• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2014.pdf Pdf, 2.8 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2014.pdf Pdf, 2.8 MB."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2

OMSORG Vill du bli kontaktperson?

Sid 3

PÅ NYA JOBB Träffa tre nya medarbetare.

Sid 12

TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 2/2014.

FRITID

Hökmossbadets nya bryggor.

Sid 3 VÅRD Hjärtstartare

räddar liv.

Sid 11

TUTAN

EN SKAPANDE SKOLA. 4

FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN. 9 ÅRETS

FÖRETAGARE. 10 ÖKAD

TILL GÄNG­

LIGHET I JÄGAR -

SKOGEN. 6

(2)

CENTRUMPROJEKTETS FÖRSTA ETAPP

Nu är det nära. Den allra första etappen av Centrumprojektet i Nykvarn kommer igång inom kort. Det handlar om att dra om ledningar rakt igenom centrum – en förutsättning för att resten av projektet ska kunna bli verklighet.

n

Det är de gamla ledning- arna för vatten och avlopp som hittills legat i norra de- len av centrum som nu måste flyttas söderut. Kostnaden för flytten står exploatören Broadgate och Stendörren Fastigheter i huvudsak för.

Kommunen går in och be- talar 50 % av material- och arbetskostnaden för vatten- och avloppsrören.

– Det gäller alltså VA- ledningarna. Exploatören står för kostnaderna vad gäller schaktning och övrig ledningsdrag- ning, säger kommunens

projektledare Petra Viklander.

– Fjärrvärme- och tele- lednin garna kommer att läggas i ett separat schakt i gång- och cykelbanan längs med Centrumvägen.

På så sätt ökar vi tillgänglig- heten inne i själva centrum eftersom arbetet med VA- ledningarna kan gå fortare.

Ny lokal för Tvåans ungdomscafé

Nuvarande ungdomscaféet i västra delen av centrum ska flytta till större lokaler i det så kallade Järnvägsbygget.

Det blir därmed den första

flytten som görs i hela ombyggnadspaketet.

– Det blir förstås störning- ar under byggtiden, men i slutänden är naturligtvis allas mål att vi ska få ett mer trivsamt och väl fungerande centrum. Alla inblandade parter arbetar hela tiden för att tillgänglig- heten ska vara så bra som möjligt, trots att centrum förvandlas till en bygg- arbetsplats under ett par år.

– Jobbet med lednings- flytten räknar vi med att ha igång efter sommaren, säger Petra Viklander. n Medborgartidningen TUTAN produceras

av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se ANSVARIG UTGIVARE

Ola Edström, ola.edstrom@nykvarn.se REDAKTÖR

Lena Ramdani, lena.ramdani@nykvarn.se SKRIBENT

Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION

Ryter kommunikationsbyrå AB TRYCK

Östertälje Tryckeri AB DISTRIBUTION Posten NÄSTA NUMMER Oktober 2014 NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Tfn: 08-555 010 00 www.nykvarn.se

Svängigt med Kulturskolan.

Gå med du också!

Ökad tillgänglighet i jubilerande naturreservat.

Säkrad biologisk mångfald och plats för rekreation.

Mellanting 2014 – Ringting Hans och Fredrik – Årets företagare

Hjärtstartare – här finns de!

04 06 08 09 10 11

UR INNEHÅLLET:

KOMMUNENS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

Under sommaren har kundcenter och biblioteket följande öppettider:

Måndag ... kl. 08.00–19.00.

Tisdag ... kl. 08.00–17.00.

Onsdag ... kl. 08.00–17.00.

Torsdag ... kl. 08.00–17.00.

Fredag ... kl. 08.00–17.00.

Vi har lördagsstängt vecka 25–33.

n SMÅTT & GOTT

« Omslagsbilden. I höst blir det så här trevligt i Jägarskogen – det är Friluftsfrämjandet som just i år placerat sitt Mellanting i Nykvarn. Drygt 100 ungdomar från hela landet ska då samlas i mark er- na första veckan i oktober. Bilden är hämtad från

ett tidigare Mellanting. Foto: Marcus Olofsson.

Läckra våfflor till hungriga magar, allsång och ”prova-på-Linedance” är lite av allt som ska serveras i Nykvarns Folkets Park den här sommaren.

n

”Sommaren i Parken” börjar 23 juni och du är sedan välkommen att prova minigolf- och boulebanorna som är öppna alla ”Park- dagar”. Du får gratis låna klubbor och klot för att spela en runda. Cafeterian har öppet och du kan där köpa kaffe, fikabröd och glass.

Bland evenemangen hittar du sommarbingo, allsång, cirkusskola för barn, barnteater, öppen dans med linedance och de populära våffelkvällarna med underhållning. Den årliga seniordagen äger rum i början av augusti.

Läs mer

All information om programmet i Folkets Park finns i kommunens evene mangskalender på webben:

www.nykvarn.se/evenemang Öppettider

Parken har öppet 23 juni–17 augusti.

• Måndag-fredag kl. 10.00–18.00.

• Söndag kl. 15.00–20.00.

• Lördag stängt.

SOMMAREN I FOLKETS PARK

(3)

Nykvarns kommun söker nu kontaktpersoner. Att vara kontakt person enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – innebär att du under en längre tid ställer upp och stödjer en medmänniska med psykiskt eller fysiskt funktionshinder.

n

EN DEL PERSONER MED funktions hinder kan ibland ha svårt att få kontakt med andra människor. De blir därför lätt iso ­ lerade. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp för att bryta isoleringen genom samvaro och stöd till fritidsverksamhet.

Kontaktperson är ett förtroende uppdrag, som du får genom kommunens socialtjänst.

Som kontaktperson får du ett arvode, plus en omkostnadsersättning som ska täcka dina utgifter.

Vad gör man som kontaktperson?

Du planerar tillsammans med din kamrat var, hur och när det passar att ni träffas.

Telefonkontakterna, träffarna och aktivi­

teterna ska ge stöd och medverkan till ett självständigt och aktivt liv.

Uppdraget blir ett komplement till övriga sociala kontakter och nätverk.

Passar jag?

För att bli kontaktperson ska du vara 18 år eller äldre, ha ett socialt engagemang och stort intresse för människor.

Du ska ha livserfarenhet och tycka att livet är spännande och roligt.

Intervju

Vid ett intervjutillfälle får du berätta om dig själv och om dina intressen. Vi informerar om vad uppdraget innebär, vilka regelverk, rutiner och ersättningar som gäller.

Dina intressen och erfarenheter matchas sedan mot en ”passande” kamrats. n

Lagom till den nya badsäsongen har populära Hökmossbadet fått nya bryggor. Dessutom blir det en ny servicebyggnad vid badet.

n

DE GAMLA FLYTBRYGGORNA HAR rustats upp och fått en ny placering. Till detta har också en badflotte placerats cirka 50 meter ut i vattnet från bryggorna.

– Genom den här förbättringen räknar vi med att det bli lite lugnare vid stranden.

De nya bryggorna ligger som ett ”H”

ut från land och där får vi en lagun som en ”bassäng” för de mindre barnen.

Det blir lugnare och säkrare för barn­

familjer som lätt kan ha uppsikt över de små när de plaskar runt och leker i det grunda vattnet, förklarar Kjell Åström, teknisk driftchef på Nybo.

– Badflotten en bit ute i vattnet tror vi särskilt kommer att locka ungdomar att simma ut till, tillägger han.

De två staplarna i ”H:et” är olika långa. Den längsta bryggan mäter ca 37 meter och den kortare ca 24 meter.

Det är ungefär 13 meter mellan de två staplarna i ”H:et”.

– Det är 16 delar av de gamla flyt bryggorna som rustats upp och vi har lagt till två sektioner, berättar Kjell Åström.

Till detta har ramper anlagts och det finns två badstegar, en för vardera stapel i ”H:et”.

En ny servicebyggnad uppförs också vid badet, bland annat med toaletter. Den beräknas vara klar efter sommaren. n

n OMSORG

n FRITID

VILL DU BLI KONTAKTPERSON?

Kontakta Annicka Nyström: tfn 08-555 010 67 eller Agneta Arotaival: tfn 08-555 011 30.

NYRUSTADE BRYGGOR VID HÖKMOSSBADET

Vi behöver fler kontaktpersoner

13 m

"Bassäng"

24 m 37 m Foto: Istockphoto/Lisa F. Young

(4)

n

REDAN FÖR ETT PAR år sedan fick Kulturskolan ”Skapande skola­pengar”.

Tidigt föddes då tanken att göra något med ungdomsorkestern och en ”inlånad”

artist.

I väntan på detta inledde kulturskole­

lärarna ett samarbete med sångerskan och skådespelerskan Lena Lindell som skrev en musiksaga till orkesterskolans nybörjare.

Sagan heter ”Blåbäret som inte ville bli sylt” och framfördes i Qulturum Sländan inför sexåringar och lågstadiebarn.

Fruktsallad

Senare blev det fruktsallad för lågstadie­

eleverna.

Det vill säga musik i form av låtar ur Dan Bornemarks ”Fruktsallad” – sånger som barnen tränade på under en termin för att sedan sjunga alltsammans till­

sammans med en brassensemble från Kungliga Musikhögskolan.

För de lite äldre

Så ville man också göra något för de lite äldre eleverna i Nykvarn. I och med att Lillhagaskolan sökte ”Skapande skola­

pengar” blev det dags för ett nytt projekt.

Kulturskolans ungdomsorkester är näm ligen samtidigt till en del Lillhaga­

skolans skolorkester.

– Vi tog kontakt med artisten och sånga­

ren Johan Boding som var intresserad av att delta i ett sådant projekt tillsammans med våra elever, berättar Birgitta Ejmunds­

Svensson, musiklärare och samordnare i Nykvarns Kulturskola.

Nya arrangemang

– Johan fick själv bestämma repertoaren och två av våra lärare på Kulturskolan – Magnus Blom och Jens Nilsson – har inom ramen för anslaget kunna skriva helt nya arrangemang för orkestern och Johan Boding, tillägger hon.

Att det blev bra märktes om inte annat vid konserterna i Qulturum Sländan tidi­

gare i vår: Tre rena skolkonserter, en för Kulturskolans elever och föräldrar samt en ”öppen” konsert för allmänheten. Alla visade sin uppskattning med långa och välförtjänta applåder till alla på scenen. n

Svängigt med Kultur skolan

n KULTURSKOLAN. När Kulturskolans ungdomsorkester får sångaren och artisten Johan Boding vid sångmikrofonen, då svänger det till ordentligt. Det kunde alla uppleva i Qulturum Sländan tidigare i vår, som en del i ett Skapande skola­projekt vid Kulturskolan i Nykvarn.

VI TOG KONTAKT MED ARTISTEN OCH SÅNGAREN JOHAN BODING SOM VAR INTRESSERAD AV ATT DELTA …"

Eleverna Ida Laurent-Wallin och Mattias Löfqvist träffade sångaren Johan Boding efter en av konserterna.

Foto: Håkan Svensson

(5)

KULTURSKOLAN – VILL DU VARA MED?

Vårens konserter där Nykvarns Kulturskolas unga musikanter deltagit (se artikel intill) har samlat stora lyssnarskaror och har säkert väckt mångas intresse att prova på att spela – eller kanske att ägna sig åt bild eller konst som också finns på Kulturskolans ”palett”.

I Nykvarns Kulturskola finns i dag cirka 250 barn aktiva.

Är du intresserad av att komma med så finns alla möjligheter.

n

Kulturskolan har flera olika kurser. Inom musiken finns möjligheter att få spela piano, gitarr eller i orkester. Piano får du börja med redan i årskurs 1 om du har ett instrument hemma, medan gitarr startar från årskurs 3.

Det kan dock vara lite kö till gitarrspelningen så du kan få vänta både en och två terminer innan du får börja.

Både piano- och gitarrundervisningen sker en gång per vecka och man förutsätter att du kan och vill öva hemma mellan gångerna.

Orkester

Här finns alltså även en orkesterskola med undervisning i flöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, tuba, elbas och slagverk där man får börja när höstterminen i årskurs 3 startar. Vi repeterar

fyra gånger i veckan i nära samarbete med grundskolorna i Nykvarn; en gång på elevens val, en gång på lunchrasten och ytterligare två gånger i anslutning till skoldagen.

Bild/konst

I bildgruppen börjar man från årskurs 2 i grupper om 13 elever. Kurstiden är 80 minuter per vecka och ligger på eftermid - dagarna – i år är det kl. 16.30–17.50.

I kursen ingår att prova flera olika material och tekniker i två- och tredimen- sionella bildarbeten.

n NOTISER

MILJÖSAMARBETE MED FÖRENINGARNA

n

NOTIS. I ett miljösamarbete mellan Nykvarns kommun och organisationen Städa Sverige ska det bli bättre ordning vid kommu- nens fem återvinningsstationer. Det går ut på att kommunens föreningar erbjuds att bemanna stationerna under helgerna mot en ersättning till klubbkassan.

I Nykvarn, liksom de flesta andra kommuner, blir det lätt överfullt vid återvinningsstationerna. Tidningar, kartonger och diverse andra föremål läggs i en del fall i högar utanför containrar och behållare.

Men det ska bli ändring. Kom- munen hoppas nu mycket på sam- arbetet med Städa Sverige och våra föreningar.

Du kan också själv anmäla till entreprenören Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, för att rapportera om det är stökigt och överfullt vid återvinningsstationerna.

Anmälan kan göras endera via hem- sidan www.ftiab.se eller på telefon 0200-88 03 11. n

ANMÄL KLOTTER

n

KLOTTER. Nykvarn har under våren upplevt något av en klottervåg.

Du som kommuninvånare kan hjälpa till att hålla rent och snyggt på gator och torg genom att via appen Munizapp anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning och liknande.

Den vägen kan man också bifoga en bild på det man vill anmäla, vilket gör det hela enklare att handlägga.

Appen finns att ladda ner via Appstore för Iphone och via Google Play för Android. n

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

På www.nykvarn.se finns anmälnings- blankett. Klicka på ”Blanketter”. Du kan även beställa blankett hos kundcenter.

Anmälan skickas till: Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn.

Avgifter och hyra

Elbas och alla blåsinstrument kan hyras på Kulturskolan. Piano, gitarr eller slag- verk förutsätter att du har eget instrument.

Instrumentalmusik 850 kr/termin Bildkonst 850 kr/termin Instrumenthyra 300 kr/termin Bildkonstmaterial 300 kr/termin

(6)

n

BLAND ANNAT MED HJÄLP av bidrag från Lona­projektet (Lokala Naturvårds­

satsningen) via Länsstyrelsen i Stockholms län har en mängd insatser satts in för att göra Jägarskogen ännu mer tillgänglig genom vindskydd, spårpreparering, grill­

platser, skyltar och spårmarkering.

Fem års arbete innebär dock inte att kommunen slår av på takten:

– Redan i dag är det ljust och lätt­

framkomligt i Jägarskogen, men arbetet fortsätter, lovar kommunekologen Mikael Essmyren.

Höga naturvärden

En av tankarna när Jägarskogens naturre­

servat bildades var att bevara och utveckla ett varierat skogsområde med höga natur­

värden och stor betydelse för friluftslivet.

– Om vi börjar med Jägarskogsudden så var lövskogen och dess arter hotade av igenväxtning, främst från gran. Efter åtgärder har vi mer eller mindre förvand­

lat granplanteringar till lövskog med hassellundar, ekbackar och lövskogsbackar där lind och björk dominerar.

1 000 granar bort

Närmare 1 000 granar i varierande stor­

lekar, allt från små julgranar till träd med 10–15 meters höjd har tagits bort.

Dessutom har man för att skapa miljöer för bland andra insekter och fåglar ring­

barkat och nyhamlat – det senare ett sätt att beskära träden genom att kapa grenar med jämna mellanrum.

– Det är en gammal metod där man hamlade för att ta lövtäkt till djuren.

Grenar och löv togs alltså till foder för gårdens husdjur.

Fällt i vattnet

– På en del platser har vi fällt träd men utan kostsamma upparbetningar och skot­

ningar. Vi har istället för att avverka och köra bort träden valt att fälla dem ned i vattnet, vilket ger fördelar för vattenle­

vande djur och växter, fortsätter Mikael Essmyren.

Det är viktigt att ta bort de mycket täta granskogspartierna. Granarnas täta gren­

verk gör det svårt för både växter och djur att leva i det lilla solljus som orkar leta sig ner genom grenverket. De täta gran­

grenarna hindrar också nederbörd att nå marken, vilket ytterligare försvårar för andra växter och djur. 

Kulturlandskapet

Genom den här uthuggningen blottas det gamla kulturlandskapet med tillhörande mångfald i flora och fauna förutom att det blir ljusare, mer öppet och mer framkomligt.

Redan har markerna fyllts av betande gutefår och planer finns på att även få hit nötkreatur.

– Fler områden för utmarksbete ska också komma till, berättar Mikael Essmyren.

Slåttern sköts med hjälp av hästdragna slåttermaskiner och ängshöet torkas på hässjor, intressanta inslag och tillfällen inte

Jägarskogen fyller fem år

n NATUR. Tätortsnära naturreservatet Jägarskogen i Nykvarn fyller nu fem år. Så länge har det varit ett populärt utflyktsmål för Nykvarnsbor och besökare på avkopplande strövtåg, bad, för att fylla bär­ och svampkorgar en höstdag eller för en stunds rekreation i ekskogen.

Om du ännu inte varit där kan det vara dags nu.

REDAN I DAG ÄR DET LJUST OCH LÄTTFRAM KOMLIGT I JÄGARSKOGEN, MEN

ARBETET FORTSÄTTER …"

Mikael Essmyren

Foto: Monica Svensson

(7)

minst för senare födda Nykvarnsbor att få en bild av hur djurhållningen fungerade hos gammelmorfar och gammelfarmor.

Barnvagnsvänligt

Redan i dag kan hela familjen röra sig i delar av Jägarskogen, till och med barn­

vagnar kan enkelt rullas fram.

– Vi har ställt i ordning en del av slingan runt reservatet. Den första delen

av slingan, från parkeringen med informationstavlorna, fungerar bra.

– I nästa etapp ska vi förstärka befintliga leder ytterligare en kilometer så att besökare med barnvagn ska kunna nå rastplatserna vid Yngern, tillsammans 2,3 kilometer av slingans totalt 3 km, visar också Mikael.

Om 3–4 år beräknar man att detta ska vara helt genomfört. n

FAKTA

Jägarskogens naturreservat omfattar en yta av cirka 50 hektar, beläget vid norra stranden av sjön Yngern. Här ska utvecklas ett varierat skogsområde med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Detta ska klaras genom att:

• skogen undantas från skogsbruk

• de barrskogsdominerade delarna i huvudsak lämnas för fri utveckling

• försiktiga naturvårdsåtgärder för att bevara äldre aspar och hävdpräglade träd genomförs i de kulturpräglade barrskogarna

• delar dominerade av ädellövträd sköts främst genom bete och slåtter

• förutsättningarna för det rörliga frilufts- livet stärks genom enkla anordningar som ska möjliggöra naturupplevelser.

Nya orienterings- och informationstavlor har satts upp vid Jägarskogen.

MISSA INTE

ÅRETS FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN! SID 9 NU

Foto: Mikael Essmyren

(8)

Rekreation – men framför allt biologisk mångfald. Med hjälp av bidragspengar från Skogsstyrelsen ställs ett område i närheten av Brygghusviken i södra änden av sjön Turingen i ordning för dels rekreation, dels säkras den bio- logiska mångfalden.

n

DE ARBETEN SOM UTFÖRS i terrängen

mellan gamla Strängnäsvägen och Brygg­

husviken ligger i linje med tankarna i den översiktsplan som nu är aktuell för antagande där Turinge ska kunna växa med bostäder och handel.

I Nykvarns kommuns Vision 2025, som bygger på Nykvarnsbornas idéer och tankar för framtiden, vill man gärna se mer natur­

nära boenden och miljömässig hållbarhet.

n NATUR

Rekreation och mångfald

Foto: Monica Svensson

NU

Nu blir det ökad tillgänglighet till Turingeån samtidigt som planeringen för framtida mark och bostäder blir enklare. Nykvarns kommun- ekolog längst t.v., tillsammans med Anders Eriksson och Roger Vahlberg vilka arbetar åt Skogssällskapet med restaureringsarbetet.

Vid Brygghusviken får man bättre tillgäng­

lighet till Turingeån, bland annat med hjälp av OSA­gänget från kommunens dagliga verksamhet och Skogssällskapet.

– Genom åtgärderna blir planeringen för framtida mark och bostäder enklare.

Tillgängliga promenadstråk med höga upplevelsevärden kommer att finnas på plats, vilket bidrar till att skapa attrak­

tiva boendemiljöer, konstaterar Nykvarns kommunekolog Mikael Essmyren.

Mångfalden

Men det handlar alltså inte bara om rekreationsområden utan kanske främst om biologisk mångfald.

Här räddas och återskapas lövskog, i synnerhet ädla lövträd som ek. Det mesta är ungskog men man måste också förvalta de unga träden. Om man bara friställer

Foto: Mikael EssmyrenFoto: Monica Svensson

(9)

n FRITID

I höst bli det extra livat i femårsjubilerande Jägarskogen i Nykvarn.

Friluftsfrämjandet har valt just Jägarskogen som plats för årets Mellanting – Ringting, vilket innebär ett tredagarsläger för ungdomar i åldrarna 14–25 år. Över 100 deltagare väntas från hela Sverige till Nykvarn.

Lägret ska pågå 3–5 oktober.

n

Är du mellan 14–25 år så går det bra att anmäla sig för att delta på Frilufts- främjandets hemsida.

– Åldersindelningen är inte stenhård.

Vi kan också rucka ett eller annat år åt båda hållen. Det viktiga är att man är intresserad av natur och friluftsliv, säger Marcus Olofsson vid Friluftfrämjandets lokalavdelning i Haninge, som är läger- arrangör tillsammans med främjandet i Mälardalen.

För att få plats ska man dock vara medlem i Friluftsfrämjandet.

– Men det är enkelt. Det finns anmäl- ningsblankett på vår hemsida, där man också anmäler sig till höstlägret, förklarar Marcus.

Flera ”ting”

Lägret är ett årligen återkommande arrangemang för friluftsintresserade ungdomar. Varje år hålls dels ett riksting på våren och det är den största samlingen medan höstlägret, som kallas Mellanting, är den näst största samlingen.

När nu årets Mellanting kommer till Nykvarn har det fått tillnamnet

”Ringting”:

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa. Det är en sorts ordvits, förklarar Marcus Olofsson.

Även nybörjare

Arrangörerna tänker sig också att försöka få till ett ”Nyting” inom ramen för lägret.

– Det är till för nybörjare, de ungdomar som inte tidigare deltagit i sådana här arrangemang. En skillnad är att de flesta deltagarna under lägerdagarna ska sköta sig själva, med matlagning i stormkök som exempel. Allt görs på eget ansvar – men i ”Nytinget” arrangeras just matlag- ningen mer i grupp, fortsätter Marcus.

Cykla och paddla

Gemensamt för alla är i alla fall att det blir fullspäckade dagar med massor av aktiviteter. Cykling på mountainbike och kajakpaddling är ett par exempel. Lägret är en del av Friluftsfrämjandets ungdoms- verksamhet TVM Äventyrsgrupperna, som finns över hela landet.

– Framför allt är lägret till för att ungdomarna ska få lära känna varandra och skaffa nya vänner med liknande intressen.

– Att vi valt Jägarskogsudden den här gången beror på att platsen är vacker, ligger vid en sjö och att det är lätt att ta sig dit. Vi har också hela tiden haft gott stöd från Nykvarns kommun, avslutar Marcus Olofsson.

Läs mer om lägret på

www.friluftsframjandet.se/ung/mellanting14

MELLANTING 2014 – RINGTING:

FRILUFTSLÄGER I JÄGARSKOGEN

gamla ekar kommer det att finnas ett glapp, med risk för att vissa arter försvinner.

– Det är ett beteslandskap som restaureras. Vi friställer sälg, en, ek, lönn och grova aspar. Granen huggs bort och sedan gallras ungtallar.

– Efter skogsåtgärderna som öppnar området kommer lövskogen årligen att betas av gutefår, säger Mikael Essmyren.

Markområdet ska göras klart och inhägnas redan i sommar.

Istidens grusås

Marken utgörs av en grusås från senaste istiden. I åsen finns sand och i sydlägen kan den innehålla ovanliga insekter som finner sig väl tillrätta i denna torra miljö.

Flera insektsarter inom åtgärdspro­

grammet för hotade arter är knutna just till sådana sandmiljöer, som bibagge, läppstekel och svartpälsbi med flera.

Dessutom finns många intressanta och ovanliga växter.

– Sandmiljöerna är helt klart speci­

ella. Turingeåsen och Taxingeåsen ska vi vara rädda om, de har många värden förutom biologiskt mångfald, till exem­

pel något så grundläggande som rening av vatten.

Ansluter till leder

Restaureringen av marken vid Turinge och mot Brygghusviken kommer också att gynna inte bara Nykvarnsbor, utan även Vidbynäs Gård och Konferens i närheten.

– Det blir förstås en tillgång för konferensanläggningen och dess gäster, konstaterar Mikael Essmyren.

– De leder som vi nu ställer i ordning i Brygghusviken kan dessutom på sikt anslutas till den i dag 23 km långa Täljeleden via det blivande reservatet Vidbynäs och via Vidbynäs Gård och Konferens. Den nya leden har arbets­

namnet Turingeleden, berättar också Mikael Essmyren. n

EFTER SKOGS- ÅTGÄRDERNA SOM ÖPPNAR OMRÅDET KOMMER LÖVSKOGEN ÅRLIGEN ATT BETAS AV

GUTEFÅR."

Foto: Ola Löfquist Foto: David Lundberg

(10)

n

HANS HOLKKO ÄR MER eller mindre uppvuxen med såg och rubank:

– Jo, det var min far som tillsammans med en kompanjon startade företaget i slutet av 1970­talet. Och varje gång han skulle vara barnvakt, så fick jag sitta på en snickarbänk i verkstaden, minns Hans.

I dag är det Hans som tillsammans med kompanjonen Fredrik Lundberg driver företaget.

– Fredrik kom in som snickarlärling i byggfirman, det var så vi lärde känna varandra och vi blev så småningom kompanjoner. När jag sedan gått klart gymnasiet fick jag frågan om jag ville starta en byggvaruhandel här i Nykvarn.

Då var det fortfarande pappa Matti som, tillsammans med sina kompanjoner

Mikko Holkko och Tommy Hansson, drev bygg­ och snickeriverksamheten i lokalerna på Norra Stationsvägen i centrala Nykvarn.

Antog utmaning

– Jag antog utmaningen om en bygg­

varuhandel. Från början var det tänkt att det skulle bli en hall för att kunna ta hem virke för lagerhållning till den egna verksamheten, men det förändrades.

– Vi hade mycket finsnickeri, med sådant som dörrar, fönster och möbler.

Till slut gick det knappt att få tag på yrkesfolk till den verksamheten. Samtidigt var det svårt att hela tiden kunna hålla finsnickare med uppdrag, så när vi kört bygghandeln parallellt med snickeriet ett

Byggare Årets företagare

n NÄRINGSLIV. Familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med

Hans Holkko och Fredrik Lundberg har utsetts till Årets företagare i Nykvarns kommun. Företaget bedriver byggnadsverksamhet i MT:s Bygg & Snickeri och byggvaruhandel i XL Bygg Nykvarn.

Årets företagare är familjeföretaget MT:s Bygg & Snickeri AB med Hans Holkko och Fredrik Lundberg. De driver även byggvaruhandeln XL Bygg Nykvarn.

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets Företagare utses varje år av Nykvarns Rotaryklubb. Här är några av kriterierna för att nomineras:

• Huvudsaklig verksamhet i Nykvarns kommun.

• Verksamheten ska på något sätt gagna bygden eller dess invånare.

• Pristagaren ska ha uppmärksammats för någon av följande kvaliteter;

framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens eller oegennyttigt tjänande.

• Verksamheten ska vara ekonomiskt sund.

Foto: Håkan Svensson

(11)

tag, så sålde vi snickerimaskinerna och flyttade in butiken i verkstaden, berättar Hans Holkko.

Men han minns en del mer spekta­

kulära jobb som utfördes på den tiden.

– Särskilt kommer jag ihåg renove­

ringen av en empirevåning i centrala Stockholm. Detta var under den tiden man fortfarande hade pengar att spen­

dera hos Länsantikvarieämbetet. Detta var vad de äldre snickarna brukade kalla för ”ett roligt jobb”.

Timell-effekten

Numera utförs byggjobb i regionen, från Söderfors ner till Nyköping, och bortåt Strängnäs­Eskilstuna.

– Byggverksamheten är spridd över ett större område, jämfört med bygg­

varuhandeln som är mer lokal.

Företaget har också känt av den så kallade ”Timell­effekten”, att händiga herrar och damer som sett Martin Timell och andra snickra, hamra och bygga i TV­rutan vill försöka själva.

– Vi har faktiskt varit med som virkesleverantör i TV­program som Nybyggarna och Arga Snickaren, berättar Fredrik och Hans.

Gärna lösvirke

I Nykvarn har man just börjat bygga en ny servicebyggnad med servering och omklädningsrum vid Hökmoss­

badet, och tidigare har firman bland mycket annat byggt matsalar och kök i våra tre skolor: Lillhaga­, Turinge­ och Björkestaskolan.

– Det har varit befintliga kök som vi byggt om, men absolut inget prefab­

ricerat. Här pratar vi bara lösvirke, säger Årets företagare.

Kom utnämningen till Årets före­

tagare som en överraskning?

– Jo, nog blev vi förvånade.

– De var här från Rotary en dag och intervjuade oss, och vips meddelade de att det var vi som blivit utsedda. Vi kände oss stolta och glada över att bli uppmärksammade! Men inget av detta skulle varit möjligt utan vår fantas­

tiska personal, bra samarbetspartner och framför allt våra glada kunder, säger Fredrik och Hans. n

INGET AV DETTA SKULLE VARIT MÖJLIGT UTAN VÅR FANTASTISKA PERSONAL, BRA SAMARBETSPARTNER OCH FRAMFÖR ALLT VÅRA GLADA KUNDER"

n

Allt fler hjärtstartare placeras nu på olika håll i Sverige och registreras i nationella hjärtstartarregistret. Dock bedömer Hjärt-Lungfonden att tiotusentals hjärtstartare inte ännu är registrerade, vilket innebär att dessa inte kan sökas upp vid hjärtstopp.

I Nykvarns kommun finns nu ett antal hjärtstartare utplacerade på strategiska platser. Flera hundra människor har också fått utbildning i hur apparaterna ska användas.

– Startaren är enkel att använda.

Du startar den genom att trycka på en grön knapp och sedan sköter apparaten det mesta. Den till och med pratar med dig, säger Kenth Johansson, kommunens säkerhetssamordnare som svarat för utbildningsinsatserna för de av kom- munen utplacerade hjärtstartarna.

Frivilligcentralen

Hjärtstartarna har placerats vid kom- munens tre idrottshallar, vid konstgräs- planen och vid Qulturum Sländan i kommunhuset.

Förutom dessa fem finns bland annat en startare vid frivilligcentralen Stugans Vänner. Denna startare har köpts in med stöd från olika föreningar.

– Vår hjärtstartare har finansierats genom frivilligcentralen, PRO, SPF och Röda Korset, berättar frivilligcentralens samordnare Lotta Ferrer.

– Våra cafévärdar har fått lära sig hur apparaten ska användas. Hjärt- startaren kan också tas med när PRO eller SPF eller någon annan ska ut på en bussresa, tillägger hon.

Även den vid Qulturum Sländan kan lånas ut vid större arrangemang på andra platser.

Andra platser i centrala Nykvarn som har hjärtstartare är ICA och vårdcentralen.

Så gör man

Hur går det nu till att hjälpa en med- människa som drabbats av hjärtstopp och om du har tillgång till en hjärtstartare?

– Om en person faller och hjärtat stannat ska man först sätta igång hjärt- lungräddning, alltså ”vanlig” kompres- sion och inblåsning av luft; 30:2, det vill säga 30 kompressioner (trycka kraftigt och bestämt på bröstkorgen) varvade med två inblåsningar. Därefter kopplas hjärtstartaren in och den kommer att tala om (den pratar faktiskt) sin analys.

– Apparaten talar hela tiden om vad du ska göra, till exempel om personen ska defibrilleras, alltså om det krävs en elektrisk stöt för att få igång hjärtat igen, demonstrerar Kenth Johansson. n

n VÅRD

HITTA NÄRMASTE HJÄRTSTARTARE:

Gå in på www.hjartstartar registret.se och sök på Nykvarn

HJÄRTSTARTARE RÄDDAR LIV

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp.

Endast 500 av dem överlever. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig:

Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva.

Foto: Monica Svensson

Frivillige "patienten" Stig Kammerlid fungerar som demonstrationsobjekt vid Stugans Vänner när Nykvarns säkerhets- samordnare Kenth Johansson visar hur man använder en hjärtstartare.

(12)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER I OKTOBER EFTER HÖSTENS VAL

HÄR VILLE MARIA JOBBA – OCH SÅ BLEV DET

n

Maria Cannervall flyttade till Nykvarn i augusti förra året och snart upptäckte hon en intressant och vacker byggnad på andra sidan järnvägen. Det visade sig vara biblioteket.

– Vilken miljö för en bokläsare som jag! Min första tanke var ”här vill jag jobba”.

Så blev det också – unge- fär. Maria är ny i medarbetar-

gruppen samhällsväg ledare och på jobbet har hon biblioteket runt om sig.

Marias bakgrund med

coachning i eget företag, som verksamhetsansvarig på Berättarministeriets första skrivarverkstad, som sekre- terare på AstraZeneca och därtill reklam- och informa- tionsarbete inom ICA kommer väl till pass när hon och de andra samhällsvägledarna får ta hand om såväl fysiska besökande som medborgare och andra som ringer kom- munväxeln.

– Och så fick jag en tjänst på 75 % vilket passar mig utmärkt just nu, säger Maria Cannervall. n

EN SAMHÄLLS- VÄGLEDARE MED TURISMKUNSKAPER

n

Veronica Persson-Kangas började som vikarierande samhällsvägledare vid Ny- kvarns kommun i början av januari detta år. Hon är född och uppvuxen i Nykvarn och har nu hittat hem efter examen från Karlstads Universitet som turismvetare.

– Nykvarn är en plats med stor potential för utveckling, säger Veronica som nu har ersatt Annika Dahlgren under hennes mammaledighet.

Veronica kommer bland an- nat att vara med och utveckla en kommunal strategi för be- söksnäringen, och hon kom- mer även att sköta Nykvarns

kanaler i sociala medier som Facebook och Twitter.

– När det kommer till be- söksnäringen är värdskapet väldigt viktigt, det vill säga mötet med alla våra besö- kare, menar Veronica.

– Det är upplevelsen som besökaren kommer att minnas.

Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemensamma mål så blir vi även starkare som kommun och besöks- destination.

På lediga stunder kopplar Veronica gärna av med familj och vänner, spelar gitarr och skriver egna låtar. n

KOLLAR KVALITETEN

n

Anders Edin är ny control- ler vid utbildningskontoret.

Närmast kommer han från Skolverket och pendlar dagligen från familjen i Midsommarkransen söder om Stockholm.

– Som controller ska jag följa upp resultaten i våra olika verksamheter, såväl ekonomiska som andra mät- värden, förklarar han.

– Mitt fokus ligger på saker som mäter kvalitet. Jag kollar att vi verkligen lever upp till de kvalitetskrav som kan förväntas av oss. Vi ligger väldigt bra till i meritvärdena i Nykvarn, men det är många punkter som vi ska leva upp till enligt våra styrdokument som läroplan och skollag.

Anders började som barn- skötare och har sedan plug- gat ekonomi och pedagogik med fokus på organisation och styrning av pedagogisk verksamhet. Han har även hunnit jobba som lärare i företagsekonomi och som ekonom. n

Låt oss presentera tre medarbetare som du kanske kommer att möta vid ditt nästa besök:

VERONICA PERSSON- KANGAS,

samhällsvägledare ANDERS EDIN, controller,

utbildningskontoret

Om vi arbetar tillsammans med att stärka vårt värdskap och nå gemen samma mål så blir vi även starkare som kommun och besöksdestination"

n PÅ NYA JOBB

MARIA CANNERVALL, samhällsvägledare

References

Related documents

- Förslaget är ett försök från kom- munen att bidra till en bättre trafik- miljö på gator där det råder hastig- hetsbegränsning om 30 kilometer i timmen och där det inte

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

n Nykvarns kommuns pilotprojekt på Farfars udde med kommunalt vatten och avlopp till fastigheter längs vägen från Hökmossbadet till Kolarens väg blir klart i januari 2015.

– Man måste vara på tårna i varje årskull, det kommer ju hela tiden nya barn och vi måste komma ihåg att för skolan är grunden till alltsammans, säger Bob Wållberg..

Bland blivande arbetsgivare finns förstås Nykvarns kommun och målsätt- ningen är att hitta sysselsättning för upp till 70 ungdomar bara inom kommunens olika