Miljö-och byggnadsnämnden

Full text

(1)

VELLD GIE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-14

Plats Kola backen

Tid 18:00-19:40

Paragrafer 101-126

Beslutande

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) jäv § 114 Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L)

Jan Björkman (MP) jäv§ 121 Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Stellan Carlson (M) ers § 114

Madeleine C. Ahnell (NL) ers§ 121 Ej beslutande

Ersättare

Tjänstemän

Utses att justera Justering,

plats och tid

Måns Weimarck (L) Jörgen Glans (S) Koistinen Hellborg, Maria Gustafsson, Ola

Miettinen Wik, Mia Elisabeth Tedestål (M) Kommunhuset, onsdag 20 juni

1 (45)

Dnr: MBn 2018/129

(2)

VEL DNGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Ordförande

Elisabeth Tedestål (M)

(�(]�(Jul

Miettinen Wik, Mia Sekreterare

An slagsbevis

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrfrnnde

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14

2018-06-21 2018-07-13 Kommunhuset

2 (45)

Dnr: MBn 2018/129

(3)

VELLD GE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 101 Val av justerare

§ 102 Ärendelista

§ 103 Meddelanden till nämnden 2018-06-14

2018-06-14

Protokoll

§ 104 Redovisning av delegeringsbeslut för april och maj 2018

§ 105 Uppföljning av överklaganden

§ 106 Tillägg till delegeringsordning - personuppgiftsbiträdesavtal

Dnr: MBn 2018/129

§ 107 Information om personuppgiftsbehandlingar inför implementering av GDPR

§ 108 Svar på motion om att göra bredband obligatoriskt vid bostadsanpassning

§ 109 Svar på motion om åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna

§ 110 Förslag till platsnamn

§ 111 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

§ 112 Falsterbo 9:33, Klingenbergs väg 3 - ansökan om bygglov för plank

§ 113 Höllviken 5: 169, Ljungvägen 10 a - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

§ 114 Höllviken 10:48, Kämpingestranden - ansökan om bygglov för strandrestaurang

§ 115 Höllviken 19:54, ansökan om bygglov för telemast med teknikbodar samt rivning

§ 116 Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - ansökan om bygglov för flerbostadshus

§ 117 Ljung husen 14:97, Corfitz Beck-Fri is väg 5 - ansökan om bygglov för enbostadshus, rivning

§ 118 Skanör 2:1, Mellangatan 47 - ansökan om tidsbegränsat bygglov

§ 119 Skanör 7:200, Falkvägen 16 - ansökan om bygglov för utvändig ändring

§ 120 Vellinge 21 :5, Falsterbovägen 231-5, ansökan om ändrad användning m fl.

§ 121 Vellinge 90:3, Akarpsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

§ 122 Vellinge 99:66, Vattentornsgatan 2 - ansökan om bygglov för ommålning av klubbhus

§ 123 Vellinge 99:148 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

§ 124 Vellinge 99:151 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

§ 125 Akarp 4:27, Vattle Byväg 5- ansökan om bygglov för ändrad användning

§ 126 östra Grevie 9:57 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd

3 (45)

(4)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Mbn § 101

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast torsdag 21 juni hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Elisabeth Tedestål (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

Uld,agsbesty,ka"de

4 (45)

(5)

VElLO GE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Mbn § 102

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

Ärendelista 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna ärendelistan med följande ändring; ärende rörande Skanör 2: 1, ansökan om tidsbegränsat bygglov och ärende rörande Skanör 7:200, ansökan om utvändig ändring utgår.

I

Utd,agsbesty,kaode

5 (45)

(6)

VELLD GIE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-1222 Mbn § 103

Meddelanden till nämnden 2018-06-14

Ärendebeskrivning Meddelanden inkomna mellan 2018-05-04 och 2018-06-05 Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige,

kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av.

Beslutsunderlag 1.

2018/906 Södra Håslöv I 8 :2, byggnadsminnet Håslövs stybbamölla

2018-05-04 länsstyrelsen lämnar tillstånd till restaurering 2. 2016/2744 Höllviken 19:54, bygglov för åtgärder vid nyckelhål sparken

2018-05-04 mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 3. 2017 /406 Höll viken 14: 180, bygglov för tidsbegränsad verksamhet (upphävt av länsstyrelsen)

2018-05-08 mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 4. 2017/2493 Skanör 7:206, avslag på bygglovsansökan rörande ändring av tak inom grupphusområde (grönt tak på Örnvägen, Skanör)

2018-05-09 länsstyrelsen avslår överklagandet

5. 2010/181 Höllviken 9:122, föreläggande 0111 rättelse avseende byggnadshöjd

2018-05-09 länsstyrelsen avslår överklagandet

6. 2016/2671 Höllviken 17: 162, byggsanktionsavgift för olovlig trädfäl lning

2018-05-09 länsstyrelsen avslår överklagandet

I

Utd,agsbesty,kaade

6 (45)

(7)

VELLI GIE

2018-06-14

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

I '",,.,,, F I e

7. 2017/986 Höllviken 12: 116, bygglov för förråd (närmre gräns än 4,5 m)

2018-05-11 länsstyrelsen upphäver beslutet

8. 2017/2189 Ljunghusen 16:60, amnälan om ovårdad tomt - ärendet avslutat utan åtgärd

2018-05-11 länsstyrelsen avslår överklagandet

2016/2651 Falsterbo 8:47, avslag på bygglovsansökan rörande 9.

tillbyggnad (terrass/utkikstorn)

2018-05-14 Högsta domstolen avvisar överklagandet 10. 2016/2214 Höllviken 19:54, marklov för trädfällning, nyckelhålsparken

2018-05-15 länsstyrelsen avslår överklagandet 2017/2881 Höll viken 10:48, bygglov för restaurang, 11.

Kämpingestranden

2018-05-14 länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar det för fortsatt handläggning

12. 2017/2438 Ljunghusen 1:55, bygglov för garage (närmre gräns än 4,5 m)

2018-05-16 länsstyrelsen upphäver beslutet

2018/63 Skanör 13 :9, avslag på bygglovsansökan rörande 13.

solpaneler på tak inom bevarandeplan

2018-05-17 länsstyrelsen avslår överklagandet

20 l 0/790 Höllviken 9:35, föreläggande om att ta bort pooltak 14.

2018-05-17 mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet 15. 2018/1185 Kommunövergripande befolkningsprognos 2018 2018-05-22 beslut från kommunstyrelsen

I

Utdcagsbesty,kaode

7 (45)

(8)

VELLINGIE

�KOMMUN

2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslut

16. 2014/359 Höll viken 5 :26, bygglov för återvinningsstation - avvisande av överklagande (sent inkommet)

2018-05-22 länsstyrelsen avslår överklagandet 17. 2018/1189 Årsredovisning 2017 Vellinge kommun 2018-05-23 beslut från kommunfullmäktige 18. 2017 /2630 Höllviken 14:62, avgift för marklov 2018-05-29 länsstyrelsen avslår överklagandet 19. 2017 /2181 Krabban 5, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

2018-05-31 länsstyrelsen avslår överklagandet

20. 2017 /2051 Eskilstorp 2:92, avslag på bygglovsansökan rörande plank (på prickad mark)

2018-06-0 l länsstyrelsen avslår överklagandet och återförvisar ärendet i den del som rör tidsbegränsat lov

21. 20 I 7 /2670 Falsterbo 3 :45, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Doppinggränd

2018-06-05 länsstyrelsen avslår överklagandena

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Joste,log

F I . � I

Utdrngsbesty,kaode

8 (45)

(9)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-1223 Mbn § 104

Redovisning av delegeringsbeslut för april och maj 2018

Ärendebeskrivning Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2015

· Beslutsunderlag Redovisning av delegeringsbeslut 2018-04-0 I - 2018-05-31

Beslut

I

J,sle,I

F I

Miljöärenden M 69-173 Byggärenden

BY 168 - 357 (bygglov) BR 107-210 (startbesked m.fl.) BS 198 - 302 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO 11 - 20

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

-6 I

Utd,agsbesty�aade

9 (45)

(10)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-1229 Mbn § 105

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga luaft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

-�

I

Utdrngsbesty,kaade

10 (45)

(11)

VELLI GE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-998 Mbn§106

Tillägg till delegeringsordning person uppg iftsbiträdesavtal

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR i kraft.

Kansliet föreslår, med anledning av nya förordningen, att det görs tillägg i nämndernas delegeringsordningar.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. anta reviderad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden.

Kansliet, Martin Jungman för kännedom

I

Joste,iog

F I

I Utd,agsbesty,kaode

11 (45)

(12)

VElLI GE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-999

Mbn § 107

Information om inventerade personuppgiftsbehandlingar inför implementering av GDPR

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träde i kraft den 25 maj 2018.

Med anledning av detta har miljö- och Bygglovsavdelningen under våren 2018 vidtagit en rad åtgärder. Bland a1mat har personuppgiftsbehandlingarna på enheterna kartlagts.

Som personuppgiftsansvarig får nämnden här ta del av de behandlingar som nämnden ansvarar för.

Dessa personuppgiftsbehandlingar uppdateras löpande.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I '"'"''"• r I

I Utdrngsbesty,kaode

12 (45)

(13)

VIELLD GIE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsn�mnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2017-2347 Mbn § 108

Svar på motion om att göra bredband obligatoriskt vid bostadsanpassning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Henrik Thorsell (L)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden bar från KSAU fått en motion att besvara.

Henrik Thorsell (L) föreslår i en motion att bredband görs obligatoriskt vid bostadsanpassning. Syftet är att utveckla ett serviceutbud av tjänster som bygger på internetuppkoppling med syfte att öka tryggheten för den som erhållit

bostadsanpassning, men saknar stabil internetaccess.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Motion

Beslut från KSAU

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som nämndens svar på motionen.

2. Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Protokollsanteckning Lennait Eriksson (L) lämnar sluiftlig protokollsanteckning, bifogas.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

13 (45)

(14)

Protokollsanteckning: Motion Gör bredband obligatoriskt vid bostadsanpassning. Remissyttrande M&B den 20180615

Motionen är lämnad av Liberalerna och kommunstyrelsen har lämnat frågan till M&B för svar.

Liberalerna är väl medvetna om att Lagen om bostadsanpassningsbidrag (Lag 1992:1574) inte omfattar "bredband" som bostadsanpassning. Liberalerna ser dock frågan som en förebyggande åtgärd inför åldrandets naturliga

fortskridande och tycker därvidlag att bredband i fastigheten/lägenheten blir i detta sammanhang en angelägenhet i kommunens strävan att underlätta, rationalisera och kvalitetssäkra vård och omsorgsarbetet.

Det är fråga om utveckling och att bredbandstjänster i framtiden kommer att spela en stor och viktig roll i omsorgsarbetet. Kanske avgörande vid vård i hemmen ..

Åtgärden kommer att föra kommunens arbete till framgångar och positiv framsyn i omsorg och vård. Kostnaden är obetydlig mot bakgrund av nu förekommande antal hembesök pr. dygn.

För Liberalerna i Vellinge kommun

Lennart Eriksson och Per Edeheim, ledamöter i Nämnden för Miljö och Byggnad.

(15)

VELLD GE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2017-2010

Mbn § 109

Svar på motion om att Vellinge kommun tar fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Angela Everbäck (MP)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden har från KSAU fått en motion att besvara.

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion att Vellinge kommun ska ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna och begränsa antalet personer som utsätts för buller.

Enligt motionen har vi i Vellinge inget åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna och begränsa antalet personer som utsätts för buller. Motionärerna vill att det ska finnas planer för hur Vellinge ska arbeta med bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv. I åtgärdsprogrammet ska det föreslås

· åtgärder för att minska bullernivåerna med syfte att skapa hälsosamma miljöer för boende, verksamma och besökande i staden.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Motion

Beslut från KSAU

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Jan Björkman (MP) yrkar på bifall till motionen.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att överlämna motionen och föreslå att den avslås och dels Jan Björkmans (MP) förslag om att

motionen bifalls.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

I

Jost•ri�

f?7 I

I Utdragsbesty,kaade

14 (45)

(16)

VIELLI GE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

l. översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som nämndens svar på motionen.

2. Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsen

I

Utdcagsbesty,kaode

15 (45)

(17)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-1003 Mbn § 110

Förslag till platsnamn

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Tillväxtavdelningen, planarkitekt Johan Mattisson

Mellan Omtankens hus och Stora Hammars kyrka byggs det en ny plats med bland annat boulebanor och vattenspel.

Platsen ska namnges, vilket har föregåtts av en namntävling.

Det förslag som juryn ansåg passande för platsen är Bokdalsplatsen.

Tjänsteskrivelse av planarkitekt Johan Mattisson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. namnge platsen Bokdalsplatsen Tillväxtavdelningen

I

Utdragsbesty,kaode

16 (45)

(18)

VIELllNGE

OOKOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-440 Mbn § 111

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för breddning av entredörr och åtgärd vid tröskel, utbyggnad av badrum samt breddning av dörr och åtgärd vid tröskel och dörrautomatik till förrådet där el rullstol finns.

Offerter för breddning av entredörr och anpassning av tröskel samt om- och utbyggnad av badrum måste inhämtas innan positivt beslut för dessa åtgärder kan meddelas.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för dörrautomatik till förrådet.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Lag om bostadsanpassningsbidrag 111. 111. 6 §.

Behovet av förråd till elrullstol beror på andra orsaker än funktionsnedsättningen.

2. Delegera till bygglovarkitekt/ansvarig för

bostadsanpassningsbidrag att besluta om breddning av entreclörr, anpassning av tröskel och om- och utbyggnad av badrum när offerter inkommit med stöd av lag om

I'"'',,;,, # I

I Utdragsb,sty,kaode

17 (45)

(19)

VELLDNGE

OOKOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslutet skickas till

bostadsanpassningsbidrag m. m.

Upplysning

Fastighetsägaren måste godkänna åtgärderna innan de kan utföras.

Sökande med överklagandeanvisning Fastighetsägaren för kännedom

I

Uldcagsbesty,kaade

18 (45)

(20)

VIELll..lNGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-216 Mbn § 112

Falsterbo 9:33, Klingenbergs väg 3 - ansökan om bygglov för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande: Hermelin & Palmstierna Arkitekter AB, Västmannagatan 81 A, 113 26 Stockholm

Ansökan gäller bygglov för ett ca 49 111 långt plank, 1-1,8 m högt.

Fastigheten ligger inom kulturhistorisk och värdefull miljö.

Planket föreslås uppföras delvis på prickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Sökande har inkommit med yttranden i ärendet.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Wik Ansökningshandlingar

Gatuvy

Yttranden från sökande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar l. avslå ansökan

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Avgift: 1 001 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Jos, .. ,,,

F I 0

I Utd,agsbestY<kaode

19 (45)

(21)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-405 Mbn § 113

Höllviken 5: 169, Ljungvägen 10 a - ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Ansökan avser tillbyggnad av en bostadshus.

Fastigheten omfattas av detaljplan för 1-:!öllviksstrandsområdet, 59t, laga kraft 1993-03-10.

Förslaget innebär att en tillbyggnad om 63,3 kvm innehållande garage, groventre, badrum och klädvård/förvaring uppförs.

Byggrätten på fastigheten kommer överskridas med 12,5 1112 eller 6 %.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten Höllviken 5:89 har framfört negativa synpunkter som sökande bemött.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Wik Ansökningshandlingar

Yttrande från granne Bemötande av yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt I 0 kap.

9 § PBL

Avgift: 15 836 kronor, faktura skickas separat.

I

J,stedog

r I

I Utdmgsbesty,kaode

20 (45)

(22)

VELLINGE

2018-06-14

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslutet skickas till

I

Jostehag

F I

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen rar inte påbö1jas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Uld,agsbest,,kaode

21 (45)

(23)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2017-2881 Mbn § 114

Höllviken 10:48, Kämpingestranden - ansökan om bygglov för strandrestaurang

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Jäv Yrkande

Sökande: Annars Matbyrå, Uddeholmsgatan 2, 214 50 Malmö Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2018-01-25 bygglov för en restaurang på Kämpingestranden.

Restaurangen ska ersätta befintlig strandkiosk och

bygglovsansökan föregicks av att tillväxtavdelningen utlyste en tävling om arrendet.

Bygglovet överklagades till länsstyrelsen som 2018-05-14 upphävde och återförvisade ärendet för fortsatt handläggning.

Länsstyrelsen påpekar att de inte kan pröva beslutet då det saknar motivering och inte anger vilken bestämmelsen i PBL som bygglov getts utifrån.

Om nämnden avser bevilja bygglov behöver ett nytt beslut tas i ärendet.

Ansökan är oförändrad.

Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Maria Koistinen Hellborg Beslut från länsstyrelsen

Ansökningshandlingar Mbn beslut 2018-01-25 Tjänsteskrivelse 2018-01-19

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Lars Renhed (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Kristian Svensson (SD) yrkar på avslag Jörgen Nord (S) yrkar på avslag Jan Björkman (MP) yrkar på avslag Skriftliga yrkanden biläggs.

I'"'"'"' F I �

I Utdcagsbesly,kaode

22 (45)

(24)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslutsgång

Beslut

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD), Jörgen Nords (S) och Jan Björkmans (MP) förslag om att avslå sökt bygglov.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov.

Nej-röst för bifall till Kristian Svenssons (SD), Jörgen Nords (S) och Jan Björkmans (MP) yrkande om att avslå sökt bygglov.

Med åtta ja-röster för beredningens förslag och tre nej-röster för Kristian Svenssons (SD), Jörgen Nords (S) och Jan Björkmans (MP) yrkande beslutar nämnden i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja sökt bygglov i enlighet med PBL 9 kap. 30 §.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig, Yksel Osmanovski, i enlighet med PBL 10 kap. 9 §.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Upplysning

Bygglov och övriga tillstånd för sophantering samt kylcontainer för matförvaring prövas ej i detta ärende.

Strandskyddsdispens måste sökas för räddningsväg och VA­

lcdning.

Rivningslov luävs för befintlig kiosk.

Spångens nivå vid restaurangens entre ska vara densamma som färdig golvhöjd.

I

utd ,ag sb,sty,ka ode

23 (44)

(25)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Reservation Kristian Svensson (SD) reserverar sig skriftligen, biläggs.

Jörgen Nord (S) reserverar sig skriftligen, biläggs.

Protokollsanteckning Jan Björk.man (MP) lämnar protokollsanteckning, biläggs.

Beslutet skickas till Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd<agsbesty,kaode

24 (44)

(26)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06-14 pkt. 14 Dnr 2017/2881.

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 14 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 - Kämpingestranden i Vellinge kommun"

·aterna i Vellinge kommun den 14:ejuni 2018

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

sverigedemokraterna Vellinge I Box 80 I 235 22 Vellinge I Tel: 0728-31 97 09

-�

E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

r \:'.,, �

Organlsationsnummer: 802450-6357

I

Bankgim: 715-6409

(27)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstning

Datum:

Ärende:

Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår

Ola Freij

M

V

Marie-Louise Bergman M

X

Gisela Cavalli-Björkman M

X

Elisabeth Tedestål M

><

Klas K1istensson M

X.

±,an;:g,�d M

<;r&t,,LP...t--.J C�

Lennart Eiiksson FP

><

Per Edeheim

FP

)(

-Pe�et· A:sn1,1,1tQ•

JMI

fij!MVW. MP

'><.

Jörgen Nord

s X:

K1istian Svensson

so

)

(28)

1 (1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06-14 pkt. 14 Dnr 2017/2881.

Sverigedemokratema i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelsema är fastigheten avsedd för Natur /Lek.

·aterna i Vellinge kommun den 14:ejuni 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

t_6

Sverigedemokraterna Vellinge I Box 80 I 235 22 Vellinge I Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se I Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357 I Bankgiro: 715-6409

(29)

,.

M,�n

--- �i

-0'7;.

t� �

-

ll.f

- _?:,1�-1 h,/ fi ,ll,Wi:t<0-7L---

-- ---

(30)

miljöpartiet de gröna

1Q1

MoB den 2018-06-14 ärende nr:

Protokollsnot avseende Ansökan

om bygglov f'ör nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 - Kämpingestranden i Vellinge kommun

Miljöpartiet ställer sig inte avvisande till att befintlig kiosk ersätts med en ny. Dock är det föreslagna bygglovet alltför omfattande och kräver för genomgripande åtgärder i

omkringliggande område. I tjänsteskrivelsen står bl a att förutsättningar för att bygglov ska ges är att byggnadsverket utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och la:ndskapsbilden och alt placeringen inte medför en påverkan på omgivningen som utgör betydande olägenhet (2 kap. 6 och 9 §§ PBL). Vid prövningen av frågor om bygglov ska hänsyn tas till såväl enskilda och allmänna intressen (2 kap. 1 § PBL).

Miljöparliet menar att en så omfattande förändring mot idag inte tar hänsyn till ovan i PBL.

Miljöparliet de Gröna Jan Björkman

(31)

VElllNGIE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2016-2216 Mbn § 115

Höllviken 19:54, ansökan om bygglov för telemast med teknikbodar samt rivning av befintlig telemast och

teknikbodar

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Hi3g Access AB, c/o Tammp AB, Löparevägen I, 29439 Sölvesborg

Ansökan avser telemast med teknikbodar samt rivning av befintlig telemast och befintliga teknikbodar.

Fastigheten omfattas av byggnadsplan för del av Rängs och Stora Hamrnars socknar (Dp 1) laga kraft 1944-07-15.

Förslaget innebär att befintlig telemast med teknikbodar, öster om Falsterbokanalen, rivs och en ny mast med teknikbodar uppförs väster om kanalen.

Den föreslagna masten är av fackverksmodell och 36 m hög.

Området för de föreslagna åtgärderna är i detaljplan utpekat som område för öppen plats (Natur). Enligt förarbeten till PBL kan utplaceringar av byggnader på allmän plats för att

tillgodose den allmänna nyttan bedömas som liten avvikelse.

Berörda har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan genom kungörelse i Sydsvenskan.

Ansökan har remitterats till Tillväxt.avdelningen, Gemensam medborgarservice, miljöenheten, Försvarsmakten och Trafikverket.

Sökanden har bemött de yttranden som kommit in och har bl. a.

bekräftat att teknikboclarna kommer att målas gröna och taken göras vegetationsklädda.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar

I'"'''""' I

I Uldmgsbesty,kaode

25 (45)

(32)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b §plan-och bygglagen.

2. Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

3. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 § PBL,

4. Telmikbodar ska målas i grön kulör och ha vegetationsklädda tak, samt

5. kompensationsplantering ska ske av rödtallar Avgift: 19 412 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbörjas innan sta1·beskecl lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Tekniska enheten, tillväxtavdelningen plan- och exploatering, Trafikverket och Försvarsmakten för kännedom.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I'",, .. ,,, # I 6

I Utdragsbesty,kaode

26 (44)

(33)

VELLI GIE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-83 Mbn§116

Lilla Hammar 15:32, Midgårdsvägen - ansökan om bygglov för flerbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande: JM AB, 169 82 Stockholm

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Lilla Hammar 15:32 m.

fl ., bostäder vid väg I 00, Laga kraft vunnen 2016-10-19.

Förslaget innebär att 6 stycken flerbostadshus i 3 till 5 våningar med tillhörande komplementbyggnader uppförs, totalt 87 lägenheter.

Det finns 1,5 parkeringsplatser per lägenhet varav 4 är

handikapparkeringsplatser. Det kommer att finnas möjlighet till laddning av elbilar.

Gemensam medborgarservice har med anledning av skyfallsplanen höjt den planerade GC-vägen söder om flerbostadshusen för att förhindra att vatten rinner dit. Den sökande har också fått påpekande att grönområdena ska vara lägre än gångbanorna.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Kristian Svensson (SD) yrkar på avslag, bifogas.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förlag om att avslå ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

I

Jos,,,;,,

F I

I Uld<agsbesty,kaade

27 (45)

(34)

VELIL.DNGE

�KOMMUN

2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 §plan-och bygglagen.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 § PBL

Avgift: 325 645 honor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påböijats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Kristian Svensson (SD) inkommer med skriftlig reservation, biläggs.

Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

U td mg sbestyrirn ode

28 (44)

(35)

1 (1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06- J 4 pkt. 16 Dnr:2018/83.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32.

kraterna i Vellinge kommun den J 4:e juni 2018

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnäm11den Vellinge kommun

Sverigedemokraterna Vellinge I Box 80 I 235 22 Vellinge I Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https ://vellinqe.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(36)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06-14 pkt. 16 Dnr: 2018/83.

Sverigedemokraterna i Vellinge rese1·verar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.

Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.

Sverigedemokraterna beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

raterna i Vellinge kommun den 14:ejuni 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge ko&

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(37)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2017-2963 Mbn § 117

Ljunghusen 14:97, Corfitz Beck-Friis väg 5 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av

befintlig sommarstuga.

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande,

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

För fastigheten gäller detaljplan med bestämmelser om en byggnadshöjd på max 3,5 m när byggnaden placeras 4,5 m från tomtgräns och en byggnadshöjd på 6,6 m när byggnaden placeras l O m från tomtgräns.

Det inkomna förslaget innebär att den del av huvudbyggnaden som får en byggnadshöjd på 6,6 111 placeras 10,0 m från tomtgräns. Eftersom byggnadens östra del, med en

byggnadshöjd om 3,5 m, placeras närmare tomtgräns än l O m har berörda grannar hö1ts.

En granne har inkommit med ett negativt yttrande som sökande bemött.

Tjänstesla-ivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson ansökningshand I ingar

Yttrande från granne Bemötande av yttrande

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

2. Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

I

Utdcagsbesty�aode

29 (45)

(38)

VELLI GE

�KOMMUN

I J,, .. ,,,

2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Beslutet skickas till

3. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 §PBL

Avgift: 39 760 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen far inte påbö,jas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbötjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd,agsbesty,kaade

30 (45)

(39)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: M BN-2017-2678 Mbn § 118

Skanör 2:1, Mellangatan 47 - ansökan om tidsbegränsat bygglov

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslut

Sökande, Da Aldo AB, Mellangatan 47, 23930 Skanör Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring/markis.

Ärendet utgår då bygglov har beviljats.

I "td ,,,,...,.�,,,ao,,

31 (45)

(40)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-526 Mbn § 119

Skanör 7:200, Falkvägen 16 - ansökan om bygglov för utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning Beslut

Sökande,

Ansökan avser utvändig ändring av fasad.

Ärendet utgår då sökande återkallat sin ansökan.

I '""·'"' � I

I Uld<agsbesty,kaMe

32 (45)

(41)

VIELILINGE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2017-1544 Mbn § 120

Vellinge 21:5, Falsterbovägen 231-5, ansökan om bygglov för ändrad användning, utvändig ändring och förråd

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Sökande,

Ansökan avser ändrad användning till flerbostadshus, utvändig ändring och nybyggnad av förråd.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdes­

bestämmelser men omfattas av en fördjupad översiktsplan.

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, riksintresse för kulturmiljö och naturvård samt högexploaterande kustzon.

Förslaget innebär att tre nya lägenheter inreds i befintliga byggnader och i samband med det utförs utvändiga ändringar, fötTåd uppförs och parkeringsplatser anordnas.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten Vellinge 62:3 har framfört synpunkter.

Trafikverket har yttrat sig angående anslutningen till statlig väg och menar att den ökande trafikmängden inte påverkar befintlig anslutning nämnvärt.

Fastigheten är dagsläget inkopplad på det kommunala va-nätet, VA-avdelningen har inget att invända.

Avfallshanteringen uppfyller efter revidering tekniska enhetens krav.

Sökande har inkommit med bullerutredningar som visar på att bullerkraven för trafikbuller samt industribuller uppfylls.

Miljöenheten har framfött att även hundskall och lukt kan bli en olägenhet för de boende.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttrande från granne

I J,steriog

F

I I Utdrngsbestyrlmode

33 (45)

(42)

VIEILILINGE

2018-06-14

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

I

J,stMag ;::

I -e5

yttranden från miljöenheten, telmiska enheten och trafikverket Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 § PBL

Avgift: 32 329 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggnationen får inte påbö1jas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd<agsbesty�aade

34 (45)

(43)

VELILINGE

OOKOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-198

Mbn § 121

Vellinge 90:3, Akarpsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Jäv Beslut

Beslutet skickas till

Toftagård Holding AB,

Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 11 markbostäder, fördelade på fem parhus och ett friliggande hus.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Vellinge 99:83 m. fl. vid Akarpsgatan (Tofta Gård) dp 117, laga kraft 2018-01-10.

Förslaget innebär att det uppförs 11 nya bostäder i form av en­

och tvåbostadshus i anslutning till Tofta Gård i centrala Vellinge.

Föreslagna åtgärder överensstämmer med detaljplanen.

Fastighetsbildningen är klar, men inte nybyggnadskaitan. En markplaneringsritning ska även lämnas in.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar (Ansökan inkommen 2018-01-30, reviderade ritningar inkomna 2018-05-08).

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Jan Björkman (IVIP) deltar inte i handläggningen Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. delegera ärendet till bygglovarkitekt att ge lov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, när ärendet kompletterats med godkänd nybyggnadska1ta och markplaneringsritning.

Sökande

I

Utdcagsbesty,kaode

35 (45)

(44)

VELLINGE

KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-372 Mbn § 122

Vellinge 99:66, Vattentornsgatan 2 - ansökan om bygglov för ommålning av klubbhus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser ommålning av klubblokal på Vellinge idrottsplats.

Förslaget innebär att klubbhuset målas 0111 från ljusgult till klarblått (NCS S 4055-R70B).

Tennisklubben hyr endast en del av byggnaden som de vill måla om. Den andra delen är kommunens förråd.

Kommunens fritidschefvill inte att byggnaden målas 0111.

De nesla byggnader på idrottsplatsen är ljusgula till kulören. En av byggnaderna är av gult tegel. De andra byggnaderna är av trä.

För att få en god helhetsverkan vill bygglovenheten att alla byggnader ska ha samma ljusa kulör, gärna ljusgult.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansöki1ingshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan

Åtgärden är inte förenlig med 2 kap 6 § plan- och bygglagen.

Avgift: 551 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning.

I

J"""'"'

F I I """''''""''"'·

36 (45)

(45)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-303 Mbn § 123

Vellinge 99:148 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Sökande FB Invest Vellinge Park AB, Engelbrektsgatan 26,411 37 Göteborg

Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus med sammanlagt 86 lägenheter.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Vellinge 99:24 111 fl, bostäder norr om kommunhuset.

Husen har fyra våningar, det ena har också en vindsvåning och det andra en indragen femte våning. I ett av husen finns tvättstuga, gemensamhetslokal och verkstad.

Några balkonger på andra våningen hänger ut över

punktprickad mark som inte får bebyggas och har en höjd över mark som är mindre än 3 meter.

Berörda grannar har godkänt avvikelsen.

Gemensam medborgarservice och Räddningstjänsten yttrat sig över ansökan.

Enligt detaljplanen ska det finnas 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. FB-bostad har genomfört ett parkeringsköp av 91 platser. Antal parkeringsplatser blir 0,8 per lägenhet.

FB-bostad kommer att utföra olika mobilitetsåtgärder som bilpoolsbilar med medlemskap för alla hushåll i fem år alternativt hälften av hushållen i tio år samt en cykel pool med t ex Iastcykel.

Väderskyddad cykel parkering finns i lägenhetsförråd och under cykel tak.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

I

Utdragsbesty,kaode

37 (44)

(46)

VELLINGE

2018-06-14

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

IJ"s�,m,

F

I

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-06-04.

Kristian Svensson (SD) yrkar på avslag, biläggs.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förslag 0111 att avslå sökt bygglov.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1 . bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig, Ola Karlsson, för ärendet enligt 10 kap. 9 § PBL.

Avgift: 231 3 51 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt sa,måd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Kristian Svensson (SD) reserverar sig, biläggs.

Sökande, med överklagandeanvisning.

Beslut 0111 lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågra1mar.

I

Utd,agsbesty,kaode

38 (44)

(47)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06-14 pkt. 23 och 24 Dnr 2018/303 samt 2018/383.

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 23 och 24 "Ansökan om bygglov för flerbostadshus på fastigheterna VelJinge 99:148 samt 99:151"

För ok.raterna i Vellinge kommun den 14:ejuni 2018

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

7

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinqe@sd.se

I

Hemsida: https ://vellinqe .sd .se

Organisationsnummer: 802450-6357 I Bankgiro: 715-6409

(48)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-06-14 pkt 23 och 24 Dnr 2018/3 83 samt 2018/3 03.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge beklagar att kommunen avråder från parkeringsplatser under jord.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det finns tillräckliga friytor. Enligt PBL 9§ 8 kap. gäller att, om det inte finns tillräckligt med utrymme för både friyta och parkering skall det i första hand säkerställas att tillräckligt med friytor finns.

Den framtida parkerings lösningen som redovisas i form av ett parkeringshus anser vi inte passa in i Vellinge.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(49)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/129

Ärendets dnr: MBN-2018-383 Mbn § 124

Vellinge 99: 151 Nybyggnad av flerbostadshus.

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Yrkande

Sökande FB Invest Vellinge Park AB, Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg

Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 61 lägenheter uppförs. Huset får fyra våningar och en indragen femte våning. J huset finns gemensamhetslokal, verkstad och övernattn ingslägenhet.

Fastigheten omfattas av detaljplan för Vellinge 99:24 m fl, bostäder norr om kommunhuset, Vellinge kommun.

Några balkonger på andra våningen hänger ut över

punktprickad mark som inte får bebyggas, och har en höjd över mark som är mindre än 3 meter.

Berörda grannar har godkänt avvikelsen.

Gemensam medborgarservice och Räddningstjänsten har yttrat sig över ansökan.

Enligt detaljplanen ska det finnas 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. FB- bostad har genomfört ett parkeringsköp av 91 platser. Antal parkeringsplatser blir 0,8 per lägenhet.

FB-bostad kommer att utföra olika mobilitetsåtgärder som bilpoolsbilar med medlemskap för alla hushåll i fem år alternativt hälften av hushållen i tio år samt en cykel pool med t ex lastcykel.

Väderskyddad cykel parkering finns i lägenhetsförråd och under cykel tak.

1jänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 20 I 8-06-04.

Kristian Svensson (SD) yrkar på avslag, biläggs.

I

Jos,.,m,

lr I I

Uld,agsbesty,kaade

39 (44)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :