• No results found

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Markteknisk undersökningsrapport (MUR)"

Copied!
21
0
0

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

2017-06-08

Upprättad av: Tommy Olausson Granskad av: Sten-Sture Jönsson

NYBYGGNAD VID ASPEN 8 OCH 9, HERRLJUNGA

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

(2)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

2 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

NYBYGGNAD VID ASPEN 8 OCH 9, HERRLJUNGA

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

KUND

PTX Fastighets AB

Adress: Tallmossevägen 8, 433 50 Öjersjö

KONSULT

WSP Sverige AB

Jönköping Samhällsbyggnad

Adress: Box 2131, 550 02 Jönköping Besök: Lillsjöplan 10, 553 20 Jönköping Tel: +46 10 722 50 00

Fax: +46 10 722 55 30 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

WSP

Tommy Olausson tommy.olausson@wspgroup.se 010-722 58 88

David Jersenius david.jersenius@wspgroup.se 010-722 54 96

PTX Fastighets AB

Jonas Ohldin jonas@ptxfastighet.se

(3)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

3 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

INNEHÅLL

1 OBJEKT 4

2 ÄNDAMÅL 4

3 UNDERLAG 4

3.1 Tidigare undersökningar 4

4 STYRANDE DOKUMENT 4

5 GEOTEKNISK KATEGORI 5

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 6

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 6

6.2 Ingenjörsgeologi 6

7 POSITIONERING 7

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 7

8.1 Utförda undersökningar och provtagningar 7

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 7

10 MARKRADON 8

BILAGOR:

Bilaga 1 CPT-Utvärdering Bilaga 2

Bilaga 3

Labresultat geoteknik Jordartskarta, SGU

RITNINGAR:

G-10.1-01 Planritning G-10.2-01 Sektionsritning

(4)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

4 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

1 OBJEKT

WSP har på uppdrag av PTX Fastighets AB utfört en geoteknisk undersökning för nytt planerat flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 8 och 9, Herrljunga tätort, Herrljunga Kommun. Ny byggnad planeras således inom Aspen 9 samt del av nuva- rande Aspen 8. Från nuvarande Aspen 8 planeras avstyckning av västra delen av tomten.

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat.

2 ÄNDAMÅL

Syftet är att utreda geotekniska förhållanden samt ge rekommendationer för grund- läggning av planerat bostadshus.

3 UNDERLAG

Underlag som har använts för att planera de geotekniska undersökningarna:

- Grundkarta över området i DWG-format - Jordartskarta från SGU.se

- Ledningsunderlag från ledningsägare via Ledningskollen

- Bygglovshandling över planerad nybyggnad i PDF-samt DWG-format, Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB, 2017-01-12.

3.1 Tidigare undersökningar

Inga tidigare undersökningar har funnits tillgängliga för de aktuella fastigheterna.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För stan- darder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

(5)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

5 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF:s metodblad för mekanisk trycksondering, 2009-01-27, v1.0. 22 mm stänger har använts.

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN-ISO 22476-1:2012 med tillägg SS-EN ISO 22476-1:2012/AC:2013

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1 Naturlig vattenkvot SS 027116, utgåva 3

Konflytgräns SS 027120, utgåva 2

Tabell 4: Grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument

Installation för grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

Funktionskontroll av grundvattenrör SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

Avläsning av grundvattennivå SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthand- bok

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotek- niska förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2).

(6)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

6 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet utgörs av äldre villatomter, angränsande till villabebyggelse i öst, väst och norr. I söder löper Stora Götagatan. Undersökningsområdet är hu- vudsakligen obebyggt, men ett par förrådsbyggnader finns i norra och östra delen av undersökningsområdet. Området utgörs delvis av ängsmark med betydande in- slag av blandskog inom framför allt Aspen 9, samt delvis av trädgårdsmark med mestadels gräsytor, inom framför allt berörd del av Aspen 8.

Området sluttar mycket svagt västerut, från ca + 105,9 i öst till ca +104,8 i väst.

Marklutningen uppgår till ca 1:30.

6.2 Ingenjörsgeologi

Jordartskartan nedan visar att de ytliga jordarna i området består av sandig morän (ljusblåttfält med vita prickar) samt postglacial sand (orange fält med vita prickar).

Längre västerut finns området med glacial lera (gult fält).

Figur 2. Jordartskarta från SGU.

(7)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

7 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

7 POSITIONERING

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta i höjd och plan med RTK-GPS.

Inmätning och utsättning enligt ovan har utförts av WSP Samhällsbyggnad Jönkö- ping.

Samtliga inmätningar har utförts i mätklass B (enligt geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013) med koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

8 GEOTEKNISKA

FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Geotekniska fältundersökningar har utförts av WSP Samhällsbyggnad Jönköping.

Fältundersökningarna utfördes 2017-05-08 med geoteknisk borrbandvagn av typen Geotech 604. Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn finns hos WSP Samhällsbygg- nad Jönköping och skickas vid förfrågan.

Fältundersökningen har utförts av Niklas Andersson och Victor Hatava.

Resultatet av undersökningarna i plan redovisas på ritning G-10.1-01 och i sektion på ritningen G-10.2-01.

8.1 Utförda undersökningar och provtagningar

Tabell 5: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning Antal Anmärkning

Trycksonderingar 6

Skruvprovtagningar 4

CPT-sonderingar 1

9 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Grundvattennivåer har mätts i filterförsedda grundvattenrör och vattennivån har även observerats vid skruvprovtagning, se Tabell 6.

Tabell 6: Grundvattenmätningar i filterförsedda grundvattenrör samt uppmätta vat- tenytor i skruvborrhål.

Punkt Datum Grundvattenyta, m u my

Grundvatten- yta, nivå

Kommentar

W2GV 2017-05-08 1,3 +103,5 Grundvatten-

rör

(8)

Uppdragsnr: 10250574 Aspen 8 och 9 Daterad: 2017-06-08 Herrljunga

Reviderad: Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Handläggare: Tommy Olausson Granskad

8 (8)

Mall: MUR 2015:11 G:\5320\10250574\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\10250574_MUR Aspen 8 och 9.docx Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

W5GV 2017-05-08 1,5 +104,4 Grundvatten-

rör

W1 2017-05-08 1,6 +103,2 Skruvborrhål

W2 2017-05-08 1,8 +103,0 Skruvborrhål

W3 2017-05-08 2,3 +102,9 Skruvborrhål

W5 2017-05-08 2,3 +103,6 Skruvborrhål

10 MARKRADON

Mätning av markradon har utfört med markradonmätare av typen Markus 10 i sam- band med fältundersökningen. Resultaten kan ses i tabell 7.

Tabell 7: Resultat markradonundersökning

Punkt Mätvärde

(kBq/m3)

W5 106,3

(9)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 2 4 6 8 10 0 10 20 30 40 50 0 200 400

Portryck u, uo, u (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.1 0.2

Uo

U o

U o

U o U

U

U

U

U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.10 m 1.10 m 4.08 m 1.65 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Aspen 8 och 9 10250574 Herrljunga W1

2017-05-08

2017-06-01

G:\5320\10250574\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\ConradW1.cpw

0 1 2

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 104.80 m Let Normal Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Olja och fett

Geotech

Sond nr 4922

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

MUR BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10250574 1(5)

(10)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 20 40 60 80 100 120

Friktionsvinkel (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

o

o x

x

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 104.80 m 1.65 m 1.10 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.10 m Let Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Aspen 8 och 9 10250574 Herrljunga W1

2017-05-08

2017-06-01

G:\5320\10250574\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\ConradW1.cpw

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

OC

OC

NCSi

NC

0 2 4 6 8 10 12 14

Modul (MPa)

Si

Cl

Si

Cl

Si

Cl

Si

Sa

+

+

+

+

+

+

+

+

+ x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 20 40 60 80

x (x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 20170601

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

MUR BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10250574 2(5)

(11)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 20 40 60 80 100 120

Effektivtryck (kPa)

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 104.80 m 1.65 m 1.10 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.10 m Let Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Aspen 8 och 9 10250574 Herrljunga W1

2017-05-08

2017-06-01

G:\5320\10250574\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\ConradW1.cpw

L

v L

L

v L

L

v L

L

v L

OC

OC

NCSi

NC

Si

Cl

Si

Cl

Si

Cl

Si

Sa

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x)) o

o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 20170601

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

MUR BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10250574 3(5)

(12)

C P T - sondering

Aspen 8 och 9 10250574

2017-06-01

1.10 m 1.10 m 4.08 m 1.65 m my 104.80 m

Let Normal Olja och fett Victor Hatava Geotech

Djup (m)

Herrljunga W1

2017-05-08

Projekt

Plats Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4922 2017-03-03 0.852 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck

OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1.65

Datum

249.80 245.10 -4.70

122.00 122.10 0.10

7.49 7.46 -0.02 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till

Djup (m)

0.00 1.10

1.10 2.80

Densitet (ton/m3) 1.80

0.39

Jordart

Anmärkning

G:\5320\10250574\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\ConradW1.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 2 Bedömd sonderingsklass

MUR BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10250574 4(5)

(13)

C P T - sondering

Aspen 8 och 9 10250574

2017-06-01

Herrljunga W1 2017-05-08 Projekt

G:\5320\10250574\5_Berakningar\Geoteknik\Conrad\ConradW1.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90

Sida 1 av 1

1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 3.97

Si L Si L Si v L Cl L Si v L Cl L Cl L Si v L Cl L Cl L Cl L Si v L Si v L Si v L Sa v L Klassificering

OC

OC OC

NCSi NCSi NC

9.7 21.1 24.4 27.7 30.8 33.9 37.1 40.2 43.4 46.5 49.6 52.8 55.9 59.1 62.2 64.3 vo

9.7 21.1 24.4 27.7 29.3 30.4 31.6 32.7 33.9 35.0 36.1 37.3 38.4 39.6 40.7 41.5

'vo 'c

164.4

168.9 140.5

kPa kPa kPa

tfu kPa t/m3

r

1.80 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39

((89.8)) ((91.2)) ((54.4)) 22.5 ((39.6)) 23.3 20.2 ((41.1)) (30.3) (29.6) (29.1) ((36.3)) ((55.9)) ((68.0))

o

f

(31.4) 34.5

OCR ID E MOC MNC

5.61

5.35 4.29

1.00 1.00 1.00

%

33.6 5.6 5.7 3.6 2.7

2.8

2.6 3.8 4.5 8.2

6.6 6.7 4.1 3.0

3.2

2.9 4.3 5.2 10.0

5.3 5.4 3.3 2.4

2.6

2.3 3.5 4.2 8.0

MPa MPa MPa

wL wL

MUR BILAGA 1 WSP uppdragsnr:10250574 5(5)

(14)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033

Projekt Aspen 8 & 9

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250574

Borrhål W1

Fältundersökning NA/VH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017-05-29

X Granskning 2017-05-30 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,65 m u my 2017-05-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,1 34 39

2,2

2,2 30

2,8

2017-05-12 2017-05-08

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1) gråbrun siltig LERA, siltskikt

grå ngt sandig lerig SILT, lerskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Aspen 8 och 9 10250574\

MUR BILAGA 2 WSP uppdragsnr:10250574 1(4)

(15)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033

Projekt Aspen 8 & 9

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250574

Borrhål W2

Fältundersökning NA/VH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017-05-29

X Granskning 2017-05-30 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,8 m u my 2017-05-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,0 1,5

2,0 2,8

2017-05-12 2017-05-08

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1)

gråbrun rostfläckig siltig LERA, siltskikt

grå ngt sandig lerig SILT, lerskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Aspen 8 och 9 10250574\

MUR BILAGA 2 WSP uppdragsnr:10250574 2(4)

(16)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033

Projekt Aspen 8 & 9

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250574

Borrhål W3

Fältundersökning NA/VH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017-05-29

X Granskning 2017-05-30 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

2,35 m u my 2017-05-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,6 24

2,0

2,0 2,5

2017-05-12 2017-05-08

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1)

gråbrun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, växtdelar

grå ngt sandig lerig SILT, lerskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Aspen 8 och 9 10250574\

MUR BILAGA 2 WSP uppdragsnr:10250574 3(4)

(17)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033

Projekt Aspen 8 & 9

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10250574

Borrhål W5

Fältundersökning NA/VH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2017-05-29

X Granskning 2017-05-30 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

2,35 m u my 2017-05-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5) tfu5) tr 5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,0 28

2,0

2,0 33 46

3,0

2017-05-12 2017-05-08

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1)

gråbrun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

grå siltig LERA, siltskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Aspen 8 och 9 10250574\

MUR BILAGA 2 WSP uppdragsnr:10250574 4(4)

(18)

© Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor:

Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90 00 E-post: kundservice@sgu.se www.sgu.se

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning.

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten

”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karteringsmetod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

















































































































 





 









E

Noss an

Vreta Bergsgården Ölltorp

Låkö

Holmen

Herrljunga

Bergagärde Fölene

Horsby Bos-

Olofstorp

gården

Stenunga Lättorp

Kärnekulla 121,91

106,58

102,55 145,58

124,45

114,16

13°3' 13°3'

13°0' 13°0'

58°6'

58°6'

58°3'

58°3'

382382 384384 386386

6436 6436

6438 6438

6440 6440

6442 6442

Denna karta är automatiskt framställd ifn SGUs databas 2017-06-01 med id-nr:Ic8Ri1mIlV

6435675 380304

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 km

Skala 1:25 000

HERRLJUNGA

Jordartskarta

1:25 000–1:100 000

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan

©Lantmäteriet Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.

Gradnät i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF99.

E

Jätteblock

Moränrygg

Vatten och strandlinjer

Hög blockfrekvens på annan jordart än morän Storblockig yta

Tunt eller osammanhängande ytlager av torv Tunt eller osammanhängande ytlager av morän Underliggande lager av torv

Underliggande lager av glacial grovsilt--finsand Underliggande lager av morän

Underliggande lager av urberg Mossetorv

Kärrtorv

Svämsediment, ler--silt Svämsediment, sand Postglacial finsand Postglacial sand Glacial lera Isälvssediment Sandig morän Grusig morän Vittringsjord Urberg Fyllning Vatten

MUR BILAGA 3 WSP uppdragsnr:10250574 1(2)

References

Related documents

I tabellen nedan redovisas antal sonderingar och in-situförsök som har utförts med respektive metod enligt gällande standarder inom ramen för denna utredning. Tabell 4 Antal

Hejarsonderingar (undantaget 5119, 5120, 5123 och 5127) samt installation av grundvattenrör har utförts med 605DD (samt skruvprovtagningar i samma punkter som hejarsonderingar),

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

Uppdrag: 272663, Umfors Geoteknisk undersökning 2016-11-11 Beställare: Gränslöst

RITNINGEN REDOVISAS ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGS- SYSTEM VERSION

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Geoteknisk undersökning för bostadshus i kv Kvadraten 1 i Bjuv Markteknisk undersökningsrapport

Om villkoren för GK 1 inte är uppfyllda eller oekonomiska dimensioner erhålls kan en övergång till GK 2 ske med dimensionering i brottgränstillstånd och

Ur bild 3.3 går det att utläsa att förväntat djup till berg uppgår till ca 5 – 10 m med en lokal ravin i den södra delen av området där djupet till berg skall förväntas

Närmast västra åkanten består jordprofilen överst av 2 m mäktigt lager fyllning bestående av sandig grusig lera, överst med inslag av mull, följt av 2 m gyttja med växtmaterial

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört en geoteknisk och hydrogeologisk undersökning i samband av framtagning av ny detaljplan för förskola inom..

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

• Danmag AB utförde fältundersökingar längs Bredängsvägen den 1-5 mars 2018. Fältundersökningarna omfattade 13

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal