• No results found

Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Sid 1 (2)

Inera AB 330089v7 1502

Fastighet

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress*

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Ansökan avser*

Bygglov

Tidsbegränsat bygglov högst tio år T.o.m. datum:

……….. 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov Datum fr.o.m.:

……….. 

Datum t.o.m.:

……….. 

Beskrivning av skylt/ljusanordning*

Lådskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Neonskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Annan skylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Affischtavla/pelare Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Bildväxlande

Om bildväxlande skylt valts, ange uppdateringsintervall i sekunder

Antal skyltar, skylttext, material, färg, storlek, utsprång från vägg (cm) och avstånd från mark (cm)*

Förslag till kontrollplan/teknisk beskrivning*

* = Obligatorisk uppgift

 

Byggenheten 523 86 Ulricehamn

bygg@ulricehamn.se, 0321-59 50 00

(2)

Sid 2 (2)

Inera AB 330089v7 1502

Ritningar, fasad-, detaljritningar m.m.

Foto/fotomontage

Bifogade handlingar

Annan handling

Kommunikation

Godkänner du kommunikation via e-post?*

Ja Nej

Godkänner du kommunikation via sms?*

Ja Nej

Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrifter

Situationsplan

Kontrollplan

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postort*

E-postadress

Företagets projektnummer

Sökande

Kontaktperson

Postnummer*

Organisationsnummer*

Företag*

Efternamn*

Förnamn*

Leverantör

Telefon (även riktnr)*

Företag*

E-postadress Telefon (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

Byggenheten

(3)

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Byggenheten

References

Related documents

Jag kommer att genomföra en fallstudie av Varbergs kommun, där utgångspunkten är att undersöka på vilket sätt Varberg arbetar med marknadsföring av staden, alltså city

I den första diskurs som ska presenteras – Kommunen som resultatansvarig – centreras konstruktionen av kommunen som part i utbildningspolitiken kring ett ansvar för

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

För att kunna hantera din ansökan behöver Östhammars kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer de att behandlas med stöd av

Avtalet syftar till att på det lokala planet säkerställa en väl fungerande samverkan för de patienter som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård samt reglera formerna för

I Närvårdsområde Ulricehamn finns förutom ledningsgrupp beredande grupper, såsom arbetsgrupp för personer med psykisk ohälsa (personer med samsjuklighet, allvarlig psykisk

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

In the Hong Kong classroom the pupils were about three years younger than their counterparts in Sweden and yet a space of learning consisting of many simultaneous dimensions

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

En central problematik som kan uppkomma med ett sådant tillvägagångsätt är dock att nivåskattning är av stipulativ karaktär på så vis att forskaren själv

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Vi delar aldrig ut personuppgifter utanför EU och de uppgifter som delas ut är till myndigheter på grund av rättsliga krav eller till leverantörer för att fullfölja våra

Fullmäktige har vid sitl budgetsammanträde i november 2011 beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag alt se över behovet av.. fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

(ekonomi, personal, kommunikation) (Intern service & administration) Syfte: Tillgodose behovsanpassad vård och omsorg. Syfte: Tillgodose behovet av en effektiv och