• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6"

Copied!
60
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 / 2 0 0 6

(2)

I N N E H Å L L

2 Wedins i korthet 3 Året i korthet 4 VD-kommentar 6 Strategisk inriktning 8 Verksamheten Varumärket Wedins Konceptet Wedins Konceptet Accent Konceptet Rizzo Värdekedjan

Wedins värld – medarbetare och omvärld 22 Marknad

25 Aktien

29 Förvaltningsberättelse 32 Räkenskaper

Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning

Förändring av eget kapital Redovisningsprinciper och noter 51 Revisionsberättelse

52 Ledande befattningshavare 53 Styrelse och revisorer 54 Bolagsstyrning 56 Flerårsöversikt 57 Årsstämma

Kommande informationstillfällen Definitioner

(3)

Ett turbulent år...

(4)

Wedins i korthet

E N S TA R K P O S I T I O N – M E D P O T E N T I A L AT T U T V E C K L A S

Wedins Skor & Accessoarer är en ledande aktör inom segmentet skor och accessoarer i Norden, med välkända varumärken och ett butiksnätverk med 182 butiker. Wedins lade i december 2006 fast en ny strategi med tre tydliga kedjekoncept. Framöver kommer verksamheten att drivas genom de helägda kedjorna Wedins, Accent och Rizzo med tillsammans 674 medarbetare.

Wedins verkar i volymsegmentet, som en av de största aktörerna på marknaden, och hade vid räken- skapsårets slut 80 butiker, fördelade mellan mindre skobutiker med kompletterande accessoarsortiment och större butiker med ett integrerat utbud av skor och accessoarer.

Accent, också i volymsegmentet, hade vid räkenskapsårets utgång 92 butiker. Accent är ett arbetsnamn på kedjan för accessoarer. Accentbutikerna är vanligen något mindre till ytan, men mer specialiserade i sitt erbjudande. Utbudet är renodlat till ett brett accessoarsortiment med väskor, accessoarer och rese- effekter, och kedjan har en marknadsledande position i Norden.

Rizzo hade vid årets slut tio butiker i det övre pris- och kvalitetssegmentet. Kedjan är ledande i sitt seg- ment och har fortsatt goda förutsättningar för utveckling och selektiv expansion.

Inom Wedinskoncernen pågår sedan en tid ett stort förändringsarbete som omfattar såväl organisa- tionsstruktur och interna arbetssätt som erbjudandet i butik.

Skor 40%

Accessoarer 43%

Rizzo 17%

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T P R O D U K T O M R Å D E

Övriga Norden 4%

Norge 21%

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T G E O G R A F I S K M A R K N A D Wedins 49%

Accent 34%

Rizzo 17%

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T K E D J E K O N C E P T

Från och med 2006/2007 kommer Wedins primära segment vara de tre kedjekoncepten (Wedins,

Accent och Rizzo) och sekundärt segment geografisk marknad jämfört

med tidigare geografisk marknad som primärt segment och produktområde (skor, accessoarer

och Rizzo) som sekundärt segment.

(5)

3

Året i korthet Händelser

Det gångna året har präglats av ett stort antal för- ändringar i ägarstruktur, styrelse och ledning samt en genomgripande omorganisation med personal- neddragningar. Ett omfattande kostnadsbesparings- program har genomförts. Samtidigt har verksam- heten drabbats av sortimentsproblem inom delar av koncernens kedjeerbjudande. En svag försälj- ningsutveckling inom Wedins skor medförde en kraftig försvagning av likviditeten, vilket ledde till att ny- och konvertibelemissioner genomfördes.

• Bolaget tillfördes i mars 323 Mkr genom före- trädesemission där huvuddelen användes för att amortera lån.

• Kvittningsemissioner i maj på totalt 63 Mkr.

• I juli genomfördes en konvertibelemission på 34 Mkr samtidigt som ett reverslån på 36 Mkr upptogs.

• Framgångsrikt kostnadsbesparingsprogram genomfört – minst 60 Mkr i årliga besparingar.

• Ägarandelen (33,3 procent) i lågpriskedjan Skokanonen avyttrades under året.

• Varumärket Don Donna erbjuds exklusivt i Wedins butiker.

• Per Thelin ny VD i augusti.

H Ä N D E L S E R E F T E R R Ä K E N S K A P S Å R E T S S L U T

• Ny styrelse vald vid extra bolagsstämma den 5 oktober.

• Susanne Börjesson ny inköps- och sortiments- direktör i oktober.

• Rizzo Man öppnade i Stockholm i november.

• Wedins flaggskeppsbutik på Drottninggatan i Stock- holm nyöppnades i november efter drygt ett års ombyggnad.

• SAS Bijouteriers skadeståndsanspråk på Wedins återkallades.

• Kvarstående sortimentsproblem inom främst Wedins skor har påverkat försäljningsutveck- lingen även under första kvartalet innevarande år.

• Wedins lade i december 2006 fast en ny strategi med tre tydliga kedjekoncept, Wedins, Accent och Rizzo, i vilka verksamheten framöver kommer att drivas.

• Förstärkning av bolagets finansiering under 2007 genom bland annat möjlighet till förläng- ning av lån och rätt att erhålla kortfristiga lån.

Siffror

• Koncernens försäljning uppgick till 1 033,2 Mkr (1 089,7). Antalet butiker var vid årets slut 17 färre än föregående år.

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,2 procent (51,4).

• Resultat före av- och nedskrivningar var –51,7 Mkr inklusive strukturkostnader om 31,0 Mkr, (–72,9).

• Resultat efter skatt uppgick till –120,3 Mkr (–331,0).

• Resultat per aktie* uppgick till –4,46 kr (–64,02).

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Årets resultat påverkades negativt bland annat av effekterna av strategiska felbedömningar inom inköp av skor, vilket medfört en svag försäljnings- utveckling inom Wedins skor. Samtidigt utveckla- des produktområde accessoarer stabilt och Rizzo visade en fortsatt stark försäljningsutveckling under året.

U T V E C K L I N G E N I S A M M A N D R A G

Räkenskapsåret Räkenskapsåret

sep 05 – aug 06 sep 04 – aug 05

Försäljning, Mkr 1 033 1 090

Rörelseresultat, Mkr –106,6 –245,1 Resultat efter skatt, Mkr –120,3 –331,0 Bruttovinstmarginal, % 53,2 51,4 Resultat per aktie före

utspädning*, kr –4,46 –64,02

Antal butiker 182 199

*Jämförelse av resultat per aktie med föregående år påverkas av genomförda nyemissioner och en sammanläggning av 100 aktier till 1 aktie.

(6)

H A R N I H Ö R T D E T F Ö R U T ?

S T R U K T U R , F Ö R N Y E L S E O C H K U N D F O K U S

Min största utmaning som nytillträdd VD var just den utgångspunkten; vi har hört det förut... Att till luttrade medarbetare, aktieägare, samarbetspartner och finansinstitut förmedla en trovärdig bild av att Wedins har potential att vända den mångåriga negativa utvecklingen. Och att jag och mina medarbetare är rätt team för att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs.

E N S TA R K P L AT T F O R M

Jag kan konstatera att plattformen finns där; i form av våra etthundraåttiotvå butiker, mångdubbelt fler skyltfönster, tiotusentals kvadratmeter butiksyta och exponeringsmöjligheter för miljontals skor och accessoarer i bästa butikslägen över hela Norden.

Wedins har

• ett attraktivt butiksnät och en stark ställning inom accessoarer och skor i Norden,

• en unik position som den klart marknadsledande aktören inom accessoarer med en stabil utveckling,

• en stark försäljningsutveckling inom Rizzo med fortsatt goda förutsättningar för utveckling och expansion,

• en starkare balansräkning tack vare en genomgripande finansiell omstrukturering.

Tillsammans med en halv miljon registrerade medlemmar i våra kundklubbar och nästan 700 duktiga medarbetare har vi det jag skulle kalla goda förutsättningar. Men vi behöver förbättra oss inom ett antal nyckelområden.

E T T T U R B U L E N T Å R

Det gångna året var långt ifrån vad man ska förvänta sig av ett bolag av Wedins storlek och position på marknaden. Vi såg en mycket svag utveckling inom produktområde Wedins skor, som även spillde över på varumärket Wedins totala erbjudande. I mina ögon berodde det på kraftiga missbedömningar inom inköp och effekterna av dessa stora felbeslut har fått kvardröjande konsekvenser även under hösten 2006. Undersökningar under året visar också att våra kunder är vilsna och inte riktigt vet vad våra butiker erbjuder i fråga om sortiment och service.

Rörelseresultatet var bättre än föregående år, men fortfarande helt oacceptabelt. Det visar dock att kostnadsbesparingsprogrammet för årliga besparingar om minst 60 Mkr ger effekt och att vi har fått kontroll på våra kostnader.

Samtidigt kan jag konstatera att jag kom till en organisation som inte fungerar optimalt. Det förklaras delvis av att föregående år var turbulent med stora förändringar bland ägare, styrning och ledning. Ett stort antal medarbetare fick lämna sina arbeten i det kostnadsbesparingsprogram som genomfördes.

E N T Y D L I G S T R AT E G I . . .

För mig handlar det nu om att vi ska utnyttja vår plattform genom förnyelse, både i form av högre mode- grad och snabbare nyhetsflöde i butik, men också genom att skapa en struktur, internt och ut mot våra kunder, som gör oss effektivare och gör det enklare för våra kunder att handla.

Vi presenterade därför i december 2006 ett förslag till ny strategi med tre renodlade kedjekoncept samt en tydlig organisationsstruktur. Med den nya indelningen får koncernen bättre förutsättningar att stärka sin ledande ställning på den nordiska sko- och accessoarmarknaden.

Den största förändringen blir att verksamheten som idag drivs inom Wedinskedjan delas i två kedjekon- cept. Inom Accent ska koncernens starka position inom accessoarer (väskor, reseeffekter, handskar, accessoarer) utvecklas vidare med renodlade accessoarbutiker med stor fackhandelskompetens och

VD-kommentar

(7)

5

Wedinskedjan, med större butiker och ett brett utbud av skor med accessoarer som komplement, ska fortsätta att öka modegraden i sitt erbjudande anpassat till sin målgrupp och samtidigt stärka positionen som skofackhandelskedja. För både Wedins och Accent ser vi möjligheter att växa med fler butiker såväl på befintliga som nya marknader.

Det framgångsrika Rizzokonceptet ska utvecklas vidare genom fortsatt utveckling av erbjudandet inom det övre mode- och kvalitetssegmentet. Rizzo finns idag på strategiska orter i Norden och Wedins kom- mer att utvärdera möjligheterna att växa med konceptet även på nya intressanta marknader.

De tre kedjorna kommer att ha en gemensam bakomliggande serviceorganisation med tydlig rollför- delning och olika kompetensprofiler. I strategin ingår även riktlinjer för ytterligare effektivisering av de interna processerna genom tydligare styrning, koordinerade aktiviteter och utvecklade rutiner. Centralt i arbetet är att förstärka områdena inköp, sourcing och logistik för att bland annat förbättra sortiments- sammansättning, varuflöden och bruttomarginaler.

Sammantaget ska ett flertal åtgärder vidtas, som ska leda till att Wedins bättre tar del av den tillväxt som finns på marknaden och stärka Wedins unika position som ett modeföretag med fackhandelskom- petens. Utvecklingen ska ske med fortsatt kostnadskontroll och förbättrade interna arbetsprocesser.

. . . G Ö R D E T M Ö J L I G T

Med en historik av mångåriga förluster är det naturligtvis en tuff utmaning att vända Wedins. Men det finns vilja till förändring och en ny organisation som ska göra det möjligt. Jag är helt inriktad på att genomföra de förändringar som krävs och är fast övertygad om att det går att skapa långsiktigt uthållig lönsamhet i Wedins – även om det kommer att ta tid och ställa krav på tålamod. Wedins finansiella mål, som styrelsen beslutade om i december 2006, är att nå och upprätthålla en uthållig rörelsemarginal före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA-marginal) om minst 10 procent samt att ha en långsiktig, genomsnittlig soliditet om cirka 35 procent.

Med en tydlig inriktning och tre renodlade kedjekoncept har vi rätt förutsättningar att stärka vår position på marknaden, växa och börja tjäna pengar. Vi har kavlat upp ärmarna, påbörjat arbetet och ser fram emot ett tufft men spännande nytt år för Wedins.

Per Thelin

Verkställande direktör

”Det finns vilja till förändring och en organisation som ska göra det möjligt”

Per Thelin, verkställande direktör

(8)

Strategisk inriktning

Finansiella mål

Styrelsen i Wedins formulerade följande finansiella mål i december 2006:

• Wedins ska över tiden generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till sina aktieägare.

• Wedins ska växa kontrollerat och med lönsamhet genom att – nå och upprätthålla en uthållig rörelsemarginal före avskrivningar

och finansiella poster (EBITDA-marginal) om minst 10 procent

”Alla ska ha råd att variera sig ofta

och mycket med modeprodukter

från Wedins.”

”Vi erbjuder det mest prisvärda sortimentet av moderiktiga skor och accessoarer till de

många människorna.”

”Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion

för detaljer som gör modet komplett.”

Vision Mission

Affärsidé

(9)

7

Strategi

Wedins övergripande mål är att utveckla bolaget till ett ledande modeföretag med fackhandels- kompetens inom skor och accessoarer i norra Europa.

Verksamheten ska utvecklas främst genom att stärka positionen inom skor och accessoarer på den nordiska marknaden. Tillväxten ska ske ge- nom att utveckla erbjudandet inom de tre kedje- koncepten – Wedins, Accent och Rizzo – i det befintliga butiksnätet med expansion till utvalda attraktiva butikslägen. Wedins ska också utvär- dera möjligheten att etablera koncepten på nya marknader. Wedins ska vara en attraktiv arbets- givare och erbjuda medarbetarna möjligheter till delaktighet och utveckling.

Med målet att växa med lönsamhet ska verksam- heten drivas med bibehållen kostnadskontroll genom tydligare positionering av koncernens tre koncept och effektivare interna processer.

Wedins formulerade i december 2006 en strategi som tydliggör inriktningen under de kommande åren.

1 . T Y D L I G P O S I T I O N E R I N G M E D T R E E R B J U D A N D E N I N O M T R E K O N C E P T W E D I N S S K A

• Öka modegraden på ett balanserat sätt och erbjuda ett attraktivt sortiment av skor och accessoarer.

• Utveckla fackhandelsmannaskapet och stärka marknadspositionen.

• Växa på befintliga marknader, och utvärdera nya marknader, utifrån den specifika marknadens och kundgruppens behov.

A C C E N T S K A

• Utveckla fackhandelsmannaskapet och öka modegraden utifrån en tydlig marknadsledande position inom accessoarer i Norden.

• Växa genom ökad specialisering inom produkt- området.

• Utveckla erbjudandet på befintliga marknader och utvärdera nya marknader.

R I Z Z O S K A

• Utveckla konceptet genom differentiering av erbjudandet.

• Växa genom selektiv nyetablering på strategiska orter på befintliga och nya marknader.

2 . E F F E K T I VA R E I N T E R N A P R O C E S S E R

Wedins ska öka effektiviteten med tydligare styrning, koordinerade aktiviteter och utvecklade rutiner i hela värdekedjan Marknad-Inköp-Logistik- Butik genom att:

• Förtydliga marknadsbudskapet.

• Utveckla inköp och sortiment med hög prisvärdhet, mode och funktion.

• Effektivisera logistik och informationsflöde.

• Öka lönsamheten i butik med tydligare erbjudande.

Marknad Inköp Logistik

Butik

Kund

Wedins Accent Rizzo

(10)

Verksamheten

Wedins Skor & Accessoarer är en ledande aktör med en stark position på marknaden inom segmentet skor och accessoarer, med välkända varumärken och ett värdefullt butiksnät i Norden. Verksamheten bedrivs idag under varumärkena Wedins och Rizzo, men kommer framgent att bedrivas genom de helägda kedjorna Wedins, Accent och Rizzo i enlighet med en ny strategi som beslutades i december 2006.

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T

Räkenskapsåret Räkenskapsåret

P R O D U K T O M R Å D E , M K R sep 05–aug 06 sep 04–aug 05

Skor 408,1 499,9

Accessoarer 445,6 424,0

Rizzo 179,5 165,8

Summa 1 033,2 1 089,7

G E O G R A F I S K M A R K N A D , M K R

Sverige 775,9 829,9

Norge 214,3 217,9

Övriga Norden 43,0 41,9

Summa 1 033,2 1 089,7

Marknad

Controller

VD Koncernchef

Etablering

Ekonomi Inköp/

Sortiment HR Försäljning

Marknad Skor 40%

Accessoarer 43%

Rizzo 17%

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T P R O D U K T O M R Å D E

Wedins fick i december 2006 en ny organisationsstruktur som utgår från tre tydliga kedjekoncept med

en gemensam bakomliggande serviceorganisation med tydlig

rollfördelning och olika kompetensprofiler.

Övriga Norden 4%

Norge 21%

Sverige 75%

F Ö R S Ä L J N I N G P E R S E G M E N T G E O G R A F I S K M A R K N A D

O R G A N I S AT I O N

(11)

9

(12)

Varumärket Wedins

Wedins skapades för över 100 år sedan då Jonas Petter Wedin grundade verksamheten i slutet av 1800-talet. Under åren har ett antal butiker, butikskedjor och varumärken i Norden förvärvats. Accent är sprunget ur den tidigare kedjan Handskmakar’n, som förvärvades av Wedins år 1999.

År 2004 sjösattes en ny varumärkesstrategi för att strukturera koncernens många butikskedjor/varu- märken inom volymsegmentet och samla dem under ett varumärke – Wedins – för samtliga butiker.

Kommunikationen mot kund såväl i butik som i media kunde då styras mot större enhetlighet, ökat genomslag och tydlighet. Under det gångna året har undersökningar genomförts som visar på en viss otrygghet bland konsumenterna vad avser förväntningarna på Wedins respektive Accent. Varumärket Wedins förknippas alltjämt med främst skor för många konsumenter, trots att accessoarer står för en allt större andel av koncernens försäljning.

Under året har ett antal kundundersökningar genomförts för att ge underlag till förbättringar och förtyd- liganden av koncernens koncept.

VA R U M Ä R K E S M I X O C H S O R T I M E N T

Wedins och Accent är tillsammans en betydande aktör på marknaden, vilket möjliggör utveckling och försäljning av produkter under eget märke. Med egna varumärken ges större möjlighet att arbeta fram en kombinerad, matchande kollektion av skor och accessoarer genom samordning av design och sortiments- uppbyggnad. Vidare ger de egna produkterna en högre bruttovinstmarginal, eftersom mellanhänder kan undvikas i hela kedjan från idé till färdig produkt.

Av försäljningen utgjorde andelen egna varumärken inom Wedins och Accent cirka 90 procent under året. Sortimentet kompletterades med ett antal välkända externa varumärken; till exempel Ecco, Viking, Björn Borg, Samsonite, Titan och Esprit. Det egna produktvarumärket Don Donna kompletterar övriga egna varumärken med ett starkt, väletablerat varumärke i ett högre mode- och prissegment. Don Donna har integrerats i Wedins sortiment, men exponeras i flera fall i separata så kallade shop-in-shops i Wedinsbutikerna. Varumärket kommer att fortsätta utvecklas och erbjudas exklusivt i Wedins butiker.

Produktområdet bijouterier lanserades under föregående verksamhetsår, och visade sig snabbt vara ett bra komplement i butikerna. Bijouterier är en produktgrupp som kan inspirera till merköp i butik och som innebär yteffektiva exponeringsmöjligheter.

Huvuddelen av Wedins sortiment är bas- och modeartiklar, som kompletteras med klassiska produkter och en mindre andel trendartiklar. Ambitionen är att öka modegraden i sortimentet både inom Wedins och Accent för att skapa uppmärksamhet och bidra till ökad trafik till butikerna. Koncernens egen design- funktion har stärkts under året för att ytterligare förbättra produktutveckling och kontinuerlig trendbevak- ning och därmed säkra modegraden i sortimentet.

M A R K N A D S K O M M U N I K AT I O N O C H K U N D K L U B B

Under föregående år utvecklade Wedins en ny plattform för sin marknadskommunikation. Syftet var att skapa ett tydligt uttryck med stark igenkänning som ger bilden av Wedins som ett modeföretag med ett stort utbud av skor och accessoarer. Det nya kommunikationsuttrycket är en långsiktig satsning och används i alla marknadsföringskanaler, från exponeringen i butik till annonsering och webbplats.

Wedins butiksnät med ett flertal absoluta A-lägen i city och köpcentrum innebär kostnadseffektiva exponeringsmöjligheter. Wedins strategi är att fortsätta utveckla butiken som effektiv marknadsföringskanal.

Wedins kundklubb är en viktig del i den strategiska marknadskommunikationen. Kundklubbsmedlem-

(13)

11

Konceptet Wedins

Wedinsbutikerna består av renodlade skobutiker med ett kompletterande sortiment av acces- soarer, samt ett antal större butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer.

M A R K N A D S U T V E C K L I N G

Skofackhandelns försäljning av skor och accessoarer i Sverige ökade under året med 12 procent.

Utvecklingen inom konceptet Wedins var betydligt svagare än branschens, vilket främst förklaras av strategiska felbedömningar inom inköp och sortimentssammansättning inom produktområdet skor.

W E D I N S P O S I T I O N E R I N G

Wedins är ett väletablerat varumärke som i stor utsträckning förknippas med skor på sin huvudmarknad Sverige. Wedins är verksamt i det breda volymsegmentet inom skor och accessoarer. Kedjan riktar sig till ”de många människorna” och genomsnittskunden är en kvinna i åldern 25–45 år. Det är den stora gruppen av normalt modeintresserade, pris- och kvalitetsmedvetna konsumenter, snarare än trend- skapare, som är konceptets huvudsakliga kundgrupp.

Under året har sortimentsproblemen inom Wedins produktområde skor påverkat bilden av varumärket Wedins negativt. Samtidigt har konkurrensen ökat med ett flertal nya aktörer, exempelvis bland de eta- blerade klädkedjorna, som Lindex och H&M, som beslutat satsa på skor som komplement till sina klädkollektioner. På den totala marknaden för skor och accessoarer är Wedins marknadsledande i Norden.

U T V E C K L I N G U N D E R Å R E T

Antalet Wedinsbutiker minskade under verksamhetsåret från 87 till 80 butiker. Wedinsbutikernas försäljning uppgick till 503,8 Mkr. Wedinskonceptet stod för 49 procent av koncernens försäljning under det gångna året. Antalet butiker har minskat samtidigt som försäljningen försvagats till följd av de inköpsproblem som påverkat utvecklingen under andra hälften av räkenskapsåret.

AT T R A K T I VA R E O C H E F F E K T I VA R E B U T I K E R

Under året har ytterligare ett antal steg tagits för att skapa en optimal butiksstruktur – med rätt butik på rätt plats med rätt sortiment. Inom Wedins och Accent lades netto 17 butiker ned i Sverige, Norge och Finland, huvudsakligen mindre och olönsamma butiker, medan ett antal större butiker med ett blandat sortiment av skor och accessoarer lanserades. Wedins kommer att stärka sin kompetens inom varuvis- ning och exponering i butik. Den pågående renodlingen av koncepten syftar till att skapa tydligare och attraktivare erbjudanden i butik.

F O K U S I F R A M T I D E N

En kontinuerlig översyn för att optimera butiksnätet pågår. Tydligare erbjudande och ett utvecklat sor- timent med högre modegrad är viktiga komponenter för att driva försäljningen. Vidare kommer bättre styrning och mer butiksanpassat varuflöde samt utveckling av ytanvändning i butik vara prioriterade områden innevarande verksamhetsår – allt för att tydliggöra konceptet, öka försäljningen och förbättra förutsättningarna för att bidra till att skapa ett lönsamt modeföretag.

Wedins ska vara den ledande kedjan inom skor och accessoarer i Norden, där mode och fackhandels- kompetens – inspiration och vägledning är viktiga grundfundament.

(14)

Konceptet Accent

Accent är en butikskedja som erbjuder ett brett sortiment av huvudsakligen accessoarer, väskor och resetillbehör.

M A R K N A D S U T V E C K L I N G

Skofackhandelns försäljning av skor och accessoarer i Sverige ökade under året med 12 procent. Wedins- koncernens försäljning i Sverige var under motsvarande period i nivå med föregående år för jämförbara enheter. Inom koncernen har konceptet för accessoarer – Accent – haft en stabil utveckling, men till viss del även negativt påverkats av de problem som drabbat skor, med lägre kundtillströmning till följd.

P O S I T I O N E R I N G

Accent riktar sig till det breda volymsegmentet inom accessoarer, väskor och resetillbehör. Genom- snittskunden är en kvinna i åldern 25–45 år. Det är den stora gruppen av normalt modeintresserade, pris- och kvalitetsmedvetna konsumenter, snarare än trendskapare, som är konceptens huvudsakliga kundgrupp. Köp av accessoarer är i större utsträckning än skor och väskor ett impulsinriktat köp.

Med de renodlade accessoarbutikerna, Accent, har Wedins en klart marknadsledande position i Norden.

U T V E C K L I N G U N D E R Å R E T

Antalet Accentbutiker minskade under verksamhetsåret från 102 till 92 butiker. Det var främst mindre butiker som lades ner eller slogs samman till Wedinsbutiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer.

Försäljningen inom Accent uppgick till 350 Mkr vilket motsvarar 34 procent av den totala försäljningen.

Accessoarer (totalt inom Wedins) står successivt för en större andel av koncernens försäljning, under året 43 procent.

E F F E K T I VA R E O C H M E R S P E C I A L I S E R A D E B U T I K E R

Wedinskoncernen strävar efter att skapa en effektiv och lönsam detaljhandelskedja med tydliga erbju- danden i ett starkt butiksnätverk. Under året har ytterligare ett antal steg tagits för att förbättra butiks- strukturen. Accentbutikerna ska upplevas som specialistbutiker vad gäller både modegrad, djup och bredd i sortimentet.

F O K U S I F R A M T I D E N

Tydligare styrning och bättre exponering i butik är prioriterade uppgifter under innevarande verksam- hetsår, liksom en fortsatt utveckling av sortimentet. Vidare ska Accent fokusera på att ytterligare öka nyhetsflödet i butik och förtydliga och bättre utnyttja marknadsledarskapet inom vissa varugrupper.

Fokus nu är att utveckla fackhandelsmannaskapet, öka modegraden i sortimentet och öka attraktiviteten i såväl sortiment som butik – utifrån den starka och unika positionen på marknaden. Accent ska utveckla erbjudandet och växa genom en ökad specialisering inom produktområdet.

Wedins ska vara den ledande kedjan inom accessoarer i Norden genom att erbjuda sina kunder mode och fackhandelskompetens – inspiration och vägledning.

(15)

13

(16)

Konceptet Rizzo

Rizzo erbjuder ett brett mode- och trendinriktat sortiment av dam- och herrskor, väskor och accessoarer. Rizzo vill betraktas som ett världsvant storstadskoncept som gör känslan av lyx möjlig. Butikerna finns i absoluta A-lägen i storstäder i Norden. Rizzo grundades i slutet av 1970-talet och ingår sedan 1999 i Wedinskoncernen.

P O S I T I O N E R I N G

Rizzo verkar i det övre pris- och kvalitetssegmentet inom skor och accessoarer och erbjuder produkter med hög modegrad. Konceptet riktar sig till den modemedvetna och köpstarka kvinnan och mannen.

Rizzo är marknadsledande inom sitt segment i Sverige. Ledord är ”sofistikerad med attityd”.

M A R K N A D S U T V E C K L I N G

Marknaden för skor och accessoarer inom det övre mode- och kvalitetssegmentet har haft en positiv utveckling under året. Den fortsatt starka köpkraften hos målgruppen bedöms ha bidragit till den stabila försäljningstrenden inom segmentet.

U T V E C K L I N G U N D E R Å R E T

Rizzo visade en fortsatt stark tillväxt under 2005/2006 med en ökning av försäljningen till 180 Mkr (166).

Antalet butiker uppgick vid årets slut till tio. Rizzo svarade för cirka 17 procent av koncernens försäljning under året. Ett stort modekunnande hos inköpsavdelningen, ett attraktivt sortiment som ytterligare för- stärkts inom accessoarer, samt ett långsiktigt och konsekvent varumärkesarbete är viktiga faktorer som bidragit till den positiva försäljningsutvecklingen.

Den enskilt viktigaste händelsen för Rizzo under året var lanseringen av det nya varuhuskonceptet på NK i Stockholm under våren. Både dam- och herrskor flyttade till NKs gatuplan och Rizzo har därmed möjlig- het att exponera hela sortimentet av skor och accessoarer i ett av Stockholms absolut bästa lägen. Den sammanlagda totala butiksytan är drygt 1 300 kvadratmeter, vilket innebär att Rizzo på NK Stockholm är Nordens största butik för skomode och accessoarer. Den nya butiken på NK är en viktig uppgradering av konceptets erbjudande.

I mars öppnade Rizzo en ny butik i Finland i shoppinggallerian Kampii, Helsingfors, vägg i vägg med en Wedinsbutik.

VA R U M Ä R K E S M I X O C H S O R T I M E N T

Rizzos kollektioner följer internationella modetrender och erbjuds för olika behov, tillfällen och tempera- ment. Kollektionerna spänner från klassiska till mer trendiga modeller. Gemensamt för alla skor i Rizzos kollektion är kvalitet, hög modegrad och genomarbetade detaljer. Rizzos ursprung och modetradition är italiensk och större delen av kollektionen tillverkas fortfarande i Italien och Europa.

Rizzos koncept har under en längre tid visat sig framgångsrikt med en tydlig plats på modekartan, varför inga större justeringar i erbjudandet gjorts under året. En översyn av sortimentsmixen sker dock kon- tinuerligt för att skapa en optimal balans mellan modeprodukter och klassiska produkter. En utveckling har skett med en bättre matchning av sko- och accessoarsortimentet.

Andelen egna varumärken uppgår till 50–55 procent, vilket är medvetet betydligt lägre än för Wedins i volymsegmentet. Varuhusförsäljningen har en större bredd av externa varumärken. Sortimentet består av väl utvalda skor, accessoarer och reseeffekter av varumärket Rizzo samt av starka externa varumär- ken såsom Bally, Dolce&Gabbana, Sergio Rossi, Church’s, Paul Smith, Hugo Boss, J Lindeberg, Belstaff, Lacoste, Calvin Klein, Rimowa och Mandarina Duck.

(17)

15

polished 1400x1400.indd 1 06-11-02 09.41.28

High->Lowres PDF

(18)

U T V E C K L AT B U T I K S K O N C E P T O C H N YA B U T I K E R

Den nya herrbutiken Rizzo Man på Biblioteksgatan i Stockholm invigdes i november 2006. Butiken ska möta det ökade intresset från den modemedvetna mannen och anpassas till hans behov och önskemål.

Efter det att herrsortimentet lyfts ut ur den sedan tidigare etablerade Rizzobutiken på Biblioteksgatan kom- mer denna att utvecklas till renodlad dambutik, med ett utökat sortiment av spännande varumärken.

Efter räkenskapsårets utgång, i september, öppnade ytterligare en Rizzobutik på paradgatan Alexan- dersgatan i centrala Helsingfors. Därmed har Rizzo stärkt sin ställning på den finska marknaden.

Rizzokonceptet är utformat av den prisbelönte inredningsarkitekten Alexander Lervik, som hämtat inspi- ration från modebutiker i Paris och Milano. Butikerna har ett starkt och eget uttryck som ska förmedla glädje, värme och lyx. Den nya herrbutiken i Stockholm har en tydlig maskulin profil med en interna- tionell storstadsatmosfär och ett modernt sortiment. En viktig del i konceptet är att butiken ska växla temperament och karaktär med säsongerna och bjuda kunderna på överraskningar och inspirerande upplevelser. Samtliga Rizzobutiker, utom en, har byggts om eller fräschats upp de senaste åren.

M A R K N A D S K O M M U N I K AT I O N O C H K U N D K L U B B

Rizzos kunder har en stark lojalitet till varumärket, och kundklubben visar en stabil utveckling. Under året uppgick antalet kundklubbsmedlemmar till drygt 30 000. Klubben har en tydlig position som exklusiv mode- och livsstilsklubb, och erbjuder förutom bonuskort även mode- och trendinformation, inbjud- ningar till klubbfester, smygpremiärer med mera. Strategiskt väljer Rizzo att arbeta med utvalda sam- arbetspartners, som vänder sig till samma målgrupp.

Viktiga kanaler för Rizzos marknadskommunikation är annonsering i populärmedia, exponering i skylt- fönster och butik samt PR-aktiviteter. Under året har kampanjerna haft den unga stjärnmodellen Elin S i huvudrollen. Hon fick sitt genombrott som modell med sin första kampanj för Rizzo, och har sedan dess gjort internationell karriär.

F O K U S I F R A M T I D E N

Rizzo utvecklas starkt och har en tydlig position på marknaden. Fortsatt målstyrning och satsning på kompetensutveckling är viktiga inslag i det fortsatta arbetet med att utveckla Rizzo. Även ett fortsatt långsiktigt och konsekvent varumärkesarbete är nyckelfaktorer för framgång.

Det finns goda förutsättningar för vidare utveckling och expansion av Rizzo på strategiska orter.

(19)

17

Värdekedjan – från idé till konsument

För att skapa ett framgångsrikt och uthålligt lönsamt kedjeföretag krävs effektiva interna processer från marknad och inköp till logistik och butik. Alla delar måste hänga ihop och utgå från den definierade kundens behov och önskemål.

M A R K N A D O C H F Ö R S Ä L J N I N G

Den marknadsplattform som lanserades för Wedinskonceptet under föregående år har en tydlig särprägel som har vidareutvecklats under året. Huvudinriktningen på marknadskommunikationen är utbuds- annonsering och erbjudanden genom kundklubben.

Under året har stora resurser lagts på försäljningsdrivande marknadsaktiviteter, främst i syfte att styra försäljningen av skor i rätt riktning inom Wedins. Wedins kommer att ytterligare fokusera på koncernens mest lojala kunder och utveckla arbetet inom de respektive kundklubbarna med uppemot en halv miljon medlemmar.

Under våren 2006 genomfördes en omfattande målgruppstudie med syftet att få en fördjupad kunskap om kedjornas position och kundernas syn på Wedins erbjudande och sortiment. Analysen från denna undersökning var en viktig utgångspunkt för den renodling av kedjekoncepten som fattades beslut om i december 2006. Syftet är att på ett bättre sätt kunna möta kundernas behov och förtydliga och utveckla respektive erbjudande.

I N K Ö P, S O R T I M E N T O C H L E V E R A N T Ö R E R

Wedins arbetar kontinuerligt med att öka flexibiliteten i inköpsarbetet för att minska ledtiderna mellan order och leverans till butik. Arbetet syftar till att nå bättre marginaler, ökat inflytande över produkt- utvecklingen samt större möjligheter att säkra kvaliteten.

Wedins tillsatte en inköps- och sortimentsdirektör i oktober 2006 som ska leda arbetet med att utveckla koncernens nya sortiments- och varumärkesstrategi kopplad till de tre tydliga kedjekoncepten.

Wedins fortsätter att fokusera på att öka såväl andelen inköp under pågående säsong som antalet ny- hetsleveranser till butikerna. Med snabbare och tätare inköp kan sortimentet mer flexibelt anpassas till försäljningsutvecklingen och svängningar i mode. Samtidigt finns det alltjämt förbättringspotential vad gäller styrningen av varuflödet. Med noggrannare bevakning och analys baserat på nyckeltal kan inkö- parna arbeta med mer detaljerade och välunderbyggda beslutsunderlag i inköpsprocessen. Samtidigt kommer den i december 2006 beslutade strategin med tre kedjekoncept leda till tydligare rollfördelning och kompetensprofiler inom koncernens inköps- och sortimentsutveckling.

En central del i Wedins förändringsarbete är att förstärka modeprofilen och koordinera sortimentet.

Genom inköp av produkter, såväl skor som accessoarer, i olika modeteman och kopplade till respektive kedjekoncepts målgrupp skapas ett sortiment med förbättrade exponeringsmöjligheter i butik och att- raktiva matchningsmöjligheter för kunderna. Här är det under året utarbetade sortimentsverktyget ett viktigt arbetsredskap för inköparna.

Wedinskoncernens största inköpsmarknad är Kina. Övriga produktionsländer är Vietnam, Indien, Portugal, Rumänien och Italien. Wedins översyn av antalet leverantörer och agenter har intensifierats under hösten 2006 (räkenskapsåret 2006/2007) med målet att minska antalet leverantörer och agenter. Relationen med leverantörerna utgår från den uppförandekod, Code of Conduct, som Wedins arbetar med sedan 2003. Läs mer om uppförandekoden på sidan 21.

L O G I S T I K O C H VA R U S T Y R N I N G

För en modekedja som Wedins är en effektiv varuförsörjning a och o. Det är också inom detta område en stor del av det pågående effektivitetsarbetet genomförs.

(20)

Det gemensamma inköpssystem som implementerades under föregående verksamhetsår, möjliggör effektivare flöden och bättre varustyrning inom koncernen. Dock har störningar förekommit under året, både till följd av interna inköpsproblem men också på grund av leveransstörningar orsakade av externa faktorer. Samarbetet med en extern logistikpartner ska utvecklas för att förbättra effektiviteten, vilket väntas få positiva effekter redan under innevarande år.

Utvecklingen av en efterfrågebaserad varuförsörjning till butikerna fortsätter. Genom anpassning av varuflödet till butikernas läge, kundkrets och storlek uppnås en mer optimal sortimentsmix för varje butiksenhet. Förutsättningarna ökar därmed för en högre andel varor sålda till fullpris och mindre butiks- lager. Arbetet med detta har påbörjats och kommer att intensifieras.

Viktiga nyckeltal för styrningen av Wedins butiksnät är försäljning per arbetad timme, butiksmarginal och butiksresultat. Ett beslutsverktyg kopplat till inköpssystemet ger information om exempelvis brut- tovinst, lager och order samt försäljningsstatistik och försäljningsutveckling per butik och totalt. Wedins ska därigenom snabbt kunna reagera på förändringar i konsumenternas köpbeteenden. Med utvecklade rutiner och arbetsmetoder inom inköp kommer systemstöden att kunna utnyttjas optimalt,

B U T I K S N Ä T E T

Wedins kanske allra främsta tillgång är det rikstäckande butiksnätet i Sverige samt den goda täckningen även i övriga Norden. Huvuddelen av en omfattande omstrukturering av butiksnätet har nu genomförts.

Butiksbeståndet i koncernen har under det gångna verksamhetsåret minskats med netto 17 butiker, främst mindre, i Sverige, Norge och Finland. Samtidigt har koncernen fått fler större butiker genom sammanslagningar och nya attraktivare lägen. Den genomsnittliga ytan per butik har därmed ökat under året. Målet är att öka omsättningen per butiksenhet betydligt.

Att fortsätta effektivisera butikernas exponeringssystem och ytanvändning är en prioriterad uppgift inom samtliga koncept. Analyser med hjälp av fokusgrupper har under året lett fram till viktiga lärdomar, inte minst vad gäller butikernas utformning och skyltfönstrens attraktivitet. Genom tester och noggrann uppföljning av olika butikers försäljningsutveckling utvärderas också vilka metoder som ska utvecklas vidare i butiksnätet.

Wedins arbetar kontinuerligt även med att utvärdera olika lägen utifrån försäljningsutveckling och kost- nader. Det gör att koncernen inom det befintliga butiksnätet kan byta lokaler mellan de olika koncepten för att nå en optimal butiksetablering. Hyreskostnaderna för Wedins har totalt sett ökat under året, främst som en konsekvens av en generell prisökning men också beroende på att den genomsnittliga butiksytan ökar och att butikerna finns i mer attraktiva butikslägen.

A N TA L B U T I K E R P E R P R O D U K T O M R Å D E 2006-08-31 2005-08-31

Wedins* 80 87

Accent 92 102

Rizzo 10 10

Summa 182 199

* I Wedins inkluderas renodlade skobutiker samt butiker med ett integrerat sortiment av skor och accessoarer.

A N TA L B U T I K E R P E R L A N D Sverige Norge Finland

2006-08-31 JÄMFÖRTMED 2005-08-31 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Wedins 72 75 7 10 1 2

(21)

19

(22)

Wedins värld

O R G A N I S AT I O N O C H M E D A R B E TA R E

Wedins strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda medarbetarna möjligheter till delaktig- het och utveckling. Engagerade och kunniga medarbetare är en viktig förutsättning för att uppnå Wedins vision – att vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för detaljer som gör modet komplett.

Därför är det en central uppgift för Wedins medarbetare i butik att ge kunden vägledning och inspiration, eftersom fackhandelskunskap och modekänsla bidrar till att ge kunderna trygghet.

Året som gått har präglats av ett omfattande förändringsarbete med stora organisationsförändringar och ledningsbyten. Arbetet med att utveckla Wedins ur ett medarbetar- och kompetensperspektiv har hu- vudsakligen syftat till att renodla bolagets processer och tydliggöra samtliga befattningar inom bolaget.

Förändringarna är en del i ett långsiktigt arbete, där planering och initiala åtgärder är genomförda och den konceptfokuserade organisationen under hösten 2006 satts på plats.

Tidigare VD ersattes i februari av en tillfällig VD. Sedan den 1 augusti har Wedins en ny VD och under oktober 2006 fick bolaget också en ny inköps- och sortimentsdirektör. Inköpsfunktionen har omorga- niserats och kommer att anpassas till den tydligare konceptindelning som Wedins strävar efter.

Som ett led i det omfattande kostnadsbesparingsprogrammet som sjösattes hösten 2005 har kraftiga neddragningar på personalsidan genomförts under året. Servicekontoret har reducerats med cirka 25 procent och i butiksledet har genomgripande effektiviseringar genomförts där arbetet fokuserat på att skapa ett bättre personalutnyttjande genom optimal schemaplanering.

För att på bästa sätt utveckla organisationen vidare till att motsvara de behov och krav Wedins möter sker en kontinuerlig översyn och anpassning av innehållet i alla tjänster inom Wedins. Med en ny orga- nisationsstruktur på plats och en större del av det omfattande förändringsarbetet genomfört finns förut- sättningar att prioritera kompetensutveckling och utbildningsinsatser under innevarande räkenskapsår.

K O M P E T E N S U T V E C K L I N G I N O M W E D I N S

Personalens engagemang, servicekänsla och kunskapsnivå är några av ett detaljhandelsföretags viktigaste framgångsfaktorer. Inte minst butikschefernas roll är central för att driva Wedins utveckling framåt. Butiks- cheferna ansvarar för den operativa delen av butiksarbetet – rekrytering av butikssäljare, daglig arbetsled- ning, butiksexponering, försäljning och resultatuppföljning. En stor del av butikscheferna och medarbetare i ledande ställning har genomgått utbildningen Chef i Wedins. Utbildningen kommer kontinuerligt att utveck- las vidare och anpassas till aktuella behov. Ytterligare fokus kommer att läggas på säljträning och produkt- kunskapsutbildning för att öka affärsmässigheten och fackhandelsmannaskapet inom Wedins.

Arbete pågår löpande med att utveckla Wedins Introduktionspaket för nyanställda, som syftar till att skapa en gemensam plattform för samtliga medarbetare inom bolaget. Mot bakgrund av de stora för- ändringar som genomförs i koncernen betraktas samtliga medarbetare som ”nya”. Utbildningen omfat- tar alla medarbetare, inklusive ledning och styrelse, oavsett historik i företaget.

Mötet med kunden i butik är avgörande för försäljning av Wedins produkter. Fokus för Wedins kom- petensutveckling det närmaste året ligger generellt på sälj- och produktutbildning. Under inledningen av innevarande räkenskapsår 2006/2007 kommer även utbildning inom teambuilding att genomföras, främst inom det prioriterade området inköp där stora personal- och organisationsförändringar skett under 2005/2006.

I N T E R N I N F O R M AT I O N

Wedins intranät är den mest betydelsefulla kanalen för aktiv och snabb kommunikation inom koncernen

(23)

21

W E D I N S M E D A R B E TA R E I S I F F R O R

Medelantalet årsanställda under verksamhetsåret 2005/2006 var 674, jämfört med 735 under 2004/2005.

Av de anställda finns 496 i Sverige och resterande på Wedins övriga marknader. Av det totala antalet anställda var 601 sysselsatta i butiksledet och 73 i centrala funktioner. Andelen män uppgick under verk- samhetsåret till 7,5 procent. Genomsnittsåldern var 34 år. Den genomsnittliga omsättningen per anställd i medeltal under 2005/2006 var 1 532 Tkr, jämfört med 1 483 Tkr 2004/2005.

W E D I N S C O D E O F C O N D U C T

Wedins ska vara ett sunt företag och en god förebild. God etik, ett socialt ansvarstagande och miljö- tänkande är en del av företagskulturen.

Wedins uppförandekod, Code of Conduct, behandlar och reglerar frågor som rör bland annat arbets- villkor, mänskliga rättigheter, produktionsrelaterade frågor samt miljö och vänder sig i huvudsak till Wedins leverantörer. Under året har arbetet fortsatt med granskning av leverantörerna utifrån ett socialt perspektiv. Tidigare revisioner har följts upp och utvärderats och det framgår att arbetet har resulterat i förbättringar. En omfattande genomgång har också gjorts vad gäller förekomst och beskrivning av kemiska ämnen i produkterna, exempelvis nickel, med gränsvärden som Wedins kräver att leverantö- rerna anpassar sig till.

Övervakningen av att Code of Conduct efterlevs kommer att intensifieras. Nu pågår en uppdatering av Wedins Code of Conduct. När en uppdaterad Code of Conduct är framtagen kommer den att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.wedins.se.

Wedins plan för jämställdhet och respekt har utarbetats tillsammans med den fackliga organisationen.

Wedins är i huvudsak en kvinnodominerad arbetsplats, men det sker ett arbete för att säkerställa att företaget – med utgångspunkt i affärsidén ”för de många människorna” – har en medarbetarrepresen- tation som också återspeglar detta. Det innebär inte bara aspekten kvinna/man utan även ålder, kunskap och erfarenhet, etnisk bakgrund med mera.

A R B E T S M I L J Ö O C H S Ä K E R H E T

Att det gångna räkenskapsåret varit turbulent med stora personella förändringar har givetvis även präg- lat arbetsmiljön. Wedins har under året genomgått en arbetsmiljörevision där arbetsmiljöverket genom- fört stickprover i ett fyrtiotal butiker runt om i landet. Revisionen har resulterat i ett antal handlingsplaner för de respektive butikerna men också vissa övergripande krav och förslag till förbättringar vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet inom koncernen.

Wedins arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förbättra arbetsmiljön såväl i butikerna som på huvudkontoret. Avtal finns med extern företagshälsovård, vilket innebär att samtliga butiker har kvalifi- cerad hjälp att tillgå i det förebyggande arbetet, men också akut krisstöd i det fall något skulle inträffa.

Ett prioriterat arbete under föregående år har varit att aktivt, genom olika långsiktiga insatser, sträva efter att minska ohälsotal och sjukfrånvaro i koncernen. Vinsterna är stora för den enskilde medarbeta- ren samtidigt som en minskad sjukfrånvaro ger positiva effekter i hela organisationen. Bland annat har systematiska rehabiliteringssamtal, för att snabbare hitta metoder att få tillbaka medarbetare i arbete, medfört en positiv effekt på bolagets sjukfrånvaro, där nivån sjunkit till 7,5 procent (8,1) trots ett tur- bulent år.

M E D E L A N TA L E T A N S T Ä L L D A Anställda Varav Anställda Varav

G E O G R A F I S K F Ö R D E L N I N G 2005/2006 män 2004/2005 män

Sverige 496 49 554 58

Norge 141 1 151 3

Finland 37 1 28 0

Danmark 0 0 2 0

Koncernen totalt 674 51 735 61

(24)

Marknad

Av Wedins totala försäljning, som under 2005/2006 uppgick till 1 033 Mkr, svarade produkt- områdena skor för 40 procent (46), accessoarer för 43 procent (39) och Rizzo för 17 procent (15).

Sverige är Wedins största geografiska marknad med omkring 75 procent (76) av försäljningen, följt av Norge med cirka 21 procent (20). Wedins har även verksamhet i Finland.

Enligt Detaljhandelsindex (DHI) ökade skofackhandelns försäljning av skor och accessoarer i Sverige under perioden september 2005 – augusti 2006 med cirka 12 procent i löpande priser jämfört med föregående år.

För Norge och Finland finns inte motsvarande statistik att tillgå.

Wedins försäljning av skor och accessoarer i Sverige var under motsvarande period i nivå med före- gående år för jämförbara enheter. Huvudsakligen förklaras det av att Wedins skor redovisade en betydligt svagare utveckling än branschen, medan accessoarer visade en stabil utveckling. Produktområde Rizzo utvecklades starkt och i takt med marknaden.

F O R T S AT T K O N S O L I D E R I N G O C H O M L O K A L I S E R I N G

I likhet med många andra delar av detaljhandeln fortsätter den nordiska sko- och accessoarhandeln att konsolideras. Detaljhandelskedjor med tydliga butikskoncept och starka varumärken har under det se- naste decenniet tagit marknadsandelar från enskilda fackhandlare.

I N T E G R E R A D E M A R K N A D E R

Internationellt sker sedan en tid tillbaka ett närmande mellan sko- och accessoarhandeln. Det förändrade köpmönstret, där konsumenterna köper allt mer skor och accessoarer, samt gärna köper produkterna på samma ställe, innebär ökande fördelar för de företag som har båda produktgrupperna i sitt sortiment. Denna utveckling innebär emellertid också fler aktörer på den kombinerade marknaden för skor och accessoarer.

K O N K U R R E N T E R

Inom skomarknadens högre prissegment, där Wedins är representerat av Rizzo, är den främsta konkurrenten i Sverige Nilsongruppen följd av Scorett. I Norge kommer konkurrensen inom detta segment alltjämt från fri- stående butiker. Inom skohandelns volymsegment möter Wedins skor konkurrens från Din Sko i både Sverige och Norge samt av Euro Skobutiker i Norge. Flera större aktörer inom konfektion har under året lanserat sina pla- ner på att införa skosortiment som komplement till sina respektive klädkollektioner, såsom H&M och Lindex.

Inom accessoarer kommer konkurrensen i både Sverige och Norge från såväl specialbutiker som varuhus och stormarknader. Dessutom säljer konfektionshandeln, exempelvis de stora kedjorna H&M, KappAhl, Lindex och Indiska, allt mer accessoarer. Sportfackhandeln, med kedjor som Intersport och Stadium, varuhus som Åhléns samt vissa stormarknader, konkurrerar också med Wedins inom såväl skor som accessoarer.

K O N S U M T I O N S M Ö N S T E R

Konsumtionsmönstren vad gäller handel av skor respektive accessoarer ser delvis olika ut. Köp av skor är mer destinationsinriktad – konsumenten har för avsikt att söka ett par skor för ett visst ändamål och planerar sitt inköp utifrån utbud i vissa butiker. Köp av accessoarer sker mer spontant och mindre pla- nerat, vilket gör det mer inspirationsdrivet. Inom kategori accessoarer är mönstret vid köp av väskor ett undantag, där väskköpet har liknande styrmekanismer som skoköp.

S Ä S O N G S VA R I AT I O N E R

Säsongs- och vädervariationer är faktorer som kortsiktigt påverkar efterfrågan på skor och accessoarer.

Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter, där december traditionellt har varit den bästa månaden. Accessoarer har en efterfrågetopp under årets sista månader. Den stora realisa-

(25)

23

(26)
(27)

25

Aktien

B Ö R S V Ä R D E O C H O M S Ä T T N I N G

Wedins aktie är sedan den 1 juli 1997 noterad på Stockholmsbörsen. Sista betalkurs per den 31 augusti 2006 var 9,40 kronor, vilket gav ett totalt börsvärde för Wedins på 496,7 Mkr. Under räkenskapsåret omsattes i genomsnitt 217 tusen (47,2) aktier per dag. Totalt omsattes 55,0 miljoner (11,9) Wedinsaktier till ett värde av 771,9 Mkr (600,1) på Stockholmsbörsen. Lägsta kurs var 7,70 kronor och högsta kurs 23,70 kronor. Under räkenskapsåret har OMXSPI Index stigit med 20,2 procent.

A K T I E K A P I TA L E T

Per den 31 augusti 2006 uppgick aktiekapitalet till 264,2 Mkr (79,8). Antalet aktier var 52 835 553, envar med kvotvärdet 5 kr; 30 000 A-aktier med 10 röster vardera och 52 805 553 B-aktier med 1 röst vardera.

Det genomsnittliga antalet aktier uppgick under verksamhetsåret september 2005 – augusti 2006 till 26 995 316 aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. En handelspost är 500 aktier. Från och med 2 januari 2007 kommer handelsposten att ändras till 1 000 aktier.

N Y E M I S S I O N E R U N D E R 2 0 0 5 / 2 0 0 6

Under verksamhetsåret har Wedins erhållit betydande kapitaltillskott för att långsiktigt stärka bolagets finan- siella ställning. Följande emissioner har genomförts.

N Y E M I S S I O N M E D K O N TA N T E R

Nyemission i mars 2006 med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare 339 Mkr

Kostnader för nyemissionen, totalt –35 Mkr

– varav erlagt av Swedbank genom tillskott till bolaget 19 Mkr

323 Mkr

N Y E M I S S I O N E R G E N O M K V I T T N I N G AV F O R D R I N G A R

Swedbank, kvittning av befintliga lån 50 Mkr

Övriga garanter i nyemissionen 13 Mkr

63 Mkr Av emissionslikviden på 323 Mkr har huvuddelen (260 Mkr) använts för amortering av lån och checkkredit.

Vid årsstämman den 19 januari 2006, beslutade stämman bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ytterligare nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev. Med stöd av bemyndigandet fattade sty- relsen i juli 2006 beslut om att dels emittera en konvertibel om 34 Mkr, vilken vid fullt utnyttjande berättigar till konvertering till totalt 4 000 000 aktier av serie B, dels uppta ett reverslån om 36 Mkr. Revers och konvertibel löper till och med juli 2007. Syftet var att säkerställa att Wedins i god tid före höstsäsongen tillförsäkrades likvida medel. Utspädningseffekten av konvertibelemissionen motsvarar cirka 7 procent av aktiekapitalet och rösterna om konverteringsrätten utnyttjas till fullo.

B-Aktien OMX Stockholm PI Omsatt antal aktier 1 000-tal (inkl. efteranm.)

(c) Findata Direkt W E D I N S A K T I E N

1 000-tal aktier SEK

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

5 10 15 20 25 30

sep 2005

okt nov dec jan

2006

feb mar apr maj jun jul aug

(28)

I N C I TA M E N T S P R O G R A M

Vid extra bolagsstämma i Wedins den 14 juni 2006 beslutades om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i samband med införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner samt arbetande styrelseordförande i bolaget. Syftet är att skapa ett ägarengagemang hos nyckelpersoner och därmed höja motivationen och öka engage- manget för företagets utveckling.

Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris fastställt enligt vedertagen optionsvärderings- modell. Teckningsoptionerna kommer att ha ett lösenpris på 12,49 kronor vilket motsvarar 126 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen mellan den 7 och 20 juni 2006. Teckningsperioden löper från och med den 1 juni 2008 till och med den 31 maj 2009.

Full nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att motsvara en utspädning om 4,95 procent av utestående aktier och 4,92 procent av utestående röster, räknat efter de två kvittningsemis- sioner som styrelsen beslutade om den 29 april 2006.

A K T I E K A P I TA L E T S U T V E C K L I N G

Förändring Förändring Förändring Nominellt

av aktie- Aktie- av antal av antal Antal Antal värde per År Månad Händelse kapitalet, kr kapital, kr A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier aktie, kr

1997 Mars Bildande 100 000 100 000 1 000 0 1 000 0 100

1997 Maj Split 0 100 000 9 000 40 000 10 000 40 000 2,00

1997 Maj Nyemission 8 114 000 8 214 000 990 000 3 067 000 1 000 000 3 107 000 2,00 1997 Juni Nyemission 1 786 000 10 000 000 0 893 000 1 000 000 4 000 000 2,00 1999 Nov Nyemission 5 157 162 15 157 162 0 2 578 581 1 000 000 6 578 581 2,00 2003 April Nedsättning –14 399 304 757 858 0 0 1 000 000 6 578 581 0,10 2003 Maj Nyemission 20 462 169 21 220 027 0 204 621 687 1 000 000 211 200 268 0,10 2004 Juni Nyemission 2 683 000 23 903 027 0 26 830 000 1 000 000 238 030 268 0,10 2004 Juli Apportemission 500 000 24 403 027 0 5 000 000 1 000 000 243 030 268 0,10 2005 Mars Nyemission 48 806 053 73 209 090 2 000 000 486 060 536 3 000 000 729 090 804 0,10 2005 Mars Sammanläggning 0 73 209 090 –2 970 000 –721 799 895 30 000 7 290 909 10 2005 Mars Nyemission 6 080 000 79 289 090 0 608 000 30 000 7 898 909 10 2005 April Nyemission 479 040 79 768 130 0 47 904 30 000 7 946 813 10 2006 Feb Nedstämpling

kvotvärde –39 884 065 39 884 065 0 0 30 000 7 946 813 5

2006 Mars Nyemission 199 420 325 239 304 390 0 39 884 065 30 000 47 830 878 5 2006 Maj Kvittnings-

emissioner 24 873 375 264 177 765 0 4 974 675 30 000 52 805 553 5

U T D E L N I N G S P O L I C Y

Det är styrelsens ambition att Wedins ska ha en stabil utdelningspolitik med en hög utdelningsandel.

Det innebär att Wedins långsiktigt avser att dela ut 50 procent av resultatet efter skatt. Dock ska bola- gets finansiella situation, investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter beaktas vid förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2005/2006.

(29)

27

Ä G A R S T R U K T U R

Per den 31 augusti 2006 hade Wedins 5 617 aktieägare, jämfört med 5 505 per den 31 augusti 2005. Ut- ländska ägares andel uppgick till 20,1 procent (16,9) av aktiekapitalet och 20,0 procent (16,3) av rösterna.

Wedins har under året infört ett teckningsoptionsprogram som beskrivs ovan. Per den 30 november 2006 hade Quesada AB ökat sitt innehav till 7 680 500 B-aktier och Panos Emporio AB gått in som ägare med 3 516 000 B-aktier.

S T Ö R S TA A K T I E Ä G A R E P E R 2 0 0 6 – 0 8 – 3 1

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel kapital, % Andel röster, %

Quesada AB 0 5.574 500 10,55 10,50

Swedbank 0 3.957 948 7,49 7,45

EFG Private Bank S.A 0 3 883 700 7,35 7,31

Andra AP-Fonden 0 3 805 693 7,20 7,17

Östersjöstiftelsen 0 3 537 004 6,69 6,66

D. Carnegie AB 0 1 713 748 3,24 3,23

Novitus AB 0 1 200 000 2,27 2,26

Svenska Handelsbanken S.A 0 1 164 500 2,20 2,19

Nordea Bank S.A 0 919 075 1,74 1,73

SEB Private Banking S.A 0 824 410 1,56 1,55

Summa 10 största ägarna, innehavsmäsigt 0 26 580 578 50,31 50,05

Summa övriga ägare 30 000 26 224 975 49,69 49,95

Summa 2006-08-31 30 000 52 805 553 100,0 100,0

Ä G A R S T R U K T U R P E R 2 0 0 6 – 0 8 – 3 1

Antal Andel Antal Marknads-

Aktieinnehav aktieägare A-aktier B-aktier Innehav, % Röster, % värde (Tkr)

1– 1 000 3 619 0 983 815 1,86 1,85 9 248

1 001– 10 000 1 614 0 5 754 470 10,89 10,84 54 092

10 001– 100 000 336 0 9 787 757 18,52 18,43 92 005

100 001– 1 000 000 39 30 000 12 042 368 22,85 23,24 113 198

1 000 001– 8 0 24 837 093 47,01 46,77 233 469

Förvaltardiff underskriden inrapportering 0 –599 950 Antal förvaltare med differens 1

Summa 2006-08-31 5 617 30 000 52 805 553 496 372

Källa: VPC.

Proforma sep 2002–

N Y C K E LTA L P E R A K T I E 2001 2002 2003 aug 2003 2003/04 2004/05 2005/06

Genomsnittligt antal aktier 7 578 581 7 578 581 84 311 714 58 731 753 218 073 184 5 170 389 26 995 316 Vinst per aktie efter skatt, kr –1,40 –29,28 –0,82 –3,39 –0,38 –64,02 –4,46

Eget kapital per aktie, kr 29,16 neg 1,40 2,01 0,42 –9,63 3,61

Utdelning, kr

Börskurs vid bokslutstillfället, kr 27,00 7,20 1,18 1,18 0,74 60,00 9,40

Direktavkastning, %

(30)

References

Related documents

ligt värde på förvaltningsfastigheter baseras på externt och internt genomförda värderingar. Dagon värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsbeståndet vilket är en

En GMP-produkt av IodoCarb® har tagits fram, och ansökan om att få starta Bolagets Proof of concept kliniska studie kommer de närmaste veckorna att lämnats in till

Vi ser stora möjligheter att kunna skapa denna typ av tjänster inom ramen för Generic Mobiles licens för 870-MHz frekvensen.. Jag vill även passa på att tacka alla kompetenta

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Skattesatsen i Sverige uppgår för närvarande till 26,3 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster samt med avdrag för