• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

dels att 4 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att få legitimation som läkare.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av an- sökan om

– legitimation och annan behörighet, och – intyg om godkänd bastjänstgöring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335.

SFS 2021:448

Publicerad den 4 juni 2021

References

Related documents

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren. • Sjukvårdsinrättning där det ges

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och enligt föreskrifter som

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.. Regeringen eller den myndighet som regeringen

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar

20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som befattar sig

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter att det får tas ut avgifter för offentlig kontroll enligt denna lag, enligt föreskrifter eller beslut

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om godkännande för försäljning inte ska gälla i fråga

I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder

På liknande sätt står att läsa i förslaget till 11 § att ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som