MIDSONA. Organisk omsättningsnedgång i linje Underliggande resultat överraskar positivt Bringwell-integrationen i full gång KURS (SEK): 53,00

Full text

(1)

53,00

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 438 1 mån (%) 4,4

Nettoskuld (MSEK) 708 3 mån (%) 20,5

Enterprise Value (MSEK) 3 147 12 mån (%) 23,0

Soliditet (%) 53,5 YTD (%) 20,5

Antal aktier f. utsp. (m)* 46,0 52-V Högst 58,3 Antal aktier e. utsp. (m)* 46,0 52-V Lägst 41,8

Free Float (%) 56,7 Kortnamn MSONB

*antal aktier efter apportemission Q317.

2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 1 744 2 178 2 400 2 496

Bruttoresultat (MSEK) 617 745 849 886

just EBIT (MSEK) 109 151 216 232

EBT (MSEK) 58 107 198 216

EPS (just. SEK) 1,69 2,27 3,37 3,67

DPS (SEK) 1,10 1,10 1,20 1,20

Omsättningstillväxt (%) 48,6 24,9 10,2 4,0

EPS tillväxt (%) nmf 34,3 48,5 9,0

just EBIT-marginal (%) 6,3 6,9 9,0 9,3

2016A 2017E 2018E 2019E

P/E (x) 30,1 29,6 15,7 14,5

P/BV (x) 1,3 1,6 1,5 1,4

P/CEPS (x) 26,0 24,8 11,1 12,5

EV/S (x) 1,4 1,4 1,3 1,2

EV/EBIT (x) 22,5 20,8 13,9 12,4

Direktavkastning (%) 2,6 2,1 2,3 2,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Stena-koncernen 23,9% 0,2385 28,4%

Handelsbanken Fonder 8,9% 0 8,1%

Andra AP-fonden 5,5% 0 5,0%

La Financiere de l'Echiquier 5,1% 0 4,6%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Ola Erici 4Q-rapport 2018-02-09

VD Peter Åsberg 1Q-rapport 2018-04-25

CFO Lennart Svensson 2Q-rapport 2018-07-20

BOLAGSBESKRIVNING

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom hälsa och välbefinande med stor tyngdpunkt på ekologiska livsmedel. Koncernen har cirka 386 anställda. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Organisk omsättningsnedgång i linje med väntat. Omsättningen uppgick till 579 MSEK (522), innebärande en tillväxt om 10,9%, varav organisk -2,0%. Vi förväntade oss en omsättning om 594 MSEK, innebärande en omsättningstillväxt om 13,8%, varav - 1,8% organiskt. Den organiska försäljningsminskningen härrörs dels produktionsstörningar hos leverantörer från föregående kvartal, vilket vi tog höjd för skulle spilla över i Q3, som numera är åtgärdade. Även intrimning av interna processer i samband med Bringwell integreringen hade viss påverkan. Viktigt att ta med sig är att bolagets prioriterade varumärken (uppskattningsvis ~60% av nettoomsättningen) från och med Q3 nu är fullt konsoliderade.

Detta bör kompensera sannolikt svagare utveckling från ett antal licensierade produkter framgent.

Underliggande resultat överraskar positivt. Rörelseresultatet uppgick till 21 MSEK, justerat för EO-poster, var underliggande EBIT 43 MSEK. Varpå underliggande EBIT-marginal uppgick till starka 7,4% (6,7). Vi förväntade oss underliggande EBIT om 34,5 MSEK innebärande en rörelsemarginal om 5,8%, detta mot bakgrund av utvecklingen i Q2 där vi tog höjd för fortsatt temporär svaghet. Innan rapporten räknade vi med en tydlig återhämtning i Q4 med rörelsemarginal om 7,6% - Rapporten ökar konfidensen i att detta bör vara uppnåeligt. Vidare har de flesta synergierna från Internatural materialiseras, där det främst kvarstår en mindre del kostnadsbesparingar avseende produktion.

Bringwell integrationen i full gång. Bringwell bidrog med 70 MSEK mot väntade 77 MSEK. Integrationen har löpt på enligt plan och samtliga förvärvsrelaterade kostnader är tagna i kvartalet.

Sortimentrationaliseringen som har gjorts i bolaget räknar vi inte kommer accelerera nämnvärt, varpå kvartalets förvärvade volym bör vara representativt för kommande kvartal. Vidare ser vi en positiv påverkan i bruttomarginalen som uppgick till 35,4%

(33,3%), vilket kan ses mot 32,8% under H1-17. Givet Bringwells bruttomarginal om 50%, relaterat OTC-exponeringen, bör Midsona uppvisa en bruttomarginal om 35,5%. Som sedermera bör minska något mtp. högre volymtillväxt från ekologiska än OTC.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Analytiker: Johan Nilsson Wall johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

RÖSTER

MIDSONA KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Konsumentvaror

• Organisk omsättningsnedgång i linje

• Underliggande resultat överraskar positivt

• Bringwell-integrationen i full gång

Marknadsvärde (MSEK)

35 40 45 50 55

2016-12-12 2017-03-08 2017-06-07 2017-08-31 2017-11-23

MSON B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 350 351 522 521 527 488 579 584 920 1 174 1 744 2 178 2 400 2 496

KSV -219 -223 -348 -337 -354 -328 -374 -376 -499 -699 -1 127 -1 432 -1 550 -1 610

Bruttoresultat 131 128 174 184 173 160 205 207 421 475 617 745 849 886

Rörelsekostnader -114 -110 -139 -145 -136 -134 -162 -162 -354 -427 -535 -616 -633 -654

Avskrivningar 6,0 5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,5 14,0 19,0 24,0 38,0 36,7 36,2

EO-poster 0,0 -1,0 -19,0 -7,0 0,0 0,0 -22,0 0,0 0,0 -24,0 -27,0 -22,0 0,0 0,0

just EBIT 17,0 18,0 35,0 39,0 37,0 26,0 43,0 44,9 67,0 48,0 82,0 129 216 232

Finansnetto -4,0 -5,0 -8,0 -7,0 -6,0 -7,0 -5,0 -3,8 -8,0 -9,0 -24,0 -21,8 -17,5 -15,7

EBT 13,0 12,0 8,0 25,0 31,0 19,0 16,0 41,1 59,0 39,0 58,0 107 198 216

Skatt -2,0 -1,0 -1,0 -9,0 -7,0 -4,0 -5,0 -8,8 4,0 27,0 -13,0 -24,8 -43,7 -47,6

Nettoresultat 11,0 11,0 7,0 16,0 24,0 15,0 11,0 32,3 63,0 66,0 45,0 82 155 169

Resultat för avvecklad. verks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat 11,0 11,0 7,0 16,0 24,0 15,0 11,0 32,3 63,0 66,0 45,0 82 155 169

EPS f. utsp. (SEK) 0,39 0,39 0,25 0,38 0,56 0,35 0,24 0,70 2,77 2,32 1,40 1,79 3,37 3,67

EPS e. utsp. (SEK) 0,39 0,39 0,25 0,38 0,56 0,35 0,24 0,70 2,77 2,32 1,40 1,79 3,37 3,67

Omsättningstillväxt Q/Q -1% 0% 49% 0% 1% -7% 19% 1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 51% 57% 42% 48% 51% 39% 11% 12% 0% 28% 49% 25% 10% 4%

EBIT tillväxt Y/Y 55% 38% 40% 70% 118% 44% 23% 15% 5% 7% 51% 38% 43% 7%

Bruttomarginal 37,4% 36,5% 33,3% 35,3% 32,8% 32,8% 35,4% 35,5% 45,8% 40,5% 35,4% 34,2% 35,4% 35,5%

EBIT-marginal 4,9% 4,8% 3,1% 6,1% 7,0% 5,3% 3,6% 7,7% 7,3% 4,1% 4,7% 5,9% 9,0% 9,3%

just EBIT marginal 4,9% 5,1% 6,7% 7,5% 7,0% 5,3% 7,4% 7,7% 7,3% 6,1% 6,3% 6,9% 9,0% 9,3%

EBT marginal 3,7% 3,4% 1,5% 4,8% 5,9% 3,9% 2,8% 7,0% 6,4% 3,3% 3,3% 4,9% 8,3% 8,7%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 73 64 103 151 235 206 EPS 2,77 2,32 1,40 1,79 3,37 3,67

Förändring rörelsekapital -17 23 -34 -52 -16 -11 Just. EPS 2,77 3,17 1,69 2,27 3,37 3,67

Kassaflöde löpande verksamheten 56 87 69 98 219 195 BVPS 33,0 30,8 31,6 33,6 35,9 38,3

Kassaflöde investeringar -54 -254 -848 -91 -23 -24 CEPS 2,46 3,06 1,62 2,13 4,77 4,24

Fritt kassaflöde 2 -167 -779 7 197 171 DPS 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20

Kassaflöde fin. verksamheten -14 183 778 1 -141 -145 ROE 8% 8% 3% 5% 9% 10%

Nettokassaflöde -12 16 -1 8 56 26 Just. ROE 9% 9% 4% 6% 9% 10%

Soliditet 63% 56% 51% 54% 56% 59%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

875 1 067 1 940 2 132 2 125 2 119 Antal A-aktier (m) 0,5

50 61 65 69 125 151 Antal B-aktier (m)* 45,5

1 199 1 555 2 620 2 890 2 931 2 969 Totalt antal aktier (m)* 46,0 +46 (40) 601 82 00

751 877 1 349 1 546 1 651 1 764 www.midsona.se

151 258 662 708 562 446

54 75 143 193 209 220

*Antal efter genomförd apportemission 3Q17A

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

594 579 2 217 2 178 2 495 2 400

EBIT 35 21 144 129 225 216

EPS (SEK) 0,52 0,24 2,10 1,79 3,46 3,37

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

-4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-2,5%

-39%

Omsättning Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Dockplatsen 16

200 21 Malmö Likvida medel

Eget kapital Totala tillgångar

Q3 2017A 2017E 2018E

-54%

-2%

-10%

-15%

Förändring Förändring

Skillnad Estimat

-4%

-3%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBIT

OMSÄTTNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL & MARGINALUTVECKLING

VARUFÖRSÄLJNING PER FÖRSÄLJNINGSKANAL (FY16) EBIT-MARGINAL (R12m)

-100

-50 0 50 100 150 200 250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-6,0X -4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

72%

12%

6%

4%

6%

Dagligvaruhandel Hälsofackhandel Apotekshandeln E-handel/Postorder Övriga försäljningskanaler

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD (R12m)*

OMSÄTTNING BRINGWELL RESPEKTIVE MIDSONA

Bringwell har en rad varumärken inom egenvårdsprodukter

dvs. kosttillskott, hälsolivsmedel och hudvård, samt OTC- läkemedel (receptfritt). Både egenägda- och licensierade varumärken. Bland de mest namnkunniga egna varumärkena finns Eskimo-3 (stora inom omega-3), Mivitotal, KanJang, Maxsol och MOVO. Till de licensierade varumärkena finns välkända Probi Mage (tillverkas av Probi). Midsona har goda förutsättningar att accelerera pågående kostnads- och sortimentrationalisering, där kostnadsreduceringen bör bli betydlig mtp reducerade overhead-funktioner och sammordningsvinster.

Bringwell konsoliderades den 4 juli (3Q17). Bedömda synergier uppskattas, av Midsona, att uppgå till 50-60 MSEK per årsbasis där merparten ska realiseras innan 2018 års utgång. Tillsvidare förhåller vi oss relativt konservativt till påverkan. Estimaten implicerar att 70% av kommunicerade synergier realiseras räknat i det nedre spannet. Bringwell adderar ca 13% i omsättningstillväxt och är fullt konsoliderat Q2 2018. Vi bedömer att Midsona exklusive Bringwell når en basintjäning om 8,5% för 2018E. Detta med stöd i att prioriterade varumärken >50% bör växa med ~5% varpå volym torde ge operativ hävstång i resultatet samt fortsatt ökad vertikal integration. Inklusive synergier från Bringwell bedöms en group margin om 9,3% nås. Målet är att nå 10%.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q3 2017

URVAL AV EGNA/REPRESENTERADE VARUMÄRKEN

KONSOLIDERINGEN AV BRINGWELL

*Estimerat Bringwell bidrag för 3Q17A

ESTIMERAD RESULTATEFFEKT AV BRINGWELL, H2 & FYE

Sverige

Norge Danmark Finland

Egna varumärken:

-Urtekram -Kung Markatta -Friggs -Helios -Dalblads -Naturdiet -Tri Tolonen -Miwana

Representerade varumärken:

-Alpro -Yogi Tea -di Asiago -Atkins -Clipper -Nature's Sunshine -Udo's Choice

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

3Q17A* 4Q17E 2017E 2018E 2019E

Bringwell core-EBITDA Bringwell synergier Midsona, EBITDA konsoliderad EBITDA%

100 600 1 100 1 600 2 100 2 600

3Q17A* 4Q17E 2017E 2018E 2019E

Omsättning, Midsona Omsättning, Bringwell

3Q17A* 4Q17E 2017E 2018E 2019E

Bringwell core-EBITDA 1,8 2,5 4,2 11,5 12,3

Bringwell synergier 5 5 35 35

Midsona, EBITDA 28 47 158 207 221

konsoliderad EBITDA% 7,7% 10,5% 10,7%

EBITDA% exklusive Bringwell 8,5% 9,9% 10,2%

Konsoliderad EBIT% (Group adj EBIT%) 6 , 9 % 9 , 0 % 9 , 3 %

EBIT% exklusive Bringwell 7 , 0 % 8 , 5 % 8 , 8 %

(5)

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen. Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium.

OTC/VMS: Receptfritt, kosttillskott och vitaminer.

MIDSONA

En sundare vardag

Största delen av Midsonas försäljning är ekologiska produkter. OTC har ökat efter Bringwell-förvärvet Ledande varumärken i prioriterade kategorier Hälsa och välbefinnande i Norden med exportinitiativ

Produkter inom hälsa och välbefinnande

Midsona är en svensk koncern som utvecklar och marknadsför produkter inom tre huvudsakliga produktkategorier: ekologiskt, hälsolivsmedel och kosttillskott. Bolaget har ett flertal marknadsledande nordiska varumärken inom nyckelsegmenten.

Verksamheten bedrivs i de fyra geografiska affärsområdena Sverige, Danmark, Norge och Finland. Visionen är att bli marknadsledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och bolaget innehar en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken. Utöver dessa representerar bolaget även ett flertal internationellt etablerade varumärken. Även exportsatsningar i Europa görs, detta främst avseende bolagets största egna varumärke Urtekram.

Tydligt strategiskt fokus

Midsona har under de senaste åren valt att väsentligt fokusera varumärkesportföljen med ambitionen att bygga marknadsledande varumärken inom tre primära produktkategorier: Ekologiskt, hälsolivsmedel och OTC/kosttillskott. Efter det strategiskt viktiga förvärvet Internatural (Q3 2016) förstärktes företagets ledande position inom ekologiska livsmedel med välkända varumärken som Kung Markatta och Helios. Kung Markatta är det störa varumärket inom ekologiska kolonialvaror i Sverige, följt av Urtekram (förvärvades i q3 2015). I Danmark och Finland är Urtekram det dominerande varumärket. Sett till Norge är Helios det ledande varumärket, följt av Urtekram. I Q3 2017 förvärvades Bringwell som stärker området inom OTC med en rad namnkunniga varumärken. Kostnadssynergierna uppskattas vara betydande och intäktssynergier finns även genom att exempelvis ta en aktivare roll inom dagligvaruhandelskedjorna för Bringwells sortiment.

(% av s ales )* Ekologiskt Hälsolivsm edel OTC/VMS

Före Bringwell 48% 38% 14%

P ro duk texem pel: Urtek ram , H elio s F riggs , A lpro F riggs v itam iner Kung M ark atta Swebar, N aturdiet T ri T o lo nen

Efter Bringwell 42% 33% 25%

Ytterliggare pro duk ter: Es k im o -3

M iv ito tal, P ro bi

*es tim erat Kan J ang

(6)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

MIDSONA

Tydligt strategiskt fokus

Bolaget arbetar med fyra strategier för att nå visionen att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande: Tillväxt av bolagets egna prioriterade varumärken, Nya tillväxtområden, Optimerad varumärkesportfölj samt Effektiv organisation. Strategin innefattar fokus på åtta egna prioriterade varumärken och ett antal prioriterade licensierade varumärken. De åtta prioriterade egna varumärkena utgörs av Dalblads, Friggs, Helios, Kung Markatta, Miwana, Naturdiet, Tri Tolonen och Urtekram. Även exportsatsningar med bolagets största varumärke Urtekram är ett fokusområde. Ett antal nya strategiska exportkunder för Urtekram har erhållits under 2017. Effektiv organisation innefattar bl.a. realisering av synergierna från Bringwell och Internatural (fullt konsoliderat Q2 2017), fortsatt ökad vertikal integration av Kung Markatta och Helious, samt supply chain fokus.

Midsona på marknaden

Midsona bygger sin marknadsstrategi utifrån övertygelsen att marknaden för hälsa och välbefinnande är i tillväxt under överskådlig tid. Midsona verkar huvudsakligen på den nordiska marknaden för hälsoprodukter men med expansionsambitioner i Europa. Det som karaktäriserar marknaden är att samtidigt som den växer är den under betydande förändring, vilket avregleringen av det svenska apoteksmonopolet är ett tydligt exempel på. En av huvuddrivkrafterna bakom den växande marknaden är ett ökande intresse att leva ett hälsosammare liv. Intresset för hälsotillskott och egenvård har ökat i flera år och är drivet av ett flertal faktorer, däribland att kunskap och möjligheter ökar, ökad livslängd hos befolkningen och att samhällskostnader för sjuk- och hälsovård stiger.

Makrotrender talar även för ekologiska varumärken som uppvisar stark tillväxt samt att processade livsmedel tappar marknadsandelar.

Ökad vertikal integraiton och synergivinster från

Bringwell

Gynnas av ökad hälsomedvetenhet och eco-

awareness

Kontinuerlig produktutveckling är en av framgångsfaktorerna för Midsona. Bilden till vänster visar nylanseringen av Friggs ekologiska majskakor med chokladöverdrag (lanseringsdatum i september 2017). Bilden till höger visar Urtekrams Nordic Berries inom ekologiska kropps- och hårvårdsprodukter.

Kontinuerlig produktutveckling av prioriterade varumärken är

en framgångsfaktor

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :