• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:621) om miss- tankeregister

dels att 1 a, 2, 8 a och 15 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 b, 4 a och 16 §§, och närmast före 4 a och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 a §2 Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

1 b §3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per- soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

2 §4 Misstankeregistret ska föras för att underlätta tillgången till sådana uppgifter om skälig misstanke om brott som behövs i verksamhet hos

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kust- bevakningen för att samordna förundersökningar mot en person och för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal, och 3. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv- ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

Sökbegrepp vid sökning i registret

4 a § Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar används som sökbegrepp vid sökning i misstanke- registret.

1 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.

2 Senaste lydelse 2013:332.

3 Tidigare 1 b § upphävd genom 2018:1244.

4 Senaste lydelse 2014:594.

SFS 2019:432

Publicerad den 12 juni 2019

(2)

SFS 2019:432

2 8 a §5 En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt

bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person.

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

15 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brotts- datalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

16 § En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelsen om gallring i 13 §, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström (Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:988.

References

Related documents

6 a § Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ända- mål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då

3. Säkerhetspolisen i frågor som inte rör nationell säkerhet, om uppgif- terna behandlas i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk- samhet eller utreda

1 b § Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.. verksamhet enligt

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.. Till ansvar enligt första