Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta prírodoved ne-humanitní a pedagogická

Voronežská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515

I

URL: www.fp.tul.cz

Oponentní posudek diplomové práce

Autor/ka BP:

Studijní obor:

Název práce:

Oponent práce:

N 'E .-'E

Q) Q) cu

Hodnotící kritéria

.>.E .c

Q)~

,!!!.u 'S'

Q) c: cu oe

'~.c u "5'Ci..c

::J cu

~~~

oe ~ <n ~'>'

- .c0..>. o. uQ) .>. 0.>

cn>

cn<n>cn<n

z

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílcí cíle, které jsou v koncepci práce

O

I2J

~.

O

patricne rozpracovány. Cíle jsou adekvátne naplnovány.

,~.

,~-,

,

Práce splnuje cíle zadání.

O~"

Í<j.->

[]

~" "

~

<.x"~ 'W

~0

:,f&: ~~ ?>.'~')~

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu,Práce má vymezen predmet, je využito odpovídajících metodologických

. '~~' O O O ~ Q O O

postupu.

výstupy výzkumných cástí jsou adekvátne syntetizovány a je o nich

O [J

,O ~

diskutováno,V práci je využita odborná terminologíe a jsou vysvetleny hlavní pojmy,.- --~ •• 00'

~ O, [J .

'

O

ev,;

V práci jsou formulovány jasné závery, které se vztahují ke koncepci

....~ ~t?

6iKs,

O O ~" Q

práce a ke stanoveným cílum.

.~

,_;S Co

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný zpusob citací

O O

~ O

v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

O

~ CJ

O

Text je soudržný, srozumitelný a argumentacne podložený.

.0

O'

,,0 ~

,

."

C. prínos práce (tvurci pristup studujiciho,využiti pro praxi) kompilacni hodnota,

O ~ O [J

"

(2)

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaku):

Predložená diplomová práce reaguje na aktuálni potrebu vymezenf a objasneni hodnoceni školni telesné výchovy za hlediska možných zpusobu klasifikace na základnfch školách. Téma práce je duálnf, potrebné a prinosné.

Práce i vymezila dle svého zadáni a predkládá vytvorenou a vyhodnocenou anketu, zadanou ucite- lum telesné výchovy na 2. stupni základnich škol.

Bohužel práce vykazuje hrubé nedostatky. Ze 70 stran je plných 45 stan pouze popisných. Student zde popisuje formy a funkce klasifikace. V textu se objevujf drobné chyby po stránce gramatické a stylistické. Úplne chyb i kapitoly Metodika, Výsledky, Diskuse. Jistá diskuse probihá v kapitole 10.

Formálni cleneni práce je neprehledné. Návrhy na zlepšeni jsou prezentovány velmi krátce a nedo- statecne.

Téma práce je velmi zajfmavé a nosné a jeho zpracováni by si zasloužilo vice preciznosti.

Práce splnuje požadavky na udelení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporucuji k obhajobe: ANO

Návrh klasifikacního stupne: dobre

Námetv pro obhaiobu (max. 1500 znaku):

Datum: 25.5.2011 Podpis:

2

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :