Riktlinje för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun Förslag till beslut

Full text

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Socialkontoret Dnr SN/2021:362-003

2021-06-17 1/2

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Anna Sundin 0152-296 28

Socialnämnden

Riktlinje för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. anta riktlinje för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun daterad 2021-06-17 börjar gälla från och med 2022- 01-01.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2018 om Riktlinje – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SN/2018:361 – 003. Under 2019 kartlades socialkontorets samtliga dokument som syftar till ledning och styrning. Detta finns beskrivet i rapporten Ledning för kvalitet och som socialkontorets ledning beslutade skulle vara gällande för socialkontorets dokument. Det kan i korthet beskrivas att kvalitetsledningssystemet syftar till att ge en organisatorisk struktur för att systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och kvalitetssäkra verksamheter. Det bidrar till att tydliggöra olika roller, ansvar och funktioner. Arbetet utgår från våra huvudprocesser och övergripande styrdokument och lagar.

Dokumentet i ledningssystemet är indelade i tre hierarkier:

– riktlinjer skall svara på: syftet, varför, vilka den riktar sig till och vad som skall uppnås

– rutiner skall svara på: syftet, vilka den gäller för men även beskriva hur det ska uppnås.

Detta innebär att riktlinjer i ledningssystemet ska ha vägledande karaktär vilket innebär en förflyttning från detaljerande beskrivningar.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens ansvar för hälso- och sjukvård finns inom:

– särskilda boenden för äldre

– hemsjukvård, 18 år och äldre, i ordinärt boende – korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen

– dagverksamhet för äldre enligt socialtjänstlagen

(2)

2/2

– bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen

– bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

– daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den framtagna riktlinjen syftar till att tydliggöra nämndens vårdgivaransvar när det gäller ramarna för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför för verksamheten att det ska finnas skriven rutin, anvisning eller checklista för att hanteringen av medicintekniska produkter.

Barnkonsekvenser

Gällande barnperspektiv har socialnämnden endast hälso- och sjukvårdsansvar för personer 18 år och över men det beaktas i de fall det finns barn i familjen.

Uppföljning

Upprättaren bevakar och initierar vid lag och eller författningsändring revidering av riktlinjen. Därutöver kontrolleras innehållet av upprättare årligen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun, 2021-06-17.

Beslutet skickas till -

Karin Krönenstedt Anna Sundin

Socialchef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

(3)

STYRDOKUMENT Riktlinje 2021-06-17 1/2

Beslutad: åååå-mm-dd § xx

Myndighet: Socialnämnd

Diarienummer: SN/2021:362-003

Ersätter: -

Gäller för: Socialkontoret

Gäller fr o m: 2022-01-01

Gäller t o m: Tills vidare

Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Uppföljning: Vid författning eller lagändringar

Riktlinje för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård i Strängnäs kommun

Bakgrund Författningar

Hälso-och sjukvårdslagen, HSL (SFS2017:30) Lag om medicintekniska produkter (SFS 2021:600)

Läkemedelverkets föreskrifter (L VFS 2003:11) om medicintekniska produkter Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården med ändringsföreskrift SOSFS 2013:6 Förordning om medicintekniska produkter (SFS 2021:631)

Läkemedelsverkets föreskrifter om informations- och rapporteringsskyldighet avseende medicintekniska produkter HSLF-FS 2021:32

Med en medicinteknisk produkt (MTP) avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat för att

 påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom

 påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning

 undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller fysiologisk process

 kontrollera befruktning.

Medicintekniska produkter omfattar därmed en mängd olika produkter allt från enkelt förbrukningsmaterial som katetrar och munskydd till avancerad

utrustning som respiratorer. Vanliga medicintekniska produkter som finns i kommunen är individuellt förskrivna hjälpmedel (ex rollatorer, madrasser, inkontinenshjälpmedel), inköpt grundutrustning (ex sängar, duschstolar, personvågar) annan medicinteknisk utrustning (ex blodtrycksmanschetter, saturationsmätare). Förskrivna hjälpmedel förskrivs alltid individuellt och av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Utrustning införskaffas till den enhet där utrustningen ska användas.

(4)

STYRDOKUMENT Riktlinje 2021-06-17 2/2

Syfte

Syftet är att säkerställa hantering och användning för att uppnå en hög patientsäkerhet utifrån lagar, författningar och allmänna råd.

Tillämpning

I verksamhetens rutiner ska det framgå att

 man rapporterar, utreder och anmäler allvarliga avvikelser som rör MTP till tillverkare, Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket

 produkterna är kontrollerade och korrekt installerade

 information om produkterna finns tillgängliga

 instruktioner finns tillgängliga för berörd personal gällande produkter och dess hantering

 produkter som legitimerad förskriver och lämnas ut, kan spåras

 företeckning över enhetens produkter upprättas så att dessa kan spåras

 alla faserna i förskrivningsprocessen utförs (bedömning, utprovning, anpassning, information, instruktion, utbildning, uppföljning och dokumentation).

Arbetet ska ske personcentrerat.

Uppföljning av riktlinje

Upprättaren bevakar och initierar vid behov en revidering. En gång per år kontrolleras innehållet av upprättare och granskare. Revideringsdatum ändras därefter oavsett om förändringar i texten skett.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :