10 april

42  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Notariet, den 10 april 2014, klockan 14.00-16.30 Beslutande Lars Elmborg (kd), ordförande

Sven-Bertil Ohlsson (s), v ordförande Thomas Ivarsson (c), ledamot

Övriga deltagande Anders Andersson, plan- och byggchef Ingemar Idh, räddningschef, 14.00-15.15 Johnny Anderson, byggnadsinspektör

Hanna Dahmberg, stadsarkitekt

Anna Göthberg, miljöinspektör, 14.00-15.30 Valentin Bocioaca, miljöinspektör

Linda Johansson, sekreterare

Utses att justera Paragrafer 9 - 30

Underskrifter Sekreterare

...

Linda Johansson Ordförande

...

Lars Elmborg Justerande

...

Thomas Ivarsson

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat och justeringen tillkännages genom anslag.

Nämnd: Myndighetsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-04-10 Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Kommunhuset är förvaringsplats åt originalprotokollet.

Underskrift ...

Linda Johansson

(2)

vid sammanträde med myndighetsnämnden

Tid: Torsdagen den 2014-04-10, klockan 14.00

Lokal: Notariet

Justerare: Thomas Ivarsson

Ärende Diarienummer Beskrivning Anteckning

1 MA.2014.13 Information från räddningstjänstens verksamhet

2 MA.2014.16 Verksamhetsplan 2014

3 MA.2011.20 Delegationsordning Myndighetsnämnden

4 MA.2014.80 Yttrande över medborgarförslag 5 MA.2014.15 Information från miljöverksamheten

6 MH.2013.389 Ärende om nedskräpning

7 MHB.2013.279 Tillsyn enligt miljöbalken - campinganläggning

8 MLD.2013.221 Ansökan om tillstånd för yrkesmässig

spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för Ruda vattentäkt

9 MLD.2013.293 Omprövning av tillstånd för yrkes- mässig spridning av bekämpnings- medel inom skyddsområde för Långemåla vattentäkt

10 MMM.2013.227 Löpande tillsyn miljöfarlig verksamhet 11 MMM.2014.35 Löpande tillsyn miljöfarlig verksamhet 12 MHB.2013.278 Tillsyn enligt miljöbalken - Gösjöns

camping

13 MA.2014.110 Redovisning av lantmäteriförättningar 14 MA.2014.111 Information från planverksamheten 15 PLAN.2013.352 Planuppdrag från KS för tillbyggnad av

gruppboenden på Odensvi

16 PLAN.2013.453 Ändring av detaljplan för Långemåla

6:17 mfl

17 MA.2014.12 Information från plan- &

bygglovsverksamheten

18 BYGG.2013.303 Pågående fasadändring utan beviljat

bygglov

Ansökan om bygglov för fasadändring och för tillbyggnad av inglasad altan

19 BYGG.2013.341 Besiktning av skidliftar och utkikstorn

20 BYGG.2014.31 Olovligt uppförd byggnad.

21 MA.2014.14 Redovisning av delegationsbeslut

22 MA.2014.10 Redovisning av postlistan

Lars Elmborg, ordförande

(3)

MN § 9 DNR: MA.2014.13

Information från räddningstjänstens verksamhet

Ärendebeskrivning

Räddningschef informerade om räddningsverksamheten.

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsmottagare Akten

(4)

MN § 10 DNR: MA.2014.16

Verksamhetsplan 2014

Ärendebeskrivning

I samband med att samarbetet med Mönsterås kommun trädde i kraft, förste januari 2014, blev det en del organisationsändringar vilket resulterade i att verksamhetsplanen justerats för att stämma ihop med hur det nu ser ut.

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna förändringarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplanen för 2014 Beslutsmottagare

Akten

(5)

MN § 11 DNR: MA.2011.20

Delegationsordning för myndighetsnämnden

Ärendebeskrivning

I samband med att samarbetet med Mönsterås kommun trädde i kraft, förste januari 2014, blev det en del organisationsändringar vilket resulterade i att delegationsordningen justerats för att stämma ihop med hur det nu ser ut.

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna förändringarna.

Beslutsunderlag

Delegationsordningen, reviderad 20140327 Beslutsmottagare

Akten

(6)

MN § 12 DNR: MA.2014.80

Yttrande över medborgarförslag - hålla betesdjur på igenvuxna områden

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fått medborgarförslag (KF § 16, 2014-02-03) om att låta betesdjur beta i Berga samhälle. Myndighetsnämnden har fått ärendet från KF för vidare handläggning gällande planfrågor och hälsoaspekter, i syfte att undersöka möjligheten till djurhållning i enlighet med medborgarförslaget är möjligt.

För att få hålla nötkreatur, häst, ge, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan krävs särskilt tillstånd från

myndighetsnämnden, enligt 4 §, Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Högsby kommun.

Vidare ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer enligt 36 §,

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Myndighetsnämnden kan inte lämna ett generellt svar i fråga om tillstånd till att hålla djur inom detaljplanelagt område i Berga. En bedömning görs i varje enskilt fall efter att ansökan om tillstånd till att hålla djur inom detaljplanelagt område inkommit till nämnden. I bedömningen om djurhållningen kan tillåtas eller inte beaktas:

• vilka djurslag och antal djur som ska beta markerna

• avstånd till bostäder

• vilka tider under året som djuren kommer att hållas på betet

• om djuren kommer att tilläggsfodras på betet

• hur gödsel hanteras

• om djurhållningen kan orsaka olägenheter för närboende i form av lukt, skadedjur, flugor, oljud eller dylikt.

• hur allmänheten nyttjar marken

(7)

MN § 12 DNR: MA.2014.80

Myndighetsnämnden beslutar

att uppmana djurhållare i kommunen att inkomma med förfrågningar och ansökningar för specifika områden och för prövning om djurhållningen är möjlig med hänsyn till ovanstående aspekter.

Beslutsmottagare Kommunstyrelsen

(8)

MN § 13 DNR: MA.2014.15

Information från miljöverksamheten

Ärendebeskrivning

Miljöinspektör informerade om miljöverksamheten.

• Nuläge i Björkshultsprojektet

• Energimässa

• --- sökt nytt tillstånd

• Transport av mat osv

• Presentation av ny miljöinspektör, livsmedel

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsmottagare Akten

(9)

MN § 14 DNR: MH.2013.389

Ärende om nedskräpning

--- ---

Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden beslutade 2013-12-12 MN § 100 att förelägga --- --- med personnummer ---, att senast två månader efter delgivning av beslutet ha städat fastigheten --- med avseende på metallskrot och bilinredning samt att avlägsna följande fordon från fastigheten:

• Mazda pick-upen

• Nissan King Caben med registreringsnummer FLO 916

• Mercedes med registreringsnummer OGB 045

• Mercedes med okänt registreringsnummer

• Toyotan med registreringsnummer AMA 124

Föreläggandet förenades med ett vite om 10 000 kronor per månad om fastigheten inte städats inom föreskriven tid.

Åtgärderna ska redovisas för tillsynsmyndigheten.

--- mottog föreläggandet 2014-01-14.

--- meddelade miljö- och bygglovkontoret via telefon 2014-02-19 att fastigheten --- städats.

2014-02-24 gjorde miljö- och bygglovkontoret ett besök på

fastigheten och kunde då konstatera att samtliga fordon som enligt beslut skulle tas bort var borta från fastigheten. En del metallskrot och bilinredning fanns fortfarande kvar på fastigheten, men är ihopsamlat.

(10)

MN § 14 DNR: MH.2013.389

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden bedömer att fastigheten --- har städats med avseende på de fordon som enligt föreläggandet skulle tas bort inom föreskriven tid. Den metallskrot och bilinredning som finns kvar på

fastigheten har samlats ihop och ger inte längre intryck av ett ovårdat utseende på fastigheten. Myndighetsnämnden anser därmed att det inte finns skäl att verkställa vitesföreläggandet.

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av Lag (1985:206) om viten 9 §, inte verkställa vitesföreläggandet enligt beslut MN § 100, 2013-12-12.

Beslutsunderlag

Fotodokumentation 2014-02-24 Beslutsmottagare

Fastighetsägaren

(11)

MN § 15 DNR: MHB.2013.279

Tillsyn enligt miljöbalken - campinganläggning

--- ---

Ärendebeskrivning

I samband med tillsynsbesök på Välenbadets camping, 2013-07-08, som drivs av ---, noterades en del brister och

verksamheten förelades, 2013-07-12, MND § 204, att vidta vissa åtgärder.

Åtgärderna skulle redovisas för tillsynsmyndigheten senast 2013-08-16.

Då någon bekräftelse på att beslutet var mottaget av --- inte inkommit till miljö- och bygglovkontoret skickades beslutet på nytt 2013-10- 03. Verksamheten fick då fram till 2013-11-30 på sig att redovisa förelagda åtgärder.

2014-01-23 skickades ett brev till verksamhetsutövaren eftersom någon redovisning fortfarande inte inkommit. I brevet var tiden ytterligare förlängd till 2014-02-28. Där stod också att ärendet skulle tas upp på myndighets- nämndens möte i april för eventuellt vitesföreläggande om inte redovisning inkommit inom föreskriven tid.

2014-04-01 har ingen redovisning inkommit.

Lagrum

26 kap 19 § miljöbalken

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

2 kap 2 § miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot olägenhet.

2 kap 3 § miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

(12)

MN § 15 DNR: MHB.2013.279

2 kap 1 § miljöbalken

Vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.

33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

26 kap 14 § miljöbalken

Om åtgärder enligt beslut inte görs får föreläggandet förenas med vite.

Myndighetsnämnden anser att det är viktigt att det finns skriftliga rutiner och dokumentation av utförda åtgärder i verksamheten för att verksamheten ska kunna visa vilka rutiner som finns kring städning av hygienutrymmen och legionella för att upprätthålla ett gott hälsoskyddsarbete i verksamheten.

Det är viktigt att verksamhetsutövare som har en enskild vattentäkt tar

vattenprov varje år innan man öppnar för säsongen. Både mikrobiologisk och kemisk analys bör utföras för att säkerställa att man tillhandahåller ett vatten av god kvalitet, som inte kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Skriftliga rutiner för provtagning av dricksvattnet bör finnas med i verksamhetsutövares egenkontroll då verksamhet med enskild brunn tillhandahåller dricksvatten till kunder i verksamheten för att säkerställa vattnets kvalitet.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Kalmar län, se bilaga.

(13)

MN § 15 DNR: MHB.2013.279

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga --- med organisations- nummer --- ---, med stöd av 26 kap 9, 14, 19, §§, miljöbalken, att senast en månad efter delgivning inkomma med redovisning till tillsyns- myndigheten gällande nedan bristande punkter:

• Upprätta skriftlig rutin för städning av samtliga hygienutrymmen. Av rutinerna bör framgå vem som är ansvarig, hur ofta olika utrymmen ska rengöras, med vilka metoder man ska rengöra olika utrymmen, ytor och inredningsdetaljer samt hantering av trasor och moppar och dylikt, och bör finnas lätt tillgängligt i anslutning till städmaterialet.

Dokumentation av utförda städåtgärder ska föras.

• Upprätta skriftlig rutin för tvätt av täcken, kuddar och liknande.

• Upprätta skriftliga rutiner för kontrollmätning av vattentemperaturen för att förhindra tillväxt av legionellabakterier i vattenledningarna.

• Upprätta skriftlig rutin för provtagning av dricksvattnet.

• Vattenprover ska tas med avseende på mikrobiologiska och kemiska parametrar innan verksamheten startar för säsongen. Analyser ska göras av ackrediterat laboratorium och kopia på analysrapporten ska skickas till miljö- och bygglovkontoret.

att förena föreläggandet med ett vite om 5 000 kronor om inte redovisning inkommer till tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(14)

MN § 16 DNR: MLD.2013.221

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för Ruda vattentäkt

--- ---

Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden beviljade, 2013-05-17, MND § 151, --- --- tillstånd för kemisk bekämpning på skifte 13A, 14A, 15A och den del av skifte 8A som är beläget inom yttre vattenskyddsområde för Ruda

vattenverk, tillståndet gäller till och med 2016-03-30.

Tillståndet förenades med ett antal villkor. Om något av villkoren inte följs kan beslutet komma att omprövas av myndighetsnämnden.

Miljö- och bygglovkontoret mottog dokumentation över utförd bekämpning i samband med tillsynsbesök på verksamheten 2013- 11-08.

Enligt villkor i beslutet om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel ska miljö- och bygglovkontoret underrättas om utförda bekämpningar. Detta ska ske i omedelbar anslutning till bekämpningen. Enligt inkommen dokumenta- tion över utförd bekämpning har det 2013-05-30 samt 2013-06-17 spridits bekämpningsmedel på skifte 15A (Lundsgärde) som ligger inom Ruda vattenskyddsområde. Miljö- och bygglovkontoret har inte underrättats om att ovanstående bekämpningar har utförts.

Enligt inkommen dokumentation över utförd bekämpning har det 2013-06-17 på skifte 15A (Lundsgärde) utförts bekämpning med ett preparat som heter MaisTer. Detta preparat är inte angivet i inlämnad ansökan om tillstånd för bekämpningen. Enligt villkor i beslutet så ska verksamheten bedrivas i enlighet med vad som har angivits i ansökan.

En skrivelse skickades till --- med en önskan om att få en förklaring till varför ovanstående villkor inte har följts.

Vid telefonsamtal med ---, 2014-03-28, uppger han att han i form av verksamhetsutövare har pratat med --- som utfört den kemiska bekämpningen på verksamhetens mark som ligger inom Ruda vattenskyddsområde. --- uppger att han har skrivit fel i

journalerna. Han har inte sprutat med MaisTer inom vattenskyddsområde, utan följt den plan som är gjord för bekämpningen, där detta preparat inte ingår.

(15)

MN § 16 DNR: MLD.2013.221

I sprutjournalen, som redovisats till tillsynsmyndigheten, är fyra skiften, som är bevuxna med majs, angivna på samma sprutjournal. 3 av dessa skiften ligger utom vattenskyddsområde och endast ett inom vattenskyddsområde.

Detta kan ha bidragit till att det har blivit fel uppgifter om bekämpningsmedlet MaisTer.

Angående att miljö- och bygglovkontoret ska underrättas om utförda

bekämpningar i direkt anslutning till bekämpningen har verksamhetsutövaren missat, men uppger att de ska underrätta miljö- och bygglovkontoret i

fortsättningen.

Skäl till beslut

Myndighetsnämnden ser allvarligt på att verksamheten eventuellt har utfört kemisk bekämpning med ett bekämpningsmedel som inte har tagits med i ansökan. Byte av bekämpningsmedel bör ske i samråd med miljö- och

bygglovkontoret, För varje bekämpningsmedel som används ska hänsyn tas till medlets halveringstid, nedbrytningsprodukter och rörlighet i marken.

Myndighetsnämnden ser också allvarligt på att verksamheten inte underrättar myndigheten i samband med att kemisk bekämpning sker. Detta är en

förutsättning för att kunna analysera inkommande vatten till vattenverket på bekämpningsmedel vid rätt tidpunkt samt att utöva tillsyn på bekämpningen.

Myndighetsnämnden ser allvarligt på att villkor i beslutet för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inte följts.

Grundvattnet i Staby vattenskyddsområde förser Högsby tätort med

dricksvatten och är en viktig resurs som vi måste vara rädda om, både nu och i framtiden. Nämnden anse dock att verksamheten kan få behålla tillståndet tills det löper ut om villkoren under kvarvarande tillståndstid följs.

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

(16)

MN § 16 DNR: MLD.2013.221

Myndighetsnämnden beslutar

att verksamheten får behålla sitt tillstånd till det går ut 2016. Om villkoren i beslut MND § 251, 2013-08-30 inte följs under tillståndets fortsatta

giltighetstid kommer nämnden på nytt ta upp ärendet och i så fall återkalla tillståndet.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(17)

MN § 17 DNR: MLD.2013.293

Omprövning av tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för Långemåla vattentäkt

--- Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden beviljade 2013-08-30, MND § 241, --- tillstånd för kemisk bekämpning till och med 2016-03-31. Tillståndet gäller på skifte 9635 och 7203 och den del av skiftena 184.1 och 184.2, som är beläget inom yttre vattenskyddsområde för Långemåla vattenverk.

Tillståndet förenades med ett antal villkor. Om något av villkoren inte följs kan beslutet komma att omprövas av myndighetsnämnden

En redovisning i form av ifylld sprutjournal inkom till miljö- och bygglovkontoret 2014-02-17.

Enligt redovisad sprutjournal så har skifte 7203 behandlats med kemiska bekämpningsmedel den 2013-09-02 samt 2013-10-20. Enligt villkor i gällande tillstånd för spridning av bekämpningsmedel så får bekämpning ej ske efter den 30 september, eftersom nedbrytningen då i regel sker långsamt och det finns risk för kraftiga regn.

Enligt beslutet ska kopia på varje års dokumentation av bekämpningen, sprutjournal, inlämnas till miljö- och bygglovkontoret senast den 15 januari året efter. Denna redovisning inkom 2014-02-17 efter påminnelse från miljö- och bygglovkontoret 2014-01-23.

Enligt beslutet ska också miljö- och bygglovkontoret underrättas om när bekämpningar ska genomföras. Detta ska göras innan bekämpningen sker.

Miljö- och bygglovkontoret har endast underrättats om den bekämpning som utfördes 2013-09-02.

En skrivelse skickades till --- med en önskan om att få en förklaring till varför gällande villkor inte har följts.

--- kontaktade miljö- och bygglovkontoret 2014-02-24. Han meddelar att den bekämpning som är ifylld i sprutjournalen 2013-10-20 inte är utförd. Den har inte körts, dels eftersom det var för sent att spruta samt eftersom det var så regnigt i höstas. Därför har det inte heller anmälts till miljökontoret att denna bekämpning skulle ske. --- uppger att det är första året som han har haft

(18)

MN § 17 DNR: MLD.2013.293

tillstånd till att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde och att han missat att han skulle skicka in dokumentationen senast den 15 januari året efter.

Skäl till beslut

Myndighetsnämnden ser allvarligt på att verksamheten har utfört kemisk bekämpning i oktober månad i strid mot villkor i beslutet. Vid sena höstbekämpningar så ökar risken för markläckage på grund av den låga temperaturen, den höga nederbörden och den ringa växtlighet som fångar upp sprutduschen. Risken för att vattentäkten förorenas ökar därmed.

Myndighetsnämnden ser också allvarligt på att verksamheten inte underrättar myndigheten vid samtliga tillfällen innan kemisk bekämpning sker, då det är en förutsättning för att kunna analysera inkommande vatten till vattenverket på bekämpningsmedel vid rätt tidpunkt samt att utöva tillsyn på bekämpningen.

Myndighetsnämnden ser allvarligt på att villkor i beslutet för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde inte följts.

Grundvattnet i Långemåla vattenskyddsområde förser Långemåla tätort med dricksvatten och är en viktig resurs som vi måste vara rädda om, både nu och i framtiden. Nämnden anse dock att verksamheten kan få behålla tillståndet tills det löper ut om villkoren under kvarvarande tillståndstid följs.

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

(19)

MN § 17 DNR: MLD.2013.293

Myndighetsnämnden beslutar

att verksamheten får behålla sitt tillstånd till det går ut 2016. Om villkoren i beslut MND § 241, 2013-08-30 inte följs under tillståndets fortsatta

giltighetstid kommer nämnden på nytt ta upp ärendet och i så fall återkalla tillståndet.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(20)

MN § 18 DNR: MMM.2013.227

Löpande tillsyn miljöfarlig verksamhet

--- ---

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadskontoret gjorde 2013-05-29 ett tillsynsbesök på

verksamheten ---. Vid besöket noterades en del brister som verksamheten förelades att åtgärda MND § 167,2013-05-31.

Följande skulle åtgärdas och redovisas för tillsynsmyndigheten:

1. Upprätta en kemikalielista med uppgifter om produktnamn, använd mängd, användningsområde, information om miljö- och hälsoskadlighet samt klassificering med avseende på miljö- eller hälsofarlighet.

2. Redovisa uppgifter om vilken typ av oljeavskiljaren som finns i verkstaden samt vart avloppsvattnet från denna går.

3. För varje slag av farligt avfall föra anteckningar om den mängd avfall som uppkommer årligen samt vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

4. Flytande kemikalier och farligt avfall bör förvaras över invallning Då det trots återkommande kontakt med verksamhetsutövaren inte inkommit någon redovisning av åtgärder till tillsynsmyndigheten beslutade

myndighetsnämnden, 2013-12-12, MN § 94, att förelägga --- --- organisationsnummer ---, att senast en månad efter delgivning inkomma med redovisning av förelagda uppgifter.

Föreläggandet förenades med ett vite om 5 000 kronor om redovisning inte inkommer till tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.

--- mottog 2014-02-05 myndighetsnämndens beslut MND § 94.

2014-02-13 inkom redovisning av åtgärder till miljö- och bygglovkontoret.

Denna redovisning omfattade varken någon kemikalielista, journalföring över farligt avfall eller dokumentation på att kemikalier och farligt avfall förvaras över invallning. Av redogörelsen för oljeavskiljaren framkom inte heller svar på de frågor som ställts enligt föreläggandet. Ett återbesök gjordes därför på

(21)

MN § 18 DNR: MMM.2013.227

--- 2014-03-03. Vid återbesöket framkom uppgifter om oljeavskiljaren. Verksamhetsutövaren meddelade också att invallning av kemikalier ska ske.

2013-03-05 redovisades en kemikalielista och journalföring av farligt avfall för verksamheten.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden bedömer att --- har åtgärdat och redovisat huvuddelen av de uppgifter som förelagts inom föreskriven tid.

Myndighetsnämnden anser därmed att det inte finns skäl att verkställa vitesföreläggandet.

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av Lag (1985:206) om viten 9 §, inte verkställa vitesföreläggandet enligt beslut MN § 94, 2013-12-12.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(22)

MN § 19 DNR: MMM.2014.35

Löpande tillsyn miljöfarlig verksamhet

--- ---

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovkontoret gjorde 2014-03-14 ett tillsynsbesök på verksamheten --- Verksamheten bedriver C- verksamhet med Siffer-kod 90.40 "Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton" Verksamheten hanterar i dagsläget straxt över 10 ton avfall vid något enskilt tillfälle vilket är gränsen för C-verksamhet och denna

avgiftsklass. Vidare bedriver --- verksamhet enligt 90.60 "Anläggning för mellan lagring av farligt avfall om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 30 ton impregnerat trä". Verksamheten ger upphov till mellan 2-4 ton kasserade kreosotimpregnerade stolpar årligen. En till två containrar med kasserade stolpar skickas årligen för omhändertagande.

Enligt myndighetsnämndens taxor gällande från och med 2014-01-01 § 18 ska en verksamhet som omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilagan betala full avgift för den verksamheten som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga

verksamheterna.

Avgift för denna typ av verksamhet ska därmed enligt Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom myndighetsnämndens område tas ut med 5600 + 700 kr = 6300 kr.

Vid besöket informerades om att en avgift kommer att tas ut för besöket.

Verksamhetsutövaren uttryckte då ett önskemål om att få avgiften nedsatt då den upplevdes hög i förhållande till den verksamhet som bedrivs idag.

Verksamheten har minskat i omfattning, avtalet med E.ON är uppsagt och verksamheten har inga anställda.

Miljöinspektörs nedlagda handläggningstid i ärendet utgörs av 4 timmar.

Inläsning i ärendet, resa, inspektion, skrivande av rapport samt förslag till beslut om nedsättning av avgift.

(23)

MN § 19 DNR: MMM.2014.35

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att nedsätt avgiften om 6300 kronor till 2800 kronor mot bakgrund av att verksamheten har minskat kraftigt i omfattning. Denna avgift motsvarar nedlagd handläggningstid i ärendet.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(24)

MN § 20 DNR: MHB.2013.278

Tillsyn enligt miljöbalken - Gösjöns camping

--- ---

Ärendebeskrivning

I samband med tillsynsbesök på Gösjöbadets camping, 2013-07-02, som drevs av --- noterades en del brister som föranlade åtgärd.

Verksamhetsutövaren fick till 2013-08-09 på sig att redovisa de bristande punkterna. Eftersom någon redovisning inte inkommit inom utsatt tid kontaktade miljöinspektören verksamhetsutövaren och över telefon kom parterna överens om en ny tid då redovisningen skulle vara gjord - 2013-09- 30.

2013-10-15 skickades ett brev till verksamhetsutövaren eftersom någon redovisning fortfarande inte inkommit. I brevet var tiden ytterligare förlängd till 2013-11-22. Där stod också att ärendet skulle tas upp på

myndighetsnämndens möte i december för eventuellt vitesföreläggande om inte redovisning inkom inom föreskriven tid.

2013-12-02 hade ingen redovisning inkommit till miljö- och bygglovkontoret.

Ärendet togs upp på myndighetsnämndens möte 2013-12-12 för att eventuellt förena föreläggandet med vite. Myndighetsnämnden beslutade (MN § 93, 2013-12-12) att remittera ärendet till myndighetsnämndens möte under våren 2014, då det vid detta tillfälle var oklart om --- skulle driva verksamheten vidare.

2014-04-07 fastställdes, av kommunstyrelsen, ett nytt avtal med --- --- som verksamhetsutövare för Gösjöbadets camping under 2014. Av detta avtal framgår att kommunen ansvarar för provtagning av dricksvattnet från den enskilda brunnen. De punkter som rör rutiner och provtagning av dricksvattnet har nu därför tagits bort ur föreläggandet.

Motivering till beslut

Myndighetsnämnden anser att det är viktigt att det finns skriftliga rutiner och dokumentation av utförda åtgärder i verksamheten för att verksamheten ska kunna visa vilka rutiner som finns kring städning av hygienutrymmen och legionella för att upprätthålla ett gott hälsoskyddsarbete i verksamheten.

(25)

MN § 20 DNR: MHB.2013.278

Lagrum

26 kap 19 § miljöbalken

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

2 kap 2 § miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot olägenhet.

2 kap 3 § miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap 1 § miljöbalken

Vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.

26 kap 14 § miljöbalken

Om åtgärder enligt beslut inte görs får föreläggandet förenas med vite.

Upplysningar

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Kalmar län, se bilaga.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av miljöbalken kapitel 26, §§ 9, 19 förelägga --- --- med organisationsnummer ---, att senast en månad efter delgivning inkomma med redovisning till tillsynsmyndigheten gällande nedan bristande punkter:

(26)

MN § 20 DNR: MHB.2013.278

• Upprätta skriftlig rutin för städning av samtliga hygienutrymmen. Av rutinerna bör framgå vem som är ansvarig, hur ofta olika utrymmen ska rengöras, med vilka metoder man ska rengöra olika utrymmen, ytor och inredningsdetaljer samt hantering av trasor och moppar och dylikt, och bör finnas lätt tillgängligt i anslutning till städmaterialet.

Dokumentation av utförda städåtgärder ska föras.

• Upprätta skriftliga rutiner för kontrollmätning av vattentemperaturen för att förhindra tillväxt av legionellabakterier i vattenledningarna.

att förena föreläggandet med ett vite om 5 000 kronor om inte redovisning inkommer till tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.

Beslutsmottagare Verksamhetsutövaren

(27)

MN § 21 DNR: MA.2014.110

Redovisning av lantmäteriförrättningar

Ärendebeskrivning

Listan över genomförda förrättningar under perioden 1 januari - 10 april 2014 redovisades för nämnden av plan- och byggchefen.

Bekräftelse om ansökan:

• Fastighetsreglering Kalvenäs 1:6, Mellby 4:88 och 7:1

Underrättelse om avslutad förättning:

• Fastighetsreglering Bjärshult 2:4, Klo 2:27, 4:7, 4:11, 4:12 och 4:13 samt Solberga 1:4, 1:7 och 2:3

• Anläggningsförättning Libbeböle ga:1

• Avstyckning Horna 1:3 samt fastighetsreglering Göljeruda 1:2

• Fastighetsreglering Högsby Böta 2:13 m.fl.

• Klyvning Hultsnäs 3:10

Förfrågan om information/yrkande från rättighetshavare

• Fastighetsreglering Huseby 6:2, 6:3, 6:4, 7:7, 7:13, 7:15, 7:76, 9:1, 9:48, 9:49, 9:50, 9:61, 10:1, Högsby 1:32, 2:31, 2:89

Kallelse

• Ledningsrätt avseende VA-ledningar Ruda-Högsby

Myndighetsnämnden beslutar

att lägga den redovisade listan till handlingarna.

Beslutsmottagare Akten

(28)

MN § 22 DNR: MA.2014.111

Information från planverksamheten

Ärendebeskrivning

Stadsarkitekt informerade om planverksamheten.

• Ny stadsarkitekt presenteras

• Nya rutiner för planarbetet

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsmottagare Akten

(29)

MN § 23 DNR: PLAN.2013.352

Planuppdrag från KS för tillbyggnad av gruppboenden på Odensvi

ODENSVI 2:38; ODENSVI 2:38, HÖGSBY KOMMUN, , 579 80, HÖGSBY Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden fick 2013-08-13, KS § 145, i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Odensvi 2:38 i Högsby samhälle. Nytt

detaljplaneförslag avser att ersätta del av gällande detaljplan nr 45, fastställd 1979-01-25. Detaljplanen tas fram och handläggs enligt enkelt planförfarande och ny PBL (2010:900).

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Pågående verksamhet och användningssätt, gruppboende Konvaljegränd, överensstämmer med tidigare beviljat bygglov och mot gällande detaljplan och dess bestämmelser. Planerad tillbyggnad sträcker sig dock ut på mark,

markerad med korsprickning, som enligt gällande detaljplan ska användas endast för ”bebyggelse med uthus, garage och dylika mindre

gårdsbyggnader”. Planarbetets syfte är att ändra planbestämmelser så att även marken på fastighetens södra del, i gällande detaljplan markerad med kors prickning, kan bebyggas. Därefter kan planerad tillbyggnad av gruppboende prövas mot gällande detaljplan och genom bygglovprövning. Ett

genomförande av planförslaget medför inga fastighetsrättsliga åtgärder på den aktuella fastigheten eller på intilliggande fastigheter.

Konsekvenser

Planbestämmelser som föreslås i planförslaget är C, B och S. I dessa beteckningar inryms handel, kontor, föreningslokaler, förskola, skola och bostäder. Föreslagna detaljplanebestämmelser har valts dels för att befintligt gruppboende ska kunna finnas kvar på platsen och dels för att fastigheten ska kunna användas för andra ändamål, om befintlig verksamhet av någon

anledning upphör eller flyttar till annan plats. Planbestämmelse park,

plantering eller vägmark behålls i nytt planförslag för område mellan Odensvi 2:38 och Odensvivägen.

Planförslaget medger en exploateringsgrad på 20 % av fastighetens area.

Fastigheten omfattar ca 3550 kvm vilket ger en möjlig byggarea om totalt ca 710 kvm. Byggnaderna på fastigheten omfattar idag ca 410 kvm. Parkeringar för verksamhetens personal och boende finns inom fastigheten och bedöms som tillräcklig. Ytterligare utrymme finns dessutom inom fastigheten, för att utöka parkering om behov uppstår.

(30)

MN § 23 DNR: PLAN.2013.352

Myndighetsnämnden beslutar

att ställa ut planen för granskning i maj/juni 2014.

Beslutsunderlag

Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Granskningsutlåtande (tas fram efter granskningstidens utgång) Plankarta

Beslutsmottagare Akten

Kommunstyrelsen

(31)

MN § 24 DNR: PLAN.2013.453

Ändring av detaljplan för Långemåla 6:17 mfl

LÅNGEMÅLA 6:17, HÖGSBY KOMMUN, , 579 80, HÖGSBY Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden fick 2013-10-08, KS § 221, i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheterna Långemåla 6:17 m.fl. i Långemåla, Högsby kommun. Nytt detaljplaneförslag avser att ersätta del av gällande detaljplaner nr 55 och 62. Detaljplanen tas fram och handläggs enligt enkelt planförfarande och ny PBL (2010:900). Beroende på synpunkters art och omfång under planens granskningstid kan planförfarandet komma att övergå till normalt plan- förfarande och efter justering ställas ut för ny granskning.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Långemåla IF beviljades ett tillfälligt bygglov för en fotbollsplan på fastigheten Långemåla 6:17 1998-06-08 som förlängdes 2004-03-26.

Bygglovet upphör att gälla 2014-04-08 och kan inte förlängas. Eftersom Långemåla IF önskar att få ha kvar fotbollsplanen på nuvarande plats krävs en ny detaljplan. Ett genomförande av planen förutsätter en fastighetsreglering.

Konsekvenser

Planförslaget avser planbestämmelserna R, kvartersmark för kultur och fritid, som möjliggör ett nyttjande av platsen som idrottsanläggning. Andra möjliga användningsområden som inryms under beteckningen R är museum,

nöjesparker, idrottsanläggningar, hotell. Parkering får vid behov anordnas.

I dagsläget anger Långemåla IF inga behov för byggnader eller läktare inom detaljplaneområdet. För att begränsa användningsmöjligheterna så lite som möjligt tillåts enligt planen även en byggrätt om 200 kvm med en

byggnadshöjd 3,5 meter i ett plan.

(32)

MN § 24 DNR: PLAN.2013.453

Överblick

Nu aktuellt detaljplaneområde, som markerats gult i efterföljande kartbild, berörs av följande detaljplaner, markerade genom blå linje.

Myndighetsnämnden beslutar

att ställa ut planen för granskning i maj/juni 2014.

Beslutsunderlag

Plan- och genomförandebeskrivning Behovsbedömning

Fastighetsförteckning

Granskningsutlåtande (tas fram efter granskningstidens utgång) Plankarta

Beslutsmottagare Sakägarna

(33)

MN § 25 DNR: MA.2014.12

Information från bygglovsverksamheten

Ärendebeskrivning

Byggnadsinspektör informerade om verksamheten.

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsmottagare Akten

(34)

MN § 26 DNR: BYGG.2013.303

Beträffande bygglov för fasadändring vid fastigheten --- i Fågelfors

--- ---

Ärendebeskrivning

Personal från miljö- och bygglovkontoret har noterat att det påbörjats fasadarbeten på bostadshuset på ---. Då inget ärende beträffande detta fanns registrerat i kommunens diariesystem kontaktades fastighetsägaren via brev 2013-07-16. Telefonkontakter skedde också efter att fastighetsägaren fått brevet. I brevet, och vid telefonkontakter, har redovisats vilka handlingar fastighetsägaren ska lämna in för bygglovsansökan och startbesked.

Av brev framgick också att ärendet kan komma att behandlas i myndighets- nämnden om inte ansökan om bygglov kommer in. Påminnelse om

bygglovsansökan skickades 2013-09-26 med skrivning om att ansökan med kompletta handlingar måste ha lämnats in senast 2013-10-03.

Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde 2013-10-10, MN § 80, ett lovföreläggande enligt plan- och bygglagens kapitel 11 § 17, där

fastighetsägaren senast en månad efter delgivning skulle inkomma med ansökningshandlingar.

Ansökningshandlingar inkom till miljö- och bygglovkontoret 2013-11-18 och kvitto från Posten på att handlingar hämtats inkom 2013-11-20.

En bekräftelse på inkomna handlingar och begäran om kompletteringar skickades till fastighetsägaren 2013-12-03, där det framgick att

kompletteringar skulle vara inlämnade senast 2014-03-25, liksom en upplysning om att myndighetsnämnden kommer att ta upp ärendet för diskussioner om föreläggande eventuellt förenat med vite för att få in handlingar.

Planförutsättningar

För området saknas detaljplan och områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i område som enligt kommunens översiktsplan utgör sammanhållen bebyggelse med utökad bygglovplikt.

(35)

MN § 26 DNR: BYGG.2013.303

Skäl till beslut

Då fastighetsägaren trots påminnelser inte inkommit med bygglovsansökan riktas ett lovföreläggande med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 17.

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 20, att meddela

fastighetsägaren till --- --- ---, med adress --- Fågelfors, ett rättelseföreläggande att senast inom en månad från delgivning ha inkommit med kompletta handlingar för ansökan om bygglov och startbesked,

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 37, att förena föreläggande enligt ovan med löpande vite om 5.000:- per månad om inte kompletta

handlingar inkommit inom en månad efter delgivning.

Beslutsmottagare

Fastighetsägaren med delgivningskvitto Akten

(36)

MN § 27 DNR: BYGG.2013.341

Anmälan om brister vid utkikstorn på Aboda Klint

--- ---

Ärendebeskrivning

Det har till myndighetsnämnden kommit in frågor om utkikstornet och liftanläggningarna vid Aboda Klint, och hur underhåll och besiktningar av dessa anläggningar sker.

Linbaneanläggningars allmänna krav framgår av plan- och bygglagens kapitel 8, § 24, och hur dessa ska kontrolleras och besiktas regleras i Boverkets BFS 2011:12, H 12. När det gäller utkikstornet ska detta liksom andra

byggnadsverk enligt plan- och bygglagens kapitel 8, § 14, hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaperna bevaras.

Myndighetsnämnden skickade 2013-08-20 en skrivelse till --- ---, som ansvarar för anläggningarna vid Aboda Klint enligt avtal med Högsby kommun, och begärde in uppgifter om besiktningar av liftanläggningar och utlåtande från besiktning med underhållsutredning gällande utkikstornet till myndighetsnämnden.

Kopior av besiktningar av liftanläggningar inkom 2013-09-30 och ordförande --- meddelade att en besiktning är på gång beträffande tornet.

Kontakter har hållits med ---.

Myndighetsnämnden beslutade vid sammanträde 2013-10-10, MN § 81, att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 19, meddela ett

åtgärdsföreläggande för ---, genom

ordförande --- med adress --- Högsby, att senast en månad efter delgivning inkomma med en underhållsutredning och besiktning avseende utkikstornet vid Aboda Klint.

(37)

MN § 27 DNR: BYGG.2013.341

Bevis om mottagen handling inkom till miljö- och bygglovkontoret 2013-10- 28. Byggnadsinspektören ringde till --- ordförande --- --- 2014-01-08, som då meddelade att tornet var besiktat och att protokoll från besiktningen fanns. 2014-03-10 hade fortfarande inte något besiktningsprotokoll inkommit varför byggnadsinspektören på nytt ringde till ordförande ---. Dagen efter telefonsamtalet, 2014-03-11, lämnade ordförande --- personligen över besiktningsprotokollet som

diariefördes.

Besiktningsprotokollet är upprättat av företaget "Linjebesiktning" och har som kontaktman angivit ---. Av protokollet framgår att tornet har omfattande rötskador.

Byggnadsinspektören efterlyste, en åtgärdsplan för att rätta till fel och brister och uppmanade ordförande --- att se till så att tornet hålls avstängt för allmänheten tills bristerna har åtgärdats, vid mötet 2014-03-11. Någon åtgärdsplan har till dagens möte med myndighetsnämnden inte inkommit.

Planförutsättningar

För området saknas detaljplan och områdesbestämmelser. Området ingår inte heller i samlad bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan ingår platsen i naturreservat benämnt Aboda.

Skäl till beslut

Myndighetsnämnden har tillsynsansvaret beträffande liftanläggningar och andra byggnadsverk, typ utkikstornet vid Aboda, och har genom skrivelser och beslut begärt uppgifter om förhållandena vad gäller besiktningar och underhåll på liftanläggningar och utkikstornet. Besiktningsprotokoll för liftanläggningar och utkikstornet har inlämnats till myndighetsnämnden men ingen

underhållsutredning beträffande utkikstornet.

Myndighetsnämnden kan med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 18, uppdra åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan

myndighetsnämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska myndighetsnämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. Den sakkunnige ska vara certifierad.

(38)

MN § 27 DNR: BYGG.2013.341

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar bifogas detta beslut.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 33, meddela förbud mot användning av utkikstornet, och att allmänheten ska förhindras tillträde till utkikstornet till dess att brister åtgärdats i enlighet med besiktning och underhållsutredning,

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 38, meddela att beslut om användningsförbud gäller omedelbart trots att beslutet inte vunnit laga kraft.

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 19, meddela ett

åtgärdsföreläggande för ---, genom ordförande ---, med adress ---, att senast en månad efter delgivning inkomma med en underhållsutredning avseende utkikstornet vid Aboda Klint.

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11, § 37, förena

åtgärdsförelägganden enligt ovan med löpande vite om 5.000:- per månad om inte underhållsutredning inlämnas inom en månad från delgivning,

Beslutsmottagare Akten

--- Högsby kommun Fritid och Kultur Högsby kommun kommunstyrelsen Länsstyrelsen

(39)

MN § 28 DNR: BYGG.2014.31

Olovligt uppförd byggnad

--- ---

Ärendebeskrivning

Personal från miljö- och bygglovkontoret hade noterat att det på fastigheten Klo 1:25 i Högsby kommun uppförts en byggnad. Byggnaden är av typen större manskapsbod med hjul, och med yttermått ca 3,5 x 6,5 meter. Höjden uppskattas till ca 3,5 meter. I hörnen har placerats betongblock för att stabilisera byggnaden. Platsen besöktes 2014-02-06 och byggnaden och förhållandena dokumenterades med foton.

En skrivelse skickades till fastighetsägaren, 2014-02-06, då det inte finns några noteringar om ansökan om bygglov, strandskyddsdispens eller något äldre ärende. Byggnaden utgör därmed ett så kallat svartbygge. Ett svar med förklaringar önskades från fastighetsägaren senast 2014-03-20.

Skrivelse från fastighetsägaren inkom 2014-03-13 till miljö- och

bygglovkontoret. Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren inte anser att det handlar om en permanent uppställning, och att det är en husvagn som ställts upp och inte en byggnad. Han erbjuder sig att flytta den något mot sydväst om detta är "till belåtenhet".

Ur lagstiftningssynpunkt och enligt rättsfall är dock en uppställning som varar längre än en "normal semester", vilket enligt rättspraxis motsvarar ca tre veckor, att betrakta som permanent. Att byggnaden försetts med hjul saknar betydelse i sammanhanget.

Planförutsättningar

För området saknas detaljplan och områdesbestämmelser. --- omfattas enligt kommunens översiktsplan av naturvårdsplan och strandskydd in till 100 meter från Kvarnsjön. Utmed länsvägen gäller ett byggnadsfritt område på båda sidor om vägen på vardera 12 meter. ---har öster om länsvägen ett område som Riksantikvarieämbetet klassat som fornlämning.

Skäl till beslut

För nybyggnad på platsen saknas förutsättningar och särskilda skäl för att kunna pröva och bevilja dispens från strandskyddsbestämmelser.

(40)

MN § 28 DNR: BYGG.2014.31

Upplysningar

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av plan- och bygglagens kapitel 11 § 20, att meddela fastighets- ägaren till ---, ---, ---, --- --- , ---, ett rättelseföreläggande som innebär att den olovligt uppförda byggnaden skall tas bort och marken återställas, senast två månader efter delgivning.

Beslutsunderlag

Foto från platsbesök, 20140206

Skrivelse till fastighetsägaren 20140206 Inkommen förklaring

Skrivelse till fastighetsägaren 20140320 Beslutsmottagare

Fastighetsägaren med delgivningskvitto

(41)

MN § 29 DNR: MA.2014.14

Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationslistan för den 1 februari - 3 april, 2014 redovisades för nämnden.

Myndighetsnämnden beslutar

att lägga den redovisade delegationslistan till handlingarna.

Beslutsmottagare Akten

(42)

MN § 30 DNR: MA.2014.10

Redovisning av postlistan

Ärendebeskrivning

Postlistan för den 1 februari - 3 april, 2014 redovisades för nämnden.

Myndighetsnämnden beslutar

att lägga den redovisade postlistan till handlingarna.

Beslutsmottagare Akten

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :