Förslag om förändring av allmän väg till enskild väg 2211 efter ansökan, Bengtsfors kommun, Västra Götalands län

Download (0)

Full text

(1)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2020/31820 2020-09-21

Sidor 1(4)

Trafikverket 405 33 Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 32, Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Kammefors Planering, Utredning

lena.kammefors@trafikverket.se

TMALL 0423 PM v 1.0

Enligt Sändlista Kopia till:

Trafikverket

Ärendeberedningen 781 89 Borlänge

Förslag om förändring av allmän väg till enskild väg 2211 efter ansökan, Bengtsfors kommun, Västra Götalands län

Trafikverket Region Väst förslag

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst, föreslår att väg 2211 från väg 2210 Kölen till Norra Kölviken, Bengtsfors kommun, Västra Götalands län förändras från allmän väg till enskild och därmed upphör med allmänt underhåll.

Bakgrund

Väghållningsmyndigheten har bland annat till uppgift att föreslå förändringar av ansvaret för väghållningen på de statliga vägarna. Detta kan till exempel vara om syftet med en viss väg har förändrats. För väg 2211 har en ansökan inkommit där de ansökande önskar pröva om vägen kan dras in, detta då vägen ofta är nedsatt pga. väder/klimat. Vid en indragning söks och anordnas en Gemensamhetsanläggning för vägen där

väghållningen sköts framöver. Torde vara en väg som de lokalt boende har bra översikt på då de önskar prova en indragning och då sköta den själva.

Vägen mellan Kölen och Norra Kölviken började byggas 1938 men arbetet lades ner tillfälligt 1941 för att återupptas 1946 och vara klar 1949, bevis om

verkställd avsyning godkänd av Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen I P län 30 december 1950. Vägen som idag heter 2211 hette tidigare 1211 eller Kölvikenvägen – heter den troligen ännu.

Lagstiftning

En allmän väg får enligt 25 § Väglagen dras in, vilket innebär att vägens underhåll förändras från allmänt till enskilt, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av någon annat skäl inte behövs för det allmänna samt att åtgärden medför högst ringa olägenhet för bygden.

Med ”det allmänna” avses behovet av allmän statlig väg. Staten ska främst ansvara för vägar som har funktion som förbindelseled.

Med ”bygden” menas ett bebyggt område i landsorten, som enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet. Bygden är således inte synonymt med t ex by eller med det närmaste området utmed en viss väg.

(2)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2020/31820 2020-09-21

Sidor 2(4)

Trafikverket 405 33 Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 32, Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Kammefors Planering, Utredning

lena.kammefors@trafikverket.se

TMALL 0423 PM v 1.0

Syftet med allmänna statliga vägar

Det huvudsakliga syftet med allmänna statliga vägar är att förbinda olika

målpunkter/orter med varandra. Förbindelsebehovet är det övergripande kriteriet och sådana vägar ska därför normalt vara allmänna, om inte vägnätet är tillräckligt tätt ändå.

Trafiken längs en förbindelseled får inte heller vara alltför ringa. Utfartsvägar är normalt enskilda och kräver starkare skäl för att förändras eller vara allmänna.

Kort om varför ärendet initierades

Trafikverket har som uppgift att kontinuerligt se över vilka vägar som kan vara föremål för förändrat väghållaransvar, ur ett rationellt- och samhällsekonomiskt effektivt väghållarperspektiv.

Trafikverket inventerar fortlöpande vägar som troligen inte uppfyller kravet för det huvudsakliga syftet gällande allmänna statliga vägar. Exempelvis vägar som till sin karaktär är lågtrafikerade, av begränsad längd (under 400 m), som inte förbinder orter med varandra eller vägar som inte går till viktigare allmänna inrättningar.

Trafikverket ser även över de kommunala väghållningsområdena samt vilka som eventuellt kan bli nya egna väghållande kommuner.

Den nu aktuella vägen som slutar i Norra Kölviken är skogsbruksmarker i Torrskogs socken – tidigare Nössemarks socken, socknen är ett större område i nordvästra Dalsland – gränsande mot Ärtemark, Vårvik, Nössemark och Håbol socknar – nära Norska gränsen. Området är glest befolkat längs denna grusväg och består till stor del av skog. Vägen är ofta avstängd eller nedsatt till följd av väder och vind, enligt ansökan önskar de då pröva att dra in vägen och ta över den med egen skötsel/ansvar. Troligen sker timmertransporter frekvent och behöver så göra pga. skogsbruk.

Beskrivning och fakta om vägen

Huvudsaklig funktion Utfartstrafik, ej möjligt med genomfart

Driftområde Dalsland

Längd 8,101 km

Bredd 4,0 m

Slitlager Grus

Vägens funktionella vägklass 1-5 5

Bärighetsklass BK1

Tillåten hastighet 70 km/h

Beskriv vägens skick, standard God

ÅDT 27 varav 3 lastbilar

Trafikklass Mellan

(3)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2020/31820 2020-09-21

Sidor 3(4)

Trafikverket 405 33 Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 32, Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Kammefors Planering, Utredning

lena.kammefors@trafikverket.se

TMALL 0423 PM v 1.0

Vägen ligger utanför detaljplanerat område.

Anslutande vägar är enskilda eller skogsvägar, den statliga väg 2211 fortsätter även i en enskild väg till Nord-Bingen via Rönningen.

Vägen bedöms ej ha synnerlig betydelse för det allmänna, totalförsvarets anläggningar - dock sänds remiss för kännedom.

Vägen (den allmänna 2211) slutar vid sjön Kölvikstjärnet vilket gör att det inte finns annan statlig väg eller färja vid slutpunkten.

Det finns inga allmänna inrättningar längs vägen. Då ej heller någon viktigare allmän inrättning i området.

Vägen saknar broar men ligger vid sjöar.

Vägen kan ha viss betydelse för turism och friluftsliv, dock är hela Dalsland med dess närområde Värmland och Bohuslän naturskönt. Trakterna är således turistvänliga generellt.

Sakägare/vägintressenter

Då den nu aktuella vägen är en utfartsväg så har sökning skett med hjälp av vägnumret 2211 och en buffertzon om 50 m. Tyvärr kan ej sökning för ett större område ske men ärendet kommer även att annonseras i utvald dagspress samt på

www.trafikverket.se/vag2211kolviken längs vägen finns enligt sökningen ca 34

fastighetsägare och 20-talet fastigheter, antal fastboende torde vara ca 5 fastigheter och resten fritidsboende med härledning av adressen de är skrivna på, flera i Norge. Övriga vägintressenter torde vara viss turisttrafik och möjligen lantbruks- och skogs fastigheter som är boende på andra områden.

Motivering till förslag om indragning

Ansökan har inkommit gällande fråga om övertagande av vägen då den ofta är avstängd och nersatt pga. väder och vind - bärighet. Vägen har låg trafikering och är ingen genomfart utan en utfart för de boende och skogsbruket. Då de ansökt om övertagande av väghållningen så torde de närboende kunna väghålla den nu aktuella vägen på ett helt annat sätt – så som t.ex. att boende vid en enskild väg kan ploga densamma hur många gånger per dygn som önskas. Statliga vägar plogas i stora områden med vissa

prioriteringsordningar där de stora vägarna med mycket trafik plogas först, vilket innebär att mindre vägar kommer sist.

Vägen behövs nu inte längre för det allmänna

Vägen bedöms ej behövas för det allmänna längre då det endast är en utfart med få boende. Där finns ingen allmän inrättning längs vägen, Torrskogs kyrka med begravningsplats ligger öst om den nu aktuella vägen vid kanten av Lelången sjön.

(4)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2020/31820 2020-09-21

Sidor 4(4)

Trafikverket 405 33 Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 32, Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Kammefors Planering, Utredning

lena.kammefors@trafikverket.se

TMALL 0423 PM v 1.0

Åtgärden medför endast ringa olägenhet för bygden

Vägen ligger inom Torrskogs församling i Dalslands kontrakt i Karlstads stift och

Ärtemarks pastorat. Hette tidigare Torrskogs socken. Området gränsar både mot Norge i nordväst, Värmland i norr och förövrigt mot Dalsland. Området är förhållandevis glesbebyggt med mycket skogsmarker med fin skog och natur. Då ansökan inkommit prövas ärendet med indragning då ärendet bedöms ha ringa olägenhet för bygden.

Den fortsatta handläggningen

Utredningen är sammanfattad i detta PM som skickas på remiss till berörda sakägare, Bengtsfors kommun, andra myndigheter som är berörda samt övriga som kan bidra med upplysningar.

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst sammanställer de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Därefter ska länsstyrelsen yttra sig över förslaget med stöd av samtliga handlingar i ärendet.

Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Väst överlämnar därefter ärendet till Trafikverket på central nivå för beslut.

Efter ett eventuellt indragningsbeslut med laga kraft

Vid ett eventuellt indragningsbeslut kommer väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst att söka (vid fler än 2 sakägare) och bekosta en anläggningsförrättning hos Lantmäteriet, för att ordna den framtida väghållningen. Lantmäteriet gör då en

fördelning av andelar oftast med hänvisning till den nytta/frekvens man använder vägen.

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst kommer också i samråd med den nya väghållaren att besikta vägen och utföra den upprustning av eventuellt eftersatt underhåll som behövs och en eventuell anpassning till en standard för enskild väg.

Därefter överlämnas vägen till den nya väghållaren.

Den nya väghållaren kommer att få skälig tid på sig att ordna väghållningen vilket sker efter det att anläggningsförrättningen fått laga kraft. Ett eller flera möten sker inom lantmäteriförrättningen och då bör man fundera på en styrelse och kommande uppgifter.

Trafikverket sköter väghållningen tills lantmäteriförrättningen fått laga kraft, förutsatt att det är inom rimlig tid.

I beslutet vid indragning ingår alla eventuella väganordningar, som i dag är statliga, som t ex belysning, räcken skyltar, trummor, diken m m) och tillfaller därmed den nya väghållaren.

Med vänlig hälsning

Lena Kammefors

Bilaga 1- kartor

Bilaga 2- karta båtnadsområde

Figure

Updating...

References

Related subjects :