• No results found

Tabell 1. Statligt stöd till företag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tabell 1. Statligt stöd till företag"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabell 1. Statligt stöd till företag

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

ALMI Företagspartner

AB Sverige Lån till SMF Lån SMF Sverige

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet, ITPS, A2002:002

142,5 142,5

Sverige &

EU Ja Rådgivning Kompetensutveckling SMF Sverige 278 278

Arbetsförmedlingen Sverige Anställningsstöd Subvention SMF &

företag Sverige Hur fungerar

anställningsstöden?, IFAU -

Forskningssrapport, 2001:9 1140 718,2

Sverige Instegsjobb Subvention SMF &

företag Sverige

Subventionerade anställningar - en

kartläggning, Statskontoret, 2011:34 samt

Arbetsförmedlingens Återrapportering, Nyanländas etablering - reformens första år, Arbetsförmedlingen, 2011

325 204,8

Sverige Arbetsmarknads-

utbildning Kompetensutveckling SMF &

företag Sverige

Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden 02–04, de Luna, Forslund & Liljeberg, 2008:1

1191 750,3

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(2)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Sverige Start av

näringsverksamhet Bidrag SMF/

Arbetssöka nde

Sverige

Utvärdering av de näringspolitiska effekterna av stöd till start av näringsverksamhet, Institutet för

tillväxtpolitiska studier, 2003, samt Stöd till start av näringsverksamhet, Riksrevisionen, 2008:24

288 288

Sverige Särskilt stöd vid

start av

näringsverksamhet Bidrag SMF/

Arbetssöka nde

Sverige (se ovan) 28 28

Boverket Sverige Investeringsstöd Bidrag SMF &

företag Sverige

Många mål - få medel.

Boverket utvärdering av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993 - 2004, Boverket, 2005

550,5 550,5**

Sverige Solvärmestöd Bidrag SMF &

företag Sverige

Utvärdering av solvärmebidraget och solvärmestödet, Boverket, 2012:9

0,1 0,1**

Sverige Räntebidrag Bidrag SMF &

företag Sverige

Många mål - få medel.

Boverket utvärdering av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993 - 2004, Boverket, 2005

407,6 407,6**

Exportkreditnämnden Sverige Rådgivning etc. Kompetensutveckling SMF Sverige 17,9 17,9

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(3)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Exportrådet Sverige Satsningar på

branscher och

marknader Kompetensutveckling SMF &

företag

Sverige (svenska företag på internationell marknad)

39,5 39,5**

Sverige Småföretagstjänster Kompetensutveckling SMF Sverige 27,6 27,6

Sverige Marknadsanalys Kompetensutveckling SMF Sverige 30,4 30,4

Sverige Internationella

offentliga

upphandlingar Kompetensutveckling SMF &

företag

Sverige (sv företag på intl

marknad) 2 2**

Sverige Grundläggande

exportservice Kompetensutveckling SMF

Intl. (sv företag samt utländska som avser importera från Sverige)

71,6 71,6

Fiskeriverket Sverige &

EU Ja Anpassning av EU:s

fiskeflotta Bidrag SMF Sverige

Haltvtidsutvärdering Europeiska Fiskerifonden

2007-2013, Ramböll, 2010 60,3 60,3

Sverige &

EU Ja

Vattenbruk, inlandsfiske, beredning &

saluföring Bidrag SMF Sverige (se ovan) 20,2 20,2

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(4)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Sverige &

EU Ja Gemensamma

insatser Bidrag SMF Sverige (se ovan) 3,4 3,4

Sverige &

EU Ja Hållbar utveckling

för fiskeområden Bidrag SMF Sverige (se ovan) 0,2 0,2

Sverige &

EU Ja Tekniskt stöd Kompetensutveckling SMF Sverige (se ovan) 1,4 1,4

Högskoleverket Sverige Utbildning i entreprenörskap

och innovation Kompetensutveckling Studerande/SMF Sverige Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och

innovation, HSV, 2009:33 220 220 Industrifonden Sverige Investeringar, lån,

kapital Finansiellt stöd SMF Sverige 43,5 43,5

Innovationsbron Sverige Lån Lån SMF Sverige 27,2 27,2

Sverige Rådgivning Kompetensutveckling SMF Sverige 6,4 6,4

Jordbruksverket Sverige &

EU Ja Jordbruksstöd Bidrag SMF &

företag Sverige 12300 10800

Sverige Modernisering av

jordbruksföretag Bidrag SMF Sverige

Årsrapport 2011 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, Jordbruksverket 2012:23

382,2 382,2

Sverige Yrkesutbildning och

information Kompetensutveckling SMF Sverige (se ovan) 203,7 203,7

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(5)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Sverige Startstöd för unga

jordbrukare Bidrag SMF Sverige (se ovan) 53,7 53,7

Sverige Högre värde i

jordbruks- och

skogsprodukter Bidrag

SMF inom jordbruk/

Mikro- företag inom skogbruk

Sverige (se ovan) 45,2 45,2

Sverige Samarbete om

utveckling av nya

produkter Stöd SMF Sverige (se ovan) 2,2 2,2

Sverige Diversifiering till

annan verksamhet

än jordbruk Stöd SMF Sverige (se ovan) 52,4 52,4

Sverige Affärsutveckling i

mikroföretag Bidrag Mikro-

företag Sverige (se ovan) 70 70

Sverige Åtgärder i form av

utbildning och

information Kompetensutveckling

SMF (ägare, anställda, medborgare som bidrar till lokal utveckling)

Sverige (se ovan) 27,4 27,4

Kammarkollegiet Sverige

Tjänster rörande ekonomi, juridik, kapitalförvaltning och administration

Kompetensutveckling SMF Sverige 10 10

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(6)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Naturvårdsverket Sverige Klimatinvesteringsp

rogram (KLIMP) Bidrag SMF Sverige

En utvärdering av kostnadseffektiviteten i klimatinvesteringsprogram men, Specialstudie No 12, Konjukturinstitutet, 2007

48,2 48,2

Sverige

Bidrag till tankställen för förnybara drivmedel

Bidrag SMF &

företag Sverige

Slutredovisning av tankställebidraget - Statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel, Naturvårdverket, 2012

58,6**** 12,2

Norrlandsfonden Sverige Lån Lån SMF

Norrbottens Västerbottens Väster- norrlands Jämtlands &

Gävleborgs län

16,5 16,5

Rikstrafiken Sverige Rikstrafikstöd Subvention SMF &

företag Sverige

Rikstrafiken – liten myndighet med stort uppdrag, Statskontoret, 2003:25

860 163

Sjunde

ramprogrammet EU Nej Diverse stöd till

SMF Bidrag SMF Sverige

Interim Evaluation of the Seventh Framework Programme. Report of the Expert Group, Final Report 12, European Commission, 2010

141 141

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(7)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Skolverket Sverige Entreprenörskaps-

främjande åtgärder Kompetensutveckling SMF Sverige Entreprenörskap i skolan - en kartläggning, Skolverket,

2010 8,7 8,7

Statens

energimyndighet Sverige Mjuka lån Lån SMF Sverige 4,6 4,6

Sverige Olika former av

bidrag Bidrag

SMF, företag, universitet, institut, offentliga &

intl. org.

Sverige 1214,8 211

Sverige Olika former av

bidrag Kompetensutveckling

SMF, privata &

offentliga org.

Sverige 85,4 17,1

Statens kulturråd Sverige

Produktionsbidrag (presstöd, filmstöd, taltidningsstöd, litteraturstöd etc)

Bidrag SMF &

företag Sverige Presstödet effekter en utvärdering, Finansdep,

1993:20 1218,03 1155

Svenska ESF-rådet Sverige &

EU Ja Socialfonden Kompetensutveckling SMF & företag Sverige Ett flertal utvärderingar finns sammanställda på

ESF-rådets hemsida 117,9 90 Tillväxtverket Sverige Projekt utan

finansiering av EU Bidrag SMF &

företag Sverige 1272,2 1054,1

Sverige Transportbidrag Bidrag SMF & Norrbottens Transportbidraget - en 376* 305

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(8)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

företag Västerbottens Jämtlands &

Väster- norrlands län

analys av motiv, effekter och alternativ, NUTEK, 2004:15

Sverige Regionalt

investeringsstöd

(RIS) Bidrag SMF &

företag

Nästan hela Norrland &

delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar &

Västra Götaland

Effektutvärdering av det regionala

utvecklingsbidraget: en studie av effekter på svenska aktiebolag, Institutet för

tillväxtpolitiska studier, 2007

331,3 304,8

Sverige Regionalt bidrag till

företagsutveckling

(FUB) Bidrag SMF Sverige

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet, Rapport 0140, Tillväxtverket, 2011

199,4 199,4

Sverige Stöd till

kommersiell service

(KS) Bidrag SMF &

företag Sverige Utvärdering av regionala serviceprogram 2010-2013,

Tillväxtanalys, 2012 29,6 29,6**

Sverige Sysselsättnings-

bidrag (SYSS) Bidrag SMF &

företag

Nästan hela Norrland &

delar av länen Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar &

Västra Götaland

Sysselsättningsbidraget - Utvärdering av ett regionalpolitiskt

företagsstöd, Institutet för tillväxtpolitiska studier, 2003

17,4 17,4**

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(9)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Sverige Såddfinansiering

(SÅDD) Bidrag SMF Sverige

Slutrapport Utvärdering Såddfinansiering, Ramböll, 2009, Effektutvärdering av stöd till näringslivet genom såddfinansiering och inkubatorer, Sweco Eurofutures, 2011:01, Kartläggning av den regionala

såddfinansieringen, NUTEK, 2005

36,1 36,1

Sverige &

EU Ja Regionala

strukturfondsprogr

am Bidrag SMF &

företag

Sverige, uppdelat på 8 skilda regioner

Resultat från följeforskning presenteras kontinuerligt på

Tillväxverkets hemsida 3200*** 900

Transportstyrelsen Sverige Driftbidrag till icke

statliga flygplatser Bidrag SMF Sverige

Utvärdering av det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser och förslag till framtida lösningar, Luftfartsverket 2003

102,8 102,8

VINNOVA Sverige Forska & Väx Bidrag SMF Sverige 120 120

Sverige VINN NU Bidrag SMF Sverige 5,5 5,5

Sverige &

EU Ja Eurostars Bidrag SMF Intl. Eurostars utvärderat av

Faugert & Co, rapport

publiceras inom kort 19,9 19,9

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(10)

Organisation Finansiär

Om EU-

program, krävs matchande sv. finansiering?

Program Typ av stöd Målgrupp Geografisk

avgränsning Har stödet utvärderats? Summa, projekt (MSEK)

varav SMF (MSEK)

Sverige &

EU Ja EUREKA,

individuella samt

klusterprojekt Bidrag SMF Intl. 19,3 19,3

Sverige Innovationer för

framtidens hälsa Bidrag SMF Sverige 5,4 5,4

Sverige

Designade material, industrialisering, möjlighetsprövning

& koncept- verifiering

Bidrag SMF Sverige 13,2 13,2

Sverige VarDagsIT Bidrag SMF Sverige 22,4 22,4

Sverige VINN EXPORT Bidrag SMF Sverige 0,905 0,905

SUMMA 27614,2 20609,5

* enligt Tillväxtverkets årsredovisning 2010:54

** enligt IPREG beräknas hela projektets summa gå till SMF

*** Enligt IPREG så är den totala finansieringen av regionala strukturfondsprogram 3,2 miljarder (det rör sig om sammanlagt 586 projekt, utan närmare specifikation av exempelvis stödmottagare), varav 900 miljoner gick till stödaktiviteter i SMF

**** se Naturvårdverket, 2012 Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(11)

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

(12)

Faugert & Co Utvärdering AB Grevgatan 15, 1 tr

114 53 Stockholm Sweden

T +46 8 55 11 81 00 F +46 8 55 11 81 01 E info@faugert.se www.faugert.se

Kartläggning av statligt stöd till företag

– bilaga till "Offentliga stödpengar till näringslivet – Ett bidrag till tillväxt eller ett svart hål?" 2012-11-06

References

Related documents

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning. Reservation

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg. Förslagsställaren

-Arvodesgruppen redovisar reviderat förslag av reglemente för ersättning till förtroendevalda vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2018. Sammanfattning

igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020 Beslutet skickas

delegationsordning beslutad av tekniska nämnden 2019-01-24, § 12 samt förteckning över beslut fattade enligt vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska

Delårsrapport 1 januari- 31 augusti 2017 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar.. att godkänna delårsrapport för 1 januari-31 augusti 2017

Den 28 maj 2018 beslutar fullmäktige att uppdra till samtliga nämnder att lämna yttrande över revisionens slutsatser och rekommendationer gällande beslutsunderlag

Den framtagna riktlinjen syftar till att tydliggöra nämndens vårdgivaransvar när det gäller ramarna för medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård2. Ekonomiska