• No results found

ANALYS AV ISMASINER I OLIKA VERKSAMHETER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ANALYS AV ISMASINER I OLIKA VERKSAMHETER"

Copied!
17
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Examensarbete, 15 hp

Kandidatprogrammet i miljö och hälsoskydd, 180 hp Vt 2018

ANALYS AV ISMASINER I OLIKA VERKSAMHETER

En jämförelse mellan traditionell dricksvattenanalys och ATP-analys

Frida Burström

Analys av ismaskiner i olika

verksamheter

(2)

– en jämförelse mellan traditionell dricksvattenanalys och ATP-

provtagning.

Frida Burström

(3)

Analysis of ice machines in various food businesses - a comparison of traditional drinking water sampling and ATP sampling

Abstract

Food businesses must be able to ensure that they deliver safe food to the customers. Previous studies have shown that sufficiently cleanliness in ice machines are not always achieved.

Since ice can be consumed the consequence of contaminated ice is that the food safety is not guaranteed. The aim of the study was to investigate bacterial contamination in ice machine in different food businesses with either an ordinary way to analyse ice as drinking water sample or with a newer and faster method measuring adenosine triphosphate (ATP). With the ATP- method a result will be obtained within about 30 seconds. In this study tests on the ice machines were made for microbiology testing the water, testing the surfaces with ATP and testing the water with ATP. Half of the result from the microbiology tested ice had results beyond the limit value. The categories of food businesses had problems, but the food stores had the highest proportions of unsatisfactory results. The result of the samplings shows a correlation between the parameters total microorganisms and ATP samples of water. The study also shows problems with the limits put up to the ATP-measuring and translating them to the testing for drinking water.

Keywords: ATP, microbiology, ice machine, clean, food

(4)

Förord

Examensarbete 15 hp är det avslutande momentet på kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet.

Jag vill framförallt tacka Magnus Rehn på Nomor som hjälpt mig komma i kontakt med livsmedelsföretag och försett mig med utrustning. Jag vill också tacka Nomor som låtit mig skriva examensarbetet tillsammans med dem och att jag fått använda mig av deras

samarbetsparters. Jag vill också tacka min handledare Caroline Blomquist vid Umeå universitet som varit mitt stöd under hela arbetets gång.

(5)

Innehållsförteckning

1 Inledning och bakgrund ………1

1.1 Vatten och is………..1

1.2 Provtagning av is……….1

1.3 Syfte och problemformulering………2

1.4 Frågeställningar……….2

2 Material och metod ………..3

2.1 Traditionell provtagning………3

2.2 ATP-provtagning………3

2.3 Statistisk metod……….4

3 Resultat ………..4

4 Diskussion ………7

4.1 Effekter av kontaminering av mikroorganismer………..7

4.2 Traditionell provtagning………8

4.3 ATP-provtagning………8

4.4 Korrelation mellan ATP-mätningar och traditionell mätning…..…..9

4.5 Metoddiskussion………9

4.6 Felkällor………..10

4.7 Slutsats……….10

5 Referenser ………11

(6)

1

1 Inledning och bakgrund

Enligt Livsmedelsverkets uppskattningar drabbas ungefär 500 000 svenskar varje år av matförgiftning (Livsmedelsverket 2018 a). En matförgiftning drabbar inte enbart den som blir sjuk utan medför även kostnader för samhället. Detta då det kan innebära ersättning för sjukdagar, eventuell vård och minskad produktivitet vid en matförgiftning (Livsmedelsverket 2018 a). En del av dessa matförgiftningar beror på felaktig hantering av livsmedel eller brister i hygienarbetet (Livsmedelsverket 2018 a). När Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) 1995 så medförde det att Sverige antog de höga krav som EU ställer på livsmedelssäkerhet. Ett syfte med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa att människor inte blir sjuka av något som de äter eller dricker (Europeiska kommissionen 2014). De allmänna hygienkraven (852/2004/EG) gäller för alla som är involverade i något utav livsmedelsstegen, från jord till bord. De allmänna hygienkraven (852/2004/EG) innebär att kylkedjan för ett livsmedel inte får brytas och ansvaret att säkra livsmedel uppnås ligger på livsmedelföretagaren. Förordningen om livsmedelshygien(852/2004/EG) innebär att livsmedelsproducenter ska vara garanterna för att livsmedlen både är säkra och av god kvalitet, vilket görs genom Hazard Analysis and Control Points (HACCP) (Bottari et al. 2015).

Det är ett arbetssätt där verksamheten ska identifiera och förebygga eventuella fysikaliska, kemiska, allergena och mikrobiologiska faror i verksamheten.

1.1 Vatten och is

Vatten är vårt viktigaste livsmedel (Livsmedelsverket 2018 b). Vi i Sverige är vana att kunna få ett gott och säkert dricksvatten under dygnets alla timmar direkt ur vår kran. Då

dricksvatten är ett mycket viktigt livsmedel så ställs det också höga krav på det (Livsmedelsverket 2018 b). Den lagstiftning som reglerar dricksvatten är

dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Den dagliga förbrukningen för varje person är ungefär tio liter, (Livsmedelsverket 2018 b) det inkluderar både dryck och matlagning (Livsmedelsverket 2018 b). Dricksvatten av hög kvalitet är en förutsättning för en säker livsmedelsindustri, restaurangnäring och livsmedelsdistribution (Livsmedelsverket 2018 b).

Vatten har ett mångfunktionellt användningsområde inom livsmedelsverksamheter som till exempel sköljning av livsmedel, rengöring av utrustning, handhygien, diskning, dryck eller i mat (Visita Svensk besöksnäring 2018).

Framställning av is med hjälp av en ismaskin innebär en beredning av dricksvattnet. Is klassas därmed som ett livsmedel med samma höga krav på sig som övriga livsmedel. Säker is uppnås bland annat genom att ingen kontamination sker (Hampikyan et al. 2017). Is har ingått i flera tillsynsprojekt av kommuner där mikrobiologisk kontaminering har upptäckts trots den näringsfattiga och kyliga miljön (Berggren 2012). Detta beror vanligtvis på slarvig hantering av is och bristfällig rengöring av ismaskiner (Hampikyan et al. 2017). Personal som underskattar vikten av hygien ökar risken för kontaminering av isen (Vista Svensk

besöksnäring, 2018). Kontaminerad is som konsumeras i dryck eller mat riskerar kundens hälsa om bakterierna är patogena (Hampikyan et al. 2017).

1.2 Provtagning av is

Tillvägagångssättet för kontroll av is är att samla isbitar från ismaskinen och skicka provet för odling på laboratorium. Isprovet analyseras sedan på samma sätt som vid analys av dricksvatten (Vista Visita svensk besöksnäring, 2018). Bedömningen av isproverna utgår från dricksvattensföreskrifterna (SLVFS 2001:30). De parametrar som undersöks vid en normalkontroll av dricksvatten är det totala antalet mikroorganismer, långsamväxande mikroorganismer, Escherichia coli (E. coli), och koliforma bakterier. E. coli finns i tarmen hos varmblodiga djur och människor. Detekteras E. coli i dricksvattnet så innebär det en

(7)

2

kontamination från fekalier i vattnet (Thougaard et al. 2007). E. coli är lätt att detektera och används därför som indikatorbakterie för påvisande av brister i hygienen (Thougaard et al.

2007). Vanligtvis är E. coli inte av den patogena sorten, men den kan vara det i vissa fall, då som tillexempel varianten enterohemorragisk E. coli (EHEC) (Thougaard et al. 2007).

Symptomen vid en sjukdomsalstrande variant är kraftiga magsmärtor, diarré och ibland kräkningar. Koliforma bakterier tyder också på en fekal förorening eller kontaminering av jord (Thougaard et al. 2007). Mikroorganismer existerar för det mesta inte som ”frilevande celler” utan klumpar ihop flera stycken på en liten yta, det kallas då för biofilm. Koliforma bakterier kan bilda biofilm på utrustningen (Thougaard et al. 2007) som det kommer i kontakt med. Förekomst av koliforma bakterier indikerar problem med antingen vattnet, dålig personlighygien då den kan finnas på människans hud eller att ismaskinen är dåligt rengjord (Hampikyan et al. 2017).

Vid hygientester är det en fördel att få ett snabbt svar, så eventuella brister också kan åtgärdas så fort som möjligt. Tidigare har hygienkontrollen gjorts med tryckplattor som ska odlas i 48 timmar (Thougaard et al. 2007). Dessa provsvar kan kännas inaktuella för

företagaren och isen är troligtvis redan förbrukad. Därför har det satsats på utveckling av en snabbare metod för hygienkontroll.

En alternativ metod som ger ett snabbt och aktuellt svar är mätning av adenosintrifosfat (ATP), som finns i alla levande celler. ATP-metoden använder sig av enzymet luciferas, som katalyserar en oxidation av den organiska föreningen luciferin (NE 2016). Oxidation av luciferin kräver energi som den får från ATP, vilket resulterar i frigörande av ett synligt ljus (Venkateswaran et al. 2003). Desto fler levande celler ju mer ATP finns tillgängligt, vilket resulterar i en större ljusemission (Venkateswaran et al. 2003). Ljuset registreras av

luminometern, en så kallad ATP-mätare (Venkateswaran et al. 2003). Mätning av ATP är en snabb metod där svar fås inom en minut. Det är även en känslig metod som klarar att mäta låga resultat (Venkateswaran et al. 2003) samt är enkel att använda (Whalen et al. 2006). Vid användning av ATP-metoden, så detekteras ATP från djurceller, växtceller eller bakterier (iWab, 2017). Eftersom ATP-provtagning ger ett snabbt resultat så kan livsmedelsföretagaren vidta åtgärder direkt så smittspridningen elimineras. Nackdelen med ATP-metod är

identifieringen av vilka typer av eventuella bakterier som hittats, inte kan göras. Detektering av bakterier måste göras via odling. Valet av ATP-mätare beror på om man ska mäta ytor, drycker eller en kombination av ytor och livsmedel (Bottari et al. 2015).

1.3 Syfte och problemformulering

Syftet med studien är att jämföra odling av bakterier med ATP-analys och se om det finns en korrelation mellan dessa två analysmetoder. Detta för att se om en ATP-analys kan användas istället för att alltid skicka in vattenprover på analys. Syftet är också att kartlägga

förekomsten av bakterier i olika verksamheter.

1.4 Frågeställningar

Denna rapport syftar till att besvara följande frågeställningar:

- Hur stor är förekomsten av bakterier i ismaskiner i olika verksamheter?

- Finns det en korrelation mellan traditionell normalkontroll av dricksvatten och ATP- provtagning i vattenfas respektive ytor i ismaskinen?

(8)

3

2 Material och metod

Denna studie utgår från provtagning av 10 stycken ismaskiner som finns i

livsmedelsverksamheterna restauranger, butiker och caféer plus 2 stycken som kommer från laboratorium. Totalt undersöktes 12 stycken ismaskiner av olika utformning och märken på tio olika verksamheter. Fem stycken av ismaskinerna producerade hel is. De resterande maskinerna producerade krossad is. Alla ismaskiner som kontrolleras finns belägna i Umeå och är kopplade till det kommunala vattennätet. Två olika typer av provtagningsanalyser kommer undersökas på varje ismaskin. En traditionell provtagning för dricksvatten och en med hjälp av ATP-mätare. Proverna kommer tas under två dagar.

2.1 Traditionell provtagning

Vid kontroll av renligheten på ismaskiner användes dels standardmetoden för dricksvatten enligt dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Vid dessa provanalyser togs is från varje maskins uppsamlingskärl för isen, som lades i två stycken sterila provburkar. Isen togs från olika ställen i maskinen så ett så representativt prov som möjligt skulle erhållas. Provet togs med befintligt redskap som användes till ismaskinen. Burkarna fyllda med is lades i en kylbox fylld med sex stycken kylklampar så proverna inte skulle överstiga 8 °C vid transport till laboratoriet. Burkarna märktes med ett identifikationsnummer innan de lades i kylväskan som skickades med Jetpack, för leverans till det auktoriserade laboratoriet Eurofins inom 24 timmar. Beställningen lades in i Eurofins app där en order för normal kontroll för

dricksvatten valdes. Beställningen gjordes på totalantalet mikroorganismer som odlas i 22 °C i tre dygn och E. Coli. Laboratoriet utförde sedan analys på dessa två parametrar. Det

missades lägga in en beställning för de långsamväxande mikroorganismerna och de

koliforma bakterierna, därför saknas resultat för dessa två. Resultat av provtagningsanalysen gavs efter ungefär en vecka. Resultaten jämförs mot dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) avsnitt A och B för bedömning av de mikrobiologiska parametrarna som ingår i normalkontrollen.

De gränsvärden att förhålla sig till för den traditionella vattenprovtagningen är som följer - För de odlingsbara mikroorganismerna i 22 °C räknas 100 antal/ml som tjänligt med anmärkning.

- Antalet långsamväxande bakterier 5000 antal/ml ger resultatet tjänligt med anmärkning.

- Hittas koliforma bakterier i vattnet är det tjänligt med anmärkning om det påvisas i 100 ml.

Det är otjänligt om det finns 10 stycken/100 ml.

- E. coli är otjänligt om det påvisas i 100 ml.

2.2 ATP-provtagning

Provanalysen för ATP undersökningen gjordes genom att de isfyllda burkarna fick stå i kylboxen tills isen smält något så det bildats vatten i burken. Därefter fördes svabben 3M clean-trace water plus (3M, St Paul USA) ned i burken och doppades i vattnet som bildats från isen som smält. För ytkontroll drogs svabben 3M clean-trace surface test (3M, St Paul USA) över ytan som skulle kontrolleras. Efter svabbningen stoppades svabben tillbaks ned i röret och trycktes ända ned i botten. I botten av cylindern fanns enzymlösningen och

cylindern gungades några sekunder så enzymlösningen aktiverades (Thougaard et al. 2007).

När detta gjorts stoppas svabben i luminometern och mätning skedde med ATP–mätaren Clean-trace TM NG (3M, St. Paul USA). Mätningarna gjordes i enheten relative light unit (RLU) (Grete 2017). Ett tolkningsschema för ATP-provtagningen användes för bedömning om resultaten är bra eller bristfällig.

(9)

4

De gränsvärdena att förhålla sig till för ATP-provtagningen av ytor är

<150 RLU är godkänd,

151–299 RLU är med anmärkning godkänd och

>300 RLU är ej godkänd. (iWab, 2017).

Vid ATP-provtagningen av vatten är gränsvärdena

<100 RLU godkänd

101–199 RLU med anmärkning godkänd och

>200 RLU är ej godkänd (iWab, 2017).

2.3 Statistisk metod

Korrelationsanalys i excel användes för undersökning av samband mellan ATP-

provtagningarna och den mikrobiologiska undersökningen. Konfidensintervallet sattes till 95%. Excel används för beräkningar av procent.

3 Resultat

Resultatet från den okulära besiktningen visade att alla ismaskiner och isskopor såg rena ut.

Skopan förvarades i en separat behållare på alla ställen utom ett där den låg direkt på ismaskinen. De ställen som hade hel is var alla tre caféer samt restaurang 2,3 och 4. Krossad is fanns hos restaurang 1, alla tre butikerna samt de två laborationssalarna. Den traditionella provtagningen av dricksvattenanalysen saknar provsvar för de långsamtväxande

mikroorganismerna och de koliforma bakterierna.

Traditionell provtagning av café 1 gav ett resultat som är tjänligt med anmärkning och café 2 och 3 godkänt resultat (Figur 1). ATP-mätning av ytor gav resultatet ej godkänd för café 1 och med anmärkning godkänd för café 2. Café 3 har ett resultat som är godkänd. ATP-mätning av vattenfasen gav ett godkänt resultat för alla tre caféerna. Café 1 har två resultat med

anmärkning och café 2 har ett. Café 3 har inte någon anmärkning för någon av de tre analyserna.

Figur 1. Sammanställning av resultaten från de tre provtagningsanalyserna för caféernas ismaskiner. Första resultatet är antalet mikroorganismer som mäts i kolonier/milliliter (cfu/ml) i 22 °C för den traditionella provtagningen av vatten. Gränsvärdet för anmärkning är 100 cfu/ml. Det andra resultatet är för antalet relativa ljusenheter (RLU) föradenosintrifosfat (ATP) på ytan av ismaskinen och den tredje är ATP mätning av vattenfasen på isen mätt i RLU. Där ligger gränsvärdet för anmärkning över 15o RLU respektive 100 RLU.

Traditionell provtagning av restaurang 1 och 4 gav ett godkänt resultat (Figur 2). För restaurang 2 och 3 är resultaten tjänliga med anmärkning. ATP-mätning av ytor gav

400

497

1 8

270

6 91

16 9

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Traditionell provtagning (cfu/ml)

ATP yta (RLU) ATP vattenfas (RLU)

Café 1 Café 2 Café 3

(10)

5

resultaten godkänd för restaurang 1,3 och 4. För restaurang 2 är resultatet ej godkänd. ATP- mätning av vattenfasen gav alla fyra restaurangerna ett godkänt resultat. Restaurang 1 och 4 har inte någon anmärkning på någon av de tre analyserna. Restaurang 2 har två prover med anmärkning och restaurang 3 har ett resultat med anmärkning.

Figur 2. Sammanställning av resultaten från de tre provtagningsanalyserna för restaurangernas ismaskiner.

Första resultatet är antalet mikroorganismer som mäts i kolonier/milliliter (cfu/ml) i 22 °C för den traditionella provtagningen av vatten. Gränsvärdet för anmärkning är 100 cfu/ml. Det andra resultatet är för antalet relativa ljusenheter (RLU) föradenosintrifosfat (ATP) på ytan av ismaskinen och den tredje är ATP mätning av vattenfasen på isen mätt i RLU. Där ligger gränsvärdet för anmärkning över 15o RLU respektive 100 RLU.

Traditionell provtagning av butikerna (Figur 3) gav alla tre resultatet tjänligt med

anmärkning. ATP-mätning av ytor gav resultaten godkänd för samtliga butiker. ATP-mätning av vattenfasen gav butik 1 och 2 godkända resultat medans butik 3 resultat är ej godkänt.

Butik 1 och 2 har vardera ett prov som har en anmärkning. Butik 3 har två prover med anmärkning.

Figur 3. Sammanställning av resultaten från de tre provtagningsanalyserna för butikernas ismaskiner. Första resultatet är antalet mikroorganismer som mäts i kolonier/milliliter (cfu/ml) i 22 °C för den traditionella provtagningen av vatten. Gränsvärdet för anmärkning är 100 cfu/ml. Det andra resultatet är för antalet relativa ljusenheter (RLU) föradenosintrifosfat (ATP) på ytan av ismaskinen och den tredje är ATP mätning av vattenfasen på isen mätt i RLU. Där ligger gränsvärdet för anmärkning över 15o RLU respektive 100 RLU.

Den traditionella provtagningen av laborationssalarna (Figur 4) gav ett godkänt resultat för båda laborationssalarna. ATP-mätning av ytor gav resultaten godkänt. Även ATP-mätning av

0 11 3

830

582

2 270

17 10

25

100

7 0

100 200 300 400 500 600 700 800

Traditionell provtagning (cfu/ml) ATP yta (RLU) ATP vattenfas (RLU) Restaurang 1 Restaurang 2 Restaurang 3 Restaurang 4

3200

42 56

550

19 79

5000

108 271

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Traditionell provtagning (cfu/ml) ATP yta (RLU) ATP vattenfas (RLU) Butik 1 Butik 2 Butik 3

(11)

6

vattenfasen gav resultaten godkänt. Alla mätningarna för laborationssalarna visade resultatet godkänt.

Figur 4. Sammanställning av resultaten från de tre provtagningsanalyserna för laborationssalarnas ismaskiner.

Första resultatet är antalet mikroorganismer som mäts i kolonier/milliliter (cfu/ml) i 22 °C för den traditionella provtagningen av vatten. Gränsvärdet för anmärkning är 100 cfu/ml. Det andra resultatet är för antalet relativa ljusenheter (RLU) föradenosintrifosfat (ATP) på ytan av ismaskinen och den tredje är ATP mätning av vattenfasen på isen mätt i RLU. Där ligger gränsvärdet för anmärkning över 15o RLU respektive 100 RLU.

Korrelationskoefficienten (p) för totalantalet odlingsbara bakterier vid 22 °C och

vattensvabben är r=0,87 och p-värdet <0,001 i ett 95 % konfidensintervall. För totalantalet odlingsbara bakterier vid 22 °C och ytsvabben är korrelationskoefficienten (p) 0,91 i ett 95 % konfidensintervall.

Figur 5. Resultatet för vattensvabbningen och totalantalet bakterier samt korrelationslinjen.

X -axeln visar antalet bakterier och y-axeln värdet för relativa ljusenheter (RLU).

0

46

31

3

28 27

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Traditionell provtagning (cfu/ml)

ATP yta (RLU) ATP vattenfas (RLU)

Laborationssal 1 Laborationssal 2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0 50 100 150 200 250

(12)

7

4 Diskussion

Is är ett livsmedel som måste uppfylla EU-lagstiftningen som alla andra livsmedel. Studien av 12 stycken ismaskiner i Umeå kommun visar att säkra livsmedel enbart kan garanteras i hälften av de ismaskiner som undersöktes med avseende på traditionell provtagning. Av de sex ismaskiner som gav ett godkänt provsvar användes två stycken inom laborativ forskning, så andelen tjänliga ismaskiner inom livsmedelshantering sjunker därmed till 40 %. Vilket visar på att det finns tydliga brister för ismaskinerna och att de potentiellt kan vara en smittokälla. Andelen godkända med ATP-mätningarna för ytproverna gav att tre av fyra ismaskiner var godkända och för vattenfasen nio av tio ismaskiner. Räknas resultaten om utan att ta med de två resultaten från laboratorium ändras resultatet till att 7 av 10 av ATP- mätningarna för ytor är godkända. 1 av 10 är med anmärkning godkänd och 2 av 10 är ej godkänd. Resultaten för ytprovtagningen är överlag bra. Det är en liten andel där provsvaren inte är godkända så i sin helhet är hygienen för ismaskinens mynning av god kvalité. För vattenfasen kvarstår samma resultat om de två laborativ ismaskinerna inte är med, 9 av 10 är godkända. Det är mycket goda resultat som visas. Enligt provtagningen med ATP-mätaren håller isen från ismaskinerna god hygien. Resultaten visar på att det finns en problematik med renligheten av ismaskiner, framförallt från den traditionella provtagningen. Det resultatet överensstämmer med tidigare undersökningar. Vid ett tillsynsprojekt i

Örnsköldsvik uppvisade två tredjedelar av ismaskinerna brister och proverna klassade som tjänliga med anmärkning (Randin 2013). Liknande resultat har även visats i analyser på ismaskiner i Norrbotten och Södertörn där 61% respektive 58% var tjänliga med anmärkning (Berggren 2012) När ett värde är godkänt med anmärkning innebär det att det bör göras en utredning om varför värdet överskrids (Bäck et al. 2013). Det är en klar indikation på att hanteringen eller rengöringen av maskinen är felaktig och det gäller att kartlägga var

bristerna finns. Filter i ismaskinen som inte är ordentligt rengjorda är en vanlig källa till att is kan bli kontaminerad av bakterier (Randin 2013).

4.1 Effekter av kontaminering av mikroorganismer

Hög kontaminering av bakterier kan få allvarliga konsekvenser för konsumenterna som riskerar bli matförgiftade. Det är många som drabbas av matförgiftningar i Sverige varje år.

Årligen rapporteras 2000–3000 (Livsmedelsverket 2018 a) händelser in till

Livsmedelsverket. De allra flesta som drabbas av matförgiftning rapporterar dock aldrig in det till någon myndighet utan kurerar sig endast hemma (Livsmedelsverket 2018 a) Vid en sammanställning av inrapporterade matförgiftningsfall mellan 2003–2007 kunde ett smittämne inte redovisas i 2 av 3 fall (Lindblad et al. 2009). Ett problem är att livsmedlet ofta är borta innan en matförgiftningsutredning hinner starta (Lindblad et al. 2009). En annan del i att matförgiftningarna inte kan härledas till ett smittämne är också att

människans minne spelar en viktig roll. Det kan vara svårt för en person att redovisa vad den ätit flera dagar innan, vilket försvårar utredningen. Vid sammanställningen av rapporterna så hamnade flest fall av matförgiftningar antingen i ”verifierade” ”trolig” eller ”misstänkt” i kategorin ”övrigt” (Lindblad et al. 2009). Det innebar att det gick urskilja smittan till en viss måltid, men inte till vilket specifikt livsmedel som orsakat utbrottet (Lindblad et al. 2009). I en rapport där 9 personer insjuknat kunde källan härledas till isen (Lindblad et al. 2009).

Vilken mikroorganism i isen som framkallade insjuknandet kunde inte härledas i det fallet (Lindblad et al. 2009). Det kan säkert finnas många fler fall där isen är källan eftersom den hamnar i den största kategorin, övrigt. När någon blir matförgiftad och ska besvara frågorna vad man ätit den senaste tiden så kan det mycket väl vara så att den inte tänker på att drycken som dracks kanske innehöll is.

(13)

8

4.2 Traditionell provtagning

Enligt analyssvaren från den traditionella provtagningen var alla olika verksamheter som handhar livsmedel, café, restaurang och butik inkluderade i gruppen med inte godkända prov. Det som sticker ut bland analyserna är att butikerna (Figur 3) samtliga fått anmärkning på sin traditionella provtagningsanalys. Alla ligger dessutom långt över gränsvärdet, tre av fyra av de högsta värdena för alla proverna återfinns här. Isen från butikerna används till fisk- och skaldjursdisken. Isen i dessa verksamheter åkte från ismaskinen ned i en plastvagn.

Detta för att kunna flytta ut isen till fiskdisken enkelt. När vagnen flyttas är isen helt oskyddad, vilket skulle kunna innebära att det ramlar i smuts och bakterier under den stunden som vagnen används till påfyllning av kyldiskarna. En kontaminering av isen skulle då kunna ske, vilken kan vara en del i förklaringen att så höga värden uppmätts.

Branschriktlinjerna för butik rekommenderar att det används ett rostfritt kärl utan repor (Svensk dagligvaruhandel, 2018). Kanske skulle kärlen som isen hamnar i behöva ses över.

De vore kanske bättre om isen hamnade i ett rostfritt kärl som är återförslutet. Då skulle det minska risken att det kommer ned bakterier i iskärlet. Kärlen ska också diskas dagligen (Svensk dagligvaruhandel, 2018). Frekvensen av rengöringen kontrollerades inte vid besöket.

Rengöringsfrekvensen kan också vara en del i förklaringen varför så höga värden uppmätts.

Rengöringen av kärlen skulle i sådana fall behöva inkluderas i den dagliga renöringsrutinen så hygienen av kärlen säkerställs. Plastkärlet skulle också kunna vara en anledning till att gränsvärdena överskrids så markant för butikerna. Plasten kan vara svår att få ordentligt ren, det kan finnas repor i plasten där smutsen fastnar. Alla andra verksamheter förvarade isen inuti ismaskinen i en metallbehållare med en lucka som skydd. De verksamheterna uppvisar inte alls lika höga värden, förutom en. Det verkar som ett bättre skydd av isen efter den tillverkats behövs, då det är så stora skillnader i resultatet beroende på hur isen förvaras.

Ytterligare en orsak kan vara kunskapen hos personalen. Är de utbildade i vilka risker det finns med bakterier på is, kanske tas det mindre hänsyn till isen då den i det här fallet används genom att lägga livsmedel på istället för i tillexempel dryck. Konsekvenserna av de höga värdena för mikroorganismerna är att fisk och skaldjur som förvaras på isen riskerar att kontamineras. Vilket i sin tur kan leda till att säkra livsmedel inte uppnås och konsumenter riskerar bli sjuka. Samma sak gäller för de övriga proven som fått anmärkning, konsumenter riskera sjukdom. Undersökningen av E. Coli bakterier gav inget resultat, alla ismaskiner uppvisade ett resultat <1, vilket är godkänt enligt dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Det är väldigt positivt att det inte detekterats någon E. coli, vilket skulle indikera på att personalen som hanterar isen inte sköter sin personliga hygien och detta skulle vara en källa till smittspridning (Thougaard et al. 2007).

4.3 ATP-provtagning

Ytprovtagningen skedde på den yta som isen passerar genom innan den hamnar i

isbehållaren. Den allra största andelen av ytproverna är godkända, men de analyserna som fick en anmärkning fanns bland café- och restaurangverksamheter med värden från dubbelt till fyrdubbel över gränsvärdet.

Likartade resultat mellan traditionell och ATP-mätning fanns i café 1 och restaurang 2 där verkar det finnas ett samband, då höga resultat uppvisades för båda proverna. För café 2 finns inget samband mellan de två analyserna. Det verkar som när ytsvabben ger ett ej godkänt resultat så är det också höga värden på den traditionella provtagningen. Dock inte i alla fall. Hos caféerna finns flest prover med brister uppvisade för ytsvabbningen. Men det högsta värdet finns hos restaurang 2. Risken med uppvisande av höga ATP-värden på ytprovtagningen är risken för kontamination. Ett högt ATP-resultat kan indikera att det är bakterier på isröret. Då isen passerar där så riskeras att det sker en kontamination av isen.

Ett högt ATP-värde kan också indikera att det finns djurceller (människoceller) (Malå/Norsjö miljö och byggnämnd et al. 2012) på röret.

Likartade resultat visas mellan traditionell och ATP mätning av vattenfasen. Det tycks finnas ett samband mellan analysmetoderna. Butik 3 (Figur 3) har det högsta värdet för både den

(14)

9

traditionella provtagningen samt för vattensvabbningen sett över alla mätvärden.

Konsekvensen av detta är att det ger stöd till att ATP-vattensvabbning skulle kunna bedöma om isen är kontaminerad. Dock är det endast ett vattensvabbsprov som gett utslag, trots att flera än hälften av alla analyser för den normala kontrollen visat höga resultat. Överlag visade vattensvabbningstesterna väldigt bra resultat vad gäller renligheten.

4.4 Korrelation mellan ATP-mätningar och traditionell mätning

Korrelationsanalysen av ATP-mätning av vattenfasen och den traditionella bakteriella provtagningen visar på en stark korrelation, men studerar man diagrammet (figur 5) går det se att korrelationen är stark vid enbart höga värden. Dock styr inte den punkten hela

regressionen. När den punkten exkluderas så ges korrelationskoefficienten 0,5. Vilket är att betrakta som att ett samband finns, dock inte lika starkt. Vid en amerikansk studie där jämförelsen gjorts mellan ATP-vattensvabbning och bakteriehalten fanns också en hög korrelation 0,8 mellan analysmetoderna (Deininger et al. 2001). Det är viktigt att få en hög korrelation på de höga värdena, då det är dessa som överskrider gränsvärdena. De prover som överskrider gränsvärdena är också de prover som har störst risk att smitta konsumenter.

Vid låga värden verkar inte korrelationen vara lika stark, men det är inte heller bland dessa värden som risken att bli sjuk är som störst. Eftersom syftet är att se om en ATP vattenanalys kan användas istället för att alltid skicka in det på odling så innebär det att ATP-mätaren inte får missa värden som inte är godkända. Därför är det viktigt att metoderna korrelerar vid de höga värdena för att säkerställa att ATP mätaren inte godkänner en massa resultat som inte skulle vara godkända vid en traditionell bakteriell provtagning.

Dock så är det endast ett vattensvabbningsprov som fått resultatet inte godkänt. På de övriga vattensvabbningsproverna är resultaten väldigt låga. Det finns alltså ett samband mellan metoderna vid höga resultat. Dessa är tyvärr få, vilket gör det svårt att dra en slutsats ur ett större perspektiv. Det är för få provsvar för att direkt kunna säga att en ATP-analys av ismaskiner kan användas istället för traditionell kontroll av vatten. Däremot ger resultat en indikation att ATP-provtagningen skulle kunna användas i egenkontrollen av hygienen. Mer analyser behöver göras för att säkerställa en korrelation mellan mätmetoderna. Tidigare studier har enbart jämfört ATP-provtagning av ytor och bakteriellodling, som har visat på god korrelation. I denna studie fås dock ingen korrelation mellan ytprovtagningen och traditionell bakterieodling av vatten. Vilket kan förklaras av att proverna inte tas på samma yta/sak, vilket gjorts i tidigare studier. Då jämförs en tryckplatta mot en ATP-analys där provet görs på samma yta, och då har en korrelation visats.

4.5 Metoddiskussion

Fördelar med ATP-metoden är att utrustningen är liten, den kan hållas i en hand och med den andra handen kan svabbningen utföras. Fördelen är det snabba svaret på provtagningen vilket också gör det till ett bra pedagogiskt verktyg. Det blir ett bra verktyg då det enkelt går involvera anställda, då man direkt kan uppvisa ett resultat. En annan fördel är att den

detektera låga halter av ATP. Detta skulle innebära att personalen blir mer involverad och får en ännu bättre förståelse för vikten av renlighet för ismaskiner. Vilket i sin tur leder till bättre hygien vid ismaskinerna och risken att kontaminerad is kommer ut till konsumenten

minskar. Nackdel med metoden är att den inte kan detektera vilka eventuella bakterier det är i isen.

Fördelarna med normal kontrollen för vatten är att det går att detektera vilka eventuella bakterier som finns. De fyra provanalyserna som görs, hjälper till så det går att härleda vart problemet troligtvis har uppstått. Det ger en indikation om det är problem inuti maskinen eller med hygienen för den som hanterar isen. Nackdelarna är att det tar lång tid innan analyssvaret ges. Vilket gör att provsvaret kan känns inaktuellt. Ett fel gjordes i den här undersök när beställningen för normal kontrollen gjordes. Det missades beställas

(15)

10

provtagning på isproverna för koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer för långsamtväxande bakterier. Detta innebär att två mindre parametrar har analyserats på laboratorium. Saknaden av dessa resultat gör att mindre av provsvaren kan härledas till vart problemen finns. Är det i ismaskinerna det finns problem eller går det snarare att härleda till hygienen av den som hanterar isen. De långsamtväxande mikroorganismerna brukar till exempel indikera att det sker tillväxt i distributionsanläggningar (Feldt et al. 2012). Det påverkar resultat i den här studien genom att eventuellt fler prover skulle kunna få en anmärkning på sig eller till och med bli underkända. Det påverkar inte resultaten från ATP- provtagningen då den inte märker om mikroorganismerna är patogena eller inte. Det vore intressant att se om det fanns koliforma bakterier i stor mängd i någon utav proven och se hur ATP-mätaren skulle ha reagerat på det. Det kan vara så att vattenanalysen med ATP har godkänt prover med koliforma bakterier i för hög halt. Skulle det vara så blir mätningarna från ATP- analysen mer tveksamma. Då vi inte vill att ett sådant prov blir godkänt av mätaren.

Det som skulle kunna göras för utveckling av provtagningen är fler prover från ismaskiner.

Framförallt skulle det behövas fler utslag på vattenanalysen med anmärkning för ATP- mätningen. För kontroll av ATP på ytan skulle en tryckplatta kunnat användas för att se om dessa typer av prover överensstämmer. Alla fyra parametrar för normalkontrollen skulle också gjorts. Uteslutning av problem med dricksvattnet skulle gjorts med ett

vattenanalysprov, innan vattnet gick in i ismaskinen. Det provet skulle då kunna jämföras mot isprovet för beräkning hur stor del av provet som beror på ismaskinen. Det som kan funderas över är om gränsvärdena för ATP-vattenanalysen har utgått från

dricksvattenföreskrifterna. Vid granskning av leverantörens produktdatablad så står inte vilken forskning som ligger bakom gränsvärdena (iWab, 2017). Enligt den här

undersökningen verkar det som gränsvärdena ligger för högt för att kunna översättas till dricksvattenföreskrifterna. En ATP-mätning mäter alla levande celler, inte bara bakterier (Malå/Norsjö miljö och byggnämnd et al. 2012). En mikrobiell kontamination innehåller ATP, dock inte i så stora mängder jämfört med växt och djurceller (Malå/Norsjö miljö och byggnämnd et al. 2012). Det innebär att en ATP-mätning även detekterar andra

mikroorganismer. Den ger ett mått på den totala hygienen (Malå/Norsjö miljö och

byggnämnd et al. 2012). Det krävs alltså ett högt bakterieantal för utslag på ATP-mätaren.

Vid sökningar efter forskning med vattensvabbar så hittas endast en. Det verkar vara ett ganska outforskat område än så länge. Den forskning som finns är på ytprovtagning med ATP- mätare, där det verkar stämma bra överens.

4.6 Felkällor

Eventuella felkällor vid provtagningen: att ytprovtagningen inte är gjord på en tillräckligt stor yta (10x10 cm). Det var ganska svårt att komma åt på vissa ismaskiner då röret var dolt. En annan eventuell felkälla kan vara att det inte fanns nog smält is i provburken som provtagits, så inte hela svabben blev doppad. Ytterligare en felkälla är beställningen av proverna blev felaktig och därför fattas två de två parametrarna för långsamväxande bakterier och koliforma bakterier. Dessa två prover skulle kunna gjort att fler av proverna inte var godkända. Missen av proverna påverkar inte jämförelsen mellan metoder.

4.7 Slutsats

Den här studien styrker att det finns brister med ismaskiner i livsmedelsverksamheter.

Endast 4 av 10 fick godkända analyssvar från normalkontrollen. Den här studien visar på mest brister hos butikerna. Det finns en korrelation mellan normal kontrollen och ATP vattenanalysen. Dock är det för få mätningar för att dra en slutsats att en ATP mätare kan användas istället, men det finns en potential för metoden. Då det finns en korrelation. De satta gränsvärdena behöver studeras och utvecklas för metoden ska kunna översättas mot dricksvattenföreskrifterna.

(16)

11

5 Referenser

Bottari, Benedetta, Santarelli, Marcela och Neviani, Erasmo. 2015. Determination of

microbial load for different beverages and foodstuff by assessment of intracellular ATP.

Trends in Food Science and Technology 44(1): 36-48.

Berggren, Maja. 2012. Is- och vattenprojekt. Rapport/ slutrapporttillsynsprojekt Livsmedelsverket.

Björn, Lars Olof. [u.å]. Bioluminiscens Nationalencyklopedin.

Bäck, Jan-Eric och Vidholm, Thomas. 2013. Slutrapport för projekt Is i

livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter. Rapport/slutrapport Livsmedelsverket.

Deininger, Rolf A och Lee, JiYoung. 2001. Rapid determination of bacteria in drinking water using an ATP assay. Field Analytical Chemistry & Technology, 5(4): 185–189.

Europaparlamentets och rådets direktiv 852/2004/EG av den 29 april 2004 om livsmedelshygien

Europeiska kommissionen. 2014. Säkra livsmedel -Från jord till bord– säker och nyttig mat för alla. Rapport/Information för allmänheten. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå.

Hampikyan, Hamparsun, Bingol, Enver Baris, Cetin, Omer och Colak, Hilal. 2017.

Microbiological quality of ice and ice machinnes used in food establishments. Journal of water and health 15(3): 410-417.

Hassan, Femeena, Nija, Kumar och Sankar, Thomas. 2017. Comparative evaluation of baseline cleanliness of food contact surfaces in fishery based microenterprise units by ATP-Bioluminescence and conventional microbiological methods. Indian Journal of fisheries 64: 268-272.

iWab. 2017. 3M™ CLEAN-TRACE™ Snabb och säker hygienkontroll.

https://iwab.se/20.0.0.0/2129/22cddc4b420166c3fd2721ab15a69989.pdf (hämtad 2018-04-20)

Feldt, Kalle och Tibrand, Emma. 2012. Isprojektet 2012-Mikrobiologisk provtagning av is.

Rapport/slutrapporttillsynsprojekt Livsmedelsverket.

Lindblad, Mats, Westöö, Anna, Lindqvist, Roland, Hjertqvist, Marika och Andersson,

Yvonne. 2009. Matförgiftningar i Sverige - analys av rapporterade matförgiftningar 2003–2007. Rapport/Livsdelsverket: 16. Uppsala: Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket. 2018 a. Matförgiftning. Livsmedelsverket.

(https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och- halsa/matforgiftning?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=matf%C3%

B6rgiftning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-

ba3914739e3b&_t_ip=85.226.181.31&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_A rticlePage/_53342121-b38f-491d-aa73-e984f3c54766_sv&_t_hit.pos=1) (Hämtad 2018-05-25)

Livsmedelsverket. 2018 b. Dricksvatten. Livsmedelsverket.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1 (Hämtad 2018-05-25)

Malå/Norsjö miljö och byggnämnd och Sorsele Samhällsbyggnadsnämnd. 2012.

Provtagningsprojekt 2012 – Diskmaskin. Rapport/kommunala projektrapporter Livsmedelsverket. Livsmedelsverket.

Pödra, Grete. 2017. Livsmedelskontroll - mätning av renlighet med ATP-mätaren.

Rapport/kommunala projektrapporter. Salem: Livsmedelsverket.

Randin, Gun-Britt. 2013. Tillsynsprojekt 2013 - Kontroll av ismaskiner. Rapport/

slutrapporttillsynsprojekt Livsmedelsverket.

(17)

12 SLVFS 2001:30. Dricksvattenföreskrifterna.

Svensk dagligvaruhandel. 2018. Säker mat - i din butik. Svensk dagligvaruhandel.

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel- kontroll/branschriktlinjer/butik---saker-mat-i-din-butik.pdf.

Thougaard, Herluf, Varlund, Verner och Madsen MØller, Rene. 2007. Grundlägande mikrobiologi med livsmedelsappliaktioner. 2:a. Lund: Studentlitteratur AB.

Venkateswaran, Kasthuri, Hattori, Noriaki, La duc, Myron T och Kern, Roger. 2003. ATP as a biomarker of viable microorganisms in clean-room facilities. Journal of

Microbiological Methods, 52(3): 367-377.

Visita Svensk besöksnäring. 2018. Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas.Visita Svensk besöksnäring. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel- kontroll/branschriktlinjer/visitas-branschriktlinjer-for-restauranger.pdf (Hämtad 2018-04-15)

Whalen, Patric A, Whalen, Philip J och Cairns, James E. 2006. ATP monitoring technolgy for microbial growth control in potable water systems. Optic and Photonics in Global Homeland Security II Volym 6203.

References

Related documents

Grillad kycklingfilé som marinerats i grön chili med ingefära och koriander, nötter och russin serveras i en cashewnötkryddad sås, Grilled chicken marinated in green chili,

Anhöriga eller närstående och de multisjuka äldre önskar en ansvarig läkare med ansvar för att hålla samman alla olika vårdinsatser samt en sammanhållen vård och

Samtidigt så är det verksamheten i sig som slutligen genom just sin verksamhet över tid fyller logotypen med betydelse tillsammans med de som möter den.. Man kan säga att

I planen ges en övergripande bild av stadens befintliga bestånd av verksamhetslokaler, vad lokalerna kostar, stadens framtida behov av lokaler inom olika verksamheter

Socker, sirap, honung, sylt, marmelad, godis och söta drycker innehåller mycket kolhydrater (socker).. Kött, fisk, skaldjur, ägg och hårdost innehåller

ATT BEAKTA INNAN LOKALEN SKAFFAS 2 ANSÖKAN OM BYGGLOV 2 RITNINGARNAS INNEHÅLL 3 ATT BEAKTA VID OMBYGGNAD TILL RESTAURANG ELLER CAFÉ 4 TILLGÄNGLIGHET I RESTAURANG- OCH CAFÉLOKALER

• Elevernas utvärderingar visar att de känner sig respekterade av, och känner förtroende för, de vuxna och de andra eleverna i skolan.. • Vid utvecklingssamtalen

På en bädd av härlig salladsblandning med cocktailtomater, majs och penne pasta i örter, lite olivolja och

[r]

Enligt respondenten arbetar företaget aktivt med hälsofrämjande åtgärder, som exempel nämnde respondenten att man för en aktiv diskussion med anställda om sjukfrånvarofrågorna,

Kompetens kan utvecklas och vara ett viktigt moment för att kunna såväl utveckla som förändra verksamheten och vara avgörande för dess effektivitet.Verksamheter som inte vill

Enligt 13 a § Arbetstidslagen (1982:673) får arbetstiden för nattarbetande under varje period om 24 timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om

I studien framkom det att vissa deltagare tillämpade teori- och praxismodeller mer än andra deltagare, då vissa behövde mer vägledning än andra och inte hade mycket erfarenheter

• Om hela djur tas in ska separat utrymme finnas för rensning och styckning finnas, skiljt från

Det material som var placerat synligt och tillgängligt för barnen i de Reggio Emilia inspirerade verksamheterna var däremot i de traditionella och den Reggio Emilia

Det är därför intressant att undersöka hur dessa, HR-ansvarig eller motsvarande chef, uppfattar arbetet med mångprofessionella team och hur de arbetar med att utveckla dessa team

Det behövs därför fördjupad kunskap om den pre- och postoperativa omvårdnaden ur ett patientperspektiv för att sjuksköterskan ska kunna utföra så god omvårdnad som möjligt

Idén till Spektras verksamhet kom från att Adaptis grundare, som själv har Aspergers syndrom, såg att många människor föll mellan stolarna för att de inte hade någon plats där

Enligt Hansson (2004) är det till både medarbetarnas och organisationens fördel att främja hälsan på arbetsplatsen. Han menar att det är en grundläggande förutsättning för

I denna uppsats redovisas en jämförelse av den skriftliga delen mellan tio godkända uppsatser från nationella provet i Svenska som andraspråk B och tio godkända uppsatser från Test i

Also the theory that total external debt affects economic growth, through the investment channel, was verified by the fact that external debt-to-GDP ratio and

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av barn med diagnostiserad cancer och för familjen. Goda kunskaper i kommunikationen är en