• No results found

koncernens omsättning uppgick till 76,5 (68,1) msek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "koncernens omsättning uppgick till 76,5 (68,1) msek "

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2008 ÅRSREDOVISNING

(2)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a

002

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls den 22 april 2009 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

AnMÄlAn

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009, dels har anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

per fax: 08-545 112 19 per e-post: ir@mediaprovider.se per tel: 08-545 121 10

per post: till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, 101 39 Stockholm

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 16 april 2009.

InnehÅll 002 Årsstämma

003 viktiga händelser 2008 004 vd-ord

005 aktien och ägare 006 om mediaprovider 009 medarbetare 010 marknad

012 FÖrvaltningsberättelse 016 resultaträkning 018 balansräkning 020 kassaFlÖdesanalys 022 noter

028 revisionsberättelse 030 styrelse

031 ledning

KoMMAnde RAppoRTTIllfÄllen 2009 22 APRIL ÅRSSTÄMMA

14 MAJ DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 27 AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 5 NOVEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009

(3)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // v i k t i g ah ä n d e l s e r 003

VIKTIGA HÄNDELSER 2008

foRTSATT FOkUS PÅ ONLINE MED LANSERING AV NyA PRODUkTER

Flera webbtv-produkter startades under året. En ny special- designad webb-tv spelare för högupplöst webb-tv lanserades i Sverige samt webbtv-kanalen Zoom-tv för fotoentusiaster i Danmark.

MobIl:buSIneSS LANSERADES SOM NyTT VARUMÄRkE I SVERIGE

Bolagets B2B-satsningar inom mobilområdet paketerades un- der det nya varumärket Mobil:Business. Mobil:Business är både en ny affärstidning, ett nyhetsbrev och en serie event, såsom Mobilgalan och seminarier för företag verksamma inom mobilområdet.

pRoduKTIon OcH DRIFT AV ALLT OM FILM LADES UT Som ett led mot ett allt större fokus på internet ingick Mediaprovider avtal med It is media Svenska AB angående produktion av Allt om Film.

föRÄndRAd ORGANISATION

Den vikande marknaden har slagit hårt mot verksamheten och de expansions- och lönsamhetsplaner som Mediaprovider tidi- gare strävat efter. Bolaget är dock mycket stolt över det faktum att de flesta av verksamhetsområdena uppvisar en god lönsam- het på produktnivå, vilket bevisar att det Bolaget säljer och pro- ducerar har en fortsatt attraktionskraft hos läsaren. Med detta som utgångspunkt har organisationen och strukturen anpassats efter den vikande marknaden. Besparingsprogram har initie- rats för att återskapa förutsättningar för lönsamhet, vilket bl. a.

inneburit att personalen har minskat till 62 anställda vid årets slut, jämfört med 74 ett år tidigare.

Utgångspunkten för samtliga åtgärder har varit att bibehålla kompetens och kvalitet inom Bolagets kärnområden och sam- tidigt ge möjlighet till utveckling. Under året har Bolaget in- vesterat mycket tid och pengar i onlineverksamheten, främst genom byte av publiceringssystem och utökad webb-tv produk- tion. Bolaget har dessutom utvecklat och breddat några av de befintliga verksamhetsområdena, t ex genom lanseringen av Mobil:Business.

SAMARbeTSAVTAl OM DANSk JOBBPORTAL

Bolaget har slutit avtal med IDG om en sammanslagning av respektive bolags danska jobbportaler. Tillsammans med IDG har Bolaget nu skapat Danmarks största jobbportal inom IT.

bYTe AV cMS-SySTEM

För att ytterligare öka effektiviteten i mediaproduktionen och driftsäkerheten på våra olika webb-platser tecknade vi i början av året avtal med Polopoly AB som är en av de ledande leve- rantörerna av så kallade cMS-system (content Management System). Implementationen av det nya systemet är i full gång.

VIKTIGA hÄndelSeR efTeR peRIodenS uTGÅnG

nYeMISSIon

Styrelsen i Mediaprovider har beslutat med extra bolagsstäm- mans godkännande om en nyemission av aktier med företrä- desrätt för bolagets aktieägare. Bolaget kommer att tillföras 5,2 MSEk före emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgaran- tier och kommer att slutföras under våren 2009. Pengarna skall användas för att stärka bolagets finansiella ställning.

koncernens omsättning uppgick till 76,5 (68,1) msek

resultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till -1,0 (2,2) msek Webbtrafiken hade vid årsskiftet ökat med 20,5%

fleRÅRSöVeRSIKT

Resultaträkning (KSEK) 2008 2007 2006

Omsättning 76 514 68 118 35 341

Rörelsens kostnader -77 484 -65 947 -34 111

Resultat före avskrivningar (EBITDA) -970 2 171 1 230

Rörelseresultat (EBITA) -17 196 -1 759 805

Resultat efter finansiella poster -17 955 -2 408 804

Årets resultat -17 971 -2 408 696

Balansräkning (KSEK)

Immateriella anläggningstillgångar 14 027 27 481 866 Materiella anläggningstillgångar 1 981 2 173 408

Finansiella anläggningstillgångar 3 46 38

Omsättningstillgångar 13 889 17 062 18 137

Summa tillgångar 29 910 46 762 19 449

Eget kapital -671 17 175 11 133

Minoritetsintresse - - 12

Långfristiga skulder 4 015 7 317 654

Kortfristiga skulder 26 566 22 270 7 650

Summa eget kapital och skulder 29 910 46 762 19 449

Nyckeltal

Justerat eget kapital, KSEK -671 17 175 11 133

Soliditet, % neg. 36,7% 57,2%

Avkastning på eget kapital neg. neg. 15,2%

Avkastning på totalt kapital neg. neg. 7,2%

Antal aktier vid periodens början 9 025 000 6 950 000 1 000 Antal aktier vid periodens slut 9 025 000 9 025 000 6 950 000 Genomsnittligt antal aktier 9 025 000 8 333 333 1 159 167 Nettoresultat per aktie, kr -1,99 -0,29 0,60

Eget kapital per aktie, kr -0,07 2,06 9,60

(4)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // v d-o r d

004

Vd-ord

Trots rörelseresultatförbättringarna för Mediaprovider under slutet av 2008 lär den inledda konjukturförsämringen fortsätta under 2009. Som ett led i att förbättra bolagets finansiella sä- kerhet har styrelsen och sedan bolagsstämman beslutat om ny- emission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissionen är fullt garanterad och kommer att tillföra bolaget 5,2 MSEk före emissionskostnader.

Med den produktportfölj av ledande varumärken som Mediaprovider har idag känner jag tilltro till vår konkurrens- förmåga att komma stärkta ur den konjunkturnedgång som vi nu går igenom.

Tack för ditt förtroende!

Patrik Mellin koncernchef Mediaprovider

bÄSTA AKTIeÄGARe!

Inför 2008 var målsättningen att nå ett rörelseresultat i linje med 2007 eller bättre. Detta har vi inte lyckats med. Den kraf- tigt försämrade konjunkturen har gjort att bolagets satsning på tillväxt ej varit lönsam vilket lett till att fokus har flyttats mot kärnverksamheten. Detta kan framförallt synas på vår minsk- ning av personalstyrkan och den lägre kostnadsnivå vi uppnått därigenom. kostnadsminskningarna gav synlig effekt i slutet av 2008 men väntas inte slå fullt ut förrän under 2009. För Mediaprovider innebär beslutade besparingsprogram att kost- nadsmassan under 2009 kommer vara väsentligt lägre än un- der föregående år.

Vår målsättning inför 2008 var att växa inom online-området. Vi kan konstatera att vi lyckats växa internetannonsförsäljningen snabbare än marknaden och att trafiken i bolagets webbnätverk ökat.

En viktig anledning till tillväxten inom online-området har varit att produktutvecklingen under året har skett inom be- fintliga affärsområden. Bland annat lanserade vi Zoom- tv i Danmark för att bevaka fotoområdet och en ny webbtv-spelare i Sverige. Webbtv-kanalerna Mobil-tv och Gear- tv sålde i Danmark ut hela årets utrymme redan under våren.

Mobil:Business lanserades som nytt varumärke i Sverige.

Mobil:Business är både en ny affärstidning, nyhetsbrev och en serie event för Mobilindustrin. Med Mobil:Business befäster bo- laget sin ledande position inom Mobil-området. Under året har också utvecklingsarbetet med det nya cMS-systemet baserat på Polopoly löpt på enligt plan.

Under andra halvåret 2008 har vi genomfört besparings- och sy- nergiprogram för att återskapa förutsättningar för lönsamhet och tillväxt. Personalen har minskats och vi var vid årets slut 62 anställ- da jämfört med 74 ett år tidigare. Minskningen har i första hand kunnat hanteras genom naturliga avgångar och målsättningen är att produktionen inte skall bli lidande. En annan viktig besparing har varit att optimera vårt lokalutnyttjande genom andrahands- uthyrning. Under året lades även hela produktionen av Allt om Film ut som en del i effektiviseringsarbetet.

Marknaden har varit tuff under året och främst under hösten. Trots detta uppvisade bolaget ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet, före för kvartalet jämförelsestörande poster, på 3,2 MSEk, vilket är bättre än motsvarande period under 2007.

V d-o R d

(5)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // a k t i e no c hä g a r e 005

AKTIen OcH ÄGARE

AKTIen

Mediaproviders aktie är ansluten till Stockholmsbörsens han- delsplats First North. First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX.

KoRTnAMn: MEPR Handelspost: 1 aktie AKTIeSTRuKTuR

Mediaprovider hade per årsskiftet 9 025 000 aktier. Samtliga A-aktier.

IncITAMenTSpRoGRAM

Årsstämman i april 2008 beslutade att emittera 800 000 teckningsoptioner till tillsvidareanställda i koncernen, medfö- rande rätt att teckna högst 800 000 aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), innebärande en ökning av aktiekapita- let med högst 80 000 kronor. Varje optionsrätt ger innehava- ren rätt under tiden 1 maj 2010 till och med den 30 maj 2010 att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 8 kronor.

ÄGARSTRuKTuR

Per den 30 december 2008 uppgick antalet aktieägare i Mediaprovider till 279 st.

AKTIenS kURSUTVEckLING

Mediaproviders aktiekurs sjönk under året med 54,2 procent.

kursen på bokslutsdagen var 1,90 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 17,1 MSEk. Högsta kursnotering var 6,50 kro- nor den 20 februari 2008. Den lägsta noteringen var 1,75 kronor den 29 december 2008. Genomsnittskursen under året har varit 3,69 kronor.

uTdelnInGSpolIcY

Mediaprovider avser att konsolidera framtida vinstmedel.

Därefter är målsättningen att årligen dela ut ca 30% av vinsten efter skatt till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdel- ning är möjlig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och vinstutdelning.

de STöRSTA AkTIEÄGARNA PER DEN 30 DEcEMBER 2008, kOMPLETTERAD MED FöR BOLAGET kÄNDA FöRÄNDRINGAR

Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster

Pontus Brohult 1 786 731 19,8% 19,8%

Patrik Mellin 1 743 007 19,3% 19,3%

Bank & Berg 1 432 640 15,9% 15,9%

Westcap Förvaltning AB 729 131 8,1% 8,1%

Daniel Westman 382 147 4,2% 4,2%

Provobis Holding AB 356 815 4,0% 4,0%

Anne-Louise Kyrk-Larsson 341 000 3,8% 3,8%

Big Expectations AB 326 624 3,6% 3,6%

Håkan Melin 100 133 1,1% 1,1%

DO Networks Sverige AB 100 000 1,1% 1,1%

Övriga aktieägare 1 726 772 19,1% 19,1%

Totalt 9 025 000 100,0% 100,0%

AKTIeKApITAleTS UTVEckLING

År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital

2003 Bolagets grundas 1 000 1 000 100 000 100 000

2006 Nyemission 4 000 5 000 400 000 500 000

2006 Split 1000:1 4 995 000 5 000 000 0 500 000

2006 Nyemission 1 950 000 6 950 000 195 000 695 000

2007 Nyemission 2 000 000 8 950 000 200 000 895 000

2007 Nyemission 75 000 9 025 000 7 500 902 500

2009 Pågående nyemission 4 512 500 13 537 500 451 250 1 353 750

AKTI en och ÄGAR e

Blå graf = MEPR kursutveckling 2008 Svart graf = Index OMXSPI Staplar = MEPR, omsatt antal

(6)

PRINT WEBB WEBB TV MOBILT ANVÄNDARE

ANNONSÖR

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // o mm e d i a p r o v i d e r

006

MEDIAPROVIDER oM

in besökstrafik till en så låg kostnad som möjligt. Denna trafik säljs sedan vidare till annonskunder för ett premium. Ju mer ren- odlad målgrupp desto högre potentiellt pris per läsarkontakt.

Ambitionen är att alltid vara ledande inom de områden Bolaget agerar. Genom att locka de bästa skribenterna för respektive område kan Mediaprovider producera den kvalitet på materialet som behövs för att attrahera en stor målgrupp.

Rekrytering är en nyckel i denna process där Bolaget är myck- et noggranna för att säkerställa en hög kompetensnivå på skri- benterna. Bolaget erbjuder personalen möjligheter att växa med sin uppgift specifikt och med sin mediaprodukt i det stora perspektivet.

HögkvalitéocH breddistributiongerintäkter

Grunden för att säkerställa trafik och läsande för respektive mediaprodukt sker genom ett högkvalitativt innehåll. Detta räcker dock inte. En utförlig distribution säkerställs genom dist- ributionspartners på olika nivåer.

Distributionen sker via allt från så kallade affiliateprogram till samarbeten med andra mediahus som till exempel Aftonbladet och distribution via sökmotorer. För de tryckta tidningarna erhålls distribution såväl i butik som genom prenumerationsförsäljning.

Beroende på respektive produkts historia, mängd av innehåll och tänkta målgrupp sätts specifika distributionsplaner. En mycket viktig del är möjligheten till korsmarknadsföring mellan egna produkter.

Prismodell

Prisstrategin för nischade medier är en högprismodell. Genom att kunderna når sin målgrupp med lägre spill än via ett bre- dare media kan Bolaget erbjuda en lägre kostnad per kontakt i den målgrupp de vill nå. På så sätt uppnås ett premium trots de lägre volymerna.

internationellannonsförsäljning

Internationell annonsförsäljning blir en allt viktigare del av an- nonsmarknaden. Ett flertal större aktörer agerar med endast en annonsköparorganisation i Europa. Detta gör att representa- tion i framför allt London blir allt viktigare. Bolaget har därför en egen säljrepresentant i London

AffÄRSIdé

Mediaproviders affärsidé är att erbjuda nischade digitala medie- varumärken till konsumenter och yrkesutövare.

MÅlMediaproviders primära mål är att bygga god lönsamhet. Vi skall vara marknadsledare eller i andra hand en av de tre största aktö- rerna inom de affärsområden vi är etablerade. En marknadsledan- de ställning ger inom mediabranschen goda förutsättningar till lönsamhet. Mediaprovider skall även ha en tillväxt i omsättning och internettrafik som är bättre än marknaden i både Danmark och Sverige.

STRATeGI

Mediaprovider skall uppnå sin lönsamhet genom att driva tra- fik/läsande till bolagets befintliga varumärken. Varumärken som endast finns i ett av verksamhetsländerna kan produceras även i det andra landet med lägre kostnader. Detsamma gäller även delar av produkterbjudanden.

Idag har vi varumärken inom områdena IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och communities.

Genom stordriftsfördelar och synergier avseende teknik, för- säljning och redaktionell produktion kan Mediaprovider uppnå högre marginaler.

När möjlighet till förvärv finns inom Bolagets affärsom- råden eller närliggande områden kan detta vara ett lönsam- hetsmässigt intressant komplement till organisk tillväxt. För att Mediaprovider skall etablera sig inom ett intresseområde krävs besökarintresse, annonspengar och möjlighet att bli marknadsledare.

VISIon

Mediaproviders vision är att på den skandinaviska marknaden skapa fler digitala varumärken inom Bolagets befintliga intres- seområden och att bredda sig mot närliggande områden så som sport, livsstilsinnehåll och fritidsintressen.

AffÄRSModell

Mediaprovider är ett bolag med fokus på Internet publishing, som har en stark plattform att stå på med etablerade webb- tjänster och mobila tjänster samt tidskrifter.

När kunderna besöker Mediaproviders webbplatser och lä- ser Bolagets tidningar är det för att konsumera information och underhållning.

Mediaprovider har två kundgrupper; besökare och annon- sörer. Genom att producera ett attraktivt innehåll får Bolaget

o M M ed IA p R o VI de R

AffÄRSModell / traFikFÖrädling

(7)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // 2008 007

VeRKSAMheTSbeSKRIVnInG

Mediaprovider är idag verksamt på två marknader (Sverige och Danmark). Bolaget har produkter inom sex specialintres- seområden, vilka alla är tydligt nischade; IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och communities.

Indelningen är gjord utifrån kundernas behov och i seg- menten ingår både digitala produkter och papperstidningar.

Inom varje område skall Bolaget vara marknadsledande eller topp tre, vilket inom mediabranschen ger goda förutsättningar till lönsamhet.

Bolagets strategi är att i första hand bredda produktportföljen inom befintliga intresseområden. På sikt kan även egen etable- ring på nya marknader övervägas.

Målsättningen är att samtliga produkter och tjänster skall undersöka, underhålla och informera.

mobilt

I området mobilt ingår mobil.se, mobil.nu, mobilforum.se samt papperstidningar och webb-tv. Produkterna finns i Sverige och Danmark. Under 2008 startades Mobil:Business i Sverige.

Mobil:Business vänder sig till företag inom mobilindustrin och har snabbt etablerat sig som den naturliga mötesplatsen.

Varumärket Mobil är det ledande inom information om mobil kommunikation sedan starten 1995.

itIT-området är endast verksamt i Danmark. Mediaprovider är i Danmark den ledande leverantören av information om IT.

Portalerna comon.dk och crn.dk med tillhörande papperstidning är bland Danmarks mest välbesökta B2B-produkter inom IT.

comon-Tv är Danmarks största webb-tv kanal för IT- relaterade nyheter. Papperstidningen cRN (computer Reseller News) är den ledande IT-tidningen för dem som arbetar inom grossist- och återförsäljarledet. I verksamhetsområdet ingår också mac-sajten mediamac.dk och platsannonssamarbetet med IDG:s Jobworld.

foto

I området Foto ingår kamerabild.se, fotoguiden.se, zoom- online.dk samt papperstidningar. Vi tillhandahåller dag- liga nyheter, webb-tv samt nyheter i den mobila kanalen.

Papperstidningarna Zoom och kamera & Bild är ihop med webbplatserna auktoriteter i sina respektive länder.

Hemelektronik

Mediaprovider är ledande i både Sverige och Danmark på information om prylar. Prylportalen.se har på kort tid etablerat sig som en populär webbplats inom prylområdet. Idag tillhan- dahåller webbplatsen även webb-tv. I Danmark är Gear-TV en auktoritet och en av de webbtv-kanaler i Danmark med mest nedladdade inslag. Papperstidningen Gear och webbplatsen gear-online.dk är störst i sitt slag i Danmark.

filmocHcommunities

Mediaprovider är genom dvdforum.nu en ledande communi- tyleverantör på filmområdet i Sverige. Dvdforum erbjuder re- daktionellt material och forumdiskussioner kring film, dvd och hemmabio och har funnits sedan 1999.

Bolaget driver idag Netstationen, n.dk, som är en spel- och chatcommunity.

nYA ORGANISkA TILLVÄXTOMRÅDEN onesHots

Bolaget har under 2008 lagt till oneshots till portföljen inom områdena IT, Foto och Mobilt. Oneshots är print- och/eller onlineprodukter, som utkommer en eller två gånger per år.

mobilensomPlattform

Allt fler läsare surfar på Bolagets webbplatser via mobilen.

Mediaprovider fortsätter utvecklingen av mobila kanaler.

nyHetsbrev

Bolaget skall ta framgångarna i Danmark till den svenska marknaden. Ett exempel är nyhetsbrevet för cRN där Bolaget kan erbjuda leverantörer inom IT-branschen den mest förfinade målgruppen och därmed ett mycket högt premium.

MedIApRoVIdeRS NÄTVERk

V eRKSAM he TS be SKRIV n In G

(8)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // 2008 008

Plustjänster

Betalning för redaktionellt material på webben är fortfarande i sin linda. Utvecklingen går fort och framförallt Aftonbladet har visat att det går att till och med höja priset för dessa tjänster.

Mediaprovider fortsätter att erbjuda premiummaterial till med- lemmar och lösnummerköpare.

försäljningavinneHåll

Mediaprovider kommer satsa på att utöka försäljningen av re- daktionellt material till andra mediaföretag. Nischat innehåll är ofta unikt och ger ett mervärde till andras mediaprodukter utan att Mediaprovider urholkar sitt eget erbjudande.

Webb-tvettviktigtProfilområde

Mediaprovider har satsat målmedvetet på webb-tv under de senaste sju åren. 2007 var ett genombrottsår. Under 2008 lan- serades Zoom-tv i Danmark för att bevaka fotoområdet.

Webbtv-kanalerna Mobil-tv och Gear-tv sålde i Danmark ut hela årets utrymme redan under våren. I Sverige lanserades en helt ny webbtv-spelare för inslag i HD-format.

mobil-tv

Under året lanserades produkten Tagga. Med streckkodstekni- ken Tagga kan papperstidningsläsare enkelt hitta de tv-inslag de vill via sin mobiltelefon.

V eRKSAM he TS be SKRIV n In G

(9)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // m e d a r b e ta r e 009

MedARbeTARe MedARbeTARe

Den kraftigt försämrade konjunkturen har gjort att Bolagets satsning på tillväxt ej varit lönsam. Fokus har istället flyttas mot befintlig kärnverksamhet vilket inneburit omstruktureringar och omorganisation av persponalstyrkan. Personalen har därför minskats under 2008 och var vid årets slut 62 anställda jäm- fört med 74 ett år tidigare. Minskningen har i första hand kun- nat hanteras genom naturliga avgångar och målsättningen är att produktionen inte skall bli lidande.

Bolagets medarbetare är kunniga inom sina specifika områ- den. Oavsett om det handlar om mobiltelefoner, foto, IT, hem- elektronik eller film håller sig medarbetarna i den absoluta framkanten kunskapsmässigt.

kunskapen om webbmedier är stor. Den samlade kunskapen om att producera innehåll och att sälja kampanjer för internet utgör många arbetsår. Många har varit med sedan internetmediets fö- delse och lärt sig mycket om kundernas önskemål.

MedARbeTARfAKTA

» 62 anställda vid årets utgång.

» 38 personer var anställda i Danmark och 24 i Sverige.

» 79% av de anställda var män och 21% kvinnor.

M ed AR be TAR e

(10)

MARKnAd uTVecKlInG 2008

Under 2008 ökade medieinvesteringarna i Sverige, enligt IRM, med 1,3 procent jämfört med föregående år. Totalt sett omsat- tes drygt 32 miljarder kronor. Mediemarknaden drogs framförallt framåt av internetannonseringen som ökade med drygt 18,5 pro- cent. Starkast tillväxt visade mobilannonseringen som ökade med 83,6 procent under 2008. Största minskningen skedde i gratistid- skrifter med 12,3 procent. Populärpress ökade med 7,4 procent och fackpress minskade med 4,9 procent, men det är på internet som de stora förändringarna skett.

Internetannonseringen nådde under 2008 en andel av medie- investeringarna på 18 procent motsvarande 4,8 miljarder kro- nor och är därmed i princip lika stort som TV.

Under 2008 ökade Mediaproviders omsättning relaterad till digi- tala medier mer än marknaden.

Några av de bakomliggande faktorerna till internets tillväxt som reklammedia är:

l Andelen personer som i Sverige läser nyheter på internet istället för i tryckt tidning, i stor utsträckning eller till viss del, uppgår numera till 59 procent. Mer än var femte man gör det i stor utsträckning (ScB). I åldrarna upp till 35 år är denna siffra så hög som 73-75 procent.

l Andelen som använder internet regelbundet har i Sverige ökat till 84 procent under 2008. Norden har bland den högsta bred- bandspenetrationen i världen. I Sverige använder 74 procent av användarna någon form av bredband (ScB).

l Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Nära 40 procent av alla i åldern 16-74 år har använt internet för att köpa eller beställa varor under 2008 (ScB).

MARKnAdSSTRATeGI

Inom respektive affärsområde skall Mediaprovider vara bäst på att attrahera tittare i relation till kostnad. På så sätt kan ett pre- mium uppnås när kontakt med tittarna erbjuds till annonsörer.

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // m a r k n a d

010

58% 42%

GeoGRAfISK oMSÄTTnInG danmark sverige

MARK n A d

(11)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // 2008 011

(12)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // f ö r va lt n i n g s b e r ä t t e l s e

012

föRVAlTnInGS- BERÄTTELSE

ÅRSRedoVISnInG 2008

Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider Scandinavia AB, organisationsnummer 556638-1934, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

VIKTIGA hÄndelSeR undeR peRIoden

foRTSATT FOkUS PÅ ONLINE MED LANSERING AV NyA PRODUkTER

Flera webbtv-produkter startades under året. En ny special- designad webb-tv spelare för högupplöst webb-tv lanserades i Sverige samt webbtv-kanalen Zoom-tv för fotoentusiaster i Danmark.

MobIl:buSIneSS LANSERADES SOM NyTT VARUMÄRkE I SVERIGE

Bolagets B2B-satsningar inom mobilområdet paketerades under det nya varumärket Mobil:Business. Mobil:Business är både en ny affärstidning och en serie event för företag verksamma inom mobilområdet.

pRoduKTIon OcH DRIFT AV ALLT OM FILM LADES UT Som ett led mot ett allt större fokus på internet ingick Mediaprovider avtal med It is Media Svenska AB angående produktion av Allt om Film.

föRÄndRAd ORGANISATION

Den vikande marknaden har slagit hårt mot verksamheten och de expansions- och lönsamhetsplaner som Mediaprovider tidi- gare strävat efter. Bolaget är dock mycket stolt över det faktum att de flesta av verksamhetsområdena uppvisar en god lönsam- het på produktnivå, vilket bevisar att det Bolaget säljer och pro- ducerar har en fortsatt attraktionskraft hos läsaren. Med detta som utgångspunkt har organisationen och strukturen anpassats efter den vikande marknaden. Besparingsprogram har initie- rats för att återskapa förutsättningar för lönsamhet, vilket bl. a.

inneburit att personalen har minskat till 62 anställda vid årets slut, jämfört med 74 ett år tidigare.

Utgångspunkten för samtliga åtgärder har varit att bibehålla kompetens och kvalitet inom Bolagets kärnområden och samti- digt ge möjlighet till utveckling.

SAMARbeTSAVTAl OM DANSk JOBBPORTAL

Bolaget har slutit avtal med IDG om en sammanslagning av

Koncernens huvudsakliga verksamhet är att bedriva mediaverksamhet i Sverige och via dotterbolag i Danmark, med publicering av ett antal webbtjänster och tidskrifter.

R V A lT n In GS be RÄTT el Se

respektive bolags danska jobbportaler. Tillsammans med IDG har Bolaget nu skapat Danmarks största jobbportal inom IT.

bYTe AV cMS-SySTEM

För att ytterligare öka effektiviteten i mediaproduktionen och driftsäkerheten på våra olika webb-platser tecknade vi i början av året avtal med Polopoly AB som är en av de ledande leve- rantörerna av så kallade cMS-system (content Management System). Implementationen av det nya systemet är i full gång.

VIKTIGA hÄndelSeR efTeR peRIodenS uTGÅnG

nYeMISSIon

Styrelsen i Mediaprovider har beslutat med extra bolagsstäm- mans godkännande om en nyemission av aktier med företrä- desrätt för bolagets aktieägare. Bolaget kommer att tillföras 5,2 MSEk före emissionskostnader. Emissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgaran- tier och kommer att slutföras under våren 2009. Pengarna skall användas för att stärka bolagets finansiella ställning.

fInAnSIell InfoRMATIon

oMSÄTTnInG OcH RESULTAT

koncernens omsättning för perioden uppgick till 76,5 (68,1) MSEk, vilket motsvarar en ökning med 12,3% jämfört med motsvarande period föregående år. Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 42,0% och Danmark för 58,0%.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden upp- gick till -1,0 (2,2) MSEk.

nedSKRIVnInG AV DOTTERBOLAGSAkTIER OcH TILLHöRANDE GOODWILL POST

Styrelsen har beslutat att skriva ned värdet på aktierna i det danska dotterbolaget Mediaprovider A/S med 10 985 kSEk.

Detta påverkar koncernens förvärvsgoodwill vilken skrivs ned med 8 808 kSEk. Beslutet belastar koncernens och moderbo- lagets nettoresultat negativt för helåret.

Dotterbolaget har inte levt upp till det förväntade positiva kassaflödet som förutspåddes vid förvärvstillfället 2007.

Mediamarknaden i Danmark har varit tuff, främst under 2008 vilket slagit hårt mot bolagets annonsförsäljning. En stor del av de åtgärds- och effektiviseringsprogram som vidtagits de

(13)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // 2008 013

79%

21%

föRdelnInG AnSTÄlldA kvinnor män

R V A lT n In GS be RÄTT el Se

senaste åren har varit riktade mot det danska dotterbolaget vilket gör att bolaget nu har en effektivare organisation och därför står bättre rustat inför 2009. Styrelsen har under rå- dande marknadsförutsättningar valt att se mer försiktigt på dotterbolagets framtida intjäningsförmåga, men vill samtidigt framhålla att man ser fortsatt stora fördelar med förvärvet och att man tror på en positiv resultatutveckling framöver när kon- junkturen vänder uppåt igen.

fInAnSIell STÄLLNING

kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 2,0 (-4,0) MSEk. Efter investeringar och amorteringar uppgick periodens totala kassaflöde till -3,4 (-10,8) MSEk.

koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 44 (3 445) kSEk. Totalt utnyttjad checkkredit var vid periodens slut 4,2 (3,8) MSEk, vilket innebär att koncernen hade 3,2 (1,6) MSEk outnyttjat. Bolaget har under året amorterat av den långfristiga låneskulden med 3,7 MSEk. Bolaget har un- der 2009 omförhandlat amorteringsplanen med banken, till för bolaget mer fördelaktiga villkor.

Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens utgång till -2,2% (36,7%) och moderbolagets soliditet uppgick till 32,2%

(55,2%). koncernen har räntebärande skulder om 6,7 MSEk.

Merparten av denna skuld uppkom i samband med förvärvet av Mediaprovider A/S.

peRSonAl

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 62 (74) perso- ner, varav 79% (77%) män, 21% (23%) kvinnor.

InVeSTeRInGAR

Periodens investeringar uppgick till 1,6 MSEk varav 0,9 MSEk avsåg balanserade utvecklingskostnader i samband med im- plementation av nytt publiceringssystem. 0,8 MSEk avsåg in- köp av materiella tillgångar och 43 kSEk avsåg nedskrivning av marknadsnoterade aktier.

KRedITRISK

Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditris- ker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försälj- ning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.

VAluTARISK

koncernen en har betydande del av sina intäker och kostnader i danska kronor Dkk. koncernen redovisar i SEk och fluktuatio- ner i den svenska kronans värde gentemot den danska kronan skapar därmed valutarisker i både resultat- och balansräkning- en för koncernen. Bolaget valutasäkrar ej sina flöden eller ba- lansposter, dock har koncernen både intäkter och kostnader i Dkk vilket till viss del balanserar valutakursfluktuationer.

lIKVIdITeTSRISK

Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som ut- gångspunkt och placeringen av likvida medel baseras på kassaflödesprognoser.

bAlAnSeRAde UTVEckLINGSkOSTNADER

Bolaget har valt att balansera externa utvecklingskostnader i samband med implementation av nytt publiceringssystem.

Dessa skrivs av på 5 år. Totalt har under året kostnader om 0,9 MSEk aktiverats.

STYRelSenS MANDAT ATT EMITTERA AkTIER

Årsstämman den 30 april 2008 beslöt att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera till- fällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemission av sammanlagt högst 902 500 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Mandatet har inte utnyttjats under verk- samhetsåret 2008.

AKTIebASeRAT INcITAMENTSPROGRAM

Årsstämma den 30 april 2008 beslutade att emittera tecknings- optioner till tillsvidareanställda i koncernen. Bolagsstämman beslutade att emittera 800 000 teckningsoptioner medfö- rande rätt att teckna högst 800 000 aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), innebärande en ökning av aktiekapita- let med högst 80 000 kronor. Varje optionsrätt ger innehava- ren rätt under tiden 1 maj 2010 till och med den 30 maj 2010 att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie är 8 kronor.

uTdelnInG

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges.

STYRelSenS ARBETE

Styrelsen i Mediaprovider Scandinavia AB består av fem le- damöter och har under räkenskapsåret haft 11 protokoll- förda styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband med årsstämman, innehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Ärenden som har behandlats av styrelsen under året har bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, resultat, budget, förvärv och organisation.

Under året valde carsten Bank-Mikkelsen, en av delägarna till förra ägaren av Ncom Publications A/S, på egen begäran att lämna styrelsen på grund av andra åtaganden.

föRSlAG TIll behAndlInG AV ÅReTS ReSulTAT

KonceRnen

Ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen.

ModeRbolAGeT

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Från föregående år balanserat resultat -1 339 754

Årets resultat -14 994 774

Summa -16 334 528

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Att balansera i ny räkning -16 334 528

(14)

me d i a p r o v i d e r år s r e d o v i s n i n g // 2008 014

med den produktportfölj av ledande varu- märken som Mediaprovider har idag finns en tilltro till vår konkurrensförmåga att komma stärkta ur den konjunkturnedgång som vi nu går igenom

(15)

me d i a p r o v i d e r år s r e d o v i s n i n g // 2008 015

(16)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // r e s u ltat r ä k n i n g

016

ReSulTATRÄKnInG kONcERN

KonceRn

2008 2007 2006

RöRelsensintäkteR Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 74 327 62 320 34 959

Övriga rörelseintäkter 2 187 5 798 382

Summa intäkter 76 514 68 118 35 341

RöRelsenskostnaDeR

Produktionskostnader -17 798 -18 534 -13 718

Övriga externa kostnader -19 926 -10 974 -6 466

Personalkostnader -39 760 -36 439 -13 927

Avskrivningar -5 241 -3 930 -425

Nedskrivningar -10 985 - -

Summa kostnader -93 710 -69 877 -34 536

Rörelseresultat -17 196 -1 759 805

ResultatfRånfinansiellainvesteRingaR

Ränteintäkter och liknande resultatposter 268 -8 101

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 027 -641 -102

Summa resultat från finansiella investeringar -759 -649 -1

Resultat efter finansnetto -17 955 -2 408 804

Skatt -16 - -120

Minoritetens andel - - 12

RESULTAT -17 971 -2 408 696

K once R n

not

1 2 3, 4 3

7

(17)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // r e s u ltat r ä k n i n g 017

ReSulTATRÄKnInG MODERBOLAG

ModeRbolAG

2008 2007 2006

RöRelsensintäkteR Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Nettoomsättning 31 989 29 906 29 215

Övriga rörelseintäkter 117 86 382

Summa intäkter 32 106 29 992 29 597

RöRelsenskostnaDeR

Produktionskostnader -8 642 -9 832 -11 032

Övriga externa kostnader -9 442 -6 993 -5 104

Personalkostnader -15 281 -15 632 -12 545

Avskrivningar -1 904 -1 597 -1 420

Nedskrivningar -10 985 - -5

Summa kostnader -46 254 -34 054 -30 106

Rörelseresultat -14 148 -4 062 -509

ResultatfRånfinansiellainvesteRingaR

Resultat från andelar i koncernföretag - - 3 813

Ränteintäkter och liknande resultatposter -242 -29 46

Räntekostnader och liknande resultatposter -605 -411 -247

Summa resultat från finansiella investeringar -847 -440 3 612

Resultat efter finansnetto -14 995 -4 502 3 103

Skatt - - -

RESULTAT -14 995 -4 502 3 103

M ode R bol AG

not

1 2 3, 4 3

7

(18)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // b a l a n s r ä k n i n g

018

bAlAnSRÄKnInG kONcERN

KonceRn

tillgångaR 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3

Goodwill 12 615 26 486 242

Övriga immateriella anläägningstillgångar 1 412 995 624

Materiella anläggningstillgångar 4

Inventarier, verktyg och installationer 1 981 2 173 408

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i övriga företag 3 46 38

Summa anläggningstillgångar 16 011 29 700 1 312 Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 522 8 906 2 756

Övriga fordringar 2 153 2 758 216

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 180 1 954 908

Likvida medel 44 3 445 14 257

Summa omsättningstillgångar 13 899 17 062 18 137

SUMMA TILLGÅNGAR 29 910 46 762 19 449

egetkapitalochskulDeR Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 903 903 695

Bundna reserver - 283 1 415

Fritt eget kapital

Fria reserver 16 529 18 359 8 332

Omräkningsdifferens -132 38 -5

Årets resultat -17 971 -2 408 696

Summa eget kapital -671 17 175 11 133

Minoritetsintresse - - 12

Långfristiga skulder

Lån 4 015 7 317 654

Summa långfristiga skulder 4 015 7 317 654

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 408 5 005 3 096

Skatteskuld - - 25

Övriga kortfristiga skulder 10 292 14 110 3 162

Upplupna kostnader 10 866 3 155 1 367

Summa kortfristiga skulder 26 566 22 270 7 650

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 910 46 762 19 449

ställDapanteR

Företagsinteckningar 7 427 4 894 1 600

ansvaRsföRbinDelseR

Borgensförbindelser 4 848 4 173 322

K once R n

not

6

9

8

8 6

(19)

bAlAnSRÄKnInG MODERBOLAG

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // b a l a n s r ä k n i n g 019

ModeRbolAG

tillgångaR 12/31/2008 12/31/2007 12/31/2006

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 2 667 4 001 5 334

Övriga immateriella anläggningstillgångar 921 838 45

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 572 712 359

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 991 29 975 2 369

Andelar i övriga företag 3 46 38

Summa anläggningstillgångar 23 154 35 572 8 145

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 958 2 464 1 536

Fordran koncernföretag 3 492 2 671 508

Skattefordran 44 49 25

Övriga fordringar 175 541 28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 247 1 004 835

Likvida medel - 2 452 13 786

Summa omsättningstillgångar 6 916 9 181 16 718

SUMMA TILLGÅNGAR 30 070 44 753 24 863

egetkapitalochskulDeR Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 903 903 695

Fritt eget kapital

Fria reserver -1 340 3 162 59

Överkursfond 25 151 25 151 12 285

Årets resultat -14 995 -4 502 3 103

Summa eget kapital 9 719 24 714 16 142

Långfristiga skulder

Lån 4 015 7 317 654

Skuld till koncernbolag 2 227 1 336 1 649

Summa långfristiga skulder 6 242 8 653 2 303

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 545 2 582 2 552

Skuld till koncernföretag - - -

Skatteskuld - - 25

Övriga kortfristiga skulder 5 219 6 362 2 688

Upplupna kostnader 6 345 2 442 1 153

Summa kortfristiga skulder 14 109 11 386 6 418

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 070 44 753 24 863

ställDapanteR

Företagsinteckningar 3 000 1 000 1 000

ansvaRsföRbinDelseR

Borgensförbindelser 4 848 4 173 322

M ode R bol AG

not

3

4

6

9

8

8 6

(20)

me d i a p r o v i d e r år s r e d o v i s n i n g // 2007

002 m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // k a s s a f l ö d e s a n a ly s

020

KASSAflödeSAnAlYS kONcERN

KonceRn 2008 2007 2006

Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -17 955 -2 408 804

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 15 454 1 384 425

Betald skatt - - -119

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -2 501 -1 024 1 110

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -237 -1 840 90

Förändring av kortfristiga skulder 4 739 -1 096 886

Kassaflöde från löpande verksamheten 2 001 -3 960 2 086

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -892 -898 -50

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -808 -836 -37

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 43 - -

Förvärv av dotterbolag - -27 606 -1 045

Avyttring av dotterbolag - - -29

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 657 -29 340 -1 161

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 13 075 12 880

Amortering lån/Upptagna lån -3 745 9 413 -417

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 745 22 488 12 463

Periodens kassaflöde -3 401 -10 812 13 388

Likvida medel vid periodens början 3 445 14 257 866

Kursdifferens - - 3

Likvida medel vid periodens slut 44 3 445 14 257

K once R n

(21)

me d i a p r o v i d e r år s r e d o v i s n i n g // 2007 002

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // k a s s a f l ö d e s a n a ly s 021

KASSAflödeSAnAlYS MODERBOLAG

ModeRbolAG 2008 2007 2006

Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -14 995 -4 502 3 103

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 12 889 1 624 2 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -2 106 -2 878 5 219

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -187 - 3 798 -731

Förändring av kortfristiga skulder 4 056 1 904 -4 985

Kassaflöde från löpande verksamheten 1 763 -4 772 -497

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -451 -898 -50

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -62 -539 -37

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 43 -8 -

Förvärv av dotterbolag - -27 606 -395

Avyttring av dotterbolag - - 22

Kassaflöde från investeringsverksamheten -470 -29 051 -460

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 13 075 12 880

Amortering lån/Upptagna lån -3 745 9 414 1 232

Aktieägartillskott - - 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 745 22 489 14 612

Periodens kassaflöde -2 452 - 11 334 13 655

Likvida medel vid periodens början 2 452 13 786 131

Likvida medel vid periodens slut - 2 452 13 786

M ode R bol AG

(22)

m e d i a p r o v i d e rå r s r e d o v i s n i n g // n o t e r

022

noTeR RedoVISnInGS- och VÄRdeRInGSpRIncIpeR

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt vägledningar till dessa allmänna råd. Beräkningen av antalet anställda och redovisning av löner och ersättningar följer emellertid Bokföringsnämndens rekommendation R4.

KonceRnRedoVISnInG

koncernredovisning omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande.

koncernredovisningen är upprättad enligt den så kallade för- värvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommenda- tion nr 1:00 om koncernredovisning. Förvärvsmetoden innebär att moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. Aktier i dotterbolag avräknas mot det egna kapitalet i koncernföretagen vid förvärvstillfället. Vid för- värvstillfället upprättades en förvärvsanalys som medförde att goodwill uppstod och som redovisas som en tillgång i balans- räkningen. Denna goodwill har under räkenskapsåret minskat genom den nedskrivning som skett. Avskrivning på goodwill sker i övrigt med 10-20 procent per år.

oMRÄKnInG AV UTLÄNDSkA VERkSAMHETER

Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Detta inne- bär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräk- nas till balansdagens kurs. kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot eget kapital.

InTÄKTSRedoVISnInG

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

InKoMSTSKATTeR

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas el- ler erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade el- ler som är aviserade och med stor säkerhet kommer att faststäl- las. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning

no Te R

det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid fram- tida beskattning.

foRdRInGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

uTlÄndSKA VALUTOR

Utländska fordringar har omräknats efter balansdagens kurs.

AnlÄGGnInGSTIllGÅnGAR

Avskrivningar enligt plan på materiella och immateriella an- läggningstillgångar baseras på verkliga anskaffningsvär- den och skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ur- sprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter av- seende vissa större utvecklingsprojekt balanseras externa konsultkostnader i bolaget som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida eko- nomiska fördelar. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräk- nas komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kom- mersiell produktion påbörjas.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

l Inventarier, verktyg och installationer 5 år

l Datorer, datortillbehör 3-5 år

l Goodwill 5-10 år

l övriga immateriella anläggningstillgångar 5 år

De väsentligaste avvikelserna från 20 procents avskrivning avse- ende goodwill är följande:

Goodwill uppkommen under 2007 vid förvärvet av Ncom Publications och resterande 15% av MkF Danmark ApS skrivs av på 10 år. Goodwillen kan hänföras till, dels de starka varu- märken som bolagen innehar och dels det särskilda värde som de förvärvade tidningarnas utgivningsbevis har, samt den bety- dande ställning tidningarna och de förvärvade Internetsajterna har på den lokala marknaden i Danmark.

AVSÄTTnInGAR

Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en le- gal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse

References

Related documents

Räntetäckningsgrad: EBVAT efter återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital,

Rörelseresultatet före avskrivningar från förvärv, EBITA, exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 3 852 MSEK (3 007).. Koncernens resultat före skatt

Återbetalning gjordes till ASSA ABLOY av tidigare inbetalda förskott för skatt under det fjärde kvartalet och påverkade kassaflödet positivt med drygt 800 MSEK.. Det senaste

Övriga rörelseintäkter i moderbolaget ASSA ABLOY AB uppgick för det första halvåret till 2 113 MSEK (1 963).. Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 950

Anders Maltesen har blivit utsedd till Executive Vice President och chef för Divisionen Asia Pacific från och med den 1 september 2017.. Han efterträder Magnus Kagevik som lämnar

Av Swedish Match snusförsäljning på den svenska marknaden under andra kvartalet uppgick andelen portionssnus till 63 procent jämfört med 59 procent under andra kvartalet

För produktområdet snus ökade den redovisade nettoomsättningen med 8 procent under det tredje kvartalet till 852 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med knappt 1 procent till

För Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande avstämning mellan Operativt kassaflöde och Kassaflöde från till genomsnittligt eget kapital hänförligt