• No results found

Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om lov för skylt_ljusanordning (pdf)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Sid 1 (2)

Inera AB 330089v7 1502

Fastighet

Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress*

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden)*

Ansökan avser*

Bygglov

Tidsbegränsat bygglov högst tio år T.o.m. datum:

……….. 

Periodiskt tidsbegränsat bygglov Datum fr.o.m.:

……….. 

Datum t.o.m.:

……….. 

Beskrivning av skylt/ljusanordning*

Lådskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Neonskylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Annan skylt

Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Affischtavla/pelare Med belysning (fast ljus)

Utan belysning

Med belysning (rörligt ljus)

Bildväxlande

Om bildväxlande skylt valts, ange uppdateringsintervall i sekunder

Antal skyltar, skylttext, material, färg, storlek, utsprång från vägg (cm) och avstånd från mark (cm)*

Förslag till kontrollplan/teknisk beskrivning*

* = Obligatorisk uppgift

 

Byggenheten 523 86 Ulricehamn

bygg@ulricehamn.se, 0321-59 50 00

(2)

Sid 2 (2)

Inera AB 330089v7 1502

Ritningar, fasad-, detaljritningar m.m.

Foto/fotomontage

Bifogade handlingar

Annan handling

Kommunikation

Godkänner du kommunikation via e-post?*

Ja Nej

Godkänner du kommunikation via sms?*

Ja Nej

Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrifter

Situationsplan

Kontrollplan

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

Postort*

E-postadress

Företagets projektnummer

Sökande

Kontaktperson

Postnummer*

Organisationsnummer*

Företag*

Efternamn*

Förnamn*

Leverantör

Telefon (även riktnr)*

Företag*

E-postadress Telefon (även riktnummer)

Faktureringsadress (om annan än sökandens)*

Byggenheten

(3)

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Byggenheten

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Fullmäktige har vid sitl budgetsammanträde i november 2011 beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag alt se över behovet av.. fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna

Avtalet syftar till att på det lokala planet säkerställa en väl fungerande samverkan för de patienter som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård samt reglera formerna för

I Närvårdsområde Ulricehamn finns förutom ledningsgrupp beredande grupper, såsom arbetsgrupp för personer med psykisk ohälsa (personer med samsjuklighet, allvarlig psykisk

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas