• No results found

Rastplats Kiruna Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rastplats Kiruna Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Granskningshandling

Planläggningsbeskrivning – 2019-03-11

Rastplats Kiruna

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket har som målsättning att det ska finnas rastplatser med 50 till 100 kilometers avstånd längs det nationella stamvägnätet, där E10 ingår. Idag finns rastplatserna Bessesjohka, 73 km norrut från Kiruna, och Lappeasuando, 65 km söderut. Det finns behov av ytterligare en rastplats mellan dessa. Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om Kiruna tätort i samband med stadsomvandlingen.

Vad har hänt?

I slutet på 2017 har Trafikverket genomfört en utredning där ett flertal alternativa placeringar av en rastplats längs E10 mellan Krokvik och Alttajärvi har beskrivits. Under våren 2018 har ett

samrådsunderlag arbetats fram där två placeringar beskrivs. En plats på norra sidan av E10 vid Báhpagobba norr om Luossajärvi och en plats längs den befintliga lokalvägen nedanför skidbacken på Luossavaara. Samråd har hållits med berörda parter bland annat kommunen, berörda parter,

organisationer samt myndigheter. Samrådsunderlaget skickades sedan in till Länsstyrelsen som beslutade att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan. I april 2018 valde Trafikverket att arbeta vidare med placeringen nedanför Skidbacken på Luossavaara. Efter beslutet har Trafikverket arbetat vidare med förslaget och justeringar har utförts utifrån de synpunkter som inkommit i

samrådet. Därefter har en samrådshandling arbetats fram där även Skidbacksvägen ingår i vägplanen för rastplatsen. Samrådshandlingen presenterades i Kiruna i december 2018. Under samrådet hade berörda parter, allmänheten och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet har några mindre justeringar av vägplanen genomförts. Därefter har en granskningshandling arbetats fram.

Så här planerar vi arbetet

Trafikverket kommer att ställa ut granskningshandlingen för allmän granskning under 4 veckor, 13 mars – 15 april 2019. Granskningshandlingen finns tillgänglig i Kiruna stadshus samt på Trafikverket i Luleå och på www.trafikverket.se. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas via brev när granskningstiden börjar, övriga meddelas via annonser i lokalpressen. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter har då återigen möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter granskningshandlingen inarbetas eventuella synpunkter in i vägplanen sedan fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag. Länsstyrelsen ska tillstyrka vägplanen innan det färdiga förslaget skickas in för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas av en så kallad planprövningshandläggare. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Här är vi just nu

drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera.

Om vägplanen blir godkänd så fastställs den. När den vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för byggnation. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i lokalpressen samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev.

Vad händer framöver?

Trafikverket kommer att ställa ut granskningshandlingen för allmän granskning under 4 veckor, 13 mars – 15 april 2019. Granskningshandlingen finns tillgänglig i Kiruna stadshus samt på Trafikverket i Luleå och på www.trafikverket.se. Planeringen är sedan att vägplanen kommer att lämnas in för fastställelse under sommaren 2019.

När kan du påverka?

Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka. Utöver de mer formella samrådstillfällena är du alltid välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter till

projektledningen under hela vägplanprocessen. Ju tidigare synpunkterna kommer till vår kännedom desto lättare är det att anpassa förslaget. Nedan redovisas en ungefärlig tidsaxel för det fortsatta arbetet.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/kiruna Samrådshandling

Samrådsmöte (21 november 2018)

Granskning (13 mars -15 april)

Fastställelseprövning (sommar 2019)

Adress:

Box 809 (besök: Sundsbacken 2-4) 971 25 Luleå

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Simon Lövgren Telefon: 0771-921 921 simon.lovgren@trafikverket.se

Delprojektledare:

Ellen Petäjävaara Telefon: 0771-921 921

ellen.petajavaara@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende

översiktsplan för Kiruna centralort (se figur 4.4–1) ligger området för rastplatsen mellan utpekade ytor för Luossavaara fritidsområde (grönt) och område för bostäder

Den ligger i anslutning till ny dragning för E10 förbi Kiruna och i närheten av skidanläggningen på Loussavaara.. Det är en stadsnära placering vilket innebär att det rör sig

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Granskningshandlingen ställs ut i Folkets hus i Kiruna, Stadshuset i Kiruna, på Trafikverket i Luleå och på www.trafikverket.se för granskning under 16 maj – 18 juni. Planeringen

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas v ia annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Detta för att säkerställa tillgänglighet för tågresande till och från Kiruna centralort och därigenom transportkvalitén för persontåg.. Vad

Samrådshandlingen kommer att uppdateras efter vårens samråd och inför ställningstagande om val av lokalisering, sommaren 2021.. Efter det inledande samrådet har arbetet

Detta för att säkerställa tillgänglighet för tågresande till och från Kiruna centralort samt fjällbyarna och Norge och därigenom transportkvalitén för persontåg.. Vad

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende på länsstyrelsens beslut

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Under 2020 tog Trafikverket beslut om att mitträckets utbredning utökas västerut från bron över järnvägen till trafikplats Västra Hosjö och vidare mellan trafikplats Västra

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar