSHISTORIK

Multipel

0 5 10 15 20

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E P/E (x) Median

0 2 4 6 8 10 12

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E EV/EBIT (x) Median

9,4 9,3 9,0

10,4 11,2

9,6 9,9

8,8

0 3 5 8 10 13

Historisk värdering Nuvarande värdering

(7)

SJR koncernens tillväxt jämfört med branschen (inom området Ekonomi/finans) Q/Q

SJR har breddat sig något under de senaste åren och detta görs uteslutande via helägda dotterbolag. Student & Workers slogs samman med SJR i janauari 2018 och hösten 2018 inledde man en tydlig satsning på IT under namnet SJR IT.

Tydliggör satsning på IT genom eget dotterbolag

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inriktat på att tillhandahålla framför

allt specialister och chefer till företag inom ekonomi/finans, försäkring, IT, HR och Supply Chain. Generellt sett har SJR en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag.

Bemanning och rekrytering

Fokus på bank, finans och ekonomi

Källa: bemmaningsforetagen.se

Dotterbolag och tydligt processtänk

SJR är inriktade på att tillhandahålla framför allt specialister och chefer till företag genom rekrytering och bemanning. Bolaget arbetar för att på ett flexibelt sätt kunna förse sina kunder med rätt arbetskraft vid rätt tidpunkt där bemanningsuppdrag står för lejonparten av försäljningen följt av rekryteringsuppdrag samt projektbaserade uppdrag inom karriärvägledning och omställning.

Generellt kan man dock hävda att SJR har en större andel rekrytering än traditionella bemanningsbolag. SJR lägger stor vikt vid sitt tydliga fokus på ekonomi, bank, finans och försäkring och menar på att detta nischval är en framgångsfaktor för bolaget.

Bolaget har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt planerar att under 2018 expandera med ett nytt kontor i regionen Mellansverige.

Fokus på tydliga områden.

SJR finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och

Helsingborg.

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

SJR

Branschen

(8)

Rekryteringens andel av koncernens omsättning från 2012

Bemanning eller uthyrning av konsulter står för huvuddelen av bolagets omsättning.

SJR är, utöver ett tydligt fokus på bank, finans och ekonomi, inriktade på att hyra ut specialister och chefer vilket får effekten att bolagets konsulter i många fall klassas som nyckelpersoner. Detta har även medfört att bolaget har en övervägande del längre uppdrag och en stor andel återkommande kunder.

Även inom affärsområdet Rekrytering finns en klar övervikt mot uppdrag som involverar rekrytering av specialister och chefer. Trots att bolaget även här arbetar med ett tydligt processtänk menar man på att det är viktigt att se varje uppdrag som unikt och vara lyhörd mot sina kunder. SJR arbetar även med en modell där rekryterarna inte har ett eget säljansvar vilket ska ge rekryteringskonsulten rätt primär drivkraft - nämligen att hitta rätt person till rätt tjänst. Bolaget tar sig även an större projektbaserade uppdrag inom karriärsvägledning hos företag med omställningsbehov i form av exempelvis generella personalneddragningar.

Bemanning, Rekrytering och Karriärvägledning

Ogunsen är SJR:s andra dotterbolag som specialiserat sig på rekrytering och interimsverksamhet av specialist- och chefer inom whitecollarsektorn. SJR:s ambition är att kunna leverera ett personligt erbjudande baserat på standardiserade processer.

Genom att arbeta utifrån ett tydligt processtänk är ambitionen att korta ner ledtider och hålla kostnaderna under kontroll samtidigt som kunderna får vad som uppfattas som ett skräddarsytt erbjudande.

Ogunsen, specialister på bla. rekrytering.

Rekryteringens andel av omsättning har ökat på senare

år, men vår tro är att den toppar kring 14%.

Vi anser rekryteringsintäkterna vara något mer konjunkturkänsliga än bemanningsverksamheten.

Källa: bolagsrapporter, Remium

…rätt person på rätt plats

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

(9)

Report completed:

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Arash Hakimi Fard, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or

2018-03-01 13:47:17

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :