• No results found

I I i. i pi i dir i i i - lig i ir Nigra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I I i. i pi i dir i i i - lig i ir Nigra"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Nigra slllsyntare coleoptera ,\r' I-rns HLGGERT

Deronectes l(ru.s Steph. Hatl., Gisevadholm, RolfsAn triira Kungsbacka.

Jag har sedan flera ir tillbaka ftirgeves hAvat efter arten i till synes liimpliga

iar och biickar framf6rallt i Slips socken, men utan resultat. Den 23.7.67 gjordes ett besiik vid ndmnda lokal, varvid en del trivialare arter hivades.

Yid himingarna uppenbarade sig emellertid flera ex. av den siills. hemipteren Aphelocheirus aestiualis, vilken ftirekom i tre stadier. .{v en hiindelse tog jag upp en pi botten liggande tribit och pi undersidan av denna satt ett par ex.

av D. latus. 't'id fortsatt letande under briider, plltbitar, tegelbitar o.dyl., som lossnat frin en gammal vattenkvarn kunde ytterligare nflgra ex. in- samlas. Baggarna uppehiill sig endast under sidana brdder, som lig d6r vattnet strtimmade

- dock ej fiir fort. Under briider i mer el. mindre stilla- stAende latlen satt deremot ofta. D. l2-pustuldus F. Ett par andra arter som

fiirekonr i slort antal under l). Inlrrs-briiderna, var I). rlepressus F'. och Platambus maculetus L.

D. 12-pustuletus F. har jag tidigare hivat i antal i en liten i i Slips socken,

dir den uppehtill sig i riita bestind av Ranunculus peltatus oc}r )Igrio- phgllum.

Dreposcio untbrinu Er. Og., Iikniin i Sliitbaken, 1E.7.65. Ett ex. ay arten hittades i en nrurken ek med bl.a. larver av Osmoclerma, Cetonia lugubris Hbst. och troligen pi grund av uppehillsorten Curcliophorus graminea.s Hbst.

f)essutom imagines at Priongchus ater F., Euryusa sinunl<r Er., Ludius ferru- gineus l-., Pseudocistela cerantboitlcs L. Aven fragruenl av Tenebrio opa- cus Dft.

Stenu.s derrinrus Er. Hall., Sliip,21.8.63. Ett ex. sillat tr en Formiut pnr-

lensis-stack pi torr grismark. Trots ivrigt sillande kunde inga fler ex.

erhillas.

Stenus guttula Nliill. Hall., Sliip, 7.62. Ett ex. i sprucken lerbrink nira

vattnet vid en liten i.

.{cftenirrm /rumile Nic. Og., .l socken pa f ikbolandet, 7.8.65. I en grus-

grop tillhiirig Rings gArd togs ett ex. under en djupt Iiggande sten pi en kulle av grus, sand och lite inblandning av lera. Lnder stenar i ndrheten hittades bl.a. Staphylinus flobuliler Fourc., .lricrol"stes minalulus Goeze. och talrika ex. av Brccftynus crepitens L. I en tallstubbe angripen av Spondylis iven larver av rllftou.s rulus DeG,

Lgmexglon ruuale L- Og., Ekntin, -1.7.65. Tre ex. av denna klassiska art togs under liis ekbark tillsarDmans nred I'Itospftaenus hemipterus Gze., Ctesios E onol.

Ts.

ho.

8s.

II. i - 4,

t967

[170]

(2)

N.iGRA S-ILLSYNTARE CoLEoPTERA 171

serrrr F. och tlypophloeus lcrscicrttts F. Eken uppvisade utbredda gamla un- grepp av Agrilus biguttatus F'. .\rten er konstigt nog ny fiir Og.

Hgpogunus cinctus Payk. \'g.. Liikholmen utanftir vrarrgai, 31.7.66. Dn larv pAtriffades vid sAllning av ormbunlisrester i ett nyponsnar. On er i total a\.- saknad av trid sinir som pi nagra ftirkrympta vildaplar och buskar i

skyddade legen. Arten iir ju ktind frAn div. ltivtriid, och larven ses ritt ofta

i kanske friimst rlitrtitad ekved. Larven fdrpuppades 7.4.67 och kliicktes 24.4.67.

Poecilonote uuriolose Pa1'k. 69.. Kuddbv, 26.6.65. Tre es. i barken pi eu

solexponerad grov asp. Larver och gantla angrepp kunde konstaleras pi

ylterligare ett 20-lal trfrd i omgir,ningen.

Trachgs trogllodgles Schnh. Hall., \'allda Sandai, 31.7.67. Larver och pup- por i bladminor pdL Succisrr pratensis pi en rel. bliit strandeng.

Stenelmis caneliculeta Gyll. Halt., Gisevadholm, 23.7.67. ,{v en ren till- fel[ghet rakade jag under jakt pi D. latus. i en spricka pi en av bridbitarna ffl syn pi ett krvp med oproportionerligt linga ben, vilket inte kunde vara n6got annat en den mkt. siills. Stenelmis. Denna arl har lagits en gAng av Gyllenhal pA havsstranden utanfirr Halmst,rd och i sttirre antal i en A i Og.

av Sellman 1917. Pe den sistntimnda lokalen har den eurellertid dtitt ul,

vilket gtir att den nu funna lokalen iir dcn enda kiinda i Fennoscandia.

Arten torde dock htira till de fiirbisedda och borde gA att finna i fler ur- sprungliga iar, kanske frdnrst i SY Sverige. \'id Gisevadholnr har deD bara patr:Ufats sittande pa undersidan at triifiiremil, som sjunkit till botten ddr vattenhastigheten dr rel. ringa. Trots tre€iet letande har den aldrig setts ule

i sjilva strtimfiiran, fastin denna dr fiiga djup, och det gir att vada kors och tyers. D. lalrr.s brukar ofta sitta under samma bridbitar och tycks fiiredra samma vattenhastighet. Sticker bridbitarna upp tiver vattenytan hdrbiirgerar de ofta pi undersidan lalrika Oreclochilu.s uillosus I\{iill. ^Slenelmis ir mkt.

trdg och riir sig ftirst efter ett bra lag, samt sitter ofla inJ<.rupen i sprickor och hflligheler och er siledes svar att se. I ftilje har den l/elmi.s mougei l)ed.

och Latlrelmis Dolckm(ri Panz. Pi ett stdlle hittades .Stenelmi.s i stiirre anlal inkrupen nrellan resler av st.rmbaser och rtitter ay Phrellniles pa en grus- bank under en lind, som lutade sig ut iiver yattnet. \'id ett bes6k 29.7.67 var

bide D. Ialus och Sfenelmis betydligt talrikare in vid det fiirsta bestikel.

Sammanlagt sflgs sekert ett 30-tal ex. nv vardera arten.

Calitgs scubra Thbg. \'b.. Iilabbiile. c:a 7 km v om UmeiL. 1.0.63. Iitl

10-tal ex. hittades i sprickorna pi en rddmurken kvarliinrnad taUtopp pA ett gammalt hygge pi Hdssningberget. I de sprickor kr1'pen hiill lill, var yeden t[ckt av en lunn vit svamphinna piminnande om sknnrgummi. .{rten iir ny f6r \D.

Thgmdus subtili.s Rtt. P. lprn., Rebiksml'ren vid Peljekaise. 8.7.63. Iltt ex.

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex. inkrupna mellan lunna vita tra- svanpar, vilka tickte hela rrndersidan av stammen. Nb., ett par mil V Over- kalix togs den 14.7.64 ett ex. under barken pa en brdnd bjtirk..\rten flr ny

fiir P. lpm. och Nb.

Lado jelskgi Wank. Yb.. Iiulbtickstiden. 31.10.64. Flera larver sillades frAn en ipid-angripen gran. Den 2.t2.6+ kleckles en av dessa larver. Atskilliga imagines har den 28.9.65 och 10.9.67 sillats fram ur liknande granar. Arten

ir ny f6r Vb.

Ettottol.

Ts- -1t0- EE-

n-

J

-1.1!6;

(3)

172 L{RS HLGGER'I

Lteslhes seminiglra G.'-ll. \'b., Klabbtile, 11.11.62. Dtt ex. sillat ur en

murken bjtirk i frodig granskog. TvA ex. vid sillning av en grov stockmyre- angripen svanpig asp den 3.5.67 pA Yitberget vid liassjii. Arten er ny ftir Vb.

Grynobius plcnus F. Hall., Sliip, 5.11.66. Arten kan nog segas vara den vanligaste i det fria levande anobiiden efler norra Hallands kust. f id en

undersokning av en pri marken liggande murken och svanpig bokstock hittades utbredda angrepp och e\.en imagines, i den rel. liisa veden. Under fortsatt letande petreffades Sven angrepp i klena stiende och helt barkfallna ekar. I dessa slingrade sig gringarna i grlnsskiktet mellan den liisa yltre vit- r6tan och den hArda ktirnveden. Den vitrtitade veden inneh0ll flven larver av Conopalpus och puppor av Dasyles coerulea DeG. I den hirda kiirnveden, siirskilt vid basen, fanns angrepp av Sttangulitt ntaculakt Poda. Niira Sird

sags angrepp i vildapel och slen vixande i slrandklapper nhra vattnet. Hiir

hade dimensioner pfl en knapp cm reckt f6r baggens utveckling. Senare har M. Idar meddelat nig, att han i Bohuslin sett angrepp i ljungstammar. Vid ett besiik pA Vallda Sandd ett par dagar senare undersdktes en liten ltivskogs- dunge, diir arten pAtriiffades i r6nn, ask och alm.

Vg., .A.munddn, 20-22.3.6?. Arten har hdr dels antriffats i en asplAga och dels i en solerponerad hasselbuske. Hasseln var rel. grov och uppvisade mkt.

utbredda angrepp i de avtorkade stammarn:r. Hdr hade bAde lOs och fast soltorkad ved annekterats. Den ftirekom even sparsamt i den mot SV liggande ekkrattskogen. Angrepp har hir bara setts i gamla torra rester efter uppstAende stammar, sdrskilt ddr dessa tivergir i fiirsk ved. Arten er ny fair 1'g. men har tidigare tagits i ett ex. svermande tiver krattskogen en sonmar-

kvill ftir ett antal ALr sedan av J. Jonasson.

Theca pilula lluls. Rey. Yb., Klabbiile. Yid ert bestik den 4.6.67 titlsam- mans med NI. Idar fiir att ftirstika fi tag pi Calitys undersdktes en talliga med brun krymprtita och ett dverdrag av den tunna svamphinna, som brukar tilltala Calilys. Nir denna ved brtits siinder, hittades smfl larver av anobiid- typ. Dessa gnagde slingrande SArrBar i veden alldeles under svampen ner till

en knapp centimeters djup. Pigiende angrepp sigs endast pA de stillen,

dir svampen var firsk och veden nagot fuklig. F6rst tinkte vi oss, att det

kunde riira sig om en Dorcatoml Idar hade erfarenhet av I). serrc Panz., vilken lever pA liknande sett i liifiredsved. Det kunde emellertid pri grund av tridslaget knappast vara denna art. Inte ftirren omkring 11.7.67 di bag-

garna kliicktes, b6rjade misstankarna falla pi Theco. Denna art iir ju mycket siillsynt och endast funnen enstaka och tillfeUigtvis pri olika platser iiver hela Iandet. 56. vitt jag vet har den aldrig klickts fiirut i Sverige. Palm har emel-

lertid klaickt den ur tickor tagna pa Rhodos 1.7.58. Tillsammans med Theca kliicktes iiven en liten stekel, Phloeocharis sublilissimru Mnh. och Oligotn apicnta lir..{lla de tre skaltraggsarterna {r nya ftir Vb.

P11tho abieticola J. Sahlb. Vb., Kulbiicksliden, 30.10.04. Denna mkt. selh.

urskogsrelikt hittades under barken pi ett 10-tal granar i form av larver och enstaka imagines. Larver sigs endast inom ett rel. litet omride vid kanten av en m)'r samt pe en holme i denna. Stammen fer nog bedirmas som mycket svag. De granar, som innehtill larver var klena, utom i ett fall dA toppen pi

en grtivre lAga hade angripits. Samtliga ligor lig i tippet lege samt fran ett par dm till ett par m iiver marken, Leynadssettet i denna skog stiimmer alltsi vil med vad t.ex. Palm har iakttagit. Vid besiik den 28.9.65 och 10.9.67 kunde det konslateras, att arten lever kvar i omrfldet. Den 61 6ven ny fiir Yb.

Entonol.75.

-1.0- Bt-

Il- 3 t.l!t67

(4)

N.lcRA S:{LLSYNTARE coLEoPTERA 173

Salpingus bimaculatus Gyll. \'b., Baggbdle. 3.1t.62 och 17.1t.62. Flera ex.

sillades fram ur barrftirna vid basen av nigra grova tallar i en llvbrink.

.\rten dr mycket lokal och har aldrig hittats vid andra tallar i nArheten.

Ett ex. sellades fram pi en liknande lokal 29.3.64 vid Stirfors en bit llngre upp efter Umedlven. Den 13.10.66 -ytterligfre elt ex. vid basen av en grov tall pi en hed ndra Yindeln. Pi BaggbdleJokalen har senare flera ex. sellats fram men aldrig i sttirre antal. Den iir ny ftlr Vb., och om dess levnadssitt vet man foga, di den endast tagits mer el. rnindre slumpartat och i enstaka ex. Lundberg har emetlertid petraffat den pi samma siitt i Nb.

Bland ftiljearter kan niurnas .Strlpirryus c(rslcncu.r Panz.. Rtrbocerus fooeo- latus Ljungh., CrUptophagus rlorsrrli.s Sahlb., .Scgmnus sulura/is Thbg? och Caluia l4-guttata L.

Platgdema oiolaceun F. Og.. Ekntin. 25.7.65. Under barken pA en ek hade en vecka tidigare ett par tackvingar hittats av denna art. I hopp om att hitta imagines genomsOktes omrAdet nirmast eken noggrant, och efter en stund

pitriffades i mkt. skuggigt och fuktigt ldge en nerblist ekgren. Ndr denna undersdktes nermare, segs tre ex. under barken alldeles i kanten pi en blfl- svart gel6artad svamp.

TgphoEus tgphoius L- Sk.. Sandhaurnraren, 15.5.65. Vid ett besiik en kalt dag med styv SO kuling insamlades en del insekter under ting pe stranden.

Pldtsligt sk6ljde en slor vig upp en ?yplroius framfiir fiitterna pi mig.

Baggen satte genast av i ,full fart, uppftir stranden och verkade inte det minsta tagen av det kalla badet, varfiir det fiireftill mig ftiga troli8t att den legat i nlgon ldngre stund. \'isserligen blAste det rakt frin Bornholm, men den kan knappast ha lyckats hilla sig i luften merparten av strdckan Born- holm-Sandhammaren, vilket den pi grund av den visade livligheten miste ha gjort. Det andra allemativet vore dfl att den kommer frin det svenska landet. Detta f6refaller inte alltfiir otroligt, dA den har funnits i Sverige ftirr.

Sista gingen togs den av \-arenius 1893 vid Angelholm.

Enlonbl.

Ts-

-!t .

E8. fl .

i - r.

1967

References

Related documents

They found that a surprisingly large amount of electrons were transported across the magnetic field lines during the HiPIMS discharge, which could not be explained by classical

Tittar man statistiskt på skillnad mellan radavstånden för alla led finns den en säker skillnad i HE1447 den styva jorden där täckningsgraden är något högre vid 25 cm

Ängssvingel, rörsvingelhybrid och rörsvingel har svarat med en högre fröskörd vid tidig sådd, medan timotej och engelskt rajgräs har gett en högre skörd vid sen sådd. För

kraftiga rotröteangrepp (Wallenhammar, personlig erfarenhet). Syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan halten av olika näringsämnen i rödklöverrötter

Kaliumkoncentrationen i rötterna var signifikant högre i plantor från kontroll och Mn + Zn- behandlingen jämfört med behandlingen med köpt jord.. Koncentrationen av Ca var högst i

Trots att inga signifikanta skillnader av inre sjukdomsindex (SI) mellan behandlingarna hittades visar resultaten starka tecken på att tillförsel av mangan, zink eller en blandning

I likhet med det mesta som rör människans individuella, sociala och kulturella liv har vad och hur vi äter påverkats av kunskapstraditioner och blivit föremål för studier inom en

Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lycksele kommun Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Malmö stad Mittuniversitetet Melleruds kommun Mullsjö kommun

Skolväsendets överklagandenämnd har, utifrån det område nämnden har att bevaka, inga synpunkter på det som föreslås i betänkandet. På

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Ronny Idstrand efter föredragning av föredragande juristen Julia Hansson. Förvaltningsrättsfiskalen Hanna Hansson har deltagit

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt

Frågeställningarna besvaras i delstudie I genom att studera vilka arbetssätt, laborerande eller konkretiserande, som används i undervisningen när lärare eller

Det är vår slutsats att de investeringar som behövs för att konvertera kärnkraftverken till att leverera värme utöver el behöver ett stort kundunderlag som nyttjar och betalar

Statistik för varje kommun finns på www.el-kretsen.se Insamlingen och återvinningen av elavfall i Sverige sköts av El-Kretsen, som är näringslivets servicebolag för att

Syftet med den här rapporten är att ge inspiration och idéer till dem som arbetar för att minska klimatpåverkan från väg- och järnvägsprojekt, genom att sammanställa och beskriva

E4 Sundsvall 2013 – Pålning med trä istället för betong I projekt E4 Sundsvall valde entreprenören att använda träpålar i stället för konventionella betongpålar vid

De regionala aktörer som tillfrågats är tillväxtansvariga i regioner och län. Regionerna varierar i hur mycket de arbetar med miljöteknik. Ofta sker samarbeten med andra

Det finns alltså undantag, och det finns också exempel på hur fakulteten skapat nya strukturer för att stärka områden, där Göteborgs relativt svaga position inom

Ett större offentligt ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet måste till för att ojämlikheten på bostadsmarknaden ska minska. När bostads- finansieringen sker på

Frön från Petersborg med en borhalt på 22 mg/kg (tabell 4) hade en högre andel frön med normala groddar och en lägre andel hårda frön, jämfört med frön från Ekeby med en

De lantbrukare som etablerade ny gröda efter ordinarie skörd utan att ha egen avsättning för grovfoder, har inte gjort det i första hand av ekonomisk spekulation, utan varit