• No results found

Undersökning av betydande miljöpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undersökning av betydande miljöpåverkan"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kommunledningskontoret

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Smultronet 2 m.fl.

Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

MILJÖPÅVERKAN Stor Liten Ingen Kommentar Nulägesbeskrivning av den aktuella platsen

Beskrivning av nuvarande miljöbelastning på platsen (Betydande störningar på platsen, utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, ris- ker, värdefull biotop, hotade eller på annat sätt skyddsvärd växt- eller djurart, ekologisk känslighet)

L

Planområdet utgörs dels av bebyggelse i form av bostäder med tillhörande

komplementbyggnader och dels av obebyggd mark. Den obebyggda delen har ett gräsbelagt täcke. Området är öppet med inslag av träd från björksläktet. Platsen är ett naturligt förtätningsområde som ligger i anslutning till redan utbyggd infrastruktur.

Miljömål som berörs av detaljplanen

God bebyggd miljö L

Planen bidrar till förtätning i Skillingaryds tätort, vilket är i linje med det nationella mil- jömålet god bebyggd miljö.

Giftfri miljö L

Eventuella markföroreningar kan finnas i

planområdets närhet. För att undersöka frågan vidare ska en miljöteknisk undersökning utfö- ras under planprocessen.

Miljökvalitetsnormer Förordningen om omgiv- ningsbuller och EU:s bullerdi- rektiv.

L

Riksdagens riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas är 60 dBA ek- vivalentnivå utomhus vid fasad och 50 dBA ekvivalentnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bo- stad.

Tillkommande bebyggelse bedöms inne- bära en ökning av fordonstrafik på angrän- sande gator. Riktvärdena bedöms inte över- skridas av biltrafik i området, däremot be- höver buller från järnvägen hanteras vi- dare, vilket ska vara klart inför granskning.

Förordningen om utomhusluft L

Viss ökning av motorfordon tillkommer men mängden fordon och med gaturummens ut- formning, bedöms utomhusluften klara MKN för utomhusluft.

Vatten L

Recipienten är Lagan: Lillån -Stödstorpaån.

Recipienten har måttlig ekologisk status (sta- tusklassning VISS; 2020-11-24). Exploate- ringens påverkan på recipienten bedöms vara marginell.

Natur

Lagenligt skyddad natur (na- turreservat), landskapsbild, strandskydd, område med

I -

(2)

geografiska bestämmelser en- ligt NRL, skyddsområde för vattentäkt etc.)

Riksintresse för natur I -

Den befintliga miljöns käns- lighet (ekologisk känslighet, fragmentering av grönom- råde, förlust av gamla/grova träd, opåverkat/tyst område)

L

En översiktlig naturvärdesinventering ska ut- föras för att säkerställa att det inte finns några fler hotade arter i området.

Internationella konventioner (Natura 2000 m.fl.)

I -

Effekter på hushållning med naturresurser Nyttjande av ändliga naturre-

surser

I -

Alstring av avfall I -

Mark

Risk för föroreningar L

Eventuella markföroreningar kan finnas i planområdets närhet. För att undersöka frågan vidare ska en miljöteknisk undersökning utfö- ras under planprocessen.

Skada (av geologisk format- ion, sediment, rullstensås, drumlin område, översväm- ning etc .)

I

Översiktlig geotekniska förutsättningar visar på goda förhållanden. Marken inom området består av vittringsjord och isälvssediment, sand. Genomsläppligheten är hög och upp- skattat jorddjup varierar mellan 10 meter ner till 1 meter. Marken sluttar cirka 4 meter mot öster, mellan Smultronet 2 och 3.

Vatten

Dagvatten, skyfall L

Intentionen är att i första hand ta han om dag- vattnet lokalt på den egna fastigheten. I andra hand kan planområdet anslutas till befintliga dagvattenledningar i gatorna.

Marken riskerar inte att översvämmas vid skyfall, enligt skyfallskarteringen.

Luft

Utsläpp till luft, luftfuktighet, temperatur, luftströmmar, lukt

I

Kulturmiljö

Riksintresse för kulturmin- nesvård och rörligt

friluftsliv

I -

Byggnadsminne eller forn- minne

I -

Social miljö

(trygghet, säkerhet, rekreat- ion, förlust av större rekreat- ionsområde, fysiska stör- ningar, barriärer)

L

Fler bostäder i området kan leda till ökad trygghet i planområdets närhet.

(3)

Stadsbild

(Struktur, dominans, helhet eller uppdelat/fragmenterat, skala, synfält)

L

Utbyggnad av området bedöms ha liten på- verkan på intrycket av stadsbilden eftersom det finns befintliga bostäder och utbyggd in- frastruktur i närheten. Befintlig bebyggelse i närområdet finns i både lägre och högre höjd än vad som regleras för ny tillkommande be- byggelse inom detaljplanen, vilket delvis för- ändrar stadsbilden.

Landskapsbild

Landskapsbild I -

Effekter på människors hälsa och säkerhet Säkerhet (explosionsrisk, far-

liga transporter, olycksrisk, synergieffekter)

L

Planbestämmelser vidtas för att minimera ris- kerna vid eventuell olycka med farligt goda på järnvägen.

Hälsa (buller, trafik mm. Stö- rande vibrationer eller ljusför- hållanden, vatten- och luftför- oreningar, synergieffekter)

L

Frågor gällande buller från järnvägen och eventuella markföroreningar kommer hante- ras vidare i planprocessen.

Ljusförhållanden och lokalklimat (Temperatur, vindförhållanden, vindtunnel- effekt, svackor med kalluft, dimbildning, snödrev, norr- läge, skuggbildning, solexpo- nering)

L

Planens genomförande kommer innebära viss skuggbildning för den närmaste bebyggelsen.

Frågan kommer utredas vidare i detaljplanen.

Konflikter med översiktsplan

ÖP I

Planförslaget går i linje med den allmänna in-

tentionen om förtätning inom sammanhållen bebyggelse. Tomaten 8 är utpekad som kom- munal kulturmiljö. Då den del av Tomaten 8 som utgörs av bebyggelse inte ingår i planför- slaget bedöms ingen påverkan föreligga.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Behövs en MKB eller inte? Nej

Om ja, ange vilka aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten eller andra resurser som MKB-dokumentet bör behandla: -

Kan effekterna sammantagna bli betydande? Nej

Kommentar: De sammantagna effekterna blir inte betydande, vilket innebär att ingen miljöbedöm- ning och tillhörande MKB behöver göras.

Följande miljöproblem kan planen/programmet lösa: - Checklistan är utförd den: 2021-03-02

_____________________________________________________________________________

Sofie Finnander Andreas Lindberg

Planeringsarkitekt Planarkitekt

(4)

Medverkande tjänstemän

Dörte Schuldt, Miljöinspektör

References

Related documents

x Det aktuella området ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresseområdet Karlshamn [K 6], och får inte skadas eller förändras påtagligt?. Område av

x Upphävningen av stadsplanen kommer medföra att tomterna inte är reglerade av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1

vägdragningar vilket gör att delar av markområdet förändras samt att myren kan komma att läggas igen. En upprustning av befintlig traktorväg samt anläggande av ledningar för

I de fall utsläpp sker till recipient där bedömningen är att det inte finns någon risk för negativ påverkan ska rening av dagvatten alltid övervägas utifrån miljöbalkens

Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret

En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång-

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området. Ställningstagande Betydande

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet.. 2 §

Förslag: Förslaget möjliggör för det etablerade företaget P.O Jansson Industri AB att i expandera sin verksamhet vilket förmodligen kommer att leda till en ökning av trafiken

Beskrivning av nuvarande miljöbelastning på platsen (Betydande störningar på platsen, utsläpp till luft och vatten, vibrationer, buller, ris- ker, värdefull biotop, hotade

Risk för föroreningar L Programområdet angränsat till industrier och jordbruksmark, se utredning om risk för föro- renad mark, Historisk inventering, Norconsult 20214. Skada

Bebyggelse inom planområdet placeras på ett avstånd från ledningar och ställverk som inte medför några risker för människors hälsa. Riksintresset utgör dock inte hinder

byggnadsplanerna förnya, bibehålla och underhålla underjordiska ledningar. Den ledningsägare som vill förnya, bibehålla och underhålla ledningar ska därför söka servitut,

Förslag: Förslaget möjliggör för det etablerade företaget P.O Jansson Industri AB att i expandera sin verksamhet vilket förmodligen kommer att leda till en ökning av trafiken

I de fall bedömningen leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i

Kan planen antas medföra betydande påverkan på ovan nämnda värden eller bety- dande risker för människors hälsa eller för miljön. Kommunen gör den preliminära bedömningen

I de fall undersökning av betydande miljöpåverkan leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras

Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6..

Ändringen innebär att tomterna kan bebyggas till en tredjedel istället för en femtedel som gällande detaljplan medger. Därtill innebär ändringen att begränsningen att endast

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (12) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den norra

Detaljplan för del av Höllviken 23:7 med flera, grund- och förskola norr om Henriks hage Sida 4 (15) Exempel på hur skoltomterna skulle kunna disponeras med förskola på den