• No results found

Basunderhåll järnväg, inköpsvolym 3 915 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Basunderhåll järnväg, inköpsvolym 3 915 miljoner kronor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal Basunderhåll järnväg 2020 2019 2018

-Basunderhåll järnväg -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -material och övriga tjänster

3 915 3 698 15 202

3 850 3 675 19 156

4 028 3 845 19 164 Tio största leverantörerna;

-entreprenader 3 609 3 597 3 780

Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader 98% 98% 98%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet

-entreprenader 3 3 2

Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,2 3,5 3,0

• Basunderhållet omfattar åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion här och nu. Det är uppdelat i avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll.

• Basunderhållet utförs till stor del via så kallade baskontrakt som upphandlas för geografiska områden. Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.

• Marknaden för basunderhåll består i huvudsak av ett fåtal stora leverantörer som behärskar järnvägens samtliga teknikområden. Marknadskoncentrationen är hög och Infranord har den i särklass största andelen inom basunderhåll järnväg, därefter kommer Strukton och NRC Group. Tillsammans har de en andel om cirka 89 procent av den totala volymen. Andra aktörer som etablerat sig är BDX Företagen och Infratek.

Basunderhåll järnväg,

inköpsvolym 3 915 miljoner kronor

(2)

Basunderhåll järnväg inköpsvolym entreprenader 3 698 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

2

Region Nord

Entreprenader 557 Mnkr, 15%

Region Mitt

Entreprenader 726 Mnkr, 20%

Region Väst

Entreprenader 736 Mnkr, 20%

Region Syd

Entreprenader 685 Mnkr, 18%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 994 Mnkr, 27%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Infranord Strukton NRC Group Infratek BDX företagen MyVi

Storstockholms Lokaltrafik Swemaint

Speno Cubsec

1 715 1 037 545 147 142 9 4 4 3 3

1 752 1 027 462 208 132 6 2 2 0 5

1 958 1 019 418 240 125 5 7 7 0 0 Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

References

Related documents

I en modell med väldigt noggrann uppföljning är entreprenörerna tvungna att följa kontrakten till fullo, men vinsten av detta kan neutraliseras av att kostnaderna ökar för mycket

Trafikverket har hittills inte funnit att det förelegat grund för att vare sig häva något kontrakt eller utesluta leverantörer från att delta i upphandling av baskontrakt väg –

Och min syn- punkt när det gäller penningpolitiken hös- ten 1995, var att hade Riksbanken gått ut och pekat på att konjunkturen var på väg ner – man kunde se det väldigt tydligt

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.. • Intresset

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

Huvudentreprenörerna för de stora investeringsprojekten blir också de största leverantörerna, exempelvis NCC, NCC- W&F West Link Contractors, AGN Haga och Implenia.. Intresset

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var