Kommunalhuset, plan 2, 2:3 , kl 19:00-20:00

Full text

(1)

Beslutande Jill Melinder (S), ordförande Inger Grönberg (MP), tjänstgö- rande ersättare för Patrik Fors- lund (M)

Bosse Olsson (MP), vice ordfö- rande

Staffan Sundin (M), tjänstegö- rande ersättare för Jan-Eric Conradsson (TUP)

Daniel Sedman (KD), tjänstgörande ersättare för Karin Pilsäter (FP)

Ronnie Andersson (V) Arzu Alan (S) Anders Byrsenius (M), tjänst-

görande ersättare för Bo Claes- son (KD)

Stefan Leiding (S)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M)

Ersättare Leif Glad (S), Veronica Berg (S),

Helle Larsson (M), Kerstin Amelin (V)

Övriga deltagande Jan Strandbacke (förvaltningschef), Tove Bodin (administrativ chef),

Helen Myslek (rektor), Emma Jacobsson (nämndsekreterare), Per- Olof Andersson (Procuriment AB)

Utses att justera Lars Robin (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset, tisdagen den 18 november 2014, kl. 16:30

Sekreterare Paragrafer 74 - 88

Emma Jacobsson

Ordförande

Jill Melinder (S)

Justerare

Lars Robin (M)

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden

2014-11-13

Anslaget den Nedtas den

2014-11-19 2014-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsför- valtningen

Underskrift

_________________________

Emma Jacobsson

(3)

§ 74

Remissvar - Ungdomspolitisk handlingsplan (AVUX/2014:64)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige som vårt svar på remissen ”Botkyrka kommuns ung- domspolitiska handlingsplan” (Dnr KS/2014:522).

Sammanfattning

I missivbrevet ställdes följande övergripande frågor. Vi redogör kort för våra svar nedan:

Vad anser nämnderna om handlingsplanens innehåll och inriktning som helhet? Handlingsplanen som den ser ut idag innehåller konkreta åtagan- den för flera nämnder. Är detta en rimlig konkretionsnivå? Varför/varför inte?

Vi är i huvudsak positiva till förslaget till ungdomspolitisk handlingsplan.

Konkretionsnivån är rimlig för en operativ handlingsplan.

Om nivån den ligger på idag är bra, vilka åtaganden vore möjliga för nämnderna att ta in i sina ettårsplaner för 2015?

Sammanfattningsvis har vi planerat för att genomföra samtliga åtaganden som har bärighet på nämndens ansvarsområden. Vi redogör för dessa nedan.

Har nämnderna egna förslag på hur kommunen kan förbättra sin förvalt- ningsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor?

Kommunen är i ett stort behov av att agera samordnat och kraftfullt inom ungdomsfrågorna. Vi ställer oss bakom att kommunstyrelsen ska ha uppdra- get att samordna och följa upp effekterna av den förda ungdomspolitiken.

En stor del av handlingsplanens åtaganden berör flera förvaltningar och allt detta bör samordnas av kommunledningsförvaltningen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-04.

(4)

Informationsärende - Upphandling gymnasial vuxenutbild- ning

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informat- ionen om upphandling av gymnasial vuxenutbildning.

Sammanfattning

Botkyrka kommun ska genomföra en samordnad upphandling av gymnasial vuxenutbildning, eftersom nuvarande avtal löper ut den 30 juni 2015.

Det nya avtalet tecknas i mitten av februari 2015 och implementering i kommunen sker i mitten av mars 2015. Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2015.

Upphandlingen grundar sig på ett tidigare beslut som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fattat.

(5)

§ 76

Muntlig redovisning - Jobbpaketet

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informat- ionen om Jobbpaketet.

(6)

Uppföljning av internkontroll 2014 (AVUX/2014:62)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner genomförd in- ternkontroll.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fattade i januari 2014 be- slut om en internkontrollplan för 2014. Internkontrollplanen 2014 innefat- tade uppföljningar inom områdena ekonomi, HR, verksamhetsstyrning samt efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter. Uppföljningar har genom- förts enligt plan och resultatet redovisas i bilaga 1 – Uppföljning av intern- kontroll 2014. Uppföljningen visar på brister när det gäller deltagare inom Daglig verksamhet som saknar LSS-beslut.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-10-28.

(7)

§ 86

Ekonomisk prognos 2014 (AVUX/2014:70)

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner lämnad prognos och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen för 2014, utifrån resultatutfall januari till oktober 2014 och för- väntade kostnader och intäkter november till december 2014, är ett över- skott på 2,8 mnkr för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-11-06.

(8)

Kontaktmannabesök

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informat- ionen om kontaktmannabesök.

Sammanfattning

Ordföranden Jill Melinder (S) har besökt konferensen Google Summit på Xenter.

Ordföranden informerade om Botkyrkagalan den 22 november 2014. Galan arrangeras av Botkyrka kommun och företagsorganisationerna. Syftet är att skapa en positiv och stark framtidstro för näringslivet i Botkyrka.

(9)

§ 88

Delegationsbeslut (AVUX/2014:73)

Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetscheferna, rektorer med flera.

Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:

• Vuxenutbildningen oktober 2014

• Daglig verksamhet maj-november 2014

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :