• No results found

TIKASKRUV 1:85 M.FL, NYBRO KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TIKASKRUV 1:85 M.FL, NYBRO KOMMUN"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

2020-08-12

NYBRO KOMMUN

TIKASKRUV 1:85 M.FL, NYBRO KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

(2)

2 | 10301297 • Dagvattenutredning, Tikaskruv, Orrefors

TIKASKRUV 1:85 M.FL, NYBRO KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

KUND

Nybro kommun

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 503

WSP Sverige AB 391 25 Kalmar

Besök: Södra Malmgatan 10 Tel: +46 10 7225000

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Oskar Markström oskar.markstrom@wsp.com 010 – 721 04 31

Daniel Elm daniel.elm@wsp.com 010 – 722 56 05

UPPDRAGSNAMN

Dagvattenutredning, Tikaskruv, Orrefors

UPPDRAGSNUMMER 10301297

FÖRFATTARE Oskar Markström DATUM

2020-08-12 ÄNDRINGSDATUM

Granskad av Daniel Elm Godkänd av Daniel Elm

(3)

INNEHÅLL

1 ALLMÄNT 4

1.1 OBJEKT 4

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 4

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 4

1.4 STYRANDE DOKUMENT 5

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5 3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 5

3.1 POSITIONERING 5

3.2 GEOTEKNIK 6

3.2.1 Fältundersökningar 6

4 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 6

5 ÖVRIGT 6

BILAGOR

Bilaga 1 Grundvattenprotokoll Bilaga 2 Provgropsprotokoll

RITNINGAR

G-10-1-01 Plan

(4)

4 | 10301297 • Dagvattenutredning, Tikaskruv, Orrefors

1 ALLMÄNT

1.1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag avNybro kommun utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. En våtmark planeras att anläggas sydost om Södra skogsägarnas verksamhetsområde i Orrefors, Nybro kommun.

Undersökningsområdet framgår av ritning G-10-1-01 och figur 1.

Figur 1: Aktuellt område för provgropsgrävning (Hitta.se, 2020).

1.2 DOKUMENTETS SYFTE

Undersökningen har utförts med syftet att undersöka grundvattenytans nivå i läge för planerad våtmark. Denna marktekniska undersökningsrapport innehåller en sammanställning av utförda undersökningar.

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING

Tyréns har tidigare utfört en geoteknisk undersökning inom området

redovisad i ”MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik, Tikaskruv 1:85 m.fl, Orrefors” daterad 2020-03-27. Undersökningen har använts som underlag för planering av fältarbeten.

Utöver tidigare utförd undersökning har SGUs jordartskarta studerats. Enligt jordartskartan består jorden i huvudsak av sandig morän.

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har grundkarta tillhandahållits avbeställaren.

(5)

1.4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

För standarder se tabell 1-3.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Provgropsgrävning VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning Sten- och blockhalts-

bestämning

VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning, Bilaga 3

Tabell 3: Grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvatten- mätning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av grundvatten-

nivå/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Området utgörs i dagsläget av ungskog av tall med en blockrik och ojämn terräng.

Undersökningsområdet avgränsas i nordväst av Södra skogsägarnas sågverk, i övrigt förekommer i huvudsak skogsmark.

Provgropar har inmätts på nivåerna +164,7 och +164,9. Vattengången i närliggande vattendrag har inmätts på nivån +162,5 ett trettiotal meter norr om provgroparna och på nivån +163,7 ett par hundra meter västerut, intill sågverket.

3 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

3.1 POSITIONERING

Inmätning av provgropar och vattengångar har utförts av WSP Sverige AB i juli 2020. Inmätningen utfördes avJessica Aronsson.

(6)

6 | 10301297 • Dagvattenutredning, Tikaskruv, Orrefors

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12.

Använt koordinatsystem i plan är SWEREF99 16 30. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

3.2 GEOTEKNIK

3.2.1 Fältundersökningar

WSP Sverige AB har i juli och augusti 2020 utfört geotekniska

fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna redovisas i bilaga 1 och 2. Provgropars (PG1 och PG2) och inmätta vattengångars (VA1 och VA2) lägen i plan framgår på ritning G-10-1-01.

Fältundersökningen har utförts av Jessica Aronsson.

Utförda undersökningar och provtagningar

Tabell 4: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning

Provgropar 2

Grundvattenrör 2 PEH 50 mm

4 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Vid den andra avläsningen av grundvattenröret i PG2 påträffades vatten i röret. Vattennivån förekom dock nära botten av röret vilket gör det svårt att avgöra om det är grundvatten eller markvatten.

5 ÖVRIGT

På grund av stor blockighet i marken hindrades djupare grävning av provgropar. För provgrop 2 utfördes två försök.

Avläsning gjordes även av befintligt grundvattenrör 20T031 (se kap 1.3).

Vattennivån påträffades ca 1,5 m under markytan på nivån ca +162,5 vid det andra avläsningstillfället. Rörets underkant var dock nedfört till +162,5 vilket troligen innebär att det rör sig om markvatten som infiltrerat röret och ansamlats på botten. Vid första avläsningstillfället påträffades inget vatten i röret.

(7)

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB Box 503 391 25 Kalmar

Besök: Södra Malmgatan 10 T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

(8)

Uppdragsnr:

10301297

Sektion Sida

= = m=

h=

f=

2020-07-06 Torrt ######## JA

Tid Datum

2020-08-03 Torrt ######## JA

1 min

3 min Klockslag 5 min

10 min Signatur 30 min

Påfyllning till rörets överkant och registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

Klockslag:

Datum:

Anmärkning

Tätning Naturlig jord

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsning Tyréns befintliga rör 3/8 2020: Torrt

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under ÖK-rör. d=

Grundvatt

en nivå Sign

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

164,89

Toppnivå (ök rör nivå)

166,66

Total rörlängd 3,10

Rörlängd ovan mark 1,77

Spetsnivå

163,56

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

PG1 2020-07-06

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Orrefors Provgropsgrävning

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Jessica Aronsson

m d h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 1 1/2

(9)

Uppdragsnr:

10301297

Sektion Sida

= = m=

h=

f=

2020-07-06 Torrt ######## JA

Tid Datum

2020-08-03 3,02 163,04 JA

1 min

3 min Klockslag 5 min

10 min Signatur 30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Orrefors provgropsgrävning

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Jessica Aronsson

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

PG2 2020-07-06

Rörlängd ovan mark 1,39

Spetsnivå

162,96

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

164,67

Toppnivå (ök rör nivå)

166,06

Total rörlängd 3,10

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsning Tyréns befintliga GV-rör 6/7 2020: 2,96 m (Rök: 1,45 m).

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under ÖK-rör. d=

Grundvatt

en nivå Sign

Påfyllning till rörets överkant och registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Klockslag:

Datum:

Anmärkning Nivå innan kontroll:

m d h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

Bilaga 1 2/2

(10)

PROVGROPSPROTOKOLL

Uppdragsnummer: 10301297 Datum provtagning: 2020-07-06 Bilaga:

164,89 Nivå:

Grävmaskin: Hjulgrävare Fältingenjör: Jessica Aronsson

2 Uppdragsnamn: Orrefors provgropsgrävning

Kommun: Nybro

Sektion: PG nr: 1 Markyta:

Prov nr

Djup Ref.nivå

(m)

Okulärt bedömnd jordart *

Viktprocent

Schakt-

barhet Anmärkningar

Sten 63- 200 mm

Block 200- 630 mm

Stora block

>630 mm

1 0,20 muSa

0,00

2 2,00 siSaMn 10% 20%

GRUNDVATTENOBSERVATIONER

m u my forsar rinner sipprar torrt

* Bedömning vid undersökningstillfället enligt SS-EN/ISO 14688 TERRÄNGOBSERVATIONER

Markslag: Tallodling Topografi: Lätt kuperad terräng, ytblockigt

Stabiliserad Gvy

Vatten tränger fram X

MARKYTANS BLOCKIGHET Ingen

Blockfattigt Rikblockig Normalblocking

Djup 2 m

Ytmått 4m X 2m Bottenmått 2m X 1m

X

Storblockig X

Storblockig>2000 MÅTT PÅ PROVGROP

Tjäle Nej

ÖVRIGT

Svårigheter att gräva med maskinen pga stora block.

Volym 6 m3 KLIMATFÖRHÅLLANDE Väder Sol/regnskurar Temperatur 18°C

(11)

PROVGROPSPROTOKOLL

Uppdragsnummer: 10301297 Datum provtagning: 2020-07-06 Bilaga:

164,67 Nivå:

Grävmaskin: Hjulgrävare Fältingenjör: Jessica Aronsson

2 Uppdragsnamn: Orrefors provgropsgrävning

Kommun: Nybro

Sektion: PG nr: 2 Markyta:

Prov nr

Djup Ref.nivå

(m)

Okulärt bedömnd jordart *

Viktprocent

Schakt-

barhet Anmärkningar

Sten 63- 200 mm

Block 200- 630 mm

Stora block

>630 mm

1 0,20 muSa

0,00

2 2,00 siSaMn 25%

GRUNDVATTENOBSERVATIONER

m u my forsar rinner sipprar torrt

* Bedömning vid undersökningstillfället enligt SS-EN/ISO 14688 TERRÄNGOBSERVATIONER

Markslag: Tallodling Topografi: Lätt kuperat, ytblockigt

Stabiliserad Gvy

Vatten tränger fram X

MARKYTANS BLOCKIGHET Ingen

Blockfattigt Rikblockig Normalblocking

Djup 2m

Ytmått 4m X 2 m Bottenmått 2 m X 1 m

X

Storblockig X

Storblockig>2000 MÅTT PÅ PROVGROP

Tjäle Nej

ÖVRIGT

Svårigheter att gräva med maskinen pga block. 2 försök.

Volym 6m3

KLIMATFÖRHÅLLANDE Väder Sol/regnskurar Temperatur 18°C

(12)

KANTAV ÄGEN LETHS GATA

KROK VÄGEN

1:158

1:58

1:73 1:72

1:71 1:48

1:45 1:20

1:3

1:39 1:59

1:125 1:61

1:85

1:85

1:159

1:41

3:2

1:119 1:139 1:85

1:116

3:17

1:85

1:124

1:36 1:37

1:38 1:35

1:34

TIKASKRUV TIKASKRUV

Ä

References

Related documents

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Beteckningssystem EN ISO 22475–1:2006..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell

SKOGSRUNDAN LUDVIKA

[r]

[r]

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product specifications and verification, in collaboration with the European Committee

ISO 8573-7, Compressed air — Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content ISO 8573-8, Compressed air — Part 8: Test methods for solid particle content by

1.1 This part of ISO 179 specifies a method for determining the Charpy impact strength of plastics under defined conditions. A number of different types of specimen and

Agricultural and forestry machinery – Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers – Part 1: Machines fitted with an

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without

This European Standard describes a method of test for determining the full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load of conveyor belts

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by February 2002, and

The designation consists of an optional description block, reading "PMC", and an identity block comprising the International Standard number and an individual-item block.

ISO 3686 consists of the following parts, under the general title Test conditions for high accuracy turret and single spindle coordinate drilling and boring machines with table of

This part of ISO 15171 specifies dimensions, performance requirements and test procedures for the male quick- action half of a metric coupling with an M14 ¥ 1,5 straight stud end

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 35, Paints and varnishes, Subcommittee SC 9, General test methods for paints and varnishes, in collaboration with the

NOTE Annex A gives guidance on how the comparison of the various classification systems can be made where classifications of the biological quality of running waters using

Determination of resistance to integranular corrosion of stainless steels – Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stain- less steels – Corrosion test in nitric acid

Since there is a variety of different conceptions concerning mental workload, mental stress and mental strain, both in colloquial as well as in scientific usage, a standardization

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013;

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-..

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Sticksondering Metodbeskrivning finns ej framtagen.. GW-observationer i bh