Begäran om slutbesked ska följas av undertecknad kontrollplan samt övriga intyg som begärts in i samband med startbesked

Download (0)

Full text

(1)

Kontrollplan,

1 (2)

T:\MALLAR\Byggva\Kontrollplaner till hemsidan\Tom kontrollplan.doc

Adress Telefon E-post Hemsida Org nr Konto

Mörbylånga kommun 0485-470 00 (vx) kommun@morbylanga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14-0

386 80 Mörbylånga Bg 991-1876

Besöksadress: Trollhättevägen 4

Byggherre (Sökande)

Namn/Företag Person/Organisationsnummer

Adress Postadress

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil Epost

Fastighet

Fastighetsbeteckning Adress

Fastighetsägare

Ärende

Typ av anläggning/installation

Planerad byggstart Beräknat slutdatum

Kort beskrivning av projektet

Organisation

Utsedd sakkunnig Utsedd entreprenör

(2)

2 (2)

Kontrollpunkter *Kontroll av Typ av kontroll

Sign Datum

Anmärkning

* B = Byggherre S = Sakkunnig

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov.

Underskrift av byggherre

Datum Underskrift Namnförtydligande

Underskrift av sakkunnig

Datum Underskrift Namnförtydligande

För att slutbesked ska kunna utfärdas ska begäran om slutbesked skickas till Mörbylånga kommun, Plan- och byggenheten. Begäran om slutbesked ska följas av undertecknad kontrollplan samt övriga intyg som begärts in i samband med startbesked

Figure

Updating...

References

Related subjects :