• No results found

Sverige hade bästa projektet om mindre avfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sverige hade bästa projektet om mindre avfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

PRESSMEDDELANDE Malmö 18 mars 2010

Sverige hade bästa projektet om mindre avfall

Eurest Services har vunnit pris för bästa projekt inom avfallsminimering bland fö- retag i Europa. Eurest drev ett av de 57 svenska projekt inom ”Europa minskar avfallet”, en vecka i november då hela Europa fokuserade på aktiviteter kring att minska sitt avfall. Avfall Sverige var nationell koordinator.

En stor del av Eurest Services 125 restauranger och caféer var aktiva när ”Europa minskar avfallet”-veckan pågick. Att väga allt matavfall från kök och kunder var en del i det vinnan- de konceptet.

– Vi har minskat vårt matavfall med 23 procent per portion, både i köken och hos kunden. Det är en stor vinst, säger Christina Odén, miljösamordnare på Eurest Services.

– Det känns jättebra att vi har vunnit, kommenterar Christina Odén företagets vinst. Vi har fått en indikation på att vi jobbar åt rätt håll.

Christina Odén menar att projektet, som fortsatt under ett halvår, varit ett bra sätt att göra medarbetare och kunder medvetna om den miljöpåverkan som matavfallet innebär. Med tydlig information till kunderna om både mängder och miljöeffekter har man redan kunnat se en förändring.

Totalt pågick över 2 500 olika aktiviteter i tio länder runt om i Europa under avfallsminime- ringsveckan i november. I Sverige genomfördes ett femtiotal projekt, allt från högläsning till sopbilskaravaner och konferenser. Den 20 till 28 november i år är det dags igen.

- Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet är ett 3-årigt projekt som stöds av EU-kommissionen, Avfall Sveri- ge är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

- Målet är att nå så många invånare som möjligt, säger Anna-Carin. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall.

Läs mer på www.avfallsverige.se och www.cgnordic.com/eurestservicesse För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se Christina Odén, miljösamordnare, Eurest Service, 070 461 75 31, christina.oden@eurest.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges be- folkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk av- fallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

References

Related documents

 Avfall Sveriges remissvar utgår från konsekvenser för avfallsverksamheter (kommuner och kommunala bolag), såsom hantering av slam från enskilda avlopp samt konsekvenser för

Om förslaget om frival ändå genomförs tillstyrker Avfall Sverige förslaget om att den som producerar kommunalt avfall som omfattas av frival ska vara skyldig att lämna uppgifter

Sverige har inte begärt godkännande från Europakommissionen i enlighet med artikel 24 i handelsdirektivet eftersom Sverige har tolkat bilaga I till samma direktiv så att förbränning

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

avgörande drivkraft var den ökade importen av biogas, främst från Danmark, som på grund av stödsystemens olikheter i Danmark och Sverige lett till en betydande konkurrensnackdel

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Vattenmyndigheten i Västmanlands län, Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i

Om förslagen ska genomföras vill Avfall Sverige vara tydliga med att kommunernas kostnader för hantering av uttjänta fiskeredskap inom ramen för ett producentansvar, för det