• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

dels att 4 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att få legitimation som läkare.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av an- sökan om

– legitimation och annan behörighet, och – intyg om godkänd bastjänstgöring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335.

SFS 2021:448

Publicerad den 4 juni 2021

References

Related documents

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar

20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar sig

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort