För att åtgärda problemen föreslås en gång- och cykelväg anläggas på den södra sidan av väg 580

34  Download (0)

Full text

(1)

FASTSTÄLLELSEHANDLING

Väg 580 Myrviken - Fröjdholmen gång- och cykelväg

Bergs kommun, Jämtlands län

Vägplan med miljöbeskrivning 2017-01-23 Objekt 145077

(2)

Trafikverket

Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Väg 580 Myrviken - Fröjdholmen gång- och cykelväg Utgivare: Trafikverket

Dokumentdatum: 2017-01-23 Ärendenummer: 2014/85673 Projektnummer: 145077 Kontaktperson: Göran Persson

Uppdragsansvarig konsult: Oskar Haggren Lundblad, Tyréns AB

(3)

Innehåll

1 Sammanfattning ...5

2 Beskrivning av projektet ...6

2.1 Planläggningsprocessen ...6

2.2 Bakgrund ...6

2.3 Åtgärdsvalsstudie och andra tidigare utredningar ...9

2.4 Beslut om betydande miljöpåverkan ...9

2.5 Ändamål och projektmål ...9

3 Avgränsningar ...10

3.1 Geografisk avgränsning ...10

3.2 Avgränsning i tid...10

3.3 Andra avgränsningar ...10

4 Förutsättningar ...11

4.1 Befintlig vägs funktion och standard ...11

4.2 Trafik och användargrupper ...11

4.3 Lokalsamhälle och regional utveckling ...11

4.4 Landskapet ...12

4.5 Miljö och hälsa ...13

4.6 Byggnadstekniska förutsättningar ...17

5 Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv .19 5.1 Val av lokalisering ...19

5.2 Val av utformning ...19

5.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och fastställs ...19

6 Effekter och konsekvenser av projektet ...21

6.1 Trafik och användargrupper ...21

6.2 Lokalsamhället och regional utveckling ...21

6.3 Miljö och hälsa ...21

6.4 Samhällsekonomisk bedömning ...23

6.5 Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser ...23

6.6 Påverkan under byggnadstiden ...23

7 Samlad bedömning ...25

(4)

8 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark

och vattenområden ...26

8.1 Transportpolitiska mål ...26

8.2 Allmänna hänsynsregler ...26

8.3 Miljökvalitetsnormer ...27

8.4 Miljökvalitetsmål ...27

9 Markanspråk och pågående markanvändning ...28

9.1 Vägområde för allmän väg ...28

9.2 Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt ...29

9.3 Vägområde för allmän väg med tillfällig nyttjanderätt ...29

9.4 Område för enskild väg ...29

9.5 Indragning av allmän väg ...29

10 Fortsatt arbete ...30

11 Genomförande och finansiering ...31

11.1 Formell hantering ...31

11.2 Genomförande ...31

11.3 Finansiering ...32

12 Underlagsmaterial och källor ...33

(5)

1 Sammanfattning

Vägplanen omfattar en ca 750 meter lång sträcka av väg 580 i tätorten Myrviken i Bergs kommun i Jämtlands län.

Aktuell sträcka går från korsningen med väg 321 i centrala Myrviken till Fröjd- holmens nöjesanläggning vid Storsjöns strand. Vägsträckan har bristande utformning med avseende på trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Vägen är smal, relativt hårt trafikerad och utrymme saknas för gå- ende och cyklister. Hastigheten på sträckan är 50 och 70 km/h.

För att åtgärda problemen föreslås en gång- och cykelväg anläggas på den södra sidan av väg 580. Den första delen av sträckan, cirka 250 meter, kommer gång- och cykelvägen att bli 2,5 meter bred och förläggas intilliggande väg 580, avskild med kantsten. Återstående del förläggs friliggande med dike mellan vägarna, vägbredden blir 3,0 meter. Vid anslutande väg, cirka 500 meter från projektstarten, kommer en befintlig grusväg att byggas om till gång- och cykel- väg som ansluts mot parkeringen vid Fröjdholmen.

Intrång sker i omgivande mark, men påverkan på miljön bedöms bli liten. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå på riksintressen.

Projektet innebär en mindre om- och nybyggnation och byggtiden beräknas bli några månader lång. Enligt gällande tidplan beräknas projektet byggas under 2017.

När åtgärderna är genomförda bedöms positiva konsekvenser uppstå både för närboende och de som färdas genom området.

(6)

2 Beskrivning av projektet

2.1 Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en vägplan.

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar och vad de berörda tycker.

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag, som beskriver hur projektet kan komma att påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskri- ver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Denna läggs till samrådshandlingen.

Nästa steg i planprocessen är att ta fram en granskningshandling, denna hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Tra- fikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket påbörja byggnatio- nen.

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd all- mänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.

2.2 Bakgrund

Utredningsområdet omfattar en sträcka om cirka 750 meter av väg 580 (Fröjd- holmsvägen) i Myrviken, Bergs kommun i Jämtlands län. Sträckan som utreds för gång- och cykelväg är omkring 650 meter lång och planeras anläggas invid väg 580, från centrala Myrviken i korsning med väg 321, till Fröjdholmen, se figur 2.3. Gång- och cykelväg saknas för sträckan vilket ger bristande trafik- säkerhet för oskyddade trafikanter. Förutsättningarna att ta sig till och från bostäder, arbetsplatser och andra aktiviteter i området på annat sätt än med bil är bristfälliga.

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling Framtagning av planförslag

samt MKB Kungörande och granskning Fastställelse

Länsstyrelsens yttrande (tillstyrkande) Samråd

Vägplan/järnvägsplan

Länsstyrelsens beslut om

betydande miljöpåverkan Länsstyrelsens god- kännande av MKB Framtagning av underlag

för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Figur 2.1.Trafikverkets planläggningsprocess.Projektet befinner sig nu i planeringssket där en granskningshandling tas fram. Projektet har inte antagits medföra betydande miljöpåverkan, en miljöbeskrivning tas därmed fram.

(7)

Figur 2.2 Översiktskarta över objektet. Projektet berör ett område beläget inom den röda cirkeln.

(8)

Figur 2.3 Översiktskarta med projektets tilltänkta utformning.

(9)

Projektet innebär att en gång- och cykelväg anläggs med start vid Myrvikens centrum och slutpunkt vid Fröjdholmens nöjesområde. Gång- och cykelvägens läge och utformning har utretts genom projektering efter samråd med kommun, länsstyrelse, fastighetsägare och andra intressenter i området.

2.3 Åtgärdsvalsstudie och andra tidigare utredningar

Ingen åtgärdsvalstudie som ligger till grund för projektet har genomförts. Väg- sträckan finns med i Länstransportplanen 2014-2025 för Jämtlands län. Läns- transportplanen upprättas av regionförbundet i Jämtlands län i samråd med bland annat kommuner (i det här fallet Bergs kommun) och Trafikverket.

För val av åtgärder har fyrstegsprincipen tillämpats. Fyrstegsprincipen går ut på att alla åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:

1. Tänk om – Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen.

3. Bygg om – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

4. Bygg nytt – Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåt- gärder.

För sträckan som utreds i detta projekt anses inte steg 1 och 2 vara tillräckliga med avseende på att lösa den osäkra trafiksituationen för oskyddade trafikanter.

Det kommer inte heller krävas en större ombyggnation enligt steg 4. Projektet kommer därmed att planeras enligt steg 3 som innebär ombyggnationer av min- dre omfattning i befintlig sträckning.

2.4 Beslut om betydande miljöpåverkan

Tidigare i projektet har ett samrådsunderlag tagits fram. Ett samråd kring i samrådsunderlaget beskrivna problem och tänkbara åtgärder har hållits och inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlag och samrådsredogörelse beslutat att åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslut fattat 2015-10-20.

2.5 Ändamål och projektmål

Vägplanen upprättas för att ge väghållaren tillstånd att bygga vägen, ge möjlig- het till markåtkomst med vägrätt och reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i projektet som ska utgöra allmän vägrätt och väganordning.

I denna vägplan utreds möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg paral- lellt med väg 580.

Projektmålet är att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter på den aktuella sträckan. Dessutom ska nationella och regionala miljömål uppfyllas liksom den kommunala miljöpolicyn.

(10)

3 Avgränsningar

Miljöbeskrivningen för vägplanen är integrerad i vägplanebeskrivningen. Mil- jöaspekter och konsekvenser beskrivs främst i kapitel 4 Förutsättningar, kapitel 6 Effekter och konsekvenser av projektet, 7 Samlad bedömning samt kapitel 8 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitets- normer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden.

3.1 Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen som projektet inledningsvis bedömdes kunna ligga inom, utredningsområdet, redovisas som en röd linje i figur 4.2. Området som vägåtgärderna kommer att utföras inom har under projekteringens gång blivit något mindre.

Projektets influensområde är den direkta närheten till projektet, där det finns boende som är beroende av vägsträckan för sina dagliga behov. Influensom- rådet beträffande miljöaspekter är främst vägens direkta närområde, som inte skiljer sig avsevärt från utredningsområdet.

3.2 Avgränsning i tid

Miljö- och trafikkonsekvenser bedöms på 20 års sikt från det år väganläggning- en öppnas. Projektet bedöms vara färdigbyggt under 2017.

3.3 Andra avgränsningar

Då utredningsområdet är litet geografiskt är det få miljöaspekter som berörs, dessa beskrivs i kapitel 4. De miljöaspekter som inte finns upptagna i kapitel 4 bedöms inte påverkas.

Inga utredningar eller beräkningar av vägtrafikbuller kommer att göras för bostadsfastigheter i detta projekt. Det bedöms att föreslagna åtgärder inte kom- mer att medföra något tillkommande vägtrafikbuller eftersom vägtrafiken inte bedöms öka till följd av projektet.

(11)

4 Förutsättningar

4.1 Befintlig vägs funktion och standard

Väg 580 är en lokal tvärförbindelse mellan väg 521 i väster och Riksväg 45 i ös- ter mot Brunflo, Östersund och Svenstavik. Väg 580 utgör även ett viktigt stråk igenom centrala Myrviken. Vägen är av den högsta bärighetsklassen, klass 1.

Målpunkter i närheten av den del av väg 580 som utreds är Myre förskola, som ligger i ett villaområde söder om väg 580. Bensinstation och återvinningsstation finns intill korsningen väg 321 och väg 580 och affär och restaurang längs väg 321. Myrvikens skola ligger i den västra delen av tätorten Myrviken. En nöjes- plats med småbåtshamn och ett friluftsområde samt campingplats ligger i östra änden av utredningsområdet.

Vägsträckan har ett körfält i båda riktningarna och är 6,5 meter bred. Väg- sträckan är belyst på den södra sidan om väg 580 dels från korsningen med väg 321 till strax öster om korsning med Hanabäcksvägen och i passagen av Fröjd- holmen.

Ca 200 meter från korsningen med väg 321 går en bäck (namnlös) i en betong- trumma under väg 580. Trumman är i dåligt skick kommer att bytas ut.

4.2 Trafik och användargrupper

Trafikmängden uppgår till ca 1879 ÅDT (årsdygnstrafik) varav tung trafik utgör ca 10 % av total trafikmängd. Trafikmätningarna är från år 2014. Hastigheten inom utredningsområdet är inledningsvis från Myrviken 50 km/h för att sedan vara skyltad 70 km/h.

Kollektivtrafik trafikerar Myrviken med tre linjer, Buss 162, 611 och 612. Järn- vägsstation finns i centrala Östersund cirka 4 mil från Myrviken. Övrig infra- struktur i området är flygplatsen i Östersund cirka 4,5 mil från Myrviken.

STRADA är en nationell databas för registrering av personolyckor som rap- porteras in till Polis eller akutsjukvård. Sedan år 2002 fram till idag har, för det område som projektet berör, inga trafikolyckor med personskador inrapporte- rats till STRADA.

4.3 Lokalsamhälle och regional utveckling

År 2014 uppgick befolkningen i Bergs kommun till cirka 7300 invånare. Myr- viken är tillsammans med Oviken de två större tätorterna i kommunens norra del och i Myrviken är cirka 250 personer bosatta. Genom satsningar på en ökad inflyttning och ett ökat företagande bedömer kommunen att Myrviken/Oviken området kommer att utvecklas.

Byggnaderna som omger vägsträckan som utreds är privatbostäder i form av fristående villor och verksamheter. Utanför bebyggda områden finns skogsmark och åkermark/öppen mark.

I Myrviken finns arbetsplatser inom service, skola, etcetera. Myrvikens avstånd till Östersund möjliggör för arbetspendling.

Gällande kommuntäckande översiktsplan för Bergs kommun är upprättad 1991.

År 2013 antogs ett tillägg till översiktsplanen; LIS beskrivning som avser lands- bygdsutveckling i strandnära lägen. En av Storsjöns vikar, som angränsar till väg 580 är utpekad som ett LIS-område.

(12)

Två detaljplaner; Dp 2326-P96/1 och Dp 2326-P94/5 samt Byggnadsplan Bpl 23-OVI-379 ligger inom aktuellt utredningsområde. Se figur 4.1. Dp 2326-P96/1 och Bpl 23-OVI-379 berörs av aktuellt projekt. Anläggandet av gång- och cykel- vägen bedöms av såväl Bergs kommun som av Trafikverkets projektorganisation kunna ske genom en liten avvikelse enligt Plan och Bygglagen 9 kap § 31c, punkt 1. ”Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget

gemensamt behov eller ett allmänt intresse”.

4.4 Landskapet

Väg 580 passerar mellan två mindre höjdryggar med Myrvikens bebyggelse- centrum i väster och Oviken kyrkby i öster. Mellan höjdryggarna utbreder sig

© Lantmäteriet, dnr 109-2012/4174

Datum: 2016-04-13 DETALJPLANER

00,0350,070,1050,140,175km Teckenrklaring

Utredningsomde

DetaljplanByggnadsplan ±Dp 2326-P90/6

Dp 2326-P96/1 Dp 2326-P94/5

Bpl 23-OVI-379

Figur 4.1 Detaljplaner inom projektområdet

(13)

en mindre dalgång i nord-sydlig riktning med åkermarker i norr och Storsjöns strandområden i söder. Det flacka strandområdet är beväxt med mindre lövträd och ställvis med hög gräsvegetation.

4.5 Miljö och hälsa

Berörda miljöintressen redovisas i figur 4.2.

4.5.1 Riksintressen och Natura 2000-områden

Utredningsområdet ligger helt inom område av riksintresse för friluftsliv F8 och riksintresse för kulturmiljö Z25, Storsjöbygden. Inga Natura 2000-områden berörs.

!(

!( !( !(

!( !(

!( !( !(

!( !( !( !( !(

!( !(

!( !( !(

!( !( !( !( !(

!( !( !( !( !(

!( !( !(

!(

!( !( !( $+

$+$+ $+$+

$+$+ 176538167883 168062168097

168025 168029 168063

Oviken 520Oviken 517Oviken 518 Oviken 523

Oviken 521

Oviken 84:1 Oviken 105:1

© Lantmäteriet, dnr 109-2012/4174

Datum: 2016-04-13 MILINTRESSEN

00,060,120,180,240,3km Teckenrklaring

$+MIFO - potentiellt förorenade omden

!(FornmningVattendragAlléVattenförekomsterUtredningsomde Myrviken Återvinnings-station

Fröjdholmensjesanläggning CampingBefintlig gc-väg

Hanabäcksvägen Borgviksvägen

Väg 321

g 580 Friluftsomde Bensinstation

Matbutik

Skola, badhus ochgymnastikhall

Figur 4.2 Miljöintressen i och i närheten av projektet. Hela projektområdet ingår dessutom i riksin- tresse för kulturmiljö och friluftsliv. Målpunkter är markerade med vita skyltar.

(14)

4.5.2 Boende och hälsa

Tre bostadshus och fem lokaler som bedriver olika verksamheter ligger i projek- tets direkta närhet.

Den trafik som belastar väg 580 orsakar buller och vibrationsstörningar för de bostäder som finns i vägens närhet. Den låga trafikmängden och hastigheten bedöms inte medföra att riktvärden för trafikbuller överskrids.

Befintligt vägnät är av vikt för transporter genom området och väg 580 kan där- med utgöra en barriär för boende att ta sig till och från arbete, skola och aktivi- teter. Vägen saknar markerade övergångar och kan därför vara svår att korsa på ett säkert sätt.

Farligt gods transporteras på väg 580.

4.5.3 Kulturmiljö

Aktuellt projektområde för gång- och cykelväg ingår i område av riksintresse för kulturmiljövård. Kambrosilurområdet som omger Storsjön innebar att män- niskorna tidigt började odla de bördiga markerna och de fasta bosättningarna uppvisar kontinuitet fram till idag.

Invid viken av Storsjön, som även heter Myrviken finns på ett flertal lokaler lämningar efter slagg, vilket visar på att det i området förekommit tidig järn- framställning, Raä Oviken 517:1. Jämtland var under järnålder och medeltid ett centralområde för framställning av järn. På den norra sidan om Myrviken, mitt emot Fröjdholmens nöjesplats har en boplats registrerats, Raä Oviken 521:1 där skärvig sten, nätsänken samt troligen en skrapa av kvarts påträffats. Intill viken angränsande område finns även två husgrunder Raä Oviken 518:1 och Raä Oviken 520:1 samt en kolningsanläggning Raä Oviken 522:1.

Under medeltiden förflyttade sig människorna till fots, på hästryggen eller i bå- tar sommartid och vintertid på isarna. Enligt den katolska kyrkan skulle de tro- ende besöka kyrkans heliga platser och en av dessa var Nidarosdomen i Trond- heim där Olof Haraldsson begravts efter att han stupat i Sticklastad år 1030. En av dessa vandringsleder eller pilgrimsleder är Jämt-Norgevägen som passerar Myrviken-Fröjdholmen och går parallellt om väg 580. Invid den grusade vägen är skyltar utplacerade som markerar pilgrimsledens sträckning.

I den katolska traditionen ingick även hälsokällor. En källa med tradition ligger omedelbart söder om väg 580 Raä Oviken 105:1. Enligt uppgift ska den ha an- vänts in på 1900-talet och innehålla ett hälsobringade järnrikt vatten.

4.5.4 Naturmiljö

Enligt uppgifter från Artportalen finns inga fynd i utredningsområdet.

En bäck (namnlös, ej vattenförekomst) korsar väg 580 cirka 200 meter från korsningen med väg 321. Därefter fortsätter den parallellt med väg 580 på södra sidan (se figur 4.2). Bäcken är uträtad på långa sträckor och leds idag i betong- trumma under väg 580 och fortsätter parallellt med och på den södra sidan om väg 580 och vidare mot Storsjön (vattenförekomst SE702172-143255). Projektet berör inga åtgärder kring Storsjön. Ytterligare en bäck (namnlös, ej vattenföre- komst) går i kulvert norr om väg 580 vid Fröjdholmen, med riktning mot Stor- sjön på vägens södra sida går bäcken i ett öppet dike fram till utloppet i sjön.

(15)

Figur 4.3 Björkallén i den avslutande delen av utredningsområdet, på den södra sidan om väg 580, är biotopskyddad. Foto mot väster.

Området kring vägen består till stor del av barrskog, odlingsmark och tomt- mark. Vid öppna partier finns blommande örter och mindre lövträd. Vägen är inte utpekad av Trafikverket som artrik vägkant. En övergripande naturinven- tering har genomförts under sommaren 2015. Vid inventeringen observerades naturvårdsarten humleblomster. En närboende har noterat orkidéarter som blodnyckel och skogsnyckel vid ungefär sektion 0/500. Dessa orkidéer är listade i bilaga 2 i Artskyddsförordningen (2007:845) och är därmed fridlysta enligt 8 §.

Om dessa arter påverkas negativt av vägåtgärden behöver dispens sökas enligt 15 §. Dessutom förekommer i övrigt en relativt högväxt vägkant med midsom- marblomster, björnloka, hundkäx, maskros, mjölkört och smörblomma.

En björkallé omfattande ca 20 likåldriga träd finns i utredningsområdets av- slutande del mot Fröjdholmen på den södra sidan av väg 580 (se figur 4.3). Då dessa träd är ganska unga bedöms naturvärdena vara få. Allén omfattas av det generella biotopskyddet, men kommer inte att påverkas av projektet.

Strandskyddet är utpekat för att främja frilufts- och naturintressen och gäller längs samtliga stränder 100 meter från strandkanten. Vägprojektet berör där- med strandskyddade områden från Storsjön och de två bäckar som korsar väg 580. Vatten som avvattnar vägen infiltreras i vägdiken.

4.5.5 Rekreation och friluftsliv

Projektet ligger inom riksintresse för friluftsliv (MB 3:6). Väg 580 är skyltad som cykelled ”Sverigeleden”. I området kring Myrviken finns såväl sommar- som vintertid en mångfald av aktivitetsmöjligheter. Fröjdholmen, som är mål- punkten för projektet, är en populär sommarfestplats och de senaste åren har åtgärder på parken utförts genom bidrag från EU. Området norr om festplatsen används som parkering. Intill Fröjdholmen finns även en småbåtshamn.

Öster om projektet ligger Ovikens camping. Från campingplatsen finns förbin- delse mot Myrviken via grusväg vilken passerar Fröjdholmens parkeringsom- råde.

(16)

Kejsarvallens idrottsplats ligger invid Ovikens camping. Här finns fotbollsplan samt elljusspår vilka passerar väg 508 och går därefter vidare norrut.

Vid återvinningsstationen belägen norr om väg 580 passerar en skoterled över vägen.

4.5.6 Naturresurser

Projektet ligger inom Tåssåsens sameby, inga områden av riksintresse för ren- näringen berörs.

Storsjön är en vattenförekomst. Myrviken, som utgör del av Storsjön, är även skyddad enligt fiskvattendirektivet (78/659/EEG).

Hela utredningsområdet ligger inom område med berggrund innehållande grundvattenpotential. Uttagsmöjligheterna bedöms mindre goda. Mediankapa- citeten uppgår till <600 l/h (< ca 15 m³/d).

4.5.7 Klimat och energi

Den miljöbelastning som finns i projektets närområde utgörs till störst del av ut- släpp från vägtrafiken, samt kringliggande verkstäder. Utsläpp från biltrafik är en stor bidragande orsak till utsläpp av växthusgaser, partiklar samt andra för omgivningen skadliga ämnen. Den låga trafiken, ca 1900 fordon/dygn, bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormer överskrids.

4.5.8 Förorenad mark

Länsstyrelsen har i underlag för potentiellt förorenad mark (MIFO-områden) redovisat sex objekt som ligger inom och i närhet av utredningsområdet. Se tabell 4.1.

Det finns inga kända förekomster av sulfidjordar eller stenkolstjära längs väg- sträckan.

Figur 4.4.En bäck (namnlös) går i trumma under väg 580 och därefter parallellt med vägen österut.

(17)

4.5.9 Miljökvalitetsnormer

Gällande miljökvalitetsnormer omfattar idag utomhusluft, fisk- och mussel- vatten, omgivningsbuller och vattenförekomster.

Storsjön, som projektet ligger i närhet av, är utpekat som fiskvatten. Sjön är även vattenförekomst. Inga andra utpekade objekt ligger i vägens direkta närhet.

Den låga trafikmängden som trafikerar vägen bedöms inte medföra att miljö- kvalitetsnormer för utomhusluft överskrids.

Projektet omfattas inte av miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller enligt ett av kriterierna i lag SFS 2004:675. Trafikverket ska för de vägar som belastas med mer än 3 miljoner fordon/år vart femte år kartlägga bullret från vägen. Aktuell sträcka belastas med omkring 700 000 fordon/år.

4.6 Byggnadstekniska förutsättningar 4.6.1 Geologiska förutsättningar

Jordmånen i området domineras av moränlera. Området från Hanbacksvägen och mot Fröjdholmen nöjesanläggning utgörs av myrmark på sediment. Myr- marken är utfylld med ca 0,5 – 1,5 meter tjockt fyllnadslager bestående av silt, sand och grus. Fragment av trä förekommer i fyllnadslagret.

Inga stabilitetsproblem bedöms finnas för planerad gång- och cykelväg. Pro- blem kan uppstå vid tjälning då delar av jorden i området är mycket tjälfarlig.

Detta ska beaktas vid dimensionering av överbyggnaden.

4.6.2 Broar

Inga brokonstruktioner berörs.

Id Objekt Preliminär

riskklass enl BKL*

Kommentar

168063 Ovikens

däckservice 1 3 168029 Bensinstation

SPIMFAB Myrviken

2 Nedlagd efter 1969.

Sanerad.

168025 Myrviken insamling av elektronik

3

168097 Ovikens

däckservice 2 - 168062 Bilvårdsanlägg-

ning, Grus-Ove i Myrviken

3

167883 Kommunal

avfallsdeponi, Brandgrop i Myrviken

-

176538 Fröjdholmens

tegelbruk saknas information Verksamhet från 1920-talet och framåt.

Nedlagt före 1969.

Tabell 4.1 Potentiellt förorenade markområden enligt Länsstyrelsen MIFO-databas. BKL avser riskklass enligt Naturvårdsverkets branchkartläggning.

(18)

4.6.3 Brunnar

Tre brunnar finns i vägens närhet, enligt uppgifter från Brunnsarkivet (SGU), dessa är energibrunnar. Inventering av brunnar kommer att ske innan byggstart.

4.6.4 Ledningar

El- och teleledningar finns i närheten av vägen, främst upp mot korsningen med väg 321. Vägbelysning med kanalisation finns på vägens södra sida.

I bygghandlingsskedet och inför byggstart kommer ritningar över befintliga ledningar att tas fram och eventuella ledningsflyttar kommer att samrådas med ledningsägarna.

(19)

5 Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv

5.1 Val av lokalisering

Gång- och cykelvägen förläggs där den ger minsta möjligt intrång i miljövärden och på kringliggande fastigheter. Vid val av lokalisering är även tillgänglighet avgörande.

Vid projektets start vid korsningen väg 321/ 580 föreslås gång- och cykelvägen förläggas på höger sida i färdriktning mot Östersund. Inga sidbyten kommer att ske längs dragningen av gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägens möjliga placering på vardera sidan av väg 580 har stu- derats i vägplaneprocessen. Vid projektstarten i Myrviken har alternativ med placering på vägens vänstra sida valts bort, delvis på grund av att målpunkterna ligger på den högra sidan både i start och slut. Även tomtmark och bostadshus på den vänstra sidan har varit avgörande faktorer för val av sträckning.

De alternativ som studeras jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att ingen gång- och cykelväg byggs och att befintlig väg behålls utan åtgärder. Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som beskriver den fram- tida situationen om inte vägplanens åtgärder har genomförts. Generellt innebär nollalternativet ringa skillnad mot nuläget. Som referensår är år 2040 satt.

Även om nollalternativet inte innebär någon vägombyggnad sker ändå med tiden ett antal förändringar, exempelvis trafikökning och trafikregleringar i takt med att regler och praxis förändras. Trafiksäkerhetsåtgärder av typen hinderfria sidoområden, mindre förbättringsåtgärder av vägen, hastighetsbegränsningar och liknande kan också komma att utföras.

5.2 Val av utformning

Där utrymme finns utformas gång- och cykelvägen separerad från väg 580 med ett dike, se principskiss i figur 5.1. Vid bebyggelse, som exempelvis genom Myr- viken, kommer gång- och cykelvägen läggas intill bilvägen avskild med kantsten, se exempel i figur 5.1. Belagd vägbredd blir 2,5 meter vid intilliggande gång- och cykelväg och 3,0 meter på vid friliggande gång- och cykelväg, som huvuddelen av sträckan utgörs av.

5.2.1 Avvattning

Avvattningen kommer i huvudsak att ske till öppna diken. På sträckor med kantstensseparering kommer gallerbrunnar att anläggas och anslutande dagvat- tenledningar leds till närmaste öppna dike.

5.2.4 Belysning

Belysning uppförs längs hela gång- och cykelvägen.

5.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plan- karta och fastställs

Inga skyddsåtgärder har identifierats för projektet.

(20)

Figur 5.1 Principskiss för vägutformning

(21)

6 Effekter och konsekvenser av projektet

6.1 Trafik och användargrupper

Anläggandet av en gång- och cykelväg medför positiva konsekvenser för till- gängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i området mellan centrala Myrviken och Fröjdholmen.

6.2 Lokalsamhället och regional utveckling

Vägåtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet förbättrar transporterna både lokalt och regionalt. Den gång- och cykelväg som anläggs kommer att för- bättra trafiksäkerheten längs väg 580 från centrala Myrviken till Fröjdholmen.

6.3 Miljö och hälsa

6.3.1 Riksintressen och Natura 2000-områden

Positiva konsekvenser uppstår för riksintresse för friluftsliv genom ökad till- gänglighet och en säkrare förbindelse för oskyddade trafikanter mellan tätorten och rekreationsområdet Fröjdholmen. Riksintresset för kulturmiljö bedöms inte påverkas negativt då riksintressets värdekärna inte bedöms påverkas av projek- tet. Anläggandet av gång- och cykelvägen sker längs en redan befintlig väg och inga samband bryts i det jordbrukslandskap som pekas ut i riksintresset.

6.3.2 Boende och hälsa

Vägens trafikmängd bedöms inte påverkas till följd av projektet och därmed blir utsläpp till luft de samma.

Projektet bedöms inte påverka nivåerna av buller och vibrationer från vägtrafi- ken.

En gång- och cykelväg längs sträckan innebär en stor förbättring för oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen. Gång- och cykelvägen innebär förutom ökad säkerhet även att tillgängligheten i området ökar och även att barriäreffekten minskar.

6.3.3 Landskap

Mark tas i anspråk för anläggande av gång- och cykelväg. Intrångets påverkan bedöms inte påverka upplevelsen av landskapets infrastruktur nämnvärt. Posi- tiva konsekvenser uppstår med avseende på att gående och cyklister med hjälp av en gång- och cykelväg ges bättre möjlighet att röra sig i landskapet på ett tryggt och lugnt sätt.

6.3.4 Kulturmiljö

Gång- och cykelvägen bedöms inte påverka riksintresseområdets värden då gång- och cykelvägen följer befintlig väg och inte påverkar bosättningskontinui- teten. Registrerad hälsokälla ligger cirka 30 meter söder om befintlig väg och bedöms därmed inte komma att påverkas.

Projektet bedöms i övrigt inte påverka några kulturmiljöintressen. Samman- taget bedöms projektet innebära ökad tillgänglighet och en ökad säkerhet för besökare i området och positiva konsekvenser för kulturmiljön.

(22)

6.3.5 Naturmiljö

Projektet medför att öppen mark vid bostäder, annan öppen mark och skogs- mark tas i anspråk. Björkallén på den södra sidan om väg 580 omfattas av biotopskydd, men bedöms inte påverkas av ny gång- och cykelväg.

Bäck (namnlös) passeras och mynnar i Storsjön. Trumman bedöms behöva by- tas ut på grund av att betongringarna glidit isär. Vattenmiljön bedöms inte på- verkas av cykelvägen under förutsättning att Trafikverkets krav för anläggande av trumma i vattendrag följs (TRVK väg), exempelvis att vattendragets naturliga bredd ska behållas, vattenhastighet genom trumma ska inte avvika från vatten- dragets naturliga vattenhastighet. Dessutom bör åtgärder i vatten genomföras vid lågvatten för att minimera grumling.

Bäck (namnlös) vid Fröjdholmen bedöms inte påverkas av projektet. Gång- och cykelvägen passerar bäcken över en parallell trumma som redan finns an- lagd. Myrån ligger ca 140 meter öster om utredningsområdet och bedöms inte komma att påverkas.

Strandskyddets intentioner bedöms inte påverkas av vägåtgärden, då vattenmil- jöerna inte försämras biologiskt och dessutom förbättras framkomligheten för allmänheten.

En artskyddsdispens kommer att lämnas in gällande påverkan på orkidéerna.

För att bevara vägkantens flora sparas avbaningsmassor för att läggas tillbaka när nya diken anläggs.

Små negativa konsekvenser bedöms uppstå för naturmiljön.

6.3.6 Rekreation och friluftsliv

Förutsättningarna för oskyddade trafikanter att röra sig mellan tätorten och Fröjdholmen förbättras. Syftet med strandskyddet bedöms inte motverkas med avseende på friluftslivet, då möjligheterna för allmänheten att röra sig i området ökar. Skoterleden som passerar vägen kommer få bibehållen funktion.

Positiva konsekvenser bedöms uppstå för rekreation och friluftsliv.

6.3.7 Naturresurser

Tåssåsens sameby har sina vinterbeten inom Bergs kommun. Planerad gång- och cykelväg innebär ett mindre intrång till väg 580 gränsande skog- och mark- områden. Intrånget bedöms inte innebära något hinder för samebyns fortsatta verksamhet.

Vattenförekomsten Storsjön (SE702172-143255) bedöms inte påverkas av föreslagen sträckning på den södra sidan om väg 580. Detta då påverkan på den namnlösa bäcken kommer att bli liten med de skyddsåtgärder som genomförs.

Utredningsområdet ligger inom en stor grundvattentillgång (berggrund). Pro- jektet bedöms inte påverka möjlighet till framtida uttag.

Sammantaget bedöms konsekvenserna av projektet bli små.

(23)

6.3.8 Klimat och energi

Gång- och cykelvägar bidrar till förbättrade förutsättningar för människor att välja miljövänliga transportsätt och därmed bidrar projektet till en positiv ut- veckling i området med avseende på utsläpp av växthusgaser och andra luftföro- reningar.

6.3.9 Förorenad mark

Projektet bedöms medföra liten risk att förorenad mark påträffas. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå.

6.4 Samhällsekonomisk bedömning

Ingen samhällsekonomisk kalkyl har upprättats i aktuellt projekt. Ej kvantifi- erbara effekter, som exempelvis den förbättrade tillgängligheten för oskyddade trafikanter, är en stor positiv effekt av projektet som är svår att fånga upp i en samhällsekonomisk kalkyl.

6.5 Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser

Inga indirekta eller samverkande effekter eller konsekvenser har identifierats för projektet.

6.6 Påverkan under byggnadstiden

Byggtiden beräknas bli några månader lång. Projektet beräknas enligt gällande tidplan att vara färdigbyggt under 2017.

Under byggtiden uppstår risker både för människors hälsa och säkerhet. Bul- ler, damm och vibrationer stör de närboende och verksamheter i närområdet.

Säkerhetsrisker uppstår när arbetsfordon står uppställda och kör längs med vägen. Under byggtiden kan oskyddade trafikanter ha svårt att ta sig fram på ett säkert sätt.

Byggtiden innebär sämre framkomlighet på väg 580, både för bilister och oskyd- dade trafikanter. Delar av arbetet kommer att kunna ske utanför befintlig väg och under denna tid blir konsekvenserna mindre med avseende på framkomlig- het.

Åtgärder under byggtiden:

• Information ska gå ut till närboende om att bullerstörningar kommer att uppstå under byggtiden. I Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2004:15) ges allmänna råd beträffande buller under byggtiden i anslutning till boendemiljöer.

• Markområden för upplag återställs efter byggandets färdigställande för att den naturliga floran ska kunna återetableras så fort som möjligt.

• Avbaningsmassor tas om hand om, märks upp och återanvänds som yttäck- ning i nya diken.

• Inga etablerings- eller upplagsytor ska anläggas i direkt närhet till ytvatten- förekomst eller ovan grundvattenförekomst som finns inom projektet.

(24)

• Tankning och uppställning av fordon ska ske på sådant sätt att föroreningar inte riskerar nå vattendrag och Storsjön.

• Om tidigare ej kända fornlämningar, kulturlager eller fynd påträffas i sam- band med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

• Vid påträffande av misstänkta föroreningar i mark ska marken undersökas innan arbetet kan fortgå.

• Entreprenören ska ha riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten exempelvis med absorptionsmedel, uppsamlingsplats och olje- länsar.

• Lagring, uppläggning och hantering ska ske på sådant sätt att spill och läckage fångas upp och inte orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i projektet, såväl insatsvaror som avfall.

• Inför byggstart utförs en inventering av brunnar, träd, planteringar, staket, byggnader och annat som ligger nära vägen och kan komma att påverkas av projektet. Detta för att Trafikverket ska kunna åtgärda eller kompensera för eventuella skador som uppstår.

Trots att ovanstående åtgärder vidtas för att minimera påverkan under byggti- den kommer vissa negativa konsekvenser att uppstå. Projektet bedöms ge små negativa konsekvenser under byggtiden.

(25)

7 Samlad bedömning

Inga negativa konsekvenser uppstår för riksintressen. Projektet bedöms inte heller motverka uppfyllelsen av några miljökvalitetsnormer eller miljökvalitets- mål.

Positiva konsekvenser uppstår för framkomlighet och trafiksäkerhet. Oskyddade trafikanter får ökad möjlighet att röra sig i området, detta gynnar både männis- kors friluftsliv och pendling till arbetsplatser, skolor och andra målpunkter.

Markintrånget blir litet och marken som tas i anspråk har ur natur- och kultur- synpunkt låga värden, konsekvenserna blir därmed små negativa.

(26)

8 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, miljökvalitets- normer och bestämmelser om hushållning med mark och vattenområden

8.1 Transportpolitiska mål

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en sam- hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med- borgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har reger- ingen också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter, som för detta projekt innebär att medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Detta projekt ger positiva effekter för hänsynsmålet eftersom projektet gynnar både ökad trafiksäkerhet och minskade utsläpp till luft.

Projektet bedöms bidra till positiv utveckling med avseende på möjligheten att nå de transportpolitiska målen.

8.2 Allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är grundläggande för strävan mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på människors hälsa ska de allmänna hänsynsreglerna följas, om inte åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till miljöbalkens mål. Enligt 1

§ (bevisbörderegeln) måste verksamhetsutövaren visa att de allmänna hänsyns- reglerna följs.

Genom att Trafikverkets planläggningsprocess har följts där fyrstegsprincipen använts och vägåtgärderna bedömts ur miljösynpunkt samt att synpunkter tagits in genom ett samrådsförfarande har 2, 3, 6 och 7 § § (kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik, lokaliseringsprin- cipen och rimlighetsavvägningen) beaktats. Vidare gör Trafikverkets interna granskningar samt krav på kompetens vid upphandling av konsulttjänster och entreprenader att kunskapskravet uppfylls.

Trafikverket kommer i upphandlingen av entreprenaden för vägbygget att ställa krav på val av produkter, såsom användning och hantering av kemiska produk- ter, och materialanvändning vilket följer produktvalsprincipen och hushållnings- och kretsloppsprinciperna (4 och 5 § §). Trafikverket kommer att ha ansvaret för de åtgärder de genomför och måste därmed ta hänsyn till 8 § (ansvar för skadad miljö).

(27)

8.3 Miljökvalitetsnormer

Inom projektets närhet finns en vattenförekomst (Storsjön SE702172-143255), den bedöms inte påverkas negativt av projektet. Storsjön är även klassad som fiskvatten, ingen påverkan sker till följd av projektet. Inga musselvatten berörs.

Bergs kommun har små utsläpp till luft och bedöms därmed klara miljökvali- tetsnormer för utsläpp till luft med god marginal. Projektet bedöms inte mot- verka framtida uppfyllelse av normen. Kommunen och aktuell väg omfattas inte av miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller.

8.4 Miljökvalitetsmål

De nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmålen anges i bilaga 1. Uti- från de nationella målen samordnar Länsstyrelsen i Jämtland det arbete som tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer bedrivs för att uppfylla miljökvalitetsmålen.

Bergs kommun arbetar därefter fram hur de ska gå vidare i sitt arbete med de nationella och regional miljökvalitetsmålen.

De miljökvalitetsmål som främst kommer att beröras inom detta projekt är:

Begränsad klimatpåverkan: Förbättrade möjligheter att gå och cykla skapas inom projektområdet. Ett bättre flöde i trafiken minskar utsläpp av växthusga- ser.

Frisk luft: Samma bedömning som ovan. Fördel att även utsläpp av andra gaser och partiklar kommer att minska.

God bebyggd miljö: Anläggandet av gång- och cykelväg ger förbättrad trafiksä- kerhet och framkomlighet.

(28)

9 Markanspråk och pågående markan- vändning

9.1 Vägområde för allmän väg

Mark för vägområde för allmän väg kommer att tas i anspråk längs den del av vägsträckan som gång- och cykelvägen anläggs. Markanspråket består av den nya vägen med tillhörande diken och slänter. Dessutom ingår i vägområdet utrymme för släntavrundning mot befintlig terräng samt en kantremsa på båda sidor av vägen. Släntavrundningen innebär att en mjuk avrundning av bankfot eller släntkrön görs mot befintlig terräng. Kantremsans bredd är 2,0 meter vid skogsmark, 0,5 meter vid jordbruksmark och 0,0 meter vid tomtmark. Kant- remsan behövs för att kunna säkerställa behovet av drift och underhållsåtgärder i framtiden samt av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Intrång på kringliggande fast- igheter redovisas på plankarta 001T0201-3 och i fastighetsförteckningen.

Längs väg 580 kommer främst skogsmark (cirka 4000 m2) och annan öppen mark (cirka 4300 m2) att påverkas med ett intrång på totalt cirka 7300 m2. Ingen åkermark påverkas och inga privatbostäder kommer att lösas in. Brunnar i närhet av vägen kan påverkas genom att de flyttas, men dess funktion förblir den samma efter åtgärden.

På plankartorna framgår befintligt och nytt vägområde. Det är tillkommande områden som är angivet i fastighetsförteckningens arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför befintligt vägområde för allmän väg.

9.1.1 Vägområde för allmän väg med vägrätt

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat ut- rymme för väg med stöd av en fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets använd- ning under den tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrät- ten upphör när vägen dras in.

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Vär- detidpunkten är den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen då ianspråktagandet med ränta och index tills ersätt- ningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i domstol. Vägrätt kan inte uppkomma inom detaljplanelagd mark där kommunen är huvudman för allmänna platser. Tillkommande vägområde med vägrätt är markerat med ”V1”

på plankartorna 001T0201 – 001T0203 och omfattar totalt cirka 8140 m2. 9.1.2 Vägområde inom detaljplan

Området för vägplanen ligger delvis inom detaljplanelagd mark, se figur 4.2.

Inom detaljplanelagt område uppkommer ingen vägrätt. Istället ska kommunen tillhandahålla det område som krävs för väganläggningen. Det innebär att det är kommunen som är ansvarig för markförhandling och ersättningsförhand- lingar med fastighetsägare inom detaljplanelagt område. Nytt vägområde inom detaljplan finns på ett ställe i aktuell vägplan, vid korsningen med väg 321, mel- lan km 0/000 och 0/150 . Detta område är markerat med ”V2” på plankarta 01T0201 och omfattar cirka 165 m2.

(29)

9.2 Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt

Inga områden med inskränkt vägrätt kommer att tas i anspråk.

9.3 Vägområde för allmän väg med tillfällig nyttjanderätt

Inga områden med tillfällig nyttjanderätt kommer att tas i anspråk.

9.4 Område för enskild väg

Inga områden med enskild väg finns i aktuell vägplan.

9.5 Indragning av allmän väg

Ingen indragning av allmän väg sker i aktuell vägplan.

(30)

10 Fortsatt arbete

Vägplanen har nu status fastställelsehandling. Efter granskningen har inkomna yttranden och Trafikverkets svar sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Tidigare samråd i projektet finns dokumenterad i granskningshandlingens sam- rådsredogörelse. Fastställelsehandlingen lämnas till Trafikverkets avdelning för planprövning för fastställelse. När denna process är färdig och vägplanen vinner laga kraft kan marken för projektet tas i anspråk, bygghandling upprättas och byggprojektet påbörjas.

(31)

11 Genomförande och finansiering

11.1 Formell hantering

11.1.1 Fastställelsebeslutets omfattning och rättsverkan

Prövning och fastställande av planer görs av en central enhet inom Trafikver- ket, Juridik och Planprövning, som med hänsyn till krav på opartiskhet och objektivitet bland annat är skild från Trafikverkets verksamhet som ansvarar för investeringsprojekt. Fastställelsebeslut kan överklagas, ärendet prövas då av regeringen.

Fastställelsebeslutets huvudsakliga omfattning avser fastställelse av plankar- tornas uppgifter om gränser och markanspråk för vägen, vägens läge i plan och höjd, etableringsytor och eventuella skyddsåtgärder. Eventuella villkor som bedöms vara erforderliga kan tillkomma.

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:

• Trafikverket ges rätt att bygga vägbyggnadsprojektet i enlighet med faststäl- lelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet.

• När en vägplan vunnit laga kraft får väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt enligt väglagen.

• Om det i en fastställd vägplan har avsatts mark eller annat utrymme som behövs för att bygga vägen, ska nyttjanderätt till marken eller utrymmet upplåtas till väghållaren för den tid som har angetts i planen. För den mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller fastighetsägare ersättning.

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

11.1.2 Väghållningsansvar

Trafikverket är väghållare för väg 580. Någon förändring i väghållningsområdet planeras ej.

11.1.3 Överensstämmelse med kommunala planer

Projektet strider inte mot gällande översiktsplan för Bergs kommun.

Projektet bedöms kunna genomföras som en liten avvikelse enligt Plan och Bygglagen 9 kap § 31c, punkt 1. ”Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse”.

11.2 Genomförande

11.2.1 Organisatoriska frågor

Framtagandet av denna vägplan har initierats av Trafikverket. Arbetet har be- drivits i samråd med berörda myndigheter, sakägare och andra intressenter.

Trafikverket ansvarar för upprättande och granskning av vägplanen. Faststäl- lelse av vägplanen prövas och beslutas av särskild enhet inom Trafikverket.

Trafikverket kommer att handlägga marklösenfrågor.

Entreprenörer kommer att upphandlas för byggandet av anläggningen medan

(32)

Trafikverket kommer att utföra byggledning och utöva kontroll av arbetet under byggtiden.

Entreprenaden kommer att samordnas och genomföras samtidigt som projektet väg 321 Svenstavik – Månsåsen, delen Månsåsen – Kövra. Tidplanen för projek- tet innebär att vägen ska byggas under 2017.

11.2.2 Tekniska frågor

I genomförandeskedet tas en bygghandling fram som visar den tekniska utform- ningen av anläggningen. Bygghandlingen ska stämma överens med vägplanen.

11.2.3 Tillstånd m.m. som kan erfordras för genomförandet Trafiklagstiftning

Transporter till och från arbetsplatsen kommer att ske på kringliggande vägar.

Transporterna regleras främst av vägtrafiklagstiftning.

Lag om kulturminnen m.m.

Om det i samband med anläggningsarbetena skulle påträffas fornlämningar kommer arbetet att avbrytas och kontakt att tas med länsstyrelsens kulturmiljö- funktion.

Miljöbalken

Om förorenade massor påträffas ska dessa omhändertas på godkänd mottag- ningsanläggning. Anmälan ska ske till tillsynsmyndigheten om avhjälpande åtgärder för massorna, senast 6 veckor innan schaktarbetena påbörjas.

11.3 Finansiering

Den totala projektkostnaden enligt kalkyl bedöms bli cirka 5 Mkr i 2016 års prisnivå. Finansiering sker med medel från länstransportplanen.

(33)

12 Underlagsmaterial och källor

Bergs kommun, www.bergs.se

Bergs kommun. Översiktsplan Bergs kommun, antagen 1991.

Brunnsarkivet, www.sgu.se Geodataportalen. www.geodata.se

Länsstyrelsen Jämtland. www.lansstyrelsen.se/jamtland

Länsstyrelsen Jämtland. Underlag från Länsstyrelsens MIFO-databas har in- hämtats december 2014.

Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur. www.naturvårdsverket.se.

Riksantikvarieämbetet, Fornsök. www.raa.se Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se Sametinget, www.sametinget.se SGU, http://apps.sgu.se/kartvisare

Trafikverket TRV 2012/85426. 2014. Planläggning av vägar och järnvägar.

Vatteninformationssystem Sverige. www.viss.lst.se

Krav för Vägars och gators utformning, version 2, Publikation 2015:086, Tra- fikverket

Råd för Vägars och gators utformning, version 2, Publikation 2015:087, Tra- fikverket

(34)

BESLLNINGSNUMMER:XXXX. ISBN: (VID FLER ÄN 16 SID). UTGÅVA:X. JUNI 2010. PRODUKTION:XXX. TRYCKERI:XXX. FOTO: XXX. ILLUSTRATION:XXX.

Figure

Updating...

References

Related subjects :