• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Karel Keřka Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Karel Keřka Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Karel Keřka

Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Cíl práce:

Cílem předkládané bakalářské práce bylo pomocí metod finanční analýzy posoudit finanční zdraví vybraného podniku a navrhnout doporučení pro jeho zlepšení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Na str. 21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“ Uveďte, které účetní jednotky mají povinnost zveřejnění účetní závěrky.

2. Na str. 58 píšete, cit.: „Výsledný ukazatel čistého pracovního kapitálu zdaleka ani nedosahuje doporučovaných hodnot.“ Jaké jsou doporučované hodnoty pro čistý pracovní kapitál (ČPK)?

Jakou strategii z hlediska rizika uplatňuje podnik se záporným ČPK?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 1.6.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cíl předkládané bakalářské práce byl autorem vymezen slovy „poskytnout nejen ucelený přehled o finanční analýze jako takové, ale pomocí metod finanční analýzy posoudit finanční zdraví skutečného podniku a na závěr navrhnout doporučení pro zlepšení.“

Teoretickým východiskem bakalářské práce je první kapitola bakalářské práce, kde se autor věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům finanční analýzy. Stěžejní část tvoří 2. a 3. kapitola, kde bakalant aplikuje teoretické poznatky z první části a vyčísluje vybrané ukazatele finanční analýzy konkrétního podniku, které komentuje. Komentář je však v řadě případů pouze povrchní bez hlubší analýzy. Naopak kladně hodnotím snahu autora o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví.

Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci.

Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením a omezeným rozsahem bakalářské práce.

Práce má odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň. Seznam literatury je vzhledem k typu práce a tématu adekvátní.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

(3)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Karel Keřka

Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Cíl práce:

Cílem předkládané bakalářské práce bylo pomocí metod finanční analýzy posoudit finanční zdraví vybraného podniku a navrhnout doporučení pro jeho zlepšení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Na str. 21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“ Uveďte, které účetní jednotky mají povinnost zveřejnění účetní závěrky.

2. Na str. 58 píšete, cit.: „Výsledný ukazatel čistého pracovního kapitálu zdaleka ani nedosahuje doporučovaných hodnot.“ Jaké jsou doporučované hodnoty pro čistý pracovní kapitál (ČPK)?

Jakou strategii z hlediska rizika uplatňuje podnik se záporným ČPK?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 1.6.2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(4)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cíl předkládané bakalářské práce byl autorem vymezen slovy „poskytnout nejen ucelený přehled o finanční analýze jako takové, ale pomocí metod finanční analýzy posoudit finanční zdraví skutečného podniku a na závěr navrhnout doporučení pro zlepšení.“

Teoretickým východiskem bakalářské práce je první kapitola bakalářské práce, kde se autor věnuje jednotlivým metodám a ukazatelům finanční analýzy. Stěžejní část tvoří 2. a 3. kapitola, kde bakalant aplikuje teoretické poznatky z první části a vyčísluje vybrané ukazatele finanční analýzy konkrétního podniku, které komentuje. Komentář je však v řadě případů pouze povrchní bez hlubší analýzy. Naopak kladně hodnotím snahu autora o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví.

Obsahové rozčlenění práce je logicky uspořádané a vykazuje patřičnou gradaci.

Metodologické postupy jsou voleny v souladu s obsahovým zaměřením a omezeným rozsahem bakalářské práce.

Práce má odborně terminologickou a celkovou formální dobrou úroveň. Seznam literatury je vzhledem k typu práce a tématu adekvátní.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

References

Related documents

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Teoretická část popisuje základní pojmy teorie konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody.. Druhou část práce tvoří situační analýza

V části věnované literární rešerši studentka zmapovala teoretická východiska v oblasti měření výkonnosti procesů, od definování základních pojmů a

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,