• No results found

Energiföretagen Sverige i DN: ”Sverige är bra på att ta tillvara spillvärme”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Energiföretagen Sverige i DN: ”Sverige är bra på att ta tillvara spillvärme”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DAGENS NYHETER. TORSDAG 5 JANUARI 2017

Skriv i DN e

Det framgår av medierna att ett upprop pågår bland ky den föreslagna nya kyrkohandboken. En anonym källa som första namn. Är det verkligen sant? Bengt Göransson

Energi.

Sverige är bra på att ta till vara spillvärme

• I medierna har jag sett att det finns en missuppfattning kring

ärrvärmebranschens vilja att ta vara på spillvärme. Därför vill jag bidra med fakta om hur det ser ut idag och vilken utveclding som pågår.

I ä ärrvärmen är industriell spillvärme det tredje största

"bränslet". Omkring 8 procent av fjärrvärmen kommer från spillvärme och samarbeten mellan

ärrvärmeföretag och industrier finns på ett 80-tal orter i Sverige.

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.

Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade kraftvär- meverk, vi tar vara på värme från industrier med värmealstrande processer och på senare tid tar vi vara även på värme med lägre temperaturer från exempelvis da- tahallar och livsmedelsbutiker. Att använda värme med återvunnen energi är hela äärrvärmens

Enligt en lag som kom 2014 måste ett ä ärrvärmeföretag öppna sitt nät för en annan leverantör av värme.

Fjärrvärmeföretagen ska också utreda potentialen för att ta emot spillvärme innan de gör en omfat- tande ombyggnad av en produk- tionsanläggning eller bygger nytt.

Att ta vara på spillvärme är bra;

industrin som har värme över får betalt och därmed ett extra intäktsben att stå på, fjärrvärme- leverantören kan förhoppningsvis minska sina investeringsbehov och sin miljö- och klimatpåverkan och ä ärrvärmelcunden får klimatsmart värme till konkurrenskraftigt pris.

Men ibland visar det sig att industrin ligger för långt ifrån ett fjärrvärmenät, att det blir för dyrt av andra skäl eller att industrin har svårt att garantera ersättning för uteblivna leveranser. Då blir det inget samarbete.

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.

Energibranschen satsar nu på att i ännu högre grad ta vara på värme som blir över. Ett exempel är For- tum värmes "Öppen ä ärrvärme".

Det senaste tillskottet till det öppna äärrvärmenätet i Stockholm är överskottsvärmen från ett datacen- ter i Rosersberg. Det beräknas stå ldart hösten 2017 och ska räcka för att värma cirka 15 000 lägenheter.

Samarbeten mellan energibran- schen och industrin behöver utvecklas ännu mer. Det handlar förstås om att ta vara på spillvär- me, men också om hur industri- erna kan bidra till energisystemets balans även som konsumenter av energi. Kanske kan fjärrvärme eller el ersätta fossila bränslen? Eller industrin anpassa sin produk- tion till perioder när det finns ett elöverskott?

Energiföretagen Sverige vill gärna vara en samtalspart när industribranschen överväger hur den kan bidra till ett både tryggt och effektivt energisystem.

Pernilla Winnhed, Vd Energiföretagen Sverige

References

Related documents

[r]

Resultatet visar att det, även vid de relativt små temperaturgradienter som Sverige uppvisar, finns förutsättningar för en ekonomiskt lönsam och tekniskt möjlig elproduktion

Resultatet visar att respondenterna belyste vikten av att ge barnen naturupplevelser för deras lärande i och om naturen genom att vara delaktig i barnens utforskande och visa

Den skall visa på fjortonåringars användning och upp- levelse av det offentliga rummet i Bollnäs innerstad, samt hur en information som denna därefter kan tas till vara i den framtida

Många av ungdomarna som jag träffat säger att de ej använder denna plats, och att de tycker att platsen är otrygg och att de därför inte är där.. En fl icka menar även att

Ronneby Miljöteknik Energi AB Stadshuset Karlshamnsv... Minikraft i Veddige

Januari Februari Mars April Maj

För att öka möjligheten för barns röst och delaktighet togs ställningstaganden om att ta tillvara på barnets röst i konkreta möten med barn och att arbeta för att