• No results found

Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3, kl 18:30 - 21:30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3, kl 18:30 - 21:30"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2015-05-19

Plats och tid Kommunalhuset Tumba, plan 2, rum 3, kl 18:30 - 21:30

Beslutande Gabriel Melki (S), ordförande Kevin Kors (MP)

Youbert Aziz (S) Christian Dahlberg (TUP) Jimmy Baker (M) Peter Sergius Himmelving (SD) Margareta Holmqvist (S) Yrsa Rasmussen (V)

Björn Pettersson (S) Benny Ferdinandsson (FP) Therese Hellichius (M)

Ersättare Diana Hildingsson (S), Lennart Lauberg (M), Maximilian Hildeby

(M), Christina Karlsson (MP), Per Ahlin (SD), Nooshi Dadgostar (V) och Stefan Dayne (KD)

Övriga deltagande Magnus Andersson, Charlotte Rickardsson, Agneta Engver, Ann-

Sofie Hobro, Katarina Balog och Ann-Britt Karlsson

Utses att justera Jimmy Baker

Plats och tid för justering Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2015-05-20

Sekreterare Paragrafer 131

Ann-Britt Karlsson

Ordförande

Gabriel Melki

Justerare

Jimmy Baker

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-19

Anslaget den Nedtas den

2015-05-21 2015-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Ann-Britt Karlsson

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2015-05-19

§ 131

Förslag till detaljplan för Rikstens Företagspark, del 1 (sbf/2007:449)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut detaljplan för Rikstens Företagspark (36-10), Tullinge, Botkyrka kommun.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för etableringsklar mark för små och medelstora företag. Planen är den första inom område för planprogram från 2005.

I samband med planläggningen visas ett nytt läge för Pålamalmsvägen som rätar ut den idag skarpa och siktskymda kurvan.

Förhandlingar angående markköp med mera har pågått under en längre tid.

På grund av detta ställdes planen ut på nytt. De ändrade ägarförhållandena innebar att planen till viss del omarbetas, bl.a. vad gäller ansvaret för plan- tering av träd och buskar utefter gatorna, men i huvudsak stämde det nya förslaget överens med det som ställdes ut 2008.

För att skapa en större flexibilitet i planen och möjligöra en större variation av företag har detaljplaneförslaget omarbetats ytterligare en gång. Bestäm- melserna har utökats för att även täcka verksamheter som innefattar viss del handel och större mängd kontor än vad en industribestämmelse generellt tillåter.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november 2007 att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Rikstens företagspark del 1.

Planförslaget var ute på samråd 2007-12-08 till 2008-02-12.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i september 2008 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut förslaget. Detaljplanen var ut- ställd under tiden 15 oktober till 24 november 2008.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27, ut- gör underlag för beslutet.

________

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

References

Related documents

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-18, utgör underlag för beslutet... Medborgarförslag - Blockera infarten till fotbollsplanen bakom

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att gå ut på granskning med förslag till detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282), Tullinge,

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-29, utgör underlag för beslutet... Medborgarförslag - Sätt upp fartkamera eller farthinder på

Syftet med förslaget är att ta fram en ny detaljplan och pröva möjligheten för utökade kommersiella lokaler och bostadsbebyggelse om ca 300 lägenheter i nuvarande Fittja

Mot denna bakgrund kommer samhällsbyggnadsförvaltningen under året att fram ett förslag till en ny parke- ringspolicy för Botkyrka kommun.. Detta arbete görs på ett politiskt uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Marjo Hopeakivi om att öppna Åvägen permanent för biltrafik..

Genom att upprätta detaljplanen för del Alby 15:32 – Alby gård skapas byggrätter för två teknikbyggnader som innebär en betydligt högre renings- grad av dagvattnet från

Beslutet om option och avtal med Sveanor tecknades i samband med Bactiguards etable- ring i maj 2012, och innebär att kommunen bör arbeta fram en detaljplan för möjlighet till