• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Lukáš Hůla

Studijní program/obor: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy / Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy

Název práce: Aktivity v přírodě pro 2. stupeň základních škol Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Tématem diplomové práce jsou aktivity v přírodě pro 2. stupeň základních škol. Hlavním cílem práce byla realizace aktivit v přírodě s žáky 2. stupně základních škol na základě webového zdroje. Cíl práce byl splněn.

Zvolené téma je aktuální, přínosné a otevírá mnohé možnosti pro využití na základních školách.

V úvodních kapitolách se pisatel zaobírá vzděláváním v ČR, aktivitami v přírodě, celoživotní pohybo- vou aktivitou a zážitkovou pedagogikou. Kapitoly jsou zpracovány přehledně, logicky a obsahují po- třebné citace. Z textu je patrný autorův přehled v problematice.

Hlavní přínos práce je ve vytvořeném webovém zdroji aktivit v přírodě. Aktivity jsou dozděleny do 5 kategorií a celkem obsahují 54 aktivit. Tvorba webového zdroje byla podpořena anketním šetření mezi učitely na základních školách. Velmi podstatná je i realizace navržených aktivit se žáky. Oceňuji snahu o využití maximálního počtu aktivit, obzvláště pak tábornických dovedností.

Celkově hodnotím materiál jako přínosný, využitelný v praxi a ve své podstatě ojedinělý. Vážím si osobní zainteresovanosti autora tématem (působení na základní škole, osobní zapojení do realizace aktivit atd.), ale i jeho snahou o přesah tématu (zapojení více škol do realizace aktivit). Zvolené téma má jistě velký potenciál a obrovské možnosti do budoucna.

Z celé práce je jasná pisatelova erudovanost v dané problematice a naprosto se shoduje s udělením magisterského titulu.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Hodlá autor dále rozšiřovat obsah webového portálu? Případně jaké změny plánuje? Jak hodlá šířit vypracovaný materiál?

Datum: 20. 5. 2016 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou