Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006

Full text

(1)
(2)

Ortivus AB is a Healthcare IT company that offers total information and decision-making support systems for healthcare, emergency services and public safety in Europe and North America. Ortivus AB is listed on the O-list of the Stockholm Stock Exchange (OMX) and was established in 1985.

Ortivus has 185 employees and subsidiaries in Denmark, Germany, Great Britain, Canada, and the US.

Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård Fujitsu Services har utsett Ortivus som ”Preferred Supplier” (förstahandval av leverantör) av ambulansapplikationer till en av landets fem sjukvårdregioner.

Leveransen sker inom ramarna för Storbritanniens och dess statliga organisation National Health Services stora IT-satsning Connecting for Health. Arbetet med att utforma avtalets återstående kommersiella och ekonomiska villkor fortskrider under en period framöver.

Avtalet innebär att Ortivus under en nioårsperiod kommer att förse Fujitsu med mjukvara för elektroniska patientjournaler till cirka 800 ambulanser: MobiMed Electronic Patient Record (ePR

MobiMed ePR gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt dokumentera patientdata och observationer såväl före som under behandling, vid upphämtning och/eller under ambulansfärd. Relevant patientdata överförs till Fujitsus regionala datacentral via ett trådlöst nätverk, där den görs tillgänglig för sjukhusens

akutmottagningar och specialistmottagningar. Informationen integreras också med övriga system på sjukhuset, vilket bidrar till smidigare processer, ökad tillgänglighet och förbättrad patientvård.

MobiMed-system används idag i Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Italien och installationer kommer även att genomföras i Kanada under kvartal 2 i år.

Det primära syftet med Connecting for Health-projektet är att integrera sjukvårdens IT-system så att alla berörda parter inom sjukvården kan få tillgång till

patientinformation när den behövs, oberoende av plats och tidpunkt. Den nya IT- infrastrukturen kommer att sammanlänka över 100 000 läkare, 380 000

sjuksköterskor och 50 000 andra aktörer inom sjukvården såsom ambulanspersonal och andra personer involverade i de pre-hospitala processerna. Med en estimerad budget på ca 6,2 miljarder GBP är detta sannolikt världens största pågående Healthcare IT-projekt.

”Ett transparent informationsflöde och integrerbara system är betydande framgångs- faktorer inom Healthcare IT. Dessa faktorer utgör även en väsentlig del av Ortivus övergripande lösningar och produktstrategi. Att vara delaktig i ett så angeläget projekt som Connecting for Health kommer att öppna upp möjligheter på nya marknader i Europa där liknande program är under utveckling.”, säger Mikael Strindlund, VD för Ortivus AB.

För mer information:

Mikael Strindlund, telefon: 0702-69 53 03

e-mail: mikael.strindlund@ortivus.com

Se även: www.ortivus.com

(3)

Pressmeddelande Danderyd 2006-05-15

Ny order på CoroNet: Ortivus dominerar den svenska marknaden för kardiologiska övervakningssystem

Ortivus har fått en order att utrusta kardiologen vid Uppsala Akademiska sjukhus med hjärtövervakningssystemet CoroNet. Ordersumman är initialt 6,1 miljoner SEK. Leverans kommer att ske med start tredje kvartalet 2006. Möjligheten till mobilitet samt överskådliga och intuitiva användargränssnitt är några av de faktorer som omnämns i tilldelningsbeslutet.

Lanseringen av CoroNet har varit mycket framgångsrik: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt sjukhusen i Gävle och Alingsås är några av de sjukhus som har valt Ortivus system till sina hjärtavdelningar. Ortivus har tagit hem samtliga upphandlingar av kardiologiska patientövervakningssystem som landets universitetssjukhus har genomfört under 2005-2006.

”Vi ser att Ortivus specialisering och erfarenhet inom kardiologisk övervakning och vård ger oss stora möjligheter att uppnå en stark position inom denna nisch då andra aktörers mer generella lösningar inte alltid uppfyller hjärtavdelningarnas speciella krav,” säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef på Ortivus.

CoroNet-systemet gör det möjligt för patienterna att gå från sängläge till att röra sig fritt och ändå vara kontinuerligt övervakade via samma system. Denna mobilitet möjliggörs genom att Bluetooth-teknik används för att föra över mätdata som t ex EKG, vilket gör att sjukhus-

personalen kan agera snabbt om något alarmerande inträffar med patienten. Att patienten har möjlighet att börja röra på sig tidigt har dessutom visat sig kunna påskynda tillfrisknandet.

För ytterligare information:

Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef, telefon: 070-583 34 43 E-post: rain.eriksoo@ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödsystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på OMX

Stockholmsbörsens O-lista. Ortivus har cirka 185 anställda och dotterbolag i Storbritannien,

Tyskland, Danmark, Kanada och USA.

(4)

Q1

Delårsrapport januari – mars 2006

Stark försäljningstillväxt i linje med ny strategi

Omsättningen ökade med 162% till 64,4 (24,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 73%.

Rörelseresultatet uppgick till –4,2 (–1,1) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till –3,1 (0,2) MSEK.

Resultat per aktie uppgick till –0,23 (0,01) SEK.

Viktiga händelser efter rapportperioden

Ortivus vald leverantör i Storbritannien som del av världens största IT-projekt inom sjukvård. Uppdraget omfattar elektroniska patientjournaler för totalt 800 ambulanser.

Skapar möjligheter på nya marknader i Europa där liknande program är under utvärdering.

Befäster marknadsledande position inom kardiologiska övervakningssystem via order från Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Ortivus fullföljer offensiva satsningar enligt ny strategi och föreslår nyemission om drygt 170 MSEK, säkerställd till 83 %.

Hela eller delar av detta pressmeddelande eller information häri får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan eller annat land där sådan distribution eller offentliggörande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

(5)

ortivus.com Ortivus | Delårsrapport Januari–Mars 2006

2

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN

Det första kvartalet karaktäriserades av fortsatt satsning på förändringsprocessen initierad genom bolagets nya strategi.

För att tydliggöra ansvarsområden samt förbättra styrningen har en ny organisationsstruktur implementerats, innebärande både en fokusering på geografi ska regioner (Norden, Europa och Nordamerika) och övergripande samordning av koncernens huvudfunktioner. Tidigare rörelsegrenar integreras till Emer- gency & Patient Management. Koncernledningen har förstärkts med en ny CFO och en ny ledning i det tyska bolaget har tillsatts.

Internationaliseringen fortgår, med tyngd på Europa. Under perioden tecknades bland annat ett distributionsavtal för Spanien. Ytterligare distributörsavtal på nya marknader är under förhandling.

Första kvartalet uppvisar en kraftig försäljningstillväxt, såväl i Norden som i Nordamerika. I Norden bidrar huvudsakligen den framgångsrika lanseringen av det nyutvecklade patientövervak- ningssystemet CoroNet, likväl som fortsatt framgång för MobiMed. I Kanada erhölls en genombrottsorder för MobiMed, omfattande utrustning för 40 ambulanser. Dessutom tecknades en omfattande order motsvarande 1,3 MUSD för CAD-system för utlarmning av utryckningsfordon.

Försäljningsökningen i övriga Europa kommer huvudsakligen från förvärvet av det tyska dotterbolaget. Integrationen av detta bolag fortgår enligt plan. Under kvartalet har en ny företagsledning tillsatts. Intresset för de svenska produkterna på den tyska marknaden är stort. Här sker ett fl ertal olika diskussio- ner med potentiella kunder. Första referensanläggning förväntas att installeras under senare hälften av 2006. Förväntan på tillväxten i Tyskland för de tyska produkterna är hög, trots den ökade konkurrensen.

Rörelseresultatet var enligt plan negativt. Den omfattande satsningen på internationalisering, samt tidigare kommunicerade förseningar i vissa utvecklingsprojekt påverkar kassafl ödet och rörelsekapitalet. För att fullfölja de offensiva satsningarna måste det kort- och långsiktiga kapitalbehovet säkerställas. Därför föreslår styrelsen en nyemission enligt nedan.

RESULTAT OCH STÄLLNING Omsättning

Koncernens omsättning utvecklades starkt under årets första tre månader och uppgick till 64,4 (24,6) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter uppgick till 73%.

MSEK 2006 2005

Nettoomsättning jan–mars jan–mars

Nordamerika 19,3 14,2

Europa exkl Norden 24,4 3,5

Norden & Övriga länder 20,7 6,9

Totalt 64,4 24,6

Samtliga regioner visar en positiv tillväxt. I Europa bidrar dotterbolaget Medos AG, som förvärvades i maj 2005, med 19,2 MSEK. Omsättningsökningen i Norden förklaras främst av tidigare tagna order för CoroNet och MobiMed.

Bruttoresultat och omkostnader

Koncernens bruttoresultat uppgick till 37,6 (20,8) MSEK, vilket innebär en bruttomarginal om 58% (85%). Den väntade minsk- ningen av bruttomarginalen beror på en förändrad produktmix.

Koncernens omkostnader uppgick till 43,3 (21,2) MSEK.

Ökningen förklaras av satsningen på internationalisering, accelererad produktutveckling samt förvärvet av Medos. Under perioden har FoU-kostnader aktiverats med 9,3 (3,2) MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4,2 (-1,1) MSEK.

Resultatet efter fi nansiella poster uppgick till -4,3 (0,4) MSEK.

Aktuell skatt är huvudsakligen hänförlig till Nordamerika.

Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (0,2) MSEK vilket motsva- rar ett resultat per aktie på -0,23 (0,01) SEK.

Kassafl öde, investeringar och likviditet

Expansionen, satsningarna på produktutveckling samt vissa försenade kundinstallationer gav ett negativt kassafl öde om

Delårsrapport januari–mars 2006

Ortivus – en översikt Ortivus AB är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödssystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddnings- tjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på

OMX Stockholmsbörsens O-lista. Ortivus har ca 185 anställda, och dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA.

(6)

ortivus.com

3

Arbetet med utformning av de återstående kommersiella avtalsvillkoren kommer att pågå under nästkommande 2-3 månader.

”Connecting for Health” är ett av världens största IT-projekt inom sjukvård, och följs med stort intresse av ett fl ertal länder.

Därför kommer Ortivus delaktighet i detta projekt att öppna möjligheter för bolaget på nya marknader i Europa där snarlika program är under utvärdering.

Ny order på CoroNet bekräftar Ortivus starka marknads- position för kardiologiska övervakningssystem

Ortivus har vunnit en mycket viktig order att utrusta kardiologen vid Uppsala Akademiska sjukhus med hjärtövervakningssyste- met CoroNet. Ordersumman är initialt 6,1 miljoner SEK. Leverans kommer att ske med start tredje kvartalet 2006. Möjligheten till mobilitet samt överskådliga och intuitiva användargränssnitt är konkurrensfördelar som omnämns i tilldelningsbeslutet.

Lanseringen av CoroNet fortsätter framgångsrikt: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt sjukhusen i Gävle och Alingsås är bara några av de sjukhus som har valt Ortivus system till sina hjärtavdelningar. Ortivus har vunnit samtliga upphandlingar av kardiologiska patientövervak- ningssystem som landets universitetssjukhus har genomfört under 2005-2006.

Fullföljer offensiv satsning via nyemission

Under 2005 inledde bolaget kraftiga satsningar på internationa- lisering. Dessa satsningar, som omfattar både vidare förstärk- ning av försäljnings- och marknadsorganisationen och produkt- utveckling, börjar nu ge resultat. För att säkerställa en fortsatt internationalisering krävs en förstärkning av bolagets fi nansiella resurser. Dessa skall huvudsakligen användas för att tillgodose det ökade rörelsekapitalbehovet men även för beredskap för lämpliga kompletterande förvärv. Styrelsen har därför beslutat om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om drygt 170 MSEK före emissionskostnader. Emissionskursen är fastställd till 25 SEK. Två (2) befi ntliga aktier av respektive –2,3 (–1,1) MSEK för den löpande verksamheten, samt –11,6

(–6,4) MSEK för investeringar, huvudsakligen avseende aktive- rade FoU-kostnader.

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 29,6 (116,0) MSEK. Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 23,5 (0) MSEK varav 15,3 (0) MSEK avsåg utnyttjad checkräkningskredit om totalt 25,4 (0) MSEK och kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder uppgick till 8,2 (0) MSEK. För att fi nansiera fortsatta satsningar och investeringar har bolaget beviljats ytterligare krediter efter periodens utgång om ca 24 MSEK. Koncernens skuldsättnings- grad uppgick till 23% (0%). Koncernens fi nansnetto uppgick till -0,1 (1,5) MSEK.

Segment

Förändrad segmentsredovisning

Ortivus har under 2005 infört en ny affärsstruktur med tydlig fokusering av verksamheten på Emergency & Patient Manage- ment. Därför redovisar bolaget från denna delårsrapport inte längre rörelsegrenarna Kardiologi och Emergency Services. För att bättre spegla den nya strukturen redovisas istället som primärsegment tre geografi ska regioner; Nordamerika, Europa exkl Norden och Norden & Övriga länder.

I Nordamerika har den stärkta marknadspositionen påverkat rörelseresultatet positivt. Normala säsongsvariationer samt satsningarna på internationalisering, inklusive produktutveck- ling, påverkar rörelseresultatet i Europa och Norden negativt.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Ortivus utvald leverantör för ”Connecting for Health”

Som framgått av pressmeddelande den 5 maj har Ortivus utvalts som “Preferred Supplier” av ambulansapplikationer inom ramarna för ”Connecting for Health”, Storbritanniens stora statliga IT- satsning för sjukvården. Avtalet innebär att Ortivus under en nioårsperiod kommer att förse Fujitsu med mjukvara, utbildning, service och support för elektroniska patientjournaler till cirka 800 ambulanser - MobiMed Electronic Patient Record (ePR).

Nordamerika Europa exkl Norden Norden & Övriga länder Elimineringar Koncernen MSEK jan mars 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Extern omsättning 19,3 14,2 24,4 3,5 20,7 6,9 64,4 24,6

Intern omsättning 2,4 3,9 –2,4 –3,9

Nettoomsättning 19,3 14,2 24,4 3,5 23,1 10,8 –2,4 –3,9 64,4 24,6

Rörelseresultat 1,5 0,7 –4,2 0,3 –2,3 –2,6 0,8 0,5 –4,2 –1,1

Tabellen ovan visar Ortivus nettoomsättning och rörelseresultat för respektive geografi sk region och koncernen.

(7)

ortivus.com Ortivus | Delårsrapport Januari–Mars 2006

4

serie A och serie B berättigar till nyteckning av en (1) aktie av respektive serie A och serie B. Nyemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagstämma, vilken kommer att hållas den 8 juni 2006. Emissionen är säkerställd till 83% via garanti- förpliktelser och avsiktsförklaringar. Fullständig information om emissionen framgår av separat pressrelease.*

Redovisningsprinciper

Sedan den 1 januari 2005 tillämpas International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrap- portering för koncerner.

Principen för redovisning av primära segment har ändrats från affärsområden (Kardiologi, Emergency Services och Övrigt) till en geografi sk uppdelning. Sekundärt segment har ändrats till Emergency & Patient Management.

I övrigt är koncernens redovisningsprinciper och beräknings- metoder oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005.

Utsikter för 2006

Som tidigare kommunicerats väntas ett negativt rörelseresultat för första halvåret 2006. För helåret väntas en väsentlig resultatförbättring jämfört med 2005.

* Erbjudandet riktar sig inte till personer i Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan eller andra personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Aktierna och teckningsrätterna erbjuds inte in i USA eller till någon som är ”US person” enligt defi nitionen i Regulation S som utfärdats med stöd av United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”), om inte bolaget bedömer att ett sådant erbjudande får riktas till en person som är ”qualifi ed institutional buyer” enligt defi nitionen i regel 144A i Securities Act med stöd av ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act och sådan person försäkrar att erbjudandet och försäljningen kan genomföras utan sådan registrering. Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare som tror att de kan delta i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering måste kontakta Per Bourn, CFO, telefon +46 8 446 4502, på bolaget före avstämningsdagen (13 juni 2006).

* Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA eller någon annanstans. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt Securities Act. Bolaget har inte för avsikt att registrera värdepapperna eller genomföra ett offentligt erbjudande i USA.

(8)

ortivus.com

5

Koncernens resultaträkning

jan–mar jan–mar jan–dec Belopp i KSEK 2006 2005 2005

Nettoomsättning 64 420 24 576 173 550

Kostnad för sålda varor –26 844 –3 800 –57 953

Bruttoresultat 37 576 20 776 115 597

Försäljningskostnader –22 251 –11 740 –70 331

Administrationskostnader –10 655 –4 578 –33 846

Forsknings- och utvecklingskostnader –10 394 –4 906 –39 462

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 694 –659 4 287

Andelar i intresseföretags resultat 795 0 1 920

Rörelseresultat –4 235 –1 107 –21 835

Finansiella poster, netto –117 1 541 3 657

Resultat efter fi nansiella poster –4 352 434 –18 178

Aktuell skatt –2 256 –150 –6 637

Uppskjuten skatt 3 490 –126 7 102

Resultat efter skatt –3 118 158 –17 713

Hänförligt till moderbolagets aktieägare –3 118 158 –17 713

Resultat/aktie i kr före och efter utspädning (resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) –0,23 0,01 –1,28

Antal aktier per balansdagen (tusental) 13 805 13 805 13 805

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 13 805 13 805 13 805

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 4 261 1 760 20 633

varav på immateriella anläggningstillgångar 2 829 1 201 15 521

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK 06-03-31 05-03-31 05-12-31

Anläggningstillgångar

Goodwill 117 087 37 078 118 656

Övriga immateriella anläggningstillgångar 81 958 38 871 75 759

Materiella anläggningstillgångar 16 285 8 638 16 508

Uppskjutna skattefordringar 38 831 24 620 36 110

Övriga fi nansiella anläggningstillgångar 4 475 463 3 169

Summa anläggningstillgångar 258 636 109 670 250 202

Omsättningstillgångar

Varulager 13 855 9 666 7 906

Kortfristiga fordringar 78 714 32 578 67 226

Kortfristiga placeringar 10 145 53 913 10 356

Likvida medel 19 436 62 132 20 576

Summa omsättningstillgångar 122 150 158 289 106 064

Summa tillgångar 380 786 267 959 356 266

Eget kapital 223 839 226 426 229 717

Långfristiga räntebärande skulder 28 142 - 30 415

Andra långfristiga skulder 12 051 768 10 229

Kortfristiga räntebärande skulder 23 543 - 8 227

Andra kortfristiga skulder 93 211 40 765 77 678

Summa eget kapital och skulder 380 786 267 959 356 266

(9)

ortivus.com Ortivus | Delårsrapport Januari–Mars 2006

6

Koncernens kassafl ödesanalys

jan–mar jan–mar jan–dec Belopp i KSEK 2006 2005 2005

Kassafl öde från den löpande verksamheten –2 287 –1 115 –18 161

Kassafl öde från investeringsverksamheten –11 556 –6 386 –61 685

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 13 047 – 28 922

Periodens kassafl öde –756 –7 501 –50 924

Förändring av koncernens egna kapital

Belopp i KSEK 06-03-31 05-03-31 05-12-31

Ingående balans 229 717 230 052 230 052

Omräkningsdifferenser –2 760 –3 784 17 378

Periodens resultat –3 118 158 –17 713

Utgående balans 223 839 226 426 229 717

Nyckeltal

06-03-31 05-03-31 05-12-31 04-12-31 03-12-31

Resultatmarginal, % –7 2 –10 17 9

Resultat/aktie, SEK –0,23 0,01 –1,28 1,35 0,56

Räntabilitet på eget kapital*, % –1 4 –8 8 3

Räntabilitet på sysselsatt kapital*, % –2 6 –7 10 7

Soliditet, % 59 84 64 87 86

Eget kapital/aktie, SEK 16,21 16,40 16,64 16,66 16,30

* Baserat på rullande 12 månader. Nyckeltalen är beräknade enligt IFRS för 2004, 2005 och 2006.

Danderyd den 19 maj 2006

Ortivus AB (publ) Org nr 556259-1205 Styrelsen

Ortivus AB Karlsrovägen 2D 182 17 Danderyd Sverige

Extra bolagsstämma äger rum torsdagen den 8 juni 2006 kl 14.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Kommande fi nansiella rapporter:

Januari – juni publiceras 25 augusti 2006 Januari – september publiceras 7 november 2006 Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

För ytterligare information:

Mikael Strindlund, VD, Ortivus,

telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller E-post: mikael.strindlund@ortivus.com

Besök även: www.ortivus.com

(10)

ortivus.com

7

(11)

Huvudkontor Ortivus AB

Box 713 Karlsrovägen 2D 182 17 Danderyd Sverige Telefon: +46 8 446 45 00 Telefax: +46 8 446 45 19

E-post: info@ortivus.com www.ortivus.com

Dotterbolag Ortivus North America, Inc.

PO Box 276 2324 Sweet Parkway Rd.

Decorah, IA 52101-0276 USA Telefon: +1 563 387 3191 Telefax: +1 563 387 9333 E-post: sales@ortivusna.com

www.ortivusna.com Ortivus North America, Inc.

2525 Daniel Johnson Boulevard, Suite 300 Laval, Quebec H7T 1S9 Kanada Telefon: +1 450 682 6262 Telefax: +1 450 682 8117 E-post: sales@ortivusna.com www.ortivusna.com Ortivus UK Ltd Unit 20 Fareham Enterprise Centre

Hackett Way Fareham Hants PO14 1TH, Storbritannien Telefon: +44 844 8404 999 Telefax: +44 1329 827 353

E-post: sales@ortivus.co.uk www.ortivus.com Medos AG Hasselbachstrasse 2 63505 Langenselbold Tyskland Telefon: +49 61 84 / 805–100 Telefax: +49 61 84 / 805–199 E-post: info@medos.de www.medos.de Ortivus Danmark A/S Nørregade 7 Postboks 118 DK-8700 Horsens Danmark Telefon: +45 87 93 20 40

E-post: info@ortivusna.dk www.ortivus.dk

(12)

Pressmeddelande Danderyd, den 24 februari 2006

Ortivus får ordrar till ett värde av $ 1 955 000 USD i Nordamerika

Ortivus har tecknat avtal med PRIDE-gruppen ““Police Regionalized Information and Data Entry", i södra Ontario, Kanada. Orderns värde uppgår till $ 1 285 000 USD.

Samtidigt får Ortivus ett genombrott i Kanada med sitt MobiMed-system, vilket används för prehospital vård i ambulanser. Ortivus partner Bell Mobility har lagt en order på ett 40-tal MobiMed-system, vilka kommer att installeras i ambulanser och kopplas ihop med

arbetsstationer på ett av de centrala sjukhusen i Quebec. Ordervärdet är $ 670 000 USD.

PRIDE-ordern gäller ett byte av organisationens nuvarande system för utlarmning till Ortivus CAD-system (Computer Aided Dispatch, dvs datorstödd utlarmning). Ortivus har utvecklat ett gränssnitt mot databasen hos den kanadensiska polisens informationscentrum. I gräns- snittet kan samtliga aktörer involverade vid en utalarmering göra förfrågningar och se all relevant uppdragsinformation. ”Det är vår första installation av nästa generations CAD- system. Vi har baserat utvecklingen av produkten på Microsoft. NET-plattformen, vilket möjliggör en smidig integration med andra IT-system” säger Walt Young, Verkställande direktör för Ortivus North America.

MobiMed används i ambulanser för beslutsstöd, patientövervakning, överföring av klinisk data till sjukhus och elektronisk patientjournalshantering. En snabb och korrekt diagnos och pre-hospital behandling är av avgörande betydelse för vårdresultatet, speciellt vid behandling av hjärtpatienter. MobiMed används idag i cirka 1100 ambulanser i Storbritannien och

Sverige. Installationer görs för närvarande även i Tyskland och Norge.

“Året har börjat bra för vår nordamerikanska verksamhet med en kraftig orderingång. Vår genombrottsorder i Kanada är det första viktiga avtalet för MobiMed i Nordamerika. Den lägger grunden för en ny marknad för produktområdet, som vi hoppas blir framgångsrik”

säger Rain Eriksoo, Marknads- och försäljningschef, Ortivus AB.

För ytterligare information:

Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, mobil: 070-583 34 43 E-post: rain.eriksoo@ortivus.se

Besök även www.ortivus.com

Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstöds- system till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst baserat på medicintekniska produkter och IT- lösningar. Verksamheten är uppdelad i rörelsegrenarna Emergency Services och Kardiologi. Ortivus AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus har dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :